လိက္ပရင္ သြက္ရဲဆာန္


ဗၥိဳပ္

သမၻတၱ..မာံဆာန္ရး

ယံ ပိစၧံ န လဘတိ၊ တံ ပိ ဒုကၡံ
အဓိပၸဲါေဍံဂွ္ သမၻတၱေကင္လၜေသာင္လ၀္ကုဪအဲတုဲရေသင္ဟာ...။

ဂဂုဪဓရိင္ဂွ္ ပန္ေအန္တာေနတ္မြဲဓ၀္ရ တူေလပ္၊
မေလပ္စံင္ေပႜင္ တူေလင္ေကႜံဘ၀ေလပ္ဂွ္
သမၻတၱေလ၀္ ကႜိဳဟ္ေဏာင္ေထင္...။

႓ုိန္ရသမၻတၱစံြလ၀္ပႛဲစုိတ္
သၞိင္ဂိတုမဲြမဓ၀္ကုီေလ၀္
ပဲါနဴသၞိင္ဂိတုတုဲ
သၞန္သႝံင္တံေလ၀္
ႏံြမံင္လၱဴအာကာသ ဗြဲမဂႜိဳင္ဏီေဟင္...။

သတိဂလာ ဗာကုဪစးကေရင္
ကာလဂြံသတိမွ
ၾသ..က်ာ္..ဓ၀္..သင္..ဂွ္
ရမ်ာင္အာေမဍိက္နဴသမၻတၱဗုီဏံဂွ္
ဟံြမိက္ဒုင္စသုိင္ကေရာံသမၻတၱေဟင္...။

ဗြဲမဗွ္သႝာေဟင္ အုပ္ေကႜံနိဂုီကႜာန၀္...။


ဗညာသူရဇၨ၊ ပေရင္ကတ္ပညာ ဌာန္ဇေမၝာဲမြဲဒႝာဲ။ ။

0 comments: