လိက္ပရင္ သြက္ရဲဆာန္ 0 comments


ဗၥိဳပ္

သမၻတၱ..မာံဆာန္ရး

ယံ ပိစၧံ န လဘတိ၊ တံ ပိ ဒုကၡံ
အဓိပၸဲါေဍံဂွ္ သမၻတၱေကင္လၜေသာင္လ၀္ကုဪအဲတုဲရေသင္ဟာ...။

ဂဂုဪဓရိင္ဂွ္ ပန္ေအန္တာေနတ္မြဲဓ၀္ရ တူေလပ္၊
မေလပ္စံင္ေပႜင္ တူေလင္ေကႜံဘ၀ေလပ္ဂွ္
သမၻတၱေလ၀္ ကႜိဳဟ္ေဏာင္ေထင္...။

႓ုိန္ရသမၻတၱစံြလ၀္ပႛဲစုိတ္
သၞိင္ဂိတုမဲြမဓ၀္ကုီေလ၀္
ပဲါနဴသၞိင္ဂိတုတုဲ
သၞန္သႝံင္တံေလ၀္
ႏံြမံင္လၱဴအာကာသ ဗြဲမဂႜိဳင္ဏီေဟင္...။

သတိဂလာ ဗာကုဪစးကေရင္
ကာလဂြံသတိမွ
ၾသ..က်ာ္..ဓ၀္..သင္..ဂွ္
ရမ်ာင္အာေမဍိက္နဴသမၻတၱဗုီဏံဂွ္
ဟံြမိက္ဒုင္စသုိင္ကေရာံသမၻတၱေဟင္...။

ဗြဲမဗွ္သႝာေဟင္ အုပ္ေကႜံနိဂုီကႜာန၀္...။


ဗညာသူရဇၨ၊ ပေရင္ကတ္ပညာ ဌာန္ဇေမၝာဲမြဲဒႝာဲ။ ။

ဟုိတ္နဴအဲ 0 comments

အေခါင္အရာဟံြခုိဟ္တုဲ
စုတ္ေလ၀္ဟံြေပင္မဲြေလွ္
ဒွ္ညးတုိင္ပလုိဟ္မဲြ ညးေလာကတံဟုီစဟာၟာဲ...။

ဟုိတ္နဴဗေပင္ကုဪပၞိက္စုိတ္ သြက္ေဗွ္မဲြ
ညးဟုီမွတီ ညးခအီမွကႜိဳဟ္
ညးေလာကတံဟုီစဟာၟာဲ...။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္
အဲေလ၀္ ညးတီပိ႓ါမဲြကုီေဏာင္
ေတင္ေလာန္ေလ၀္ပုိတ္၊ ယအ္ေလာန္ေလ၀္ဟံြစုိပ္တရၜ
ဂႜံင္တရၜဏံ ဒွ္မဇၨ်ိမပဋိပဒါေဏာင္...။

လမ်ီဳသြက္ေဗွ္ေလ၀္အဲဂံင္သႜာဲ၊
အႏၱရာဲသြက္ေဗွ္ေလ၀္အဲဂံင္ေစႝဟ္၊
ဟုိတ္နဴအဲတုဲ
၀င္ဘ၀ေဗွ္ ဟံြမိက္ကုဪေစာန္ျပံက္...။

ဟုိတ္နဴဆာန္ေလာန္ 0 comments

ဂ်ိဖက္ကုဪဍာ္သာဲ ပလာဲတုဲဒွ္ဂဥဳဲ
နဲဏံေလ၀္ အဲပေတွ္ကႜဳင္...။

လဟုီကုီ စုိတ္ဓာတ္ကုီ ဆာန္ဂကူေပင္ကၞိဳဟ္မံင္
ညးဗွ္လိက္မန္၊ ဟုီအေရ၀္မန္ဟံြေလပ္ ႏံြဗဲြမဂႜိဳင္
ဗုီဏံေလ၀္ အဲဟံြပဲါ အတုိင္ေဗွ္ဟုီ....။

လမ်ီဳသႜးကုဪဂကူမာန္ ဖုဪအတၱဂစာန္ေကၞာန္
ကေမႜာန္ညးဆာန္ဂကူတံ ဗုီဏံေဏာင္
အတုိင္ေဗွ္ဟုီ အဲဒုင္ဓညိက္ကႛိဳပ္ေပင္ေပင္....။

နဲကဲတက္လိက္ နကုဪ Adobe PageMaker 7.0 0 comments


ယ၀္ရမိက္ဂြံလၝတ္ပေရင္ PageMaker မၢး ပရင္တဲ နဴကုဪမာံဆာန္ရး သြက္ေသၢာံဒွ္အာ ဒတုဲဖုဪသြက္ေကာန္ဂကူမန္ မဲြသြာင္ေဍာတ္ ရန္တၞံတုဲ ပၱိဳန္ထ႟းဏာရ ယ၀္ေဗႜတ္မွာအာမၢး သႜးအေခါင္ညိအၜ။


PageMaker ၀ံြ ဒွ္နဲကဲ သြက္ဂြံလိက္ကႝပ္၊ လိက္အုပ္ေဍာတ္၊ ေဇႝာ္၊ လိက္အုပ္နာနာသာ္ရ၊။

ပႛဲအရာမတက္လိက္ကုဪ PageMaker ၀ံြ၊ ဗဲြကုိပ္ကႜာအုိတ္ Software PageMaker ၀ံြ သၵးစုတ္လ၀္ ပႛဲကမ္ပ်ဴတာ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ရ၊ ယ၀္မိက္ဂံြတက္လိက္မၢး ဍဪဳ Start တုဲ၊ အာကုဪ Programs နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe ဆက္ဗက္အာလၜပႜန္ စုိပ္ PageMaker 7.0 နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe PageMaker 7.0 စုိပ္ဒႝာဲ၀ံြ ဍဳဪ Click မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဒႝာဲတက္လိက္မံက္တိတ္ကႜဳင္ရ၊ နဲဍန္ဍန္မဲြနဲပႜန္ဂွ္ နဴကုဪ Start ဂွ္၊ အာကုဪ Programs နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe ဆက္ဗက္အာလၜပႜန္ စုိပ္ PageMaker 7.0 နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe PageMaker 7.0 စုိပ္ဒႝာဲ၀ံြ ဍဳဪ Click လၸာ္တဲပဲါမဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဗက္ေစွ္အာမအခ၀္ Sent To နဴကုဪ Sent To ဂွ္ ဗက္အာလၜတုဲ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ Desktop ဍဳဪ Click မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ PageMaker စုိပ္အာမၝးမုက္ကမ္ပ်ဴတာတုဲ၊ ကာလတက္လိက္မၢးဟံြဒးအာကုဪ Start ရ၊ ႏံြမံင္ပႛဲမုက္ Desktop ဂွ္ရ၊ နဴကုဪမုက္ Desktop ဂွ္ရ၊ ဇကုမိက္ဂြံတက္လိက္မၢး ဒႝာဲ Adobe PageMaker 7.0၊ ဍဪဳ Click ႓ါလၥဳတ္တုဲ၊ ဒႝာဲတက္လိက္ PageMaker မံက္တုိန္ရ၊ ဂတဂွ္မၢး ဍဳဪ File မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဇကုမိက္ဂြံ တက္လိက္တၞိမဲြတႝးမၢး ဍဪဳ New မဲြလၥဳတ္ညိ၊ သာ္ဂွ္ဟံြေသင္မၢး သုီဟံြဒးအာကုဪ File မဲြသာ္ နကုဪနဲကဲဒေမႜံ ဍဳဪ Control ေကုာံ N မၢး Document Setup မံက္တိတ္ကႜဳင္မဲြရ။တင္မိက္ဂံြသၢး ပႛဲကုဪ Document Setup ၀ံြ၊

၁။ Page size ၀ံြ၊ ဒႝာဲရုဲစွ္စကၡဴ။ စကၡဴဂကူလုဪတက္လိက္ေရာ ရုဲေကတ္မာန္။ တက္စကၡဴ A4 မၢး ရုဲေကတ္ A4၊ တက္စကၡဴ Legal မၢး ရုဲေကတ္ Legal ညိ။

၂။ Dimensions ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္ ဇမႜိင္၊ အနာံစကၡဴ။ စကၡဴ A4 ဂွ္ ဇမႜိင္၊ အနာံ႓ိုတ္လုဪ၊ စကၡဴ Legal ဂွ္ ဇမႜိင္၊ အနာံ႓ုိတ္လုဪ ေစႝာန္ထ႟းသာ္၀ံြရ။

၃။ Orientation ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္စကၡဴ လၸာ္သတိက္ဟာ၊ လၸာ္ဒတူဟာ။ ယ၀္တက္စကၡဴလၸာ္ဒတူမၢး ဍဳဪစုတ္ပႛဲကုဪေဂြင္ခႛံ နဴကႜာဟံြစုိပ္ Tall ဂွ္ညိ၊ ယ၀္ရတက္စကၡဴ လၸာ္သတိက္မၢး ဍဳဪစုတ္ပႛဲကုဪေဂြင္ခႛံ နဴကႜာဟံြစုိပ္ Wide ဂွ္ညိ။

၄။ Number of pages ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္ ေကတ္စကၡဴမူစိတႝးေရာ၊ ဥပမာ ေကတ္လိက္ကႜံမုက္မၢး တက္စုတ္မုက္ဂႝန္100 ညိ၊ Start page မုေလ၀္ဟံြေသင္မံင္ရ၊ စနဴမုက္လိက္မြဲဟာ၊ ဟံြေသင္မၢး ႓ါဟာ၊ ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ စနဴမဲြသၞးရဂႜိဳင္။

၆။ Marings ၀ံြ၊ အဓိကေဇႝာ္အုိတ္ရ။


ပႛဲကုဪ Marings ၀ံြ left ဟုီဂွ္ လၸာ္တဲပဲါ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ၊ Right ဟုီဂွ္ လၸာ္တဲပုင္ဂွ္ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ ႓ိုတ္ဇကုႏံြပၞိက္ဂွ္ တက္စုတ္မာန္ရ၊ ယ၀္ရေကတ္က၀က္ေၟာံတဲမၢး 0.5 ယ၀္ေကတ္မဲြေၟာံတဲမၢး တက္စုတ္မဲြရ၊ ႓ါ၊ ပိေၟာံတဲေလ၀္ အတိုင္၀ံြေဟင္ရ။ တုဲပႜန္သၞ၀္ဂွ္ Top လၸာ္လၱဴ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ၊ Bottom ဂွ္ လၸာ္သၞ၀္ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ တက္စုတ္မာန္ရ။
တင္မိက္ဂြံသၢး ပႛဲပန္လၸာ္၀ံြ၊ ပႛဲပန္လၸာ္ဂ္ွ ပုဦပဲါပၱိတ္ေထာံတုဲ ေသွ္မံင္ေလၵာ၀္ဂွ္ ဒွ္အ၀ဲလိက္အုပ္ပုိယ္ႏံြပၞိက္ဂွ္ရ၊ ယ၀္မိက္ဂြံလၝတ္ခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္တ္မၢး နဴကႜာဟံြဂြံတက္ဏီဂွ္ လၝတ္ေ၀င္မာန္၊ ဗုီလုဪေဍံဒွ္မာန္ေရာ စံ႓တ္ရံင္ေလ၀္ဂြံ၊ ယ၀္ရမိက္ဂြံကေလင္ Document Setupမၢး နဲဒေမႜံ ဍဳဪ Ctrl+Shift+p မၢး Document Setup ၀ံြ မံက္တိတ္ကႜဳင္မာန္ရ၊ စံေ၀င္မဲြတုဲမဲြေလ၀္ လၝတ္ေ၀င္ေလ၀္ဂြံမာန္၊ ဗုီလုဪေဍံျပံင္သႜာဲကႜဳင္မာန္၊ (ကႜးစုိတ္ဟာ)။

ဟံြကႜးစုိတ္မၢး ဆက္ဗွ္အာညိပႜန္၊ ဥပမာ စကၡဴ A4 မဲြတႝးဂွ္ နဴပုင္အာပဲါဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 8.268၊ နဴလၱဴေစွ္လၸာ္သၞ၀္ဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 11.693၊ သာ္၀ံြဗႝတ္ဗ႟တ္စကၡဴ A4 ရ၊ ယ၀္ရပုဦမိက္ဂြံတက္လိက္ နဴပဲါအာကုဪပုင္ ဇမႜိင္ၾတၜေၟာံတဲမၢး ဒႝာဲ Left ဂွ္ တက္စုတ္ဂႝန္ 1.134 ဒႝာဲ Right ဂွ္ တက္စုတ္ဂႝန္ 1.134 မုဟုိတ္ဂံြဒွ္ဗုီဏံေရာ ယ၀္ဂႜာဲသြဟ္မၢး ဇမႜိင္စကၡဴဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ 8.268၊ရ၊ အုဪဒႝာဲ (8)ဂွ္ ညံင္ဂြံေသွ္ၾတၜဂွ္ ဒးနဳက္ေထာံ႓ါရ၊ ႓ါဂွ္ေတွ္ စံြလၸာ္ Left မဲြ၊ စံြလၸာ္ Right မဲြ၊ တုဲပႜန္ (268) ပၚေထာံက၀က္ပႜန္၊ (134) ဟုိတ္ဂွ္ရ ဒႝာဲပေထာင္ Left ဂွ္ တက္စုတ္ 1.134 ဒႝာဲပေထာင္ Right ဂွ္ တက္စုတ္ (134) ဣ၀ံြ နဴလၸာ္လၱဴကုဪလၸာ္တဲပုင္ဂွ္ ဒွ္အာဇမႜိင္ဒၥာံေၟာံတဲရ။

နဴလၱဴကုဪသၞ၀္ဂွ္ မိက္ဂြံတက္လိက္ဒၥိတ္ေၟာံတဲက၀က္မၢး နဴလၱဴေစွ္လၸာ္သၞ၀္ဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 11.693၊ (11) ဂွ္ ဒႝာဲ Top ဂွ္ (1) Bottom ဂွ္ေလ၀္ တက္စုတ္ (1) ကုီ၊ စႝး (693) ဂွ္ တက္စုတ္(1)ပႜန္၊ ဒႝာဲပေထာင္ Top ဂွ္ (1.1) ဒႝာဲပေထာင္ Bottom ဂွ္ (1.1) တက္စုတ္ဗုီဏံတုဲ ဒွ္အာဗႝတ္ဗ႟တ္ အတုိင္ပုဦႏံြပၞိက္ နဴပဲါအာကုဪပုင္ၾတၜေၟာံတဲ၊ နဴသၞ၀္ကုဪလၱဴ ဒွ္အာဒၥိတ္ေၟာံတဲက၀က္မာန္ရ။

ဗုီဂြံတက္စုတ္မုက္ဂႝန္တံဂွ္ အတုိင္သၞ၀္၀ံြ ဗဲြမကႜးဖႛးေဟင္ ဆက္လၝတ္အာညိ။


ယ၀္သဟာဲတံ မိက္ဂြံတက္လိက္ ဇမႜိင္နာနာ၊ ဗႝတ္ဗ႟တ္နာနာမၢး သၸအၥာကုဪအတုိင္နဲ၀ံြ ဆက္လၝတ္အာမၢး သဟာဲဂွ္ ဒွ္ညးဍိဳက္ေပင္မဲြမာန္ေဏာင္ဂွ္ ဆာန္ရး စၞှေကတ္လ၀္ေပင္ေပင္ရ။

ဆက္လၝတ္အာညိပႜန္ ၾကက္ဂြံဒွ္စုိုပ္ကၧံင္ စုဪဍိဳက္မာန္ေရာင္သဟာဲတံ။
အတုိင္ႏံြပၞိက္႓တ္လ၀္ဂွ္ ကိတ္ဟာ၊ ဟံြကိတ္ဟာ ယ၀္ရမိက္ဂြံတီ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္မၢး နဴသၠဲလၸာ္တဲပဲါေတံ အတုိင္ထ႟းလ၀္ ဗဲြသၞ၀္ေတံဂွ္ ဓဇက္နင္လၜညံင္ဂြံစုိပ္တႝဳင္လိက္တႝဳင္လၜဂွ္ညိ၊ စုိပ္တႝဳင္လိက္ဂွ္တုဲ ဗလးေထာံတုဲ၊ ေက်ာ၀္စံရံင္ လၸာ္လၱဴေတံ မုက္ဂႝန္ႏံြမံင္ကိတ္ညှ၊ ဟံြကိတ္ညှ၊ ကုဪအတိုင္ဇကု႓တ္လ၀္ဂွ္ ေသၢာံတီေကတ္မာန္ရ၊ လၸာ္လၱဴသၞ၀္ေလ၀္ ေက်ာ၀္မာန္ေရာင္။


ပုံဇာတ္ က်ာံသာရ၀ါန္ 0 comments


လိက္သာရ၀ါန္၀ံြ ပ႐ူဒဒွ္က်ာံသာရ၀ါန္ နဴေဍာတ္ေဍာတ္ စုဪကုဪေဇႝာ္တုိန္၊ ``လၸေပၱဟ္အုိတ္ စုိတ္သတ္ဂမ်ိ၊ လပဒေဒွ္ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ၊ တၝဲရေပၱဟ္စိ လုီဇှ၀ိတေရာင္၊ ပူဂုဪလၝဳဪ ပၱဳပ္ကုဪသတ္ဂ်ိ၊ ကာလေဍံသြတ္ လြှလြတ္လ၀္စိ၊ ေဍံေဇႝာ္တုိန္ညိ ဒမႜိတုိင္ေခါင္၊ ေဍံဗၵဟ္အမွဳ သၾတဳဂႜိဳင္ေတာင္၊ ပူဂုဪဂွ္ေရာင္ တုပ္ညံင္သတ္ဂ်ိ၊ ဗၥာရဏာညိ ဒမႜိၾတံဳျဗၜ၊´´ သၸလ၀္မိႆဟာဲကုဪသႝသၾတဳမၢး ဗၜကုဪလ႓ါ ဗုီအာစုိပ္ဒဒုိက္ လမ်ီဳဒးအုိတ္သၠန္အာ ေထက္ကုဪသၵးေကတ္ဂႜံင္တရၜ သြက္ဘ၀မဲြခန္ကုီ၊ လိက္မန္ နဴတမႜာေတံ ရနဳက္ဗၵန္ဒၞံင္တံဂွ္ သၞိက္မိက္ဂြံထၞံက္ထ႟းဂကူမန္တံကုီ၊ ညိလ၀္စုိတ္တုဲ ပၱိဳန္ထ႟းဏာလ၀္ရအၜ။ ။

နမတၳဳ

ဗုဒၶရာဇာ အဂၢဓမၼရာဇာ၊ သံဃရာဇာ ေဒ၀ါတိေဒ၀ါ၊ အ႒အရိယာ အဂၢသာ၀က၊ ေဒြမာတာပိတု ဂု႐ုပဇၨ်ာယ၊ ဗိေႏၵာျဗဟၼ စတုေလာကပါလာ၊ အဟံ၀ႏၵာ သဗၺမွာပူဇၜပၛှ၊ တှလမႝဳံကုဂုဏ္ သၞဟ္ကုဪဂုဏ္တိသုႏၶရှ၊ ဒွ္ဥဏၰလုံေရာ ေၟာံကုိဋ္ညးေလာကှ၊ အဲဍိက္ယုဪတဲပင္ ဂုဏ္သင္သၞိင္အရှ၊ ပႛဳဪတဲကုဪဒလာင္ေကႝင္ ညိဟံြဂြံေဗႜင္ခ်ှ၊ ကလံက်ာ္ဓ၀္သင္ အစင္ဣိန္တကၡှ၊ အိုႆုီမိကုဪမ႓ါ ဇၞာပ္ကုဪေလြာဟာဇှ၊ သရႆ၀တှ လကၡဳံမှေဒ၀ှ၊ ျပေမသှျပေမသာန္ မာဲလုဪျပမာန္ကႜာ၊ ပၞင္သာသနာ အုိတ္ကုဪမေဟသာခါ၊ အာကာသ႐ုကၡာ ဘုမၼာေဒ၀၊ ၿဂိဳပ္ေဇႝာ္ေဟမ၀န္ သှဒန္ပဗၺတာ၊ ေဒ၀တၜၿဂိဳဟ္မူလ သုီဒစိတ္ျပကာ၊ ဂင္ေဇႝာ္ပဥၥေမာ ေမေဃာသၞိင္ျဗဲက်ာ၊ ေဒ၀တၜၾကဳင္က႟ှ အုိႆုီမနှခလာ၊ သုီကုဪတၠံပန္ အနႏၱစကၠ၀ါ၊ သိေႏၷ႐ုရာဇ ဒသမွာဒိႆာ၊ စႏၵသူရိယ သဗၺလကၡဏာ၊ သုတၱ၀ိေနယ်တႝံ သုီကုဪအဘိဓမၼာ၊ ယုိက္လ၀္ဂုန္အုိတ္ရ ဇၞာပ္ေဒသကႜာ၊ အုိႆုီက၀ိပန္ရ ဍိက္ပဥၥ၀ႏၵနာ၊ သဗၺအႏၱရာယာ ကုဪလာဲေလင္အာအုိတ္၊ ဒုဟ္ေဇႝာ္ကုဪသႛးခႜန္ ဒြါပိကုဪတန္သုိက္၊ ဒႝာဲဌာန္သအာ သၾတဳပကုဪပါဆုဪဘဲ၊ အုိႆုီဇကုအဲ ဟံြမဲြကုဪပ႐ုိက္၊ ေသၢဟ္ဒၞံင္ပႛဲပုိဥ္ဘုိက္ ကုဪဂြံသုိက္သႜိင္၊ ဒႝာဲဟုီ႓ိုတ္သန္အာ ပညာညံင္ကုဪဗႝဳဟ္မိင္၊ စှေျပင္အကၡရာ ပကုဪပါထႛိင္၊ အာယုက္ကုဪေဇႝာ္ဂႜိင္ သမႝိင္ကုဪေဇႝာ္သႜဲ၊ တဲခ်ပ္ဗၢင္ဇၞာပ္တင္ ကုဪခႜင္ရၜလ်းတၝဲ၊ ညံင္ကံနိရာဲက႟င္ ကံသာရဆင္ျပဲ၊ တံပဇၨဳႏၷကႜာ ရာဖန္ဗဒွ္နာဲမဲြ၊ ရာဒြံဒးသအး ေသႜက္ျပးညံင္ကုဪေခ်ာဲ၊ ညံင္သႝာ္ရတ္အဂၢ ေတဇေဇႝာ္ဇ်ာၾသဲ၊ ေၾတ၀္ဒမႜဳေမာဟအဲ ကုဪဒကုတ္ဗဲြမသြာ၊ ညာဏ္ဘာန္အဲသိႏၶၜသၞဟ္ ဟံြကပ႐ွ္က်ာ၊ ညံင္ဗဇၨဗတ္ လ်တ္ဒၞံင္ပဗၺတာ၊ အဲစှဇန္ဆက္ ပုိဒ္ဗ်ည္အကၡရာ၊ ကုဪဒွ္ညံင္စုိတ္ညိ မိအဲမွာေဒ၀ါ၊ ႐ုီဗင္သႛံင္သြာ ဗုိင္ေဖ်ံေမတၱာညိ၊ ပညာမစုိန္ဒွ္ကႜာ ညာဏ္မွာသၞိင္က၀ိ၊ ေလပ္ကြတ္ကာပ္ဗ်ဆန္ ပႛဲေဒါ၀္ရးမန္ပိ၊ ေပႝာ၀္ေဒသပိရ မန္ေဇႝာ္ကုဪဣဒၶိ၊ မန္ဒုိင္မႏၵကႜာ မန္ဒွ္ဇာတိ၊ ၾတးေျပင္ဓမၼဒါန္ ေသၢဟ္ဒၞံင္ပႛဲကုဪညာဏ္ႀတိ၊ ေလၞင္ပုိဒ္ဗ်ဥ္ကႜာ အကၡရာသုီကုဪပါဠိ၊ ဂျမင္ညာဏ္အၥာ ပုိင္ျခာေကတ္ဒမႜိ၊ အတုိင္အဲရာဒနာစိ လပကုဪၿမိပါ၊ ကုဪဒွ္က်ာ္မဲြသၞတ္ ပႛဲကုဪအနာဂတ္ကႜာ၊ လြှရိယက်ာ္ႀတဲသၞဟ္ ပကုဪဂြံေဆာတ္မွာ၊ ကုဪဂြံကၱဳဪဒွ္ညိအၜ နဳဘၜမွာေဒ၀ါ၊ ဂလာန္သၨိဳဟ္ဂႝက္ သၨိဳင္သာဒးဟုီအာ၊ ေဒ၀ေဇႝာ္နဳဘၜ ဍိက္ရၜဂၜေသင္ဟာ၊ အဂၢဒိပၸ ဂးနာမအဲက၀ိကႜာ၊ ကာလစှဇန္ဆက္ ပုိဒ္ဗ်ဥ္အကၡရာ၊ လၝီကႜံသႛာံ စွ္ဒစာံဟဂြံမွာ၊ ဒွ္သကၠရာဇ္ ကႝာတ္လ၀္ဇုိင္ပါဒ္သခ်ာၤ၊ သၸလ၀္၀ါသနာ ထာ၀ရညိ။ ။

ပင္မွိင္ပုဦဟုီ အာဂုီတမႜာ၊ ဍဳင္မဲြလအိတ္ ဘှစိတ္ျပာထာ၊ အိန္သၢဳီဂၛိဂႜၜ ညံင္ရၜသြ၀္႓ါ၊ ဂႜိဳင္ျပာသာဒ္နန္ သၝိဗႏၶရာ၊ ကၞာင္ျပမ ေတဇျပာထာ၊ ျပေယန္ျပယံက္ သံက္ပၠၜစမၝာ၊ အပႛဲဍဳင္ဂွ္ ဒယွ္ျပာထာ၊ ေသဌှသၢၜ ဂႝၜဍဳင္သအှဗၢါ၊ ပုိန္နဲဂႜးတိ ၀ိသုႏၶရာ၊ သၞိင္မပၠင္ရင္ နန္ဗၱင္ဇာ၊ ဇေရင္ဍဳင္ဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ဒုိက္သာေလာန္သန္၊ ဗာဂူတုဪကႜံ ဆံလံေလာန္သန္၊ ေတာံပႝာဲဇိက္ဗၝ တုဪဗက္ေၾသာံဂန္၊ ခပှထ၀္ကုဪ သုီခပှၾသန္၊ ႓ဲဇုက္လာံသာ ႓ဲဂလာပႜန္၊ ကြာဲေဖ်ဲဒံင္ေဒင္ ဂအှေရင္ဇန္၊ မာ္ဗတစိင္ လြိင္ေဂါ၀္ေလာန္၊ မထပ္ကုဪပၛှ ဗှဂအှပၛန္၊ မရာဲမာလာ ခါဇှမတ္ပႜန္၊ သႜ႓ုႏၷရိက္ အဘိက္ေမာ၀္ေလာန္၊ ၀ါင္ဗုိင္၀ါင္ဗံင္ တုဪဆံင္ဇၞာပ္ရာ၊ ညး႓ါတုဪေကႜာန္ ပၱန္၀ါဏိဇၨ၊ ညးပလြှ အနှကာလ၊ ဇႝတ္ပတုိင္ခှ ပၠဳီလြှရိယ၊ ႓ါဗၜကုဪလ သၸလြှပရာ၊ ဟုိတ္ကုသုဪတၞဳဲ မတုဲေတံကႜာ၊ ပုိဥ္ဟာန္သရပ္ အရပ္အရာ၊ ဗဲြေလၞင္ဂွ္ ကၱဳဪဒွ္ေသင္ဟာ၊ ျဒပ္ရတ္ဒွ္ရ ညိညသၨိဳင္သာ၊ ဇႝတ္ေဒပ္ေပၠာံအုိတ္ ႓ုိတ္ကႜံပသာ၊ လစိန္ဂြါဗႜဲ ဗၢဲသိလႅာ၊ ဗုိတ္ျမမႝိက္ရတ္ မတ္ခုတ္ႆရာ၊ ပုိဥ္ဟာန္ႀကှဇွ္ ဒယွ္ျပာထာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ျပာကဋ္တၜတုန္။ ။

တလုန္တလုန္ မသုန္ဟုီအာ၊ ႀကိဳက္သၞိက္ကုဪဒွ္ တ၀ွ္သဘၜ၊ သၞိက္ဂြံေဂတ္ေဂင္ ဂေငၝင္ဇုိင္၀ါ၊ ဂႜာဲဇုိင္စက ပတၜယာၾကာ၊ သုီညး႓ါအၜ အာတၜအနှ၊ ၾတံဳရပ္ဂြံဇႝာင္ ကြာ္လဗာင္အာ၊ ျဗၜေလင္တုိင္ပေ႐ွ္ ကြာ္ပေလွ္အာ၊ ဒၝှအာစုိပ္ေဟင္ ဇုိင္ဇေရင္လွာ၊ ဇႝတ္မဇုိင္အာ ပႛဲဇုိင္လွာဂွ္၊ ဟုဦလျဗၜျပဟ္ ကပွ္စုတ္တုိင္၊ ေကာန္ကငၝဳဲဂႜိဳင္ ပႛဲဇုိင္ကၞာ၊ လၸဟုိင္ပုိင္ ညံင္ဂိႜဳင္သာဇၞာ၊ ေကာန္ကေသဲေသဲ ပေရဲတၜဇုိင္လွာ၊ ေကာန္ကသဲျဗဲ ေကာန္ငၝဲဳမဲြ႓ါ၊ ဇႝတ္ဇာင္အာေဟင္ ဇေရင္ဇုိင္လွာ၊ ပႛဲကာလဂွ္ မဒွ္သာ္လြာ၊ ေပၠာတ္ကိတ္လျဗၜ ေကာ္လထၜပ်ာ၊ အုဪလထၜအဲ ႐ုီဗင္မဲြ၀ါ၊ ေဖက္ဇတ၀္ဇၞာ ေျဒပ္အာပါင္ကႜၜ၊ လျဗၜေဖက္ေပၠာတ္ ေလာတ္လၝာတၜ၊ ထၜေျဒပ္ကႜဳင္ျပဟ္ ပလွ္ေထာံကႜာ၊ ႓ါပိမဲြခတုိက္ ကိတ္စုိက္ေရင္အာ၊ ထၜပလွ္သံြ ဗုိတ္ေထာံေသင္ဟာ၊ အုိတ္ရလျဗၜ ကတုဪတၜကႜာ၊ ဇဲဇာဲဇံက္ဇာ္ ကြာ္ပႛဲဍာ္လွာ၊ ဇႝတ္မဇာင္အာ ႓ါၾတံဳကုဪျဗၜ၊ ပႛဲကာလဂွ္ ဗဒွ္သဘၜ၊ ဇာင္ဒးေကာန္က်ာံ ေဂါ၀္သာံ႓တ္ႀသၜ၊ သာ္ျမသာံျဖာ ေဂါ၀္ဂါေလာန္တၜ၊ ညး႓ါၾတံဳျဗၜ ဒၝှဟုီတၜတုန္။ ။

ေကာန္က်ာံမတ္ျဗဲ အ၀ဲေဂါ၀္ေလာန္၊ သိက္ပုဦပဒး ဟးအံက္က်ာ္ဂန္၊ ဇမႜိင္မဲြဟတ္ မတ္ဍာဲညံင္သႝံင္၊ လျဗၜဟုီရ ပုဦပစေကာန္၊ မိပ္စုိတ္ေလာန္ေထာန္ ပစေကာန္ကႜာ၊ သုီကုဪညး႓ါ သာဓာခယ၊ သႛးေထာံအင္လွာ အရာေဒသ၊ စၜစုိပ္သၝိရ ခဏဂွ္ကႜာ၊ သုီကုဪညး႓ါ ခါဂွ္စှေရင္၊ အာဂႜာဲနင္ရ ဇရဗုီေဟင္၊ တုက္စုတ္ဍာ္အၜ နဳဘၜေသင္ေလင္၊ သြိသြန္တုန္ရ စုတ္ကဒၞံင္ေရင္၊ သြက္ဍာ္ဂြံတ႟ိဳဟ္ သြိသၸိဳဟ္ေကတ္နင္၊ စုတ္ေကာန္က်ာံေဟင္ ေလၞန္လကွ်န္၊ ေသႝံသႝၜ လျဗၜပူဗန္၊ ေကာန္ဒေဒံယာဲ နာဲမတ္ျဗဲေကာန္၊ နာဲေဇႝာ္္တုိန္ညိ မိစှေရင္ပႜန္၊ ကုဪထဲခဲါကႜာ ကၞာေဇႝာ္ေလာန္၊ မိေစွ္စံြနာဲ ဟာဲၾကက္စႜန္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဒမႜိ မိဂံြၿမိျမန္၊ ေဇႝာ္တုိန္ဒွ္ဗႜာဲ တုဲယာဲကုဪအာ၊ ကုဪအာလန္ျဂး အုိတ္ရးဒုိဟ္ပန္၊ ေကာန္၀ုတ္လက္တုိ၀္ ႐ုပ္ေဂါ၀္ညံင္ေသာန္၊ ကုဪနာဲေသႜံနင္ ဗဲြဂႜိဳင္ဂႜင္ေလာန္၊ ေရင္ကာန္သအှဗၢါ ပႛဲကုဪကၞာၾသန္၊ ဂႝက်ာ္ေကာန္သၞိင္ အနိင္ဂြံညန္၊ ဒွ္ဂအွ္ယာဲ ဟာဲမေဂါ၀္ေလာန္၊ လၞဳဟ္နာဲသၞတ္ သြတ္ဒၞံင္ဏီေကာန္၊ ပႛဲဇရဒၞံင္ကႜာ ဟာဲမေဂါ၀္ေလာန္၊ နာဲဒၞံင္ကႜာရ ဟးဣတေကာန္၊ မိဂႜာဲဗၥ ဇၞာပ္စႝပႜန္၊ ငၝဳဲသုဲကဗ်ာံ သုီဂတာံျဗန္၊ ပုင္သြအမာဲ ယာဲစှေရင္ပႜန္၊ ဟးဒတုိန္ဘက္ ႐ုပ္ၾကက္စႜန္၊ ပႛဲဇရပႜန္ နာဲတန္ကႜာရ။ ။

ဟးေကာန္ေဍာတ္ယာဲ နာဲမတ္ျဗဲသႝ၊ ဒၞံင္ဖၜယာဲရ လပေလာံလာဲ၊ လပေဟာံျဇ ဒၞံင္ရကုဪယာဲ၊ ျဒဟာန္ေလာန္ကာဲ ယာဲဂႜာဲဗၥ၊ ပုင္ကြာင္တုန္ေဟင္ မိစှေရင္ဖ်ှ၊ ေကာန္ငၝဳဲေကာန္က ဂႜာဲဗၥဇှ၊ ဇႝတ္မတုိင္ခှ ဇႝတ္မလြှပရာ၊ ေကာန္က်ာံမတ္ျဗဲ ပႛဲဂွ္ေဇႝာ္အာ၊ ဂေစွ္အရံင္ မူညံင္ပမာ၊ ညံင္ရံင္မႝိက္ မဏိသိကၡာ၊ မတ္႓ါညံင္သႝံင္ သာ္အရံင္လအာ၊ ကႛိဳပ္အရံင္ ညံင္သႝံင္စမၸါ၊ ေသႝံရၜ႓ုန္နိင္ ေကက္ဂႜိင္တိတ္အာ၊ ေဂႝဟ္႓ါလစာတ္ ဂြဳကႝာတ္ဗဒါ၊ ဒရံင္ဗတ သာ္ျမသာံျဖာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ဗစာေတာ္ဆ၊ ေကာန္က်ာံပုဦေဗာ္ ေဇႝာ္အာတုဲရ၊ ပုဦဒးခဲါကႜာ ကၞာလစ၊ ေကာ္ေဗာ္သၠံသြး ဇေရင္ရးဗၝ၊ ခဲါကၞာမဲြ ေဇႝာ္ဇ်ာၾသဲယ်၊ ထပွ္ဖိဟ္သၞတ္ ဟတ္သာံဒံင္ရ၊ ပန္ကႜင္လွဲလး ေဇႝာ္ကႜးေတဇ၊ ေကတ္ပၱိတ္စံြရ မေကာန္က်ာံထ၀္၊ လျဗၜလံလာဲ ဂႜာဲဟုီ၀န္စ၀္၊ ယံြေကာန္က်ာံဗႜာဲ နာဲပႝာင္တုိင္ထ၀္၊ ဗတ္ဒွ္မႝိဟ္သံြ ပႛဲသၝိစံြလ၀္၊ မိဂြံစံြပႛဳန္ တူဖုန္ကမ၀္၊ ဒက၀္ေမာံပၛှ ခဍှဒႝှထ၀္၊ မိဂြံစံြလ၀္ ဗုဪေဒၝာ၀္ထဒၞ၊ ဟုိတ္နာဲဒွ္က်ာံ စံြဗ်ာံလ၀္မ၊ ပႛဲကၞာရ ခဏစံြလ၀္၊ ေကာန္ယာဲဒၞံင္ရ လပဗုတ္စ၀္၊ လပေလာံလာဲ နာဲေကာန္က်ာံထ၀္၊ လပလင္ေဇြာ၀္ ဟးေဒၝာ၀္မတ္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဒမႜိ မိကႜဳင္လြှလြတ္၊ ပုင္သြအမာဲ ယာဲပလံင္ဒၞံင္သၞတ္၊ ဟံြကုဪေအင္ေအာတ္ ဂေဍာင္မတ္ယာဲ၊ ဂကန္ဖ်န္အုဪ ကုဪေကာန္က်ာံဗႜာဲ၊ ဟံြဂြံဟုိတ္မာဲ သတ္ဒႝာဲအရာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ စၜအာသၝိတုန္။ ။

တလန္တလန္ ဟုီအာပႜန္ရ၊ ႓ါဗၜကုဪလ ဟဂြံဟုိတ္မာဲ၊ ႐ုိဟ္တၝဲအနှ စှေရင္နင္ကြာဲ၊ ပုင္သြစႝ သဗၺအမာဲ၊ ညာတ္ေကာန္က်ာံကႜာ ေဇႝာ္အာဒွ္ဗႜာဲ၊ ခုတ္ယၞဳကႜာ နာဲသာရ၀ါန္၊ ညး႓ါသႛိဳက္ဆာန္ ညံင္ေကာန္ျဇဟာန္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဟံြသၠဳတ္ ဟံြဖလုတ္ဆာန္၊ ပလြှေကံြၾကာန္ အဓာန္ကာလ၊ ဂႜိဳင္သႝာံအခါ ႓ါဗၜကုဪလ၊ ပုင္ကြာင္စဏ သဗၺနာနာ၊ ႏံြပယာံမဲြတၝဲ ဗြဲမသကၠဳျခာ၊ လျဗၜဏာပုင္ တၝဲဂွ္သႜဳင္အာ၊ က်ာံသာရ၀ါန္ ေဇႝာ္မာန္ေဒါသာ၊ ပၞတ္ဂႝၜဂုဪ လဟုဪစံင္ဏွာ၊ မာတ္ဟံြဂြံပုင္ တၝဲဂွ္သႜဳင္အာ၊ ကၱဳဪဒွ္ေဒါသ ဟံြဒညညွာ၊ လျဗၜပလံင္ပုင္ စုိပ္ကႜဳင္ကႜာ၊ ေလင္နင္နပုင္ စုိပ္ကႜဳင္ေသင္ဟာ၊ သာရ၀ါန္ညာတ္ ႓ိင္သာတ္တိတ္အာ၊ တးကုဪဗတ စေကႜံေသင္ဟာ၊ အုိတ္သၠန္ဇှ၀ိ သၠန္ကလိမွာ၊ ဒဒွ္ဖုံပႜှ ပလြှပရာ၊ စုဪလမ်ီိဳအုိတ္ ဒးခ်ိဳတ္လသာ၊ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ လုီဇှ၀ိတာ၊ ဆာန္တုပ္နဲေကာန္ ေလာန္ေထာန္ၿပိဳက္ဖါ၊ သတ္ပုထုဇန္ တန္ဗၥာရဏာ၊ ညံင္ဗၜလ႓ါ ဗၥာရဏာညိ၊ လၸေပၱဟ္အုိတ္ စုိတ္သတ္ဂမ်ိ၊ လပဒေဒွ္ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ၊ တၝဲရေပၱဟ္စိ လုီဇှ၀ိတေရာင္၊ ပူဂုဪလၝဳဪ ပၱဳပ္ကုဪသတ္ဂ်ိ၊ ကာလေဍံသြတ္ လြှလြတ္လ၀္စိ၊ ေဍံေဇႝာ္တုိန္ညိ ဒမႜိတုိင္ေခါင္၊ ေဍံဗၵဟ္အမွဳ သၾတဳဂႜိဳင္ေတာင္၊ ပူဂုဪဂွ္ေရာင္ တုပ္ညံင္သတ္ဂ်ိ၊ ဗၥာရဏာညိ ဒမႜိၾတံဳျဗၜ၊ ညံင္ညး႓ါအၜ ဗွ္သဏာအၜ၊ ပႛဲဂွ္သဘၜ ဒၞံင္တၜပႛဲသၝိ၊ စမှရံင္ျဗၜ ဟံြစၜစုိပ္သၝိ၊ ပႛဲစုိတ္ဖိဖိ တၝဲသႜဳင္ညိဗၥာ၊ လၞဳဟ္၀ံြတၞဳဲ ေလာန္တုဲအခါ၊ ပဟံြစုိပ္ကႜဳင္ တၝဲသႜဳင္ေလာန္အာ၊ ေစွ္နဴသၝိကႜာ စုိပ္ကၞာပႜန္၊ ဟံြညာတ္လျဗၜ မုဟ္ၿဒိဳဟ္ကၱၜေလာန္၊ ဒၝှေကာန္သၞာန္ပႜန္ မေကာန္က်ာံဗႜာဲ၊ ေကာန္က်ာံမၝဳဪ အလုဪစံြယာဲ၊ ဟံြေသင္တုန္ကႜာ စကာဟာေကာန္၊ ကုဪအာဇာင္က မဂြံစပႜန္၊ ငၝဲဳဂတာံျဗန္ ဇာင္ပႜန္နင္ကႜာ၊ ဟဒွ္သာ္ဂွ္ ငၝှေအွာ္ခဲါကြာဲ၊ ကုဪပုင္နာဲတုဲ ဒၝှသုဲအာဂႜာဲ၊ တိတ္အာဇုိင္၀ါ ဟာမေကာန္ဗႜာဲ၊ အလုဪလ၀္ယာဲ ဟာဲဂေဍာင္မတ္၊ တီညိကုီဟာ သာရ၀ါန္ေဍာတ္၊ ဟုီကုဪညိေကာန္ လကွ်န္အဆတ္။ ။

က်ာံသာရ၀ါန္ မိင္ဂလာန္သၞတ္၊ ဟုီတုန္ဆၜဆၜ ကုဪလထၜပႜန္၊ ျဗၜေဗွ္ဂွ္ပၛဳင္ ပႅံင္နင္ပုင္သၞတ္၊ စုဪေစင္စုဪကၱၜ လျဗၜလုတ္၀တ္၊ စမဂႝၜအဲ ဂုဪနဲပၞတ္၊ ပုင္သြဂွ္ေကာံ စဟံြ႐ုံသၞတ္၊ စသုီလျဗၜ လထၜလုတ္၀တ္၊ ေဗွ္ကႜဳင္သၞာန္ဂႜာဲ ေလာန္ကာဲစှစတ္၊ ကႜဳင္သၞာန္သက္ေသၞဟ္ ေကတ္ေကံြဟာသၞတ္၊ ထၜမိင္အဆတ္ ရမတ္သုီသုီ၊ ဟးဂုိဟ္မဲြတဲ နာဲမဲြလမ်ီဳ၊ တိင္ဂတုီႀသိဳဟ္ မိမဲြဂြီဳ၊ နဴေဍာတ္စုဪေဇႝာ္ မဲြေဗာ္ကႛင္ကႛီဳ၊ ညိဟံြျခာေသၝာဲ မဲြသၝိဇူဒုီ၊ ဆမဲြပါင္သၞတ္ ေကာန္ေဍာတ္ဟံြဟုီ၊ ႐ုိဟ္တၝဲဟံြသၠဳတ္ ဒုတ္ဒုတ္ဒုီဒုီ၊ မူကံတမႜာ မိကႜဳင္ျခာဂြီဳ၊ လၞဳဟ္မိျဗၜ ဒၜစၜဍဳင္ၿဗီဳ၊ ကႜဳင္ေထာံလ၀္အဲ ဇကုမဲြကုီ၊ ဂုဏ္ဆာန္မတ္ျဗဲ လဟုတ္ဘဲယုီ၊ ဂုဏ္သတ္အဟိုတ္ ဂစုိတ္လမ်ီဳ၊ အုဪလျဗၜအဲ ဇွ်ာႀသဲဂုဏ္သၱီဳ၊ ဂႜာဲဗစအဲ ဟၞဲဍီဳဍီဳ၊ မုက္ေလ၀္ဟံြခ်ိဳတ္ စုိတ္ေလ၀္ဟံြလုီ၊ ဆမိကုဪအဲ ႓ါမဲြသၝိကုီ၊ ဟံြမဲြဒုတ္ဒုီ ဟုီေ၀င္သၨိဳင္သာ၊ ညးဂွ္ဟုီေခႜ၀္ အေရ၀္အျခာ၊ ညိညဟံြမဲြ ေကာန္စၜမဲြ႓ါ၊ ဟးသကံသၝိ မိသုိကၡမာ၊ အုဪပႝာင္တုိင္ထ၀္ ေဒၝာ၀္မတ္႓ါ၊ ဂေတ၀္ယာံႀကိဳင္ ဇုိင္ၾသင္ကၞာ၊ လထၜဟိင္ဟုိပ္ ႀကိဳပ္ေသာသဏာ၊ တုဲႀတံဳတႜလြှ ဒၝှရာဒနာ၊ ယံြေဒ၀တၜ ဂႝၜစကၠ၀ါ၊ သၞိင္ဣိန္တုန္ကုီ သၞိင္ၿဗီဳယုီမာ၊ ေဒ၀တၜကုိဋ္လက္ ဂႜးစကၠ၀ါ၊ လမ်ီဳအဲအၜ ပူဇၜျပင္ဏာ၊ ဖုဪအဲပူဇၜ ရၜဂၜျပင္ဏာ၊ အဲကုဪက်ာံကႜာ မသာရ၀ါန္၊ ႓းဘ၀အၜ နဴဘၜေကြံၾကာန္၊ ကုဪဂြံဂစုိတ္ လမ်ီဳအုိတ္သာန္သာန္၊ နသႝာ္စႝာံၿဒိဳဟ္ ဂႜံဆီႀသိဳဟ္ၾကာန္၊ သာ္၀ံြတုန္စိ ပအဓိဌာန္၊ ၾတံဳဓ၀္သစၥ ေတဇႏံြညာဏ္၊ ေကာ္သာရ၀ါန္ အဓိဌာန္ျပဟ္၊ ဒၝှေကာ္ဟုီရ ဌာန္လစဂွ္၊ ဟုဦသာရ၀ါန္ ဌာန္၀ံြကႜဳင္ျပဟ္၊ ျဗၜအဲမစ တုဲရလၞဳဟ္၊ အဲကုဪမကုီ ေကာ္ဟုီလတွ္၊ ဟာဲသာရ၀ါန္ ဟုိတ္ဆာန္မဂွ္၊ မဒးလြှလြတ္ အုိတ္ဓတ္ညံင္ဇွ္၊ ဂႜာဲဗစပႜန္ ညံင္ကုဪေကာန္တွ္၊ နဴေဍာတ္စုဪေဇႝာ္ ေရာ္ဂုဏ္မိလၞဳဟ္၊ ပႛဲမဟုီဂွ္ ဆင္ျပဟ္ေစွ္အာ၊ သာရ၀ါန္ညာတ္ ႓ိင္သာတ္ကႜဳင္ကႜာ၊ စေကႜံေသင္ဟာ ကာလဂွ္ေဟင္။ ။

အတုိင္ဒဒွ္ တ၀ွ္ေလၞင္၊ သာရ၀ါန္ေဟင္ ေတၞင္ခ်ပ္ပႛဲစုိတ္၊ ဗၜကုဪလကႜာ အာစုိပ္ဂစုိတ္၊ အဲစေကႜံအုိတ္ ခ်ိဳတ္သုီညး႓ါ၊ ယ၀္အဲဒၞံင္ေဟင္ ဇေရင္ကၞာ၊ ညးဂမႜိဳင္တီ ခပ္သီလအာ၊ ကႜဳင္ပၠီဳကုဪဘဲ ကုအဲေသင္ဟာ၊ ခ်ပ္ပႛဲစုိတ္ရ ခဏယာၾကာ၊ ျပဟ္ဒၜတိတ္အာ ကာလဂွ္ေဟင္။ ။

စုိပ္က႟ှဇေရင္ ေလၞင္လကွ်န္၊ ဗႜိဳပ္ဒၜေစွ္အာ ဂတာသှဒန္၊ ျပဟ္အာစုိပ္ပႜန္ သႏၳာန္အိန္သၢဳီ၊ ဌာန္ဒတန္က၀္ အံသ၀္ဍင္ဍီဳ၊ ဍဳင္က်ာံေတံဂွ္ တုဲဒွ္ဒၞံင္ထုီ၊ ပါင္တရင္ဂွ္ ထပွ္ထပ္ကုီ၊ လွဲလးအိတ္သၢီဳ သုီနန္ျပာသာဒ္၊ ေဒန္ၾသန္ေဒန္ထ၀္ အံသ၀္ဂၛိာတ္၊ ေဒန္မႝိက္ေဟင္ ေရင္မတ္သအုဪသအာ္၊ ကေမႜာန္သအှဂႜက္ ကုိဋ္လွက္မျပဲ၊ မတ္ျဗဲလက္တုိ၀္ ေရင္တသုဪကႝာတ္၊ က်ာံ၀ုတ္ေဍာတ္တ္ ေလာန္ဗႝတ္ဂိၛာတ္၊ သုီနန္ျပာသာဒ္ ဂိၛာတ္ေရင္ဂ်၊ မွံင္မွဂႝက်ာ္ ႐ုပ္သာ္ေဂါ၀္ဂႜိ၊ ခစတုန္ကႝာတ္ အမာတ္ဒိပၸ၊ ေပႜင္႐ုပ္ဗၵဟ္႐ုပ္ တုပ္မနဳႆ၊ သုီမက်ိဳင္၀္ ဗြ၀္႐ုပၸ၊ ႏံြ႐ုပ္သာ္ေဂါ၀္ ခေနာ၀္ဒးက်၊ ညံင္ယုဂၢႏၶ၀္ သြ၀္ေကလာသ၊ တူေဒန္ျဒင္စိင္ သအှလဗိင္ဂ်၊ ဂၛိာတ္က်ိဳင္၀္ သြ၀္ဒၞံင္ျဗံက္ျဗ၊ ျဗၜ၀ုတ္ေဍာတ္တ္ ေကႝာတ္႐ုပၸ၊ သႜိဳက္ေၟာံကုိဋ္ေဟင္ ေရင္မတ္ဗုိတ္ျမ၊ ေစႝဟ္လက္ၾကာပ္ အာပ္ဒါပ္ျဗံက္ျဗ၊ လစိန္စရံက္ ျဒင္ဗံက္ေဟင္ရ၊ ေသႝက္၀က္လ၀္သြိင္ သႜိင္တူနန္ျမ၊ ေပႜင္႐ုပ္ဗၵဟ္႐ုပ္ တုပ္အကၡရ၊ ဍဳင္က်ာံမူလ ၀ိေသသေဟင္၊ နဴဒတန္က၀္ အံသ၀္ေလၞင္၊ ႚကရာတ္က်ာံ ဂံါဗ်ာံျပဳေျပင္၊ သၞိင္မွတ္စကာ ဒတဲဏာေဟင္၊ အုိတ္အာေလၞင္ ဒေတာ၀္ေသင္ဟာ၊ ေသွ္ဆဂႝက်ာ္ သာ္ထုိက္စမၝာ၊ ခုတ္ယၞဳစိ ဂး၀ိမာလာ၊ သာရ၀ါန္ဗႜာဲ မေဂါ၀္ဆာဲကႜာ၊ ဒၝှလုပ္စုိပ္အာ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဂႝက်ာ္ဂမႜိဳင္ ဗုိင္ဟုပ္ေသၢဟ္သြဟ္၊ ေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ ၾသဟ္ပၱၜညှသၞဟ္၊ သာရ၀ါန္တႝံ အံသ၀္ႀကှဇွ္၊ ႐ုပ္မႝိဟ္တုန္ဂွ္ ဒၝှကၱဪဳဗၵဟ္ေဟင္၊ သလုိက္ေၟာံကုိဋ္ ရတ္မိတ္မႝိက္ေရင္၊ ႚကရာတ္ေဟင္ ဂြံဒွ္ေသင္ဟာ၊ ေကာံ၀ိမာလာ အဂၢမေဟသှ၊ ေမွာင္မွဂမႜိဳင္ ဟုပ္ဗုိင္တြှ၊ ပႝိက္ထ၀္ရပ္သြိင္ ပုိက္လြိင္ဖ်ှဖ်ှ၊ ဒလာဲ၀ုဏၰင္ သၞဳက္ဗတင္ငၝှ၊ တူျပာသာဒ္ပၠၜ ဒုင္တၜသှကႜှ၊ ေကာံဂႝက်ာ္ပၛှ ေဒ၀ှမာလာ၊ ပႛဲဂွ္ဂႝက်ာ္ သာ္ျမသာံျဖာ၊ ျဗၜမၿမီဆာဲ ဂႜာဲဟုီနာနာ၊ သာရ၀ါန္ဗႜာဲ ယံြနာဲဗညာ၊ နဴမိဒက္မိတ္ လအိတ္က႐ုတ္ဏာ၊ စုဪလမ်ီဳအုိတ္ စုိတ္ညိဟံြျခာ၊ ပေ၀င္သစၥ ပပစုိတ္႓ါ၊ သၸေၟာံကုိဋ္မိ ညိေရာင္ဗညာ၊ သၠဳဪနာဲဟုီေ၀တ္ ခံေခတ္ခန္လြာ၊ မိင္တုဲဗညာ နာဲသာရ၀ါန္၊ ပဒုိက္စုိတ္အၜ ယံြမိသႛၜယာန္၊ သစၥေကာဗႜာဲ ညိဟံြၾသာဲဌာန္၊ ေ၀င္နဴနာဲကႜာ ႓ါေကာဟံြဆာန္၊ ယံြမိဂႜံဟာန္ ဂြိဳင္ျဒဟာန္ေဍာတ္၊ ပႛဲမိ႐ုပ္ထ၀္ မပဒၝ၀္မတ္၊ သစၥေကာသၞတ္ ဗႝတ္ဟံြေယာင္ယာ၊ မာဲရာဲသှဓတ္ ဗႝတ္မရာဲခါ၊ နာဲမသကၤာ ဟာမိျဗၜယာန္၊ ပႛဲ၀ိမာလာ ေကာံသာရ၀ါန္၊ သႛိဳက္မႜိဳက္ေရင္ကာန္ ဆာန္ကၞိန္သာဓာ၊ ပႛဲဍဳင္ထုီကႜာ ေမွာ၀္ဇာတၜတုန္။ ။

လိက္အခုိက္ကႝာမန္ 0 commentsဗဲြကုိပ္ကႜာ
အခုိက္ကႝာဟုီမၢးဂွ္ လၱဴဂႜးတိဏံ ဍဳင္လုဪဟံြဟုီ ေဒသလုဪဟံြဟုီ မႝိဟ္ႏံြမၢး အခုိက္ကႝာသၵးႏံြရ၊ အခုိက္ကႝာဂွ္ ေကာန္ဂကူမဲြဂကူ ကုဪမဲြဂကူ မဲြဍဳင္ကြာန္ကုဪ မဲြဍဳင္ကြာန္ ဟုိတ္နဴဟံြတုပ္တုဲ၊ ဟုိတ္နဴမံင္မဲြဒႝာဲ မဲြကေရာံဓ၀္ဟံြေသင္တုဲ၊ ဍဳင္ညးကုဪညး ဂကူညးကုဪညး၊ ေဒသညးကုဪညး၊ ႏံြဂႜိဳင္ကုဪအခုိက္ရ၊ ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ဒဒ္ွပညာဂတာပ္ေခတ္ဂွ္ ျပာကဋ္တုိန္ဗဲြမေလာန္တုဲ ဍဳင္လၝဳဪဂွ္ အခုိက္ကႝာ ဇကုေၾတံၾတဟ္ဂွ္ တ၀္ေစႝဟ္ပႜန္ဂတးေထာံေလ၀္ ႏံြကုီ၊ ဍဳင္လၝဳဪဂွ္ မင္မဲြတၜ အခုိက္ကႝာဇကုေၾတံၾတဟ္ ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ေလ၀္ႏံြကုီ၊ ဂကူတႝဟ္သအာင္ ဍဳင္တႝဟ္သအာင္ ဗုီလုဪပႜန္ဂတး ပႜန္ဂတး အခုိက္ကႝာပုဦမန္ မေၾတံၾတဟ္ေသွ္႓က္ကႜဳင္ နဴလက္ထက္ဇုဇဗၜလပုဦဂွ္ ေထက္ကုဪသၵးတီသုီဖအုိတ္တုဲ၊ ဂကူပုဦမဲြေဟင္ သၵးမင္မဲြအာ အခုိက္ကႝာပုဦေရာင္။ ။

အေလံအခုိက္ကႝာမန္ဂမႜိဳင္
၁။ ဗုီတန္ပဋိသႏၶိ
၂။ ဗုီသႜးဂႜံဂ၀္
၃။ ဗုီစ၀္ကေပါ၀္၊ ခုတ္ယၞဳ
၄။ အ၀ဲေဗၱာန္လိက္ကတ္ပညာ
၅။ ဗုီသၸထပုဦ၊ ခမှ
၆။ အခုိက္၀ုတ္ဗႜာဲ
၇။ ဗုီသၸကာမၝဳဪသႝက္ကေရာဲ
၈။ ဗုီသုိင္သၝိတၞိ၊ တုိန္သၝိတၞိ
၉။ ဗုီဂကူမန္ ဒုင္လ၀္တဲကေလာ္
၁၀။ ဗုီဂိယဲ
၁၁။ စုိပ္အ၀ဲဗ်ဳ
၁၂။ ေကင္ကာစုတိ=သာ္၀ံြပၚထ႟းလ၀္ရ။ ။

ပႛဲဂလာန္ မတန္ပဋိသႏၶိဂွ္ေလ၀္ ပပၱံနဴတန္ပဋိသႏၶိတုဲ ဒုဪကုဪသႜးဂႜံဂ၀္၊ မိကုီ၊ ေကာန္ငၝာ္ကုီ၊ ညံင္ဂြံဗႜးနဴယဲဘဲ အႏၱရာဲပ႐ုိက္နာနာသာ္ ဗုီလုဪဂြံမင္မဲြအာဂွ္ ပၚထ႟းလ၀္ ဗဲြသၞ၀္ေတံပႜန္ရ။
၁။ နိဒါန္
၂။ ဗုီမဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ မင္မဲြမႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္
၃။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးပၱဳဲ
၄။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ
၅။ ဗုီ၀ှ၀တ္ ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ
၆။ ဗုီၾတံဳတႜသိၝတံ သၵးပၱဳဲ၀တ္
၇။ ဗုီၾတံဳတႜိသၝိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

၁။ နိဒါန္

သတၱံမတန္တၜဒၞံင္ ပႛဲလုိက္ဏံဂွ္ ဂကူဇကု ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ဇကုမသဇကု ညံင္ဟံြဂံြပုိတ္သၠဳတ္အာဂွ္ သၵးမင္မဲြအာေရာင္၊ ဟံြေသင္သာ္ဂွ္မၢး လၱဴဂႜးတိဏံ သတၱံ၀ံြေဟင္ ဗဲြႚကႏၱ ေကႜံဗၵန္အာအုိတ္ေရာင္၊ ဇုဇဗၜလညးတံဟုီလ၀္ အေရ၀္ဂွ္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ ဂြံမိင္ဒၞံင္ဏီရ။ သာ္လုဪေရာ မိက္ဂြံယုိက္ေကာန္စၜ၊ မိက္ဂြံညာတ္ေကာန္ေစက္၊ အေရ၀္ဏံဂွ္ ဒွ္တံမူလမသဂကူရဟံြေသင္ဟာ၊ မဇပုဦညံင္ဂြံေျဗ၀္ကႛတ္အာ ဂတနဴဏံဂွ္ ပပၱံနဴတန္ပဋိသႏၶိရဟံြေသင္ဟာ။

ဗုီတန္ပဋိသႏၶိဟုီဂွ္ ဂကူမန္ပုဦ ဟုီဂးဂြံမိင္ဒၞံင္ ဂႜိဳင္ကုဪသာ္ရ၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဂြံယဲဒုိက္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဟံြေသာင္႓းဇကု၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဟံြကႜးဖႛး၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ႏံြကုဪဒၞဳင္ေဒႜင္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ သၨိဳင္တန္ဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိဇကု သာ္၀ံြဟုီဂးနာနာသာ္ရ။ နကုဪေ၀ါဟာအရာပ္မၢး ဂံြဗုင္ဟုီမၢးတီဂႜိဳင္ရ၊ သၞတ္ျဗၜလၝဳဪဂွ္ ႓ုိန္ပၱၜလ၀္သၝိကၞိန္ကုီေလ၀္ နကုဪကံကုသုဪဇကု နကုဪေ၀ဒနာဘဲယဲဇကု နကုဪဆီက်ာေယာင္ယာမံင္ ပႛဲခႏၶဇကု နကုဪဗက္ဂကူမသဇကုႏံြကႜဳင္တုဲ၊ ႓ုိန္ရတႜသိၝဇကုႏံြမံင္ကုီေလ၀္ ဟံြတန္တၜပဋိသႏၶိဂွ္ ဂြံေကင္ညာတ္မံင္ကုီရ၊ သၞတ္ျဗၜဗုီဏံဂွ္ ဗက္ကုဪဂလာန္ အရာပ္ဍဳင္ကြာန္တုဲ ေကာ္ခၜစျဗၜခတန္ရ၊ ဗဲြေ၀ါဟာပႛဲသာသနာဂွ္ ျဗၜခတန္ဟၞဲသက္က္ရ၊ ပၱၜသၝိကၞိန္တုဲ တန္ပဋိသႏၶိဂွ္ ဒွ္အခုိက္အလုိက္ပႛဲေလာကဏံ သြက္ဂြံေစာဒနာအေရ၀္ဟၞဲရ၊ ယ၀္ရကႜာဟံြဂြံပတၜသၝိကၞိန္ဏီ လုေလာန္အာညးမဲြကုဪမဲြတုဲ၊ တန္အာ ဂြံအာယဲဒုိက္မၢး အခုိက္ပုဦမန္ဂွ္ ဟံြဗႜးေစာအေရ၀္ညးဂမႜိဳင္ရ၊ နကုဪဍဳင္ကြာန္အရာပ္ေဒသေလ၀္ ဒွ္ဒုဟ္ေရာင္၊ ဒနအာေရာင္၊ ပေတွ္လ၀္ဂလာန္သာ္ဏံတုဲ၊ ညးေဇႝာ္ကႜိဳဟ္ခႜင္ ပႛဲေကင္ကာအခုိက္ကႝာဂမႜိဳင္တံဂွ္ နကုဪပရိယာဲဥပဲါေဟင္ ကုဪတႜခႏၶတီေကတ္တုဲ၊ ကုဪပတၜေထာံသၝိကၞိန္ရ၊ တုဲတႜသၝိကၞိန္တံညး႓ါဂွ္ သၵးအာသုိင္သၝိဗယိတၞိတုဲ၊ ဟံြေသင္ သၵးသႜာဲနဳင္ဗၜတၞိ သုီကုဪကလံအာတ္သႜးဒုဟ္ရ၊ ယ၀္ရဟံြမင္မဲြအခုိက္ဏံမၢး ဒွ္ဒုဟ္ကုဪဍဳင္ကြာန္ ဒနလၱဴဍဳင္ကြာန္ေရာင္ဂွ္ ညးေဇႝာ္တံ ေဒႜာံေဗၱာန္ကႜဳင္လ၀္ နဴကုိပ္ကႜာေတံအဆက္ဆက္ရ။ ။

၂။ ဗုီမဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ မင္မဲြမႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ တန္အာပဋိသႏၶိဂွ္ ဒဒွ္မႝိဟ္ေဇႝာ္ မိမၾတံဳတႜသၝိတံတီမၢး ညးတံဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ သာ္လုဪ ဂြံမင္မဲြယဲဒုိက္ သာ္လုဪဂြံအာကႜဳင္ ဇၞာပ္ေကင္ကာ ဇၞာပ္ဂလာန္အုိႆုီရ၊ ကေပါတ္သၨိဳင္င္တံဂွ္ ဟံြကုဪထ႟င္ယာ ကေမႜာန္ပြမၵးပၱိတ္ျဒဟတ္ ဂုိတ္ဂၥာန္တံဂွ္ေလ၀္ ဟံြကုဪေကႜာန္ ယ၀္ရကေမႜာန္ ဟံြေကႜာန္ ဟံြတုဲ သြက္သၵးေကႜာန္ႏံြမၢး ညးတႝဟ္သအာင္ ေကာေဒံၟဲေဒံတံ မၵးေကႜာန္႐ုီဗင္ေကႜာန္ကုဪရ၊ ယ၀္ရမႝိဟ္ျဗၜဂွ္ ဂြံယဲဒုိက္ အလန္ကႜာအုိတ္ အလန္ပဌမမၢး ညးေဇႝာ္မိမဇုဇ ညးမကႜိဳဟ္ခႜင္ ပေရင္ယဲဒုိက္တံဂွ္ အာဟာရသာ္လုဪ ေထက္ကုဪသၵးစသုင္၊ သၵးေ၀င္ပဲါတံဂွ္ ဟုီထ႟းပ်းနာနာသာ္ ေထက္ကုဪသၵးမင္မဲြယဲဒုိက္ဂွ္ရ။ ။

၃။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးပၱဳဲ

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ ပပၱံနဴအခိင္သမၱီဂးတန္ပဋိသႏၶိတုဲ၊ ဂကူမန္ပုဦ အေခတ္ေလာန္ကႜဳင္ ဗဲြမလံေတံ သတ္ျဗၜမဲြမ သၵးစံြလ၀္ ပႛဲဒႝာဲကႛိဳပ္သၱိက္ ဒုဪကုဪေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ရ၊ ႓ုိန္ဟုီလ၀္သာ္ဏံကုီေလ၀္ ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ဌာန္ေဒသလုဪေကႜာန္ဗက္ ဒေတာ၀္ေတႝာ၀္ဗက္မံင္ဏီေရာဂွ္ ဂႜာဲသၞာန္ဟံြဂြံရ၊ ဆ႓ုိတ္အေရ၀္ေဟင္ ဂြံေကင္မိင္ကုီရ၊ ပုဦမန္ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ ဟုိတ္နဴေ႐ွ္ေသွ္ဗုဒၶဘာသာဂႜိဳင္တုဲ၊ အခုိက္အလုိက္ ၀တ္ဗုဒၶဘာသာ ျဗၜမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ လၝဳဪဂွ္အာကလံစမႝိဟ္ေဇႝာ္၊ ေနာ္နာဲဇုဇ အာယု၀ုၯိ၊ သှလ၀ုၯိတံရ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ ပႛဲတၝဲသှ၊ တၝဲဓ၀္ ဗစိန္ပိ႑ပါတ္ အာပလံင္ ဌာန္ဘာလက်ာ္ေလ၀္ႏံြကုီ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ လၞိဳန္တၝဲေဟင္ ဗစိန္ပိ႑ပါတ္တုဲ၊ လံင္ကုဪဒါန္ကုခမှသင္တံရ၊ ေဒသလၝဳဪတံဂွ္ပႜန္ အခိင္သ၀္တၝဲ အာပလံင္ဍာ္ဒါန္၊ ပၠၜဒါန္၊ ဌာန္က်ာ္ဘုတ္ဘာေလ၀္ႏံြကုီ၊ ေဒသလၝဳဪဂွ္ပႜန္တုန္ ရန္တၞံသြက္ဂြံမင္မဲြတၜဇကုကီု၊ ဣမိကုီ၊ ဗယိကြာန္ကုီ၊ ညးတံအာကလံစရာဒႝာမိက္ရ၊ ဇကုသၞတ္ျဗၜ ႏံြကုဪယဲဒုိက္တံပႜန္ေလ၀္ ကာလသႜးေကာန္ငၝာ္မၢး သြက္ဂြံသုင္ကုီ၊ သြက္ဂြံဟုံလံက္ကုီ၊ သၵးထၞဳက္ထႝက္လ၀္မိတ္ရ၊ မိတ္ထၞိက္ဂွ္ စုတ္ဂုိင္္လ၀္ကုဪထၞာဲတၞိတၞိတုဲ၊ ပႛဲထၞာဲမိတ္ဂွ္ ရန္တၞံညံင္ဂြံဗႜးနဴအႏၱရာဲနာနာသာ္၊ ကာလမစံြဂုိင္ေဒပ္လ၀္ ထၞာဲနဳင္မိတ္ဂွ္ တႝိင္မဲြတႝဳင္သၵးတုိပ္ဗၥဴလ၀္တုဲ၊ ကာလစ၀္ကေပါ၀္မၢး သြက္ဂြံပေထာင္ေကၱာ၀္ရ။ ။

၄။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

သၞတ္ၿဗၜ ညးမႝဳံကုဪယဲဒုိက္ဂမႜိဳင္ ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဂႜံဂ၀္ဂႝၜဇကုတဲု၊ ညံင္ဟံြဂြံဒွ္ ဘဲအႏၱရာဲကုီ၊ ညံင္ေကာန္ငၝာ္ ဂြံထတ္ယုက္ကုီ သၵးေ၀င္ပဲါနာနာသာ္ရ၊ မပၱံနဴကုဪစႝအာဟာရဂွ္ သၵးမင္မဲြ သၵးေ၀င္ပဲါေရာင္၊ စႝသာ္လုဪသၵးေ၀င္ပဲါေရာဂွ္-စႝမရိင္ကၱၜ၊ စႝၾကံင္မၝိဳဟ္၊ (ဥပမာ) ေျမက္ေခႝက္၊ သတ္ခေဍာင္၊ ပုင္ေဟက္၊ ပုင္ေမာ၀္တံကုီ သၵးေ၀င္ပဲါရ၊ ပြမဂၨံေလၵာ၀္ဒယူသၝိ၊ ပြမကသုဪေဖ်ံဇိုင္ နဴကဆံင္လၱဴ၊ ဂၨံလၱဴကႛိဳပ္ကႝိန္တုဲ ကသုဪေဖ်ံဇုိင္တံဂွ္ ဟံြဂပ္၀္ရ။

မဲြသာ္ပႜန္ တႜယဲဒုိက္တံဂမႜိဳင္ ဂၨံဒလာဲဗၵာဲဒယုိင္သၝိမၢး ဟံြခုိဟ္သာ္ဏံ ဂကူမန္ပုဦတံ ေစွ္လ၀္စုိတ္ရ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ တႜယဲဒုိက္တံ ညးဟံြကုဪဂၨံဒလာဲကုဪ ဒယုိင္ကေလာ္ရ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ေလ၀္ ႓ွ္ပလွ္ေသႝ၀္ေက၀္၊ ပလံင္ကမၼ႒ာန္တံဂွ္ ညးကုဪေ၀င္ပဲါမဲြသာ္ပႜန္၊ ယ၀္ရမိက္ဂြံပလံင္ကမၼ႒ာန္မၢး ဟံြေသင္ ကာလအာကႜဳင္ေကႜာံက႟ှ ေကႜာံၾကဳင္ ဌာန္ဇေမၝာဲတံမၢး ကႝိင္ဟံြေသင္ပသဲမဲြမဲြသာ္ သၵးစင္လ၀္ ပႛဲဒြက္ေသာ္ေရာင္၊ ခါရတၝဲပႜိဳတ္ တၝဲဂႜဳတုဲ ဟုံဍာ္ဂွ္ပၞိက္ဟၞဲရ၊ ႏံြပၞိက္ဟုံဍာ္မၢး လၝဳဪဂွ္လံင္စုတ္ဍာ္ဂမၱၜ လၝဳဪဂွ္ေထာံကလံက္စုတ္ ပၞတ္ဍာဲဍာဲမဲြလၝ ပႛဲနဳင္ဂရထၞာဲဟုံဍာ္တုဲ ကုဪဟုံရ၊ မူဟုိတ္သာ္လုဪဟုီမၢး တႝဟ္သအာင္ဟံြေသင္ ညံင္ဟံြဒွ္ယဲဇြဟ္ ယဲခ်ာံတံတုဲ၊ ညးေဇႝာ္တံဂြိင္ေဖက္ ထဏီအာေရာင္၊ တုဲညးဟံြကုဪထ႟င္ကလာကမၼ႒ာန္ကုီ ဟံြကုဪယုိက္နပုင္သၞဴသက္သက္ရ၊ ပ႐ုိင္မႝိဟ္ခ်ိဳတ္ သုီကုဪယဲဒုိက္ဂွ္ေလ၀္ ဟံြကုဪမိင္ရ။ ။

၅။ ဗုီ၀ှ၀တ္ ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ ကာလႏံြကုဪယဲဒုိက္ ပြသာ္လုဪသၵးေ၀င္ပဲါဂွ္ေလ၀္ႏံြ၊ သာ္လုဪသၵး၀ှ၀တ္ဇကုေလ၀္ႏံြ၊ သာ္လုဪသၵးဂုိင္ေဒပ္စံြလ၀္ေလ၀္ႏံြကုီရ၊ တႜခႏၶ၀ံြ ကာလႏံြယဲဒုိက္ဂွ္ ညံင္ဂြံဒွ္တသိုက္စုိတ္၊ တသုိက္ကာယ သၵးပၞ၀္ဓ၀္ဗၥာရဏာလၞိဳန္ေဟင္ နကုဪစုိတ္ဂွ္ေလ၀္ သၵးသၨဳင္ေက၀္ဒၞံင္လၞိဳန္၊ ပပၱံနဴအေရ၀္အျခာ ဒးဟုီဍိဳန္ဍိဳန္သာသာ သၵးမံင္ညံင္ဂြံဍိဳက္ေပင္ကုဪသှလမသုန္တံဂွ္ေလ၀္ သၵးဗၥာရဏာလၞိဳန္၊ ကာလလုပ္သၱိက္ပႜန္ေလ၀္ ေလၝာ၀္က်ာ္ေဖ်ံေမတၱာ ကုဪသတၱံဂမႜိဳင္တုဲ သၵးပ၀တ္ကုဪၾတံဳတႜသၝိဇကုပႜန္ရ၊ ဟုိတ္ေဍံသာ္လုဪေရာ-ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ဂြံဍိဳက္ေပင္နာနာသာ္တုဲ၊ သၵးပၱဳဲ၀တ္ဏံလၞိဳန္ေရာင္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ပႜန္တုန္ သႜးဂႜံဂ၀္ ညံင္ဂြံေလာဲသြာညိဂးတုဲ ဟုံမိတ္လံက္မိတ္ ပႛဲဗုင္ ပႛဲစးေလ၀္ ညးသၸလၞိဳန္ကုီ၊ ယဲဒုိက္ဂွ္ ေပင္ထပွ္ဂိတုမၢး ညးတံကုဪဗက္ေဒ၀တၜမဲြသာ္ပႜန္ရ၊ ဗက္ေဒ၀တၜမၢးဂွ္ တုပ္တၜညံင္ရၜ ေထာံထဏီကုီရ၊ ရန္တၞံကုဪေသၢာံသႜးဂႜံဂ၀္ ဗဲြမေလာဲသြာေရာင္။ ။

ဗုီဗက္ေဒ၀တၜ

ဗက္ေဒ၀တၜမၢးဂွ္ မႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္တုဲ၊ နအႏၱရာဲဂြံလာဲေလင္ ဒဒွ္မေထာံထဏီဂွ္ ညးေကာ္ခၜစ ဗက္ေဒ၀တၜရ၊ ညးလၝဳဪေကာ္ဗက္ေဒ၀တၜ၊ ညးလၝဳဪေကာ္ခၜစေထာံခဗာန္ဂ၀္ရ၊ ၾယၜမႝိဟ္ျဗၜမဲြ ကလိဂြံယဲဒုိက္တုဲ အတုိင္အခုိက္ကႝာမန္ မိက္ဂြံဗက္ေဒ၀တၜမၢး ဒးေကာ္ဒုင္နင္အၥာဗက္ေဒ၀တၜရ၊ သြက္အၥာဂွ္ ဒးေျပင္ခါန္သာ္၀ံြ ေဒသမန္လၝဳဪမႝိဟ္ျဗၜလၝဳဪသၸရ၊ ဣ၀ြံညးေကင္သၸဂွ္သၸရ၊ ဣ၀ံြ ညးဟံြေကင္သၸဂွ္ ဟံြသၸရ။ ။

နဲေကႜာန္ခမ္

အၥာဂွ္ ေကတ္ထာင္တႝံျဗာတ္ ဇမႜိင္ပန္မိဟ္၊ ခႛပ္ေထာံပန္ခႛပ္မၢး ဒွ္ခမ္ပန္ကႜင္ မဲြမိဟ္ေဂတ္ေကႜာံရ၊ ပႛဲတေကတ္ခမ္ဂွ္ လးစတ္စုတ္ခ်ာရ၊ ဒကၜခမ္ပန္ဒုိဟ္ဂွ္ ထာင္တႝံျဗာတ္ေခပ္ညံင္ေဇႝာ၀္လၱာ္စာင္ပန္ စတ္ကုဪခ်ာတုဲ စတ္ပၱၜလ၀္ရ။

နဲေသၢာံစှေရင္ေလၞင္ဂိတု

၁။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိမဲြဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးသႜျဗာတ္ရ၊ တုဲစုတ္ပုင္မဲြဂအုံ၊ ေသႝ၀္ေက၀္ထပွ္သာ္၊ သတ္ဆုထပွ္သာ္၊ ၀ိုဟ္မဲြသာ္၊ ၀ုိဟ္ဂွ္ နကုဪတဲအၥာရပ္ေကတ္တုဲ ေပႜာဇြိတ္ေဖ်ံနဴကႛိဳပ္ စုိပ္ဇုိင္ပိလၱဳန္တုဲ၊ ေကႜာန္မာန္ေကတ္႐ုပ္မႝိဟ္ျဗၜ စႝးညးမႝဳံကုဪယဲဒုိက္ဂွ္မဲြ၊ ႐ုပ္စာင္ဍာ္မဲြ၊ ႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္မဲြတုဲ သၵးစုတ္ပႛဲခပ္ဂွ္ရ၊ ပႛဲခပ္ဂွ္ ေဍန္ေကတ္ပႝာင္ပန္တႝဳင္တုဲ အၥာဂွ္ဗွ္ေဖႛာတ္အတုိင္ဂါထာဗဲြသၞ၀္ေတံရ၊ တုဲဒွ္အုိတ္တုဲ ခမ္ဂွ္ညးလုဪဒွ္ဒွ္ ဒးေကတ္ဏာ ေဖ်ံစံြဗဲြဒုိဟ္အဂႝဲရ။

တင္သမၱီ။ ။ပႛဲခမ္ဂွ္ ပုင္၊ ကြာင္၊ ဗၠ၊ ျဗာတ္၊ က၀္၊ သျဂာ၊ ႓ၜ၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္၊ ပၠၜၾသၜဂႜိဳင္ကုဪသာ္ေလ၀္ဒးစုတ္ အတုိင္ေလၞင္င္ဂိတု ကေပါတ္စႝ႐ုပ္အရာမဟုီလ၀္တံဂွ္ေလ၀္ သၵးစုတ္ရ၊ ၀ိုဟ္ဂွ္ေပႜာဇြိတ္ေဖ်ံပိလၱဳန္တုဲ သၵးမာန္႐ုပ္ရ၊ တုဲပႛဲခမ္ဂွ္ ေသႝံဇိုင္ေသႝံတဲ ညးတႜခႏၶဂွ္ ေထာံသုီဖအုိတ္တုဲ ေသႝံဇိုင္တဲတံဂွ္ သၵးစုတ္ပႛဲခမ္ရ။

၂။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိ႓ါဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္တုဲ စုတ္ပုင္၊ ၀ုိတ္ဂွ္ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံသၸတုဲ၊ နကုဪ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ဗမဲြ၊ ႐ုပ္ျဇံဳ၊ ႐ုပ္တႜခႏၶရ၊ သတ္ဆုပိသာ္၊ ပၠၜပိသာ္၊ ဍာ္သာဲ၊ ဍာ္တွ္၊ က၊ ဖ်ဳန္၊ စုတ္စႝအာဟာရ ကြာင္၊ ဗၠ၊ ျဗာတ္၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္၊ ပၠၜၾသၜတံစုတ္တုဲ ေပႛန္ပႝာင္ ေဖႛာတ္ဂါထာတုဲအုိတ္ သၵးေဖ်ံစံြဒုိဟ္ဗၞံက္ရ။

၃။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပိဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜၾကဳက္ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္သၞတ္ျဗၜကညာမဲြ၊ ႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္မဲြတုဲ၊ ဍာ္သာဲ၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜ၊ ေကႜင္လၝၜ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္စုတ္တုဲ၊ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံ ေဖႛာတ္ဂါထာအုိတ္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္သၞတ္တႝံဆုရ။

၄။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပန္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜၾကဳက္ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ကၞာတ္မဲြတုဲ၊ လံက္ဗာန္စုတ္ဍာ္မိတ္၊ ခပုဪ၊ ႐ုပ္ျဇံဳ၊ ႐ုပ္သၸ၀္၊ ဍာ္ျမေမာ၀္စုတ္၊ သအာင္နဴဂွ္ အတုိင္ဟုီကႜဳင္စုတ္ ေဖႛာတ္ဂါထာဗဲြသၞ၀္ေတံတုဲ ေဖ်ံဏာခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္ဗာယပ္သၞ၀္တႝံဆုရ။

၅။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိမသုန္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္ ၀ိုဟ္ဂွ္ အတုိင္နဲလၱဴေတံသၸတုဲ၊ မာန္႐ုပ္တႜခႏၶမဲြ၊ (တင္သမၱီ) ႐ုပ္တႜခႏၶ မတံြဂး ႐ုပ္ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ၀ံြ လၞိဟ္ဂိတုလုဪဟံြဟုီ ဒးေကႜာန္စုတ္ရ၊ စုတ္က၊ ဖ်ဳန္တုဲ မပၱံကုဪပုင္၊ ကြာင္တံဂွ္ ဒးစုတ္ရ၊ ၀ုိတ္ေထာံဟံြဂြံ ေကႜာန္တုဲ သၵးေဖ်ံစံြဒုိဟ္ပလုိတ္ ပႛဲတံဆုရ။

၆။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပိႀတၜဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးသႜဗဗုင္ရ၊ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ဂႜၜ၊ ႐ုပ္စာင္၊ ႐ုပ္ကႜဳဪရ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜေလ၀္ ဒးစုတ္ရ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜတံဂွ္ မဲြထႝဟ္၊ ႓ါထႝဟ္မဂြံဂြံ သၵးစုတ္ရ၊ ဗဲြလၱဴေတံေဟင္ျပဳေျပင္ေကႜာန္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္အဂႝဲရ။

၇။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိထပွ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္ ၀ုိဟ္ဂွ္ေကႜာန္႐ုပ္ဇာဒိသုိင္၊ ႐ုပ္ကၞာတ္၊ ႐ုပ္ဂေစံအေသက္တုဲ၊ မပၱံပုင္၊ ကြာင္၊ ဗၠ စႝဟုီလ၀္အတုိင္လၱဴေတံဂွ္ စုတ္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္ရ။

၈။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိဒၥာံဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးစုတ္သႜၾကဳက္ ၀ိုဟ္ဂွ္ဒးမာန္႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္၊ ႐ုပ္က၊ ႐ုပ္စာင္တုဲ ေျပင္စုတ္သဗၺနာနာသာ္တုဲ၊ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္သၞ၀္က်ာရ။

၉။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိဒၥိတ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးစုတ္သႜၾကဳက္တုဲ ၀ိုဟ္ဂွ္ မာန္႐ုပ္ဇာဒိသုိင္၊ ႐ုပ္ကၞာတ္၊ ႐ုပ္သၸ၀္တုဲ၊ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံ ဒးျပဳေျပင္ရ၊ ေဖႛာတ္ဂါထာအုိတ္တုဲ ေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္ႚသာန္ရ။

၁၀။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိစွ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးစုတ္သႜဒကွ္ရ၊ ၀ိုဟ္ဂွ္ မာန္႐ုပ္အိတ္စတုမဟာရာဇ္၊ ႐ုပ္ဇာဒိသုိင္တုဲ စုတ္ပႛဲခမ္ဂွ္ရ၊ ေသႝ၀္ေက၀္ထပွ္သာ္ က၊ ဖ်ဳန္၊ ဍာ္ျမေမာ၀္ စုတ္ျပဳေျပင္တုဲ၊ ဒးစကာမႝိဟ္ျဗၜမြဲ ကုဪအာေဖ်ံခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ပႛဲဒဂုဪဆုႏံြဂွ္ရ။
သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိစွ္ဂိတုဂွ္ ေကႜာန္စှေရင္တုဲ၊ ဂဥဳဲ၀ံြ ဒးစသုင္အာရ။

ျဂန္ဂဥဲဳ
၁။ ပၠၜဒကွ္၊
၂။ ပၠၜဥပၸဪဳ၊
၃။ ဇုက္အဂႝဳ၊
၄။ ၾကက္ဗႜတ္ ပုိဟ္ဖႛိဳတ္ေထာံ ဖက္ကုဪဍာ္တွ္ဂႜၜတုဲ သၵးစရ။

ဂါထာ သြက္ဂြံေဖႛာတ္ဗွ္ျဂာတ္သၝဳ

တကၠသုဪအၥာ၊ စုိပ္ဂုဏ္ညးပန္၊ အဲယုဪလ၀္ကႜာ၊ အဲေကာန္ကြးေဟင္၊ ဗက္ေထာံေသင္ဟာ၊ ယဲသကဲေသန္၊ ဂုဏ္ေဂန္ဒွ္ကႜာ၊ ယဲလဗုိတ္ေဟင္၊ ေျပင္ဂႜၜခုတ္ဏာ၊ ယဲဒတုံဆု၊ သာ္၀ံြျဖာျဖာ၊ ယဲဒတုံဍာ္၊ ဗာ္တဲ႓ါ၊ ယဲဗာ္ယဲသံင္၊ ဒွ္မံင္တဲ႓ါ၊ ယဲပၞတ္ေဟင္၊ ပြေသင္ဟာ၊ ယဲျဇံဳယဲကႜန္၊ အုိတ္သတ္ဇုိင္ပန္၊ သုီသတ္ဇုိင္႓ါ၊ အုိတ္ပြေသင္ဟာ၊ သဗၺပါၿမိ။ ။
ယံြေဒ၀တၜ သူရိယ၊ ယကၡမာၾတာ၊ မႝးမပုိင္ ခန္လြာဂ၀္၊ နဴမဲြဂိတုဆတၱ၀္၊ တြဳဪဂ၀္ဒၥိတ္ဂိတု၊ နဴဒၥိတ္တၝဲ၀ံြ၊ စကၡဴမသႜးဂ၀္၊ ေလၞင္ပုင္ကြာင္ဗၠကုီ၊ သုီယုိဟ္ဗၵ၀္၊ က၀္သျဂာျဗာတ္က႟ၜ၊ ပၠၜၾသၜနာနာ။ အာသာတ္ဗၥမႝးတံကႜာ၊ ယဲျဗၜကုဪလလံသြာ၊ ကႜျခံဳကုမ္လၝ၊ ကႜျဗန္ေဒ၀ှ၊ ဥဳံေဇယတုဲ၊ ေဟာလုေဟာလု သြးဟဲယဲကပ္၊ စေလ၀္ကုဪဖဲ၊ ဒၜကုဪေသၝာဲကႜာ၊ ယာံရဟံြအာ၊ ပုိင္ျခာဒၞံင္၊ ဣ၀ံြယာံအာ ဟံြေသင္မဲြတဲ၊ ေပၞာန္က်ာ္ႀတဲ နဲဂ႐ုိဟ္ဏာ၊ သႜပတ္ပ႐ုိတ္ အုိႆုီစွ္႓ါ၊ ဂစၧမမွိ၊ ၾသကာေသ တိ႒ာဟိ၊ ယာဲဘုတ္ၿပိဳတ္ၿဒိဳဟ္၊ ၀ဲေစာန္တၜမင္မဲြကႜာ၊ ယာံသကမာ၊ အာေသၝာဲလၸၾကပ္၊ ဥဳံစိေစာ၊ ပူဗလးသြးဟး၊ ယာံဒံြဒး ခႏၶဒးလသာ၊ ဂစၧမမွိ၊ ၾသကာေသ တိ႒ာဟိ။
ေဖႛာတ္မဲြလၱဳန္ ျဂာတ္သၝဳမဲြ၀ါ သၵးေဖႛာတ္ထပွ္လၱဳန္ ျဂာတ္သၝဳထပွ္၀ါရ။
တင္သမၱီ။ ။ ကာလဗက္ေဒ၀တၜဂွ္ မႝိဟ္ျဗၜႏံြကုဪဂဗၻဂွ္ ဗုီမံင္ဒွ္တသိုက္ဂွ္ မံင္ဂြံဖအုိတ္ရ၊ လံက္ဂၨံေလ၀္ဂြံ၊ လံက္သၱိက္ေလ၀္ဂြံ မံင္ဂြံဖအုိတ္ရ။
ဂလာန္ေတၞင္။ ။ မႝိဟ္ၿဗၜမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ မၵးသၸပြသာ္၀ံြဂွ္ ဗ်တ္ရံင္မၢး နဴဂြံယဲဒုိက္ ဟံြထတ္ယုက္ စဟံြေစွ္တိက္ဟံြသႜိင္ ဒြိင္တုဲ၊ မသၸေရာင္ ေထင္ခယ်ေကတ္ရ၊ နဲသၸ၀ံြ နဲ၀ှစုိတ္မဲြသာ္ကုီ၊ ေထင္ဟံြေဗႜတ္၊ မႝိဟ္ေအာန္ကုဪဗၥာရဏာတံဂွ္ ပေတွ္ကေလာ္ၿဂိဳက္ရ၊ မိင္ညိညတုဲ ဥပါဒါန္ေစာဲစပ္ေဇႝာ္ရ။ ဆဂးမႝိဟ္သုီဖအုိတ္ ပေတ္ွဟံြေသင္ရ၊ လက္ထက္ဇုဇဗၜလဇကုသၸကႜဳင္တုဲ ဆက္ေကႜာန္သၸတၜေရာင္ ေထင္ေကတ္ဂြံရ။

ဂလာန္ဗက္ေဒ၀တၜမဲြနဲပႜန္

ယဲဒုိက္ေပင္ထပွ္ဂိတု ညးတံဗက္ေဒ၀တၜရသၢးဂွ္ အပုိင္အျခာဂိတုဲဟၞဲ၊ တၝဲရၿဗၜႏံြကုဪယဲဒိုက္ ဟံြမိပ္ၿဇိပ္မၢး ညးလၝဳဪတံဂွ္ ေကာ္အၥာေထာံခဗာန္ရ၊ သၸဟုိတ္ကုဪၿဗၜမႝဳံကုဪဂ၀္ဂႝၜဂွ္တုဲ ``ေထာံခဗာန္ဂ၀္´´ညးမေကာ္ခၜစရ။

ဗုီဂြံေျပင္ခဗာန္ဂွ္တုန္။ ။ ထာင္တႝံျဗာတ္ဇမႜိင္႓ါမိဟ္၊ အနာံမဲြမိဟ္ေကတ္တုဲ၊ က၀းဖႛပ္ေထာံပန္ကႜင္ဂွ္ ဒွ္ခဗာန္ရ၊ ပႛဲခဗာန္တႝံျဗာတ္ဂွ္ ပုင္သာ္ေဗၠတ္၊ ပုင္သာ္လၥံက္၊ ပုင္ဗတာင္၊ ပုင္ပိသာ္ သၵးစုတ္ဗႝတ္႓ုိတ္ဒးရးရ၊ ပုင္ဖုဲသႝၜကုဪမိတ္ခပုဪဂွ္ သာ္ေဗၠတ္၊ ပုင္ႏွၜကုဪၿဂိင္ဂွ္သာ္လမၥံက္၊ ပုင္ပကတိဂွ္ သာ္ဗုဗတာင္ ညးေကာ္ခၜစရ၊ ကြာင္ကုဪယုိဟ္ဂွ္႓ါဂကူပႜန္ သၝဳေကႜာန္ကြာင္တုဲ၊ ထပက္ယုိဟ္ကုဪကတ္ကုီ၊ ထပက္ယုိဟ္ဗၵ၀္ကုဪသျဂာကုီ၊ ယုိဟ္ကြာင္သုီက၀္ ယုိဟ္ဗၵ၀္သုီသျဂာညးဂးတုဲ၊ ယုိဟ္ကုီသုီကုဪပုင္ပိသာ္ စုတ္ပႛဲခဗာန္ဂွ္ရ၊ ပႛဲလၱဴခဗာန္ဒကၜပန္ဒုိဟ္ဂွ္ ဒးစတ္ပတၜလ၀္ေဇႝာ၀္ပန္တႝဳင္ရ၊ ေဇႝာ၀္ေကႜာန္လ၀္ နကုဪစကၡဴေလ၀္ဂံြ နကုဪထာင္ျဗာတေလ၀္ဂြံရ၊ ေကႜာန္လ၀္ကုဪထာင္ျဗာတ္မၢး ဒုန္ေဇႝာ၀္ေဍာတ္ဂွ္ စတ္စုတ္ပႛဲထာင္ျဗာတ္ခႛံခႛံမဲြတုဲ ေကႝာတ္အုိတ္ေတံဂွ္ စတ္စုတ္ထာင္ျဗာတ္ေကက္ေကက္မၢး ဒွ္ေဇႝာ၀္ထာင္ျဗာတ္ရ။

ဂါထာခဗာန္ဂ၀္

ဥံဳေဒ၀တၜသူရိယ၊ ယကၡမာရာ၊ မႝးပုိင္ခန္လြာဂ၀္၊ နဴမဲြဂိတုဆတၱ၀္ ပြိဳင္ဂ၀္ဒုဪဒၥိတ္ဂိတု ဒၥိတ္တၝဲ၀ံြ စႝမသႜးဂ၀္၊ ယုိဟ္ကြာင္သုီကုဪက၀္၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္သုီကုဪသျဂာ၊ အဲစှေရင္ကုဪရ၊ စႝမႝးတံကႜာ၊ ယဲ၀ံြကုဪသြာလလံ၊ ကႜျခံေဆာံဗၝ၊ ကႜျဗန္ေဒ၀တၜဗၵာဲ၊ သရာဲယကၡ၊ ေဗွ္ကႜဳင္သၸ၀ဲ၊ ဥဳံတူဠာဲတူဠာဲ သြးဟာဲယ်ရဟုံ။

ေဖႛာတ္ထပွ္လၱဳန္ ပႛဲတႜယဲဒုိက္ဂွ္တုဲ၊ ယ၀္ရတြံကုဪတႝးဆုသုိတ္မၢး တြံမာန္ကုီရ၊ မဲြကႝာင္ေလ၀္ဂြံကုီရ၊ ေဖႛာတ္ဂါထာ၀ံြတုဲ၊ စႝစမပၱံကုဪကဗ်န္တံဂွ္ေလ၀္ စုတ္ပႛဲခဗာန္ဂွ္ညိကုီ၊ တုဲသုီကေပါတ္ဖအုိတ္ဂွ္ ဒႝာဲဒိုဟ္ဒးဂႝပ္စုိတ္ဂွ္ အာေထာံေကႜံမာန္ရ၊ ဒးဗၥမဲြခဗာန္ဓ၀္ေဟင္ရ၊ နဴတၝဲေစင္ေလာန္တုဲ ဒုဪကုဪစုိပ္ဗၵာဲတၝဲယးေတံဂွ္ ဒွ္အခိင္ဗၥဗဇၜရ။ (ဂါထာ၀ံြ ဂြံနဴကၞာ၀က္လဇုေၾကဟ္)။ ။

၆။ ဗုီၾတံဳတႜသိၝတံ သၵးပၱဳဲ၀တ္

ၿဗၜသၨိဳင္မၢး ၾတံဳထ႟၊ ၾတံဳသၨိဳင္မၢး ၿဗၜထ႟၊ ၿဗၜယဲမၢးၾတံဳ၀ှ၀တ္၊ ၾတံဳယဲမၢး ၿဗၜ၀ှ၀တ္၊ ညးမဲြဓေလင္ အဲမဲြဣ၀ုဪ၊ သာ္၀ံြအေရ၀္မန္ပုဦႏံြကႜဳင္ရ၊ ဗဲြမသၞဟ္ကုဪအေရ၀္ဂွ္တုဲ၊ ၾတံဳတႜသိၝ ကာလသမၻာဇကုယဲဒုိက္မၢး၊ သၵးပၱဳဲ၀တ္ဖန္ဖက္ကုဪ ဗဲြမၵးရးရ၊ သမၻာဇကုသြက္ဂြံသႜးဂႜံဂ၀္ဂွ္ ကေပါတ္နာနာသာ္ သၵးေပၠာံလ၀္ ညံင္ေသၢာံ႐ုံဂပ္ရ၊ သမၻာဇကုယဲဒိုက္ေပင္ထပွ္ဂိတုမၢး၊ ပပၱံနဴေအွာ္ဗြ၀္ဂွ္ ဆုမလ၊ ဆုေၾကာတ္၊ ဆုဗၵ၀္၊ ဆုေၾကင္မဲြမဲြသာ္ သၵးဗာ္ေပၠာံလ၀္ရ၊ ခါရဗာ္ေအွာ္ပႜန္ေလ၀္ ညံင္ဟံြလၢဳင္လႝင္အာဂွ္ ဒးသၸသတိေရာင္၊ ယ၀္ရလၢဳင္လႝင္အာမၢး ညးတံကုဪပဲါေထာံရ၊ ေအွာ္ဂွ္ဗာ္ဂြံနင္တုဲ ေခႝာ္ေဍံဂွ္ သံက္ေထာံဖအုိတ္ရ၊ ကာလစံင္ပၞတ္ဂွ္ ညံင္ဟံြဂြံသၞဴပသဒွ္ကုီရ၊ တုဲတပ္စံြလ၀္ ဗဲြမညှသာရ၊ လၱဴဆုဂွ္ပႜန္ေလ၀္ ညးေဇႝာ္တံ ကုဪဗၢင္လ၀္ဇလဗၵ၀္ ဟံြေသင္မၢး ဇလ႓၀္မဲြကႝာင္ကုီရ၊ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္ သြက္ဂြံတိက္ဂွ္ သြက္ဂြံေကႜာန္ဇံင္ဖၜမဲြ၊ ဆုဒုန္ဇုက္တံကုီ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္တုဲ သြက္ဂြံဗဂုီဗုင္ ရန္တၞံထုိင္သၝိေကာန္ပႛဲဗုင္ ဂြံစိန္အာျပဟ္ျပဟ္ဂွ္ တၞံဍိဳတ္သြက္ဂံြပႛိဳက္ဗုင္ဂွ္ကုီ၊ ဇံင္သြက္ညးသႜးဂႜံဂ၀္ဂြံတိက္ဂွ္ကုီ၊ ေကႜာန္လ၀္တုဲ ဣမိဂွ္သၵးဟုီ ဗဗုိန္လ၀္အေရ၀္ေရာင္။ ။

၇။ ဗုီၾတံဳတႜိသၝိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

ၾတံဳတႜသၝိပႜန္ေလ၀္ ကာလသမၻာဇကု ႏံြကုဪယဲဒုိက္မၢး သၵးေ၀င္ပဲါနဴကုဪယုိက္ကဠာကမၼ႒ာန္ကုီ၊ ဟုိတ္ေဍံႏံြသာ္ဏံပႜန္၊ ယ၀္ရယုိက္ထ႟င္ဒးကဠာကမၼ႒ာန္မၢး အာယုက္ေဂႜံ၊ ျဒပ္ပုိဥ္ဟာန္ဟုတ္ေရာင္၊ တႜပညာမန္ေၾတံၾတဟ္တံဟုီေဒႜာံေဗၱာန္လ၀္ရ၊ ညးလၝဳဪဂွ္ဟုီဂးလ၀္ႏံြမြဲသာ္ပႜန္၊ အေဃာသမၻာဇကုႏံြကုဪယဲဒုိက္ဂွ္ သၵးေ၀င္ပဲါနဴကေမႜာန္သရာံပါပ္ဂမႜိဳင္ကုီ၊ ဟုိတ္နဴရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဗုင္နာနာသာ္တုဲ ေကင္ကာသရာံပါပ္ဂွ္ သၵးေ၀င္ပဲါ၊ ေကင္ကာမၝဳဪဂွ္ သၵးပၱဳဲေရာင္၊ မပၱံအေရ၀္ဟံြမဲြကုဪကာမၝဳဪဂွ္ေလ၀္ ညံင္တႜယဲဒုိက္ဟံြဂြံမိင္ဂွ္ သၵးစံြသတိကုီ၊ ဥပမာ-ပ႐ုိင္တႜယဲဒိုက္ခ်ိုတ္ ဟုိတ္နဴဂႜံဂ၀္ဂႝၜ၊ ပ႐ုိင္ယဲဒိုက္လုီတံဂွ္၊ ဟြံကုဪမိင္သက္သက္ရ၊ ယ၀္ရမိင္ဒးမၢး၊ တႜယဲဒိုက္ဂွ္ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္ဒြိင္ဒၞံင္ ပႛဲစုိတ္တုဲ ေဖက္ဒွ္အာအႏၱရာဲမဲြမဲြသာ္ရ၊ မဲြသာ္ပႜန္ သၝိလုဪဟံြဟုီ၊ မိက္ဂြံပကာမၝဳဪမၢး ပႛဲသၝိဂွ္ သၞတ္ၿဗၜႏံြကုဪယဲဒိုက္မဲြမဲြႏံြမၢး၊ ပပၱံနဴကေလာေကာေဒံ ေကာန္ဇာတ္တံ ဟံြပကာမၝဳဪအုိတ္ရ။ ။

၂။ ဗုီသႜးဂႜံဂ၀္

ပုဦသတၱံပႛဲလုိက္ဏံ၀ံြ ေသၢာံကႜဳင္ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္မာန္ဂွ္ ဟံြေလာဲသြာရ၊ ၀ါတ္ဂါတ္သၨိဳင္သန္ေကံြေကံြရ၊ က်ာ္ၾတဲနာဲပုဦတြံလ၀္ရ၊ ႓ုိန္ရကႜဳင္ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္ပႜန္ေလ၀္ ညးလၝဳဪဂွ္ မႝိဟ္ၾတံဳ၊ မႝိဟ္ျဗၜ ဒးဒွ္ပႜန္ရ၊ ယ၀္ဒွ္မႝိဟ္ျဗၜမၢး ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ သၵးဆုဪဂဗကုဪေကင္ကာသႜးဂႜံဂ၀္ရ၊ ပႛဲအရာမသႜးဂႜံဂ၀္၀ံြေလ၀္ ဒဒုိက္ေဇႝာ္သန္ေဟင္ဂွ္ အေရ၀္မန္ဟုီလ၀္ႏံြမံင္``မႝိဟ္ၾတံဳဍိဳက္ဖံင္၊ မႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္´´ သၢးလ၀္ရ၊ ပႛဲအရာမသႜးဂႜံဂ၀္ဂွ္ပႜန္ မူပုဦသၵးသၸဗက္ေရာဂွ္ အတုိင္ဗဲြသၞ၀္ေတံ ပၚထ႟းလ၀္ကုဪရ။

၁။ နိဒါန္
၂။ ကေမႜာန္ၾတံဳဒးပၱဳဲ ေဃာမႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္
၃။ ကေမႜာန္ဣမိဒးပၱဳဲ ေဃာေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္
၄။ ကေမႜာန္ေကင္ကာမႝိဟ္ျဗၜ နဴ႓ံင္ပၞတ္ဒုဪတိတ္သၝိပၞတ္
၅။ ေကင္ကာသၵးပၱဳဲ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြဂြံတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ
(၀ါ) ေကင္ကာမႝိဟ္ပႛဲသၝိမြဲဟာန္ေကုာံမိႆဟာဲ သၵးပၱဳဲပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ကႜာဟံြဂြံတိတ္နဴသၝိပၞတ္ဏီ
၆။ ကိစၥပတိတ္သၝိပၞတ္
၇။ ေကင္ကာပတိတ္သၝိပၞတ္
၈။ နိဂုီ-သာ္၀ံြပၚလ၀္ရ။ ။

၁။ နိဒါန္

ႀယၜသၞတ္ျဗၜမဲြတန္ပဋိသႏၶိတုဲ စုိပ္ကႜဳင္ကာလဍိဳက္ေပင္ဂိတု၊တၝဲမၢး ေကာန္ငၝာ္ပႛဲဗုင္ဂႝၜမိဂွ္ သႜးတိတ္နဴဗုင္ဂႝၜမိ၊ တိတ္စုိပ္ကႜဳင္မၝးဗုင္ဂႝၜမိရ၊ ဂလာန္ဏံဂွ္ ပုဦမန္တံေကာ္ခၜစ-သႜးဂႜံဂ၀္၊ သႜးပဋိသႏၶိ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္၊ ႓ံင္ပၞတ္ပႝာင္၊ ညာတ္မုက္ေဒံ၊ ေကာ္ခၜစနာနာသာ္ရ။

၂။ ကေမႜာန္ၾတံဳတႜသၝိသၵးပၱဳဲေဃာမႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္

ပဋိသႏၶိဍိဳက္တၝဲဂိတုတုဲ ထ႟းတုိန္လက္က်န္႓ံင္ပၞတ္ မပၱံကုဪဂႝိင္ဂိ၊ ဗုင္ဂိ၊ တႝဳင္ဇိုင္ေဒင္ကႜဳင္မၢး ၾတံဳတႜသၝိအာေကာ္ဣမိတုဲ၊ မႝိဟ္မႝဳံပႛဲသၝိတံဂွ္ အာဂႜာဲေကာ္ေပၠာံလ၀္မႝိဟ္ျဗၜ အာယုက္ေဇႝာ္ေဇႝာ္တံ ပႛဲကြာန္ဂွ္ရ၊ ေခတ္ကႜာေတံပုဦမန္ဂမႜိဳင္ ေကာ္ဣမိကြာန္ရ၊ ကာလေခတ္လၞဳဟ္ ဟုိတ္နဴဣမိ ညးအလုဪအသှတံ ႏံြမံင္ဇၞာပ္ကြာန္တုဲ၊ ေကာ္ဣမိညးအလုဪအသှတံဂႜိဳင္ရ၊ ဣမိကုီ၊ မႝိဟ္ျဗၜေဇႝာ္ပႛဲကြာန္တံကုီ၊ စုိပ္ေကာံတုဲ ၾတံဳတႜသၝိသၵးေကႜာန္ဇံင္ဖၜမဲြရ။

ေသႝာတ္ဗ႟တ္ဗုီေျပင္ဇံင္ဖၜ

ဒုန္ကလိဟံြေသင္၊ ဒုန္ကၞးဟံြေသင္၊ ဆုေထ႟ာံေထ႟ာံ႓ါတႝဳင္ ဇမႜိင္ပန္ဟတ္ကုဪမဲြကႛဂွ္၊ လးလ၀္လၱဴကႝှသၝိ၊ လၸာ္ေတံမဲြတႝဳင္၊ လၸာ္ဏံမဲြတႝဳင္၊ ျခာခရာဗႝတ္မဲြဟတ္ လၱဴဂွ္လးစုတ္၀ုိန္ဒုန္ထပွ္တႝဳင္တုဲ၊ ဒက္ဗဗုိန္ကုဪခ်ာညိ၊ လၱဴ၀ိုန္ဂွ္ပႜန္၊ ဒးလးစုတ္ဒုန္ကေရက္ ဒၥိတ္ကေရက္ရ၊ ဟံြေသင္သာ္ဂွ္၊ ယ၀္မိက္ဂြံလးစုတ္ခတုဪမၢး လးစုတ္ခတုဪပိခေတွ္မာန္ရ၊ လးကႝှတုဲ ညံင္ဟံြဂြံခ်ှဒရာင္ ဒးၾကာပ္လ၀္ပိတန္ရ၊ လၸာ္ကႛိဳပ္ ၾကာပ္စုတ္ဒုန္ကေရက္တုဲ၊ ဒက္လၸာ္ဇုိင္မဲြတန္၊ ေလၵာ၀္မဲြတန္၊ ဒးၾကာပ္ဒက္ရ၊ ကႝှဒုန္(၀ါ)ကႝှဆုညံင္ဟံြဂံြခ်ှ ေလာအာေလာကႜဳင္ဂွ္ ဒးဒက္ၾကာပ္ရ၊ သြက္မႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္ဂြံတိက္လၱဴဇံင္ဂွ္ ဒးလးလ၀္သၠ၀္ရ။
ယ၀္ရသႜးဂ၀္ဂႝၜပႛဲသၝိမၢး အခုိက္မန္ေဟင္ ဒးေကႜာန္ဗက္စရ၊ ၾတံဳတႜသိၝတံပႜန္ေလ၀္ သမၻာဇကုသႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ ဇဖန္တီေကတ္ေကာန္ၾတံဳ၊ ေကာန္ၿဗၜဂွ္ ဒး႓ံက္လ၀္တိဗ၀္ဖၜမဲြ သြက္ဂြံ႓ံင္ပၞတ္ဗဂုီဇကုရ၊ ယ၀္ဒွ္ေကာန္ၾတံဳမၢးတိဗ၀္ဖၜဒၥိတ္န၊ ယ၀္ဒွ္ေကာန္ၿဗၜမၢး တိဗ၀္ဖၜထပွ္န ႓ံက္ေကတ္တုဲ၊ ဗ၀္ဖၜစံြလ၀္ ဗၵာဲဇံင္သၱိက္႓ံင္ပၞတ္ လၸာ္တဲပဲါရ၊ ဗၵာဲဖၜဂွ္ စံြလ၀္ဍာ္မဲြဂရ သြက္ဂြံသုိဟ္တၞံ၊ ဍိဳတ္စံင္လ၀္နဴဖၜဂွ္ရ၊ ေသႝာ၀္ဗ႟တ္ဖၜဂွ္ ဒးဒွ္အတုိင္ဇံင္ရ၊ ဆုဇမႜိင္ဖၜဂွ္ ဒးေကတ္မဲြတႝဳင္ဓ၀္ရ၊ မဲြတႝဳင္ဂွ္ ဒုင္စကုဪဇမႜိင္ဇံင္ရ၊ ဆုဇေမႜံအနာံဖၜဒးေကတ္႓ါတႝဳင္ ဗဲြမတုပ္သၞဟ္္ကုဪအနာံဇံင္ဂွ္ရ၊ အနာံဖၜဂွ္ လၨံက္ဗကိတ္ကုဪသၞန္ဇမႜိင္ဇံင္တုဲ ဒွ္ဖၜညးတံရ၊ (ကာလလၞဳဟ္၀ံြလၝဳဪဂွ္ ညးတံသႜးဂ၀္ဂႝၜ ပႛဲ႐ုင္ဂဥဳဲတုဲ ကေပါတ္ႀကိယာသြက္ဒးေပၠာံေကတ္ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံဂွ္ဟၞဲေဟင္ရ၊ ညးတံဒုင္ထပ္ဂဥဳဲ စေကတ္ဂဥဲဳမၢး ကေမႜာန္သႜးဂႜံဂ၀္တုဲမံင္ကုီရ။)။

၃။ ကေမႜာန္ဣမိဒးပၱဳဲ ေဃာေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္

ကာလေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိတုဲ၊ ဒက္သုတ္ နကုဪဇုတ္ေတာ၀္သအးဇၝး၊ ခုိင္ကႜိဳက္တုဲ ေရက္ထပုိတ္ေကႜံ နကုဪ႓ုန္ျမေကက္ေကက္မသအးဇၝးကုီ၊ ဟံြေသင္လၝဳဪဂွ္ ကေရက္ေကတ္သႝဒုန္၊ ဇုိတ္သအးေကႜံတုဲ၊ ေရက္ထပုိတ္သုက္ရ၊ တုဲၾကာတ္ၾကၜသအးဇၝး ေကာန္ငၝာ္နကုဪဍာ္ဂမၱၜရ၊ တုဲဖုံဍာ္မိတ္ကေပါတ္ပႜန္၊ တုဲမၢးဂြှေကာန္ငၝာ္နကုဪယာတ္မသအးဇၝး ဗဲြမဂပ္၀္တုဲ၊ သၱိတ္စံြလ၀္ေကာန္ငၝာ္ (ကာလလၞဳဟ္၀ံြ) ကႝာဲသၞးဂႜိဳင္ရ။

ဗဲြသတိ(မူဟုိတ္သၱိတ္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲကႝာဲေရာဟုီမၢး၊ အေရ၀္ညးေဇႝာ္မန္ခမှသင္မန္တံ ႏံြမံင္ဂႜိဳင္ကုဪသာ္ဂွ္ ဂြံမိင္ေကတ္ရ၊ သၞိက္ဂြံတီဗဲြခႛန္ဂွ္၊ ေလာန္ကႜဳင္မဲြအခိင္ေတံ ပုဦမန္တံက်ပႝာန္ညးတုဲ၊ ဂကူပုဦမန္ဣဒၶိညံင္ဂြံလဟုတ္ေစွ္အာဂွ္ ပုဦဒးဒုင္ဖန္ကႜဳင္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ရ၊ ကႝာဲမၢးဂွ္ ဒွ္ၾကိယာသြက္ဂြံဂုံသအးသၝဳ မဒွ္စႝအာဟာရ ပုဦမန္ဗဲြပရဲဂွ္မဲြသာ္၊ သဘၜကႝာဲမၢးဂွ္ ဒွ္ကေပါတ္ညးလၝဳဪတံ သြက္ဂြံစံြေပၠာံလ၀္ ကေပါတ္မပၱံထၞိက္နာနာသာ္ ဟံြသအးဇငၝး သြက္ဂြံေထာံေကႜံဂွ္မဲြသာ္၊ ဒွ္သအးဇငၝးေကႜံသၝဳ နကုဪၾကိယာဂွ္တုဲ၊ ေၾသာံသၝဳတံဂွ္ ဒွ္ပုင္တုဲမၢး ခ႐ွ္တံကုီ၊ ခမှသင္တံကုီ ဒးစကုဪပုိန္သၸျပဘုိက္ရ၊ စဟာပ္ဒးပုင္ဂွ္မၢး ဣဒၶိလဟုတ္ေစွ္အာ၊ က်ာ္ႀသှပႜိဳတ္ေစွ္အာမာန္ေရာင္၊ ႏံြအဓိပၸဲါသာ္၀ံြရ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ အာဂတနဴတၝဲ၀ံြတုဲ ေကာန္ဂကူမန္ပုဦ ယ၀္တီပေရင္သာ္ဏံမၢး သၵးေ၀င္ပဲါနဴသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ပႛဲကႝာဲဂွ္ရ။)။

(ကႜာကႜာေတံ ေကာန္ဂကူမန္ပုဦ သၱိက္ေကာန္ငၝာ္တၞိတၞိ သာ္လုဪေရာဟုီမၢး ေလာန္ကႜဳင္ ႓ုိတ္မသုန္ေစွာ္သႝာံေတံ၊ ညးလၝဳဪတံသၱိက္နကုဪထးထ၀္ ဟံြေသင္မၢး ညးဒုိက္၀ါတ္တံဂွ္ သၱိက္ေကာန္ငၝာ္ပႛဲခြက္ဆု လံက္လ၀္နကုဪဍာ္ထ၀္ဂွ္ ေကင္ဆုဪဂဗကႜဳင္ကုီရ၊ ယ၀္ထးဆုမၢး ေကႜာန္လ၀္ခႛံခႛံ ကုဪဂႜိင္မံင္ညိတုဲ လၸာ္စံြကႛိဳပ္ဂွ္ ေကႜာန္လ၀္ ဗုီကႛိဳပ္ခၞၜ႓ုိပ္ထ၀္တုဲ လံက္လ၀္ဍာ္ထ၀္ရ၊ ပႛဲထးဂွ္ေဟင္ ညးေဇႝာ္မန္ပုဦကႜာေတံ သၱိက္ကႜဳင္လ၀္ေကာန္ငၝာ္ရ။

ခြက္ထ၀္ဂွ္ ညးတံေကႜာန္လ၀္တုဲ ဏာအပ္စံြလ၀္သၝိဃံင္ကြာန္ရ၊ ပႛဲကြာန္ဂွ္ ယ၀္ရညာတ္မုက္ ေကာန္ငၝာ္မဲြမဲြမၢး အာပၱီဃံင္တုဲ၊ ေကတ္နင္ခြက္ထ၀္ သြက္ဂြံသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ မဒွ္မႝိဟ္တၞိဂွ္ရ၊ ကြာန္ေဇႝာ္မၢး ခြက္ထ၀္႓ါ၊ ပိမ ညးကြာန္တံ မေကႜာန္စံြလ၀္ရ၊ ရံင္ေကတ္ကုဪ ပေရင္ဇုဇဗၜလေနာနာဲပုဦ မစံြပတန္လ၀္ အခုိက္ကႝာ၀ံြတုဲ ပုဦညာတ္ေကတ္ဇုဇဗၜလပုဦ မဂတာပ္ေခတ္ဗဲြမေလာန္ေဟင္ ဂြံတီေကတ္မာန္ရ၊ မူဟိုတ္သၢးသာ္၀ံြေရာမၢး ကာလအာေကတ္နင္ ခြက္ထ၀္ဂွ္ရ ကိစၥစုတ္စရင္ဒွ္မႝိဟ္ဂွ္ တုဲဒွ္အာမဲြ၀ါဓ၀္ရ။

ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ရန္ကုဪဂလာန္၀ံြတုဲ ပြမသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲကႝာဲဂွ္ေ၀င္ပဲါေကႜံတုဲ၊ ယ၀္သၱိက္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲထးထ၀္ဟံြမာန္မၢး သၱိက္ေကာန္ငၝာ္လၱဴကႝှ ဗဲြမသအးဇၝးဂွ္ ခုိဟ္ဂႜိဳင္ရ။)။ ။

ေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိတုဲ သုက္ကုတ္ထပုိတ္ပၱိတ္နဴေကာန္ငၝာ္ဂွ္ ဣမိတံအာတုိပ္ေကႜံ ပႛဲကတုိင္ ႓ံက္လ၀္တိဖၜရ၊ လေဆာ၀္လေဆာ၀္ ဟံြတုိပ္ပႛဲကတုိင္တိဖၜ၊ အာတုိပ္ေကႜံ အတုိင္ကုိန္တုိပ္သုက္ ေကာန္ငၝာ္ရ၊ ဗဲြေသႝာ၀္ကုိန္၀ံြ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ စဲ၊ ပသာ္မၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒိုဟ္သၞ၀္က်ာရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုေဇွ္၊ ဒဂုိန္၊ ခႛဲသှမၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္ရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုဘတ္၊ ၀ွ္၊ ကၳိဳန္မၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ပုဟ္၊ မာ္မၢး တုိပ္သုက္ ဗြဲဒုိဟ္ဗၞံက္ရ၊ ဗဲြကုိန္၀ံြတုိပ္သုက္မၢး ေကာန္ငၝာ္ဂွ္ ပုိန္အာယုက္ဂႜိင္ေရာင္၊ ပုဦမန္ပေတွ္လ၀္ဂလာန္၀ံြရ။ (ကုိန္တုိပ္သုက္ ဗဲြလၱဴေတံဂွ္ ကံက္ပၱိတ္နဴေလာကသိဒၶိရ။)။ ။

ေဒသလၝဳဪဂွ္ေလ၀္ သြက္ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္တၞိ ကေပါတ္ႀကိယာ ေဒ၀တၜသူေကႝင္ ဣမိတံျပဳေျပင္ကုဪရ၊ ကေပါတ္ႀကိယာေဒ၀တၜသူေကႝင္ သြက္ေကာန္ငၝာ္ႀတံဳမၢး ဇဗႜဳဒစိတ္တႝး၊ သတ္ပိမ၊ ဟံြေသင္ဒစိတ္မ၊ ၾသန္မဲြဒေက၀္ ဟံြေသင္ မသုန္မး၊ လိခ္မဲြအုပ္၊ တ၀္ေကႝဟ္မဲြတႝဳင္၊ မွင္မဲြပလင္၊ ကယ်ိဳင္ကယ်၀္ ဗြိဳက္လၱက္မႝိဟ္ႀတံဳမဲြစုံ၊ ခေရင္တၞိမဲြ၊ သၠ၀္တၞိမဲြခေတွ္၊ ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္တံဂွ္ သၵးပေကာံစံြလ၀္ရ၊ သြက္ေကာန္ငၝာ္ၿဗၜမၢး ဇဗႜဳထပွ္တႝး၊ သတ္ထပွ္မ၊ ကယ်ိဳင္မႝိဟ္ၿဗၜတၞိမဲြစုံ၊ ခေရင္တၞိမဲြ၊ သၠ၀္တၞိမဲြခေတွ္၊ ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္တံဂွ္ သၵးပေကာံစံြလ၀္ရ၊ ဣမိ၀ံြ ပႜာဲေကတ္ဂေစံစႜန္မဲြပၝာန္ တိတ္အာကႛိဳပ္ကႝိန္တုဲ၊ ``ယံြေဒ၀တၜသူေကႝင္ ကညကႜဳင္ပစၞတ္သမၱီေကာန္ငၝာ္၀ံြညိ´´ ရၜသာ္၀ံြ ဘိက္နိမန္ေဒ၀တၜသူေကႝင္ကုဪသၸသမၱီရ။ ကာလကေလင္လုပ္ဇေရင္ေကာန္ငၝာ္ဣမိဂွ္ လၞဳဟ္လုပ္ ဍာ္ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္ နဴကုဪကႛိဳပ္ကႝိန္ ဒုဪကုဪစုိပ္ဒႝာဲေကာန္ငၝာ္ရ၊ (ကေပါတ္ေဒ၀တၜသူေကႝင္တံဂွ္ လၝဳဪမဲြတၝဲ၊ လၝဪဳ႓ါတၝဲ၊ လၝဳဪဒုဪပတိတ္သၞိပၞတ္ညးတံစံြလ၀္ရ၊ အခုိက္ဏံေလ၀္ ေဒသမန္လၝဳဪႏံြ၊ ေဒသမန္လၝဳဪဟၞဲရ။)


၄။ ကေမႜာန္ေကင္ကာ သြက္သၞတ္ျဗၜသႜးဂ၀္ နဴ႓ံင္ပၞတ္ ဒုဪတိတ္သၝိတ္ပၞတ္


ႀယၜသၞတ္ၿဗၜမဲြ ယ၀္သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ဣမိဂွ္ ႀကၜၾကာတ္သအးဇၝးပေလ၀္ပေလတ္အတုိင္နာဲကဲဣမိတံတုဲ၊ ပၱိဳန္သတိက္လ၀္လၱဴဇံင္႓ံင္ပၞတ္ရ၊ ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဗုင္ညံင္ဂြံေညာတ္အာျပဟ္ျပဟ္ဂွ္ ဂတ္ဒက္ဂြှလ၀္ဗုင္ နကုဪယာတ္ပူလ၀္ဗုင္တုဲ၊ ေကတ္တၞံဍိဳတ္စံင္လ၀္ ပႛဲဖၜဂွ္တုဲ၊ ႀသိဳဟ္ေဖ်ံပႛဲဍာ္ဂရ၊ ဟံင္ပတိတ္ဂြှကုဪယာတ္တုဲ၊ ပႛိဳက္စံြလ၀္လၱဴဗုင္ဂွ္ ႓ုိတ္ဒုင္မာန္ရ။ အေဃာပႛိဳက္ဍိဳတ္ဂွ္ေလ၀္ ညံင္ဟံြကတၜလုပ္ဒုဪသႝာံဗုင္ တူသႜိဳက္အာဂွ္ သၵးပသတိရ၊ ပၞတ္ဖၜ၀ံြေလ၀္ သၵးပဒွ္လ၀္လၞိဳန္ရ။

ဌာန္ေဒသမန္လၝဳဪဂွ္ေလ၀္ ညးေဇႝာ္တံကုဪစံြဂ႐ုင္မဲြမ လၱဴကႛိဳပ္သတိက္သၞတ္ၿဗၜဂွ္ရ၊ ရန္တၞံအာ ဗုီအခုိက္ညးတံ အဆက္ဆက္တုဲ၊ ပႛဲဂ႐ုင္ဂွ္ ဂႜိက္ဂ႐ုင္ယာတ္ဂ႐ုင္ဒးႏံြရ၊ သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ေဖက္လကုိတ္ဒွ္၊ ဆီတုိန္ဒွ္ဂွ္ရ၊ နကုဪဂႜိက္ဂ႐ုင္၊ ယာတ္ဂ႐ုင္ဂွ္ ဒက္ဂတ္လ၀္မဲြမဲြဒႝာဲမၢး၊ ေဆ၀္ဒ၀္ကုဪအႏၱရာဲသာ္ဂွ္မာန္ေရာင္၊ ညးတံေစွ္စုိတ္တုဲ၊ ကာလပၞိက္ကိစၥမဲြမဲြကၱဳဪဒွ္မၢး သၞိက္ဂြံဗဲြမျပဟ္ဂွ္ဒွ္ရ၊ သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ဍာ္တွ္ညံင္ဂြံတိတ္ဂွ္ ညးတံပေလ၀္ပေလတ္ကုဪပႜန္ရ၊ လၝဳဪဂွ္ ေကာန္ငၝာ္သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ သိုင္တွ္ဟံြေထာင္ဇှဏီ ေကာန္ငၝာ္မၜဟံြအုိတ္၊ တွ္ဂွ္ေတင္ကႜဳင္ဗဲြမေလာန္မၢး သၝိတွ္ဂွ္လုီအာကုီဒွ္ဂြံရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ သၝိတွ္ကလိုအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံလာဲအာမၢး ဇႝတ္ခ်ိဳန္ပလာဲကုဪသာသာရ၊ စႝအာဟာရမပၱံကုဪဍာ္လဂမ္၊ ဍာ္ဂမၱၜတံဂွ္ သၵးသုင္စကုဪဂႜိဳင္င္ေရာင္၊ ဣမိဂွ္ေလ၀္ သြက္မိေကာန္ငၝာ္ ေသၢာံထတ္ယုက္အာဗဲြဂတ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီဂွ္ သၵးမင္မြဲကုဪဍိဳက္က္ေပင္င္ရ၊ ပြမသုင္မိတ္ဟုံမိတ္သုင္ဂဥဳဲတံဂွ္ေလ၀္ သၵးေစႝာန္ထ႟းကုဪလၞိဳန္ရ၊ သၞတ္ၿဗၜဂွ္ ကႜာဟံြစပုင္ သြက္ဂြံဗဇၜေဒ၀တၜဖၜ၀ံြ၊ ေထၞာတ္ေကတ္ပုင္ပန္ေထၞာတ္တုဲ၊ သၵးဗဇၜပန္လၸာ္ ဒုဪကုဪတိတ္သၝိပၞတ္ရ။


၅။ ေကင္ကာသၵးပၱဳဲ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ (၀ါ) ေကင္ကာမႝိဟ္ မဲြဟာန္ေကုာံ မိႆဟာဲသၵးပၱဲဳ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ


သၞတ္ၿဗၜသႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီဂွ္၊ မိႝဟ္ၿဗၜသၞတ္ေဇႝာ္တံညးဂမႜိဳင္ ကႜဳင္ပၱဲဳ၀တ္နာနာသာ္ မပၱံကုဪစံင္ဍိဳတ္၊ ႀသိဳဟ္ဍိဳတ္ဖံုမိတ္ဂွ္ေလ၀္ႏံြ သၞတ္ၿဗၜတႜတွ္ မထတ္ယုက္တံေလ၀္ ကႜာမိေကာန္ငၝာ္ ဍာ္တွ္ဟံြထတ္႐ုိက္ဏီဂွ္ ကႜဳင္ဗုိင္ဗၞၜကုဪတွ္ကုဪေကာန္ငၝာ္ဂွ္ရ၊ မဲြသာ္ပႜန္ေလ၀္ ညးမဒွ္ကေလာမိႆဟာဲ ဌာန္ဗဒဲါတံဂွ္ေလ၀္ ကႜဳင္သၝှစၞှရံင္ေကာန္ငၝာ္ မိပ္ပ္ၿဇိပ္ပ္တုပ္တၜညံင္ရၜ ပုဦမႝိဟ္တံဒုင္တႜဳင္မႝိဟ္တၞိကုီရ၊ ညးတႜသၝိတံပႜန္တုန္ေလ၀္ ပၱဲဳတၜ၀တ္လၱဴမႝိဟ္ကႜဳင္ရံင္တံပႜန္ ပြမဗၥဖ်ဳင္ပုင္သြနာနာသာ္ ဗဲြမဂႜိဳင္ဗၥပုင္သတ္ၿဗၜကုဪသြဗဲြမၵးရးပႜန္ရ၊ ညးမဲြလၸာ္ကုဪမဲြလၸာ္ ၀တ္ညံင္ဂြံဍိဳက္ေပင္ဂွ္ ေခႜ၀္ပလန္ပႜန္ရ၊ အခုိက္ဏံ၀ံြ ခုိဟ္တၜဗဲြမေလာန္ရ၊ ေဒသလၝဪဳဂွ္ ဗၥဖ်ဳင္ပိဗၱံပိတၝဲ ဗဲြမမိပ္ျမဟ္လုိက္လၜ က႐ုိက္ညးကုဪညးဂွ္ ဂြံဆုဪဒၞံင္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ရ။

၆။ ကိစၥပတိတ္သၝိပၞတ္


နဴေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ဂြံပိတၝဲ ဟံြေသင္မၢး မသုန္တၝဲမၢး ဣမိဂွ္ သၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲ ပၱိတ္သၝိပၞတ္ရ၊ မႝိဟ္႓ံင္ပၞတ္အလန္ကႜာအုိတ္မၢး လၝဳဪဂွ္ ယ၀္ရမိေကာန္ငၝာ္မံင္ထတ္ဒၞံင္မၢး ေပင္ပိတၝဲ၊ လၝဳဪဂွ္ေလ၀္မသုန္တၝဲ၊ လၿဗၜေကင္႓ံင္ကႜဳင္ပၞတ္ပႝာင္တုဲမၢး ေပင္ပိတၝဲ ညးတံပတိတ္သၝိပၞတ္အုိတ္ရ။ ကာလဂွ္ ဣမိ၀ံြ ေကတ္ပုင္ပန္ေထၞာတ္ဂ႐ုင္မဲြမ၊ ဇဗႜဳပန္တႝး၊ ေနာ္မဲြတႝဳင္၊ လၝဳဪလၝဳဪတံပႜန္ေလ၀္ ဂ႐ုင္မဲြမ၊ ပုင္မဲြေထၞာတ္၊ ဇဗႜဳမဲြသြတ္၊ ပၞတ္နဴဖၜ႓ံင္ပၞတ္မဲြလၝ၊ ဍာ္မဲြျဗံက္ေကတ္တုဲ၊ ေစွ္အာတိ ဂတမုက္သၝိရ၊ ကေပါတ္စပ္ကုဪ ပတိတ္သၝိပၞတ္တံဂွ္ စံြပႛဲတိ (လၱဴသၠ၀္ လၱဴခတုဪဂွ္ ဟံြေကင္မိင္) တုဲ စ၀္ေဖ်ံဍာ္လၱဴပၞတ္လၝဂွ္ရ၊ ေဃာမစ၀္ႀသိဳဟ္ေဖ်ံဍာ္လၱဴပၞတ္လၝဂွ္ သာ္၀ံြဟုီပၱီ (ဗလိဇၜေဒ၀တၜဖၜေလ၀္ဟုီဂး) ေဒ၀တၜဖၜရ၊ ယံြေဒ၀တၜဖၜ မႝးအာမာန္ရ၊) ဂလာန္ပၱီေဒ၀တၜဖၜ၀ံြ ရန္တၞံသာ္လုဪတုဲ သၸေရာဂွ္ဟံြတီ ေဒသလုဪေရာဂွ္ ဟံြတီတုဲ ပြ၀ံြဒွ္ဆအယာံမာတ္ေကင္မိင္လ၀္ေရာင္၊ ညးတံသၸသာ္ဏံဂွ္ ဒွ္ကရိကႝာမဲြသာ္ကုီ၊ ဟုိတ္ဖုဪေဍံဂွ္ ဟံြတီသက္က္ရ။ျပကုိဟ္ေလာကသိဒၶိ 0 comments

သြက္ေကာန္ဂကူတံ ဂံြတီညာတ္ စှကႜးဂုဏ္ဒုဟ္ ပႛဲေလာကတုဲ သြက္ဂြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ တသုိက္ ကုသတၱံဂမႜိဳင္ အတုိင္က်ာ္ေဇႝာ္အေစြာံ မခႝံလ၀္ ျပကုိဟ္ေလာကသိဒၶိ ေကုာံ ျပကုိဟ္သႝဲလၝီ အာစာတံ ခႝံလ၀္ကႜာေတံဂွ္ နာဲအာစာသှလ၀ႏၱ(မာံယွိဳယ္ငၝိဳ၀္) ညးမဂြံတဆိပ္ `အဂၢမဟာပ႑ိတ´ ျပဳေျပင္ပေလ၀္လဟုဪလ၀္ေရာင္။


ယၞဳျပကုိဟ္ ကုဪ ဂုဏ္ျပကုိဟ္


နေမာတႆတိ

က႟ံင္ထံက္ကလုဪ တဲပႛဳဪသိသံ၊ ဗုဒၶံဓမၼံ သံဃံေဒ၀ါ၊ မိမအာစာ ေလၝာ၀္ကႜာတုဲ၊ ေဒၢတ္လုိက္ဗာ ပညာဒွ္တၞဳဲ၊ ပညာႏံြတုဲ ဒွ္ဒတုဲဇန္၊ ယာံပညာေအာန္ လုေလာန္ဒုိဟ္ဒး၊ ညာဏ္ဟံြစှကႜး ခ်ပ္ဒးလုတ္အာ၊ ဟုိတ္ေအာန္ပညာ ဒးဒုိက္အာကုီ၊ ဟုိတ္ဂွ္ဂႜာဲနင္ တင္တ၀ွ္ဗုီ၊ ညံင္ပႝာင္တုိင္ထ၀္ မေပႛန္လ၀္ကုီ၊ ေ၀ါဟာဂစာဲ နဲကဲဂႜာဲဟုီ၊ နဲမဒွ္သိတ္ လအိတ္ဂႜာဲဟုီ၊ နဲမဒွ္ဗုီ ပၠဳီနင္ဒုဟ္တင္၊ ပုဦဂႜာဲဟုီနင္ မႝးပင္မွိင္ညိ၊ ဟုီလ၀္လိက္မဲြ ပႛဲရးမန္ပိ၊ ယမုလိက္ေရာ ေလာကသိဒၶိ၊ ဒတုဲလိုက္ပိ မဂၛိအံသ၀္၊ ေပႛန္ဇမန္လ၀္ ပအံသ၀္ေရာင္။

ေလၞင္ယၞဳတၝဲထပွ္

(၁) ပၱန္သုစ႐ုိတ္ စုိတ္ပကုဪေယာင္၊ စၞတ္သမၱီေရာင္ အေခါင္၀ါက်၊ တႝံတၝဲထပွ္ ဒဒွ္ဟုီပႜ၊ အဒုိတ္စျႏၵာ အငၝာဗုဒၶ၊ ျဗၜဗတိရ သုိက္ၾကသၝိသ၀္၊ ၀ံြတၝဲထပွ္ အာစာတံြလ၀္။ ။

ေလၞင္ဂိတုစွ္႓ါ

(၂) ဂိတုဆတၱ၀္ ဟုီလ၀္စွ္႓ါ၊ စဲပသာ္ေဇွ္ ေသၞဟ္အသာတ္ကႜာ၊ သ၀န္ဘတ္၀ွ္ ကထုိက္တံြအာ၊ ေျမကၠသဪုပုဟ္မာ္ ကြာ္လုပ္မဲြသာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္မွာ ေပင္စွ္႓ါရ။ ။

ေလၞင္ယၞဳဒြါစွ္႓ါ

(၂) သုီေလၞင္ စွ္႓ါနာမ၊ မိတ္ၿဗိဳဟ္ေမထုန္ ၾကကတ္တုန္ရ၊ သိင္ကန္တူကႜာ ဗိစၧာခုဇၨ၊ ဓနဳမက၀္ ကုံမိန္လ၀္ပႜ၊ ၀ံြယၞဳကႜာ ဒြါစွ္႓ါရ။

အဓိပၸါယ္တုန္။
၁။ မိဟ္=ကႝိ။ ၂။ ၿဗိဳဟ္=ဂႜၜ။ ၃။ ေမထုန္=ကႜ။ ၄။ ၾကကတ္=ဗၱာဲ။ ၅။ သိင္=နာ္။ ၆။ ကန္=သ၀္ရ၀ကာ္။ ၇။ တူ=ေဗ႟ံ။ ဂ။ ဗိစၧာ=ေခ်ံ။ ၉။ ဓနဳ=ကႝဲဳ။ ၁၀။ မက၀္=စာင္ဍာ္။ ၁၁။ ကုံ=ကႜဪဳ။ ၁၂။ မိန္=ကႜိက္။ ။

ထ႟း႐ုပ္ဒြါစွ္႓ါ

(က) ဗဲြယမုဂွ္ ဟုီတံြဂတ၊ မိဟ္ဂွ္ကႝိအၜ ၿဗိဳဟ္ဂႜၜမူလ။ ေမထုန္ဂွ္ကႜ ၾကကတ္ဗတာဲ၊ အာစာတံြဂႜာဲ ဒႝာဲ၀ံြေသင္ဟာ၊ သိင္နာ္ကန္ဖက္ စက္က၀က္မာ၊ တူေဗ႟ံကႜာ ဗိစၧာေခ်ံလ၀္၊ ဓနဳကႝဳဲဓ၀္ မက၀္စာင္ဍာ္၊ ကုံကႜဳဪလမာ္ မိန္ကႜိက္ကြာ္ဗုိန္၊ ၀ံြဒွ္လၞိဳန္ ပၱိဳန္လ၀္စုိတ္ရ။ ။ (ဂလာန္၀ံြ ထပ္စုတ္ေရာင္)။ ။

ထ႟းယၞဳဒုိဟ္ဒစာံ၊ ဒုိဟ္စွ္

(၄) ဒုိဟ္ဒစာံဂွ္ ဒုိဟ္စွ္နာမ၊ ဗမံက္ပလုိတ္ သႜဳင္က်ာဂုိတ္ပႜ၊ သၞ၀္က်ာအဂႝဲ ဗဲြဒုိဟ္ေနရတိ၊ ဗာယပ္ႚသာန္ ဒစာံဌာန္ဂ်၊ ဒုိဟ္အာကာသ သုီဒုိဟ္အသၞ၀္၊ သာ္၀ံြဆတၱ၀္ ဟုီလ၀္ဒုိဟ္စွ္။ ။

ကုိန္ဒုိဟ္လာပ္

(၅) ဒုိဟ္မအာသံြ ဂြံလာပ္ဟုီတံြ၊ အဒုိတ္သမႜဳင္က်ာ စန္ဗာယပ္သၞဟ္၊ အငၝာမဲြဂွ္ တြံဒုိဟ္ဗမံက္၊ ဗုဒၶ၀ါစိ ေနရတိၾသံက္၊ ျဗၜဗတိလံက္ စံက္ႚသာန္အာ၊ သုိက္အဂႝဲလ၀္ သၝိသ၀္သၞ၀္က်ာ၊ ဒုိဟ္၀ံြဂြံျမာ လာပ္သကာေဟင္။ ။

ကုိန္ဂပ္၀္ေစွ္ေ၀င္

(၆) ဒုိဟ္ကုဪေစွ္ေ၀င္ ေလၞင္လန္သန္၊ အဒုိတ္သၞ၀္က်ာ အာဟံြဂြံပႜန္၊ စန္ေနရတိ သၾတဳထိက႟န္၊ ႚသာန္အငၝာ အာဒးဘဲဒဏ္၊ ဗုဒၶပုဗၺ လပျပာပ္ညန္၊ ျဗၜဗတိပႜန္ အဂႝဲခႜန္လ၀္၊ သုိက္သမႜဳင္က်ာသုိတ္ ပလုိတ္သၝိသ၀္၊ ယာံအာဒဲအုိတ္ ဟုိတ္ဂွ္နဴက၀္၊ အာစာတံြလ၀္ သက္သႛ၀္ေရာင္။ ။

ကုိန္ဒုိဟ္အာဂြံဇႝး

(ခ) ဒုိဟ္ဇႝးဂွ္ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ တၝဲအဒုိတ္ေရာင္ ေဂႜာင္အဂႝဲကႜာ၊ တၝဲစန္ဆတၱ၀္ လ၀္သမႜဳင္က်ာ၊ အငၝာပလုိတ္ ႓ုိတ္ပါင္အာစာ၊ ဗုဒၶ၀ါဂွ္ တံြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ တၝဲျဗၜဗတိ ေနရတိမွာ၊ သုိက္ႚသာန္ေဟင္ ေလၞင္ဒုိဟ္လအာ၊ သၝိသ၀္မဲြမံက္ ဗမံက္ယာၾကာ၊ ဒုိဟ္ဇႝးကႜာ အာစာတံြေရာင္။ ။ (ဂလာန္၀ံြ ထပ္စုတ္ေရာင္)။ ။

ကုိန္တၝဲကုဪနက္သတ္ ဒဒွ္အာကႜဳင္ဟံြဂြံ

(၇) တၝဲကုဪနက္သတ္ ဟုီစၞတ္မဲြေတာင္၊ တၝဲအဒုိတ္ေရာင္ မဲြေတာင္ဒွ္စိ၊ နက္သတ္ဒွ္သႛာံ ဒွ္ဒစာံဂၛိ၊ ဗဲြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ ယာံအာစုတိ၊ တၝဲစန္ဟံြခုိဟ္ ဒုိဟ္ေနရတိ၊ နဴမသုန္စိ ဒမႜိဒုဪစွ္၊ နက္သတ္၀ံြကႜာ ပအာဒုိဟ္ဂွ္၊ တၝဲအငၝာသၞဟ္ ဒုိဟ္ဂွ္ႚသာန္၊ နဴစွ္ဒစိတ္ နက္သတ္တိတ္ပၠာန္၊ ဒုဪ႓ါေစွာ္ပိ ေ၀င္ညိေကြံၾကာန္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါ ႓ါေစွာ္ပန္ပၠာန္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္ကႜာ ပအာသာန္သာန္၊ ျဗၜဗတိဟာန္ ဌာန္အဂႝဲဂွ္၊ မဲြ႓ါပိတန္ ႓ါဣသုန္သၞဟ္၊ ႓ါေစွာ္ၾတၜကႜာ ႓ါေစွာ္ထပွ္၊ တၝဲနက္သတ္သၞဟ္ အဂႝဲဂွ္ေ၀င္၊ တၝဲသုိက္တုန္ပႜန္ နက္သတ္ပန္ေဟင္၊ ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ပအာသၞဟ္ေ၀င္၊ တၝဲသၝိသ၀္သုိတ္ ဒုိဟ္ပလုိတ္ေဟင္၊ နက္သတ္စွ္မဲြ အာဒးဘဲေတၞင္၊ ရာဟုမဲြေဟင္ ေျပင္ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ နက္သတ္ပၱံကႜာ နဴစွ္႓ါဗဂပ္၊ ဒုဪစွ္ထပွ္ ဒုိဟ္ဂွ္ဟအပ္၊ တၝဲဂွ္ဒုိဟ္ဂွ္ နက္သတ္ဂွ္ဗၢပ္၊ နညာဏ္သၞှသၞပ္ ခ်ပ္ဗၥာရဏာ၊ တၝဲဂွ္ဒုိဟ္ဂွ္ နက္သတ္ဂွ္အာ၊ ဒးခ်ိဳတ္ေလင္ေဟင္ ဟံြေဆာတ္ေသင္ဟာ၊ သၞိက္မင္မဲြဗုိန္ ပုိဥ္အာယုက္ကႜာ၊ တႜပညာ ေ၀င္ပအာညိ၊ ဒုိဟ္ကုဪတၝဲခုတ္ အာလုတ္ထိၿမိ၊ ဒႝာဲအာတုန္စိ ၿမိထဍိေရာင္။ ။

အဓိပၸါယ္ ကုိန္တၝဲ နက္သတ္ဂွ္တုန္

တၝဲလၞိဟ္နက္သတ္ဒုိဟ္အာဟံြဂံြ
တၝဲအဒုိတ္၁၀သၞ၀္က်ာ
တၝဲစန္၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊ေနရတိ
တၝဲအငၝာ၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂၊၂၃၊ႚသာန္
တၝဲဗုဒၶ၀ါ၂၄ဗမံက္
တၝဲျဗၜဗတိ၁၊၂၊၃၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊အဂႝဲ
တၝဲသုိက္သမႜဳင္က်ာ
တၝဲသၝိသ၀္၁၁ပလုိတ္
ရာဟု၁၂၊၁၃၊၁၄၊၁၅၊၁၆၊၁၇၊ဗာယပ္


ဗုီစၞတ္နက္သတ္ဂွ္ ရံင္ေကတ္ ပႛဲကုဪကုိန္နက္သတ္႓ါေစွာ္ထပွ္ တံြလ၀္ဂတ၀ံြရ။ တၝဲဂွ္ နက္သတ္ အတုိင္ထ႟းလ၀္ဂွ္ ယ၀္အာဒးမၢး ဟံြေသင္ဒးခ်ိဳတ္ ဟံြေသင္ဒးေလင္ ဒဒိုက္ၿမိထဍိဒးေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ တႜပညာတံ သၞိက္မင္မဲြ ပုိဥ္အာယုက္တုဲ မွတ္ေ၀င္ပဲါညိ။ ။

ကုိန္တၝဲေဖ်ံထဏီ

(၈) အဒုိတ္ကၞတ္စိ ပိခ၀္တ႟တ္ေသာင္၊ ႓ါသၞ၀္က်ာေရာင္ မဲြဂႜံင္ဗာယပ္၊ စန္ဖ်ဳန္႓ါခ၀္ လ၀္ဗမံက္အပ္၊ မဲြေနရတိ ဒမႜိမဲြတၞပ္၊ အငၝာဒး၀ပ္ ကၞတ္ထပ္ပၠာန္၊ ႓ါေနရတိ မဲြဂၛိႚသာန္၊ ဗုဒၶမဲြဟာန္ ဖ်ဳန္မာတၱာန္စဲ၊ သၞ၀္က်ာဏာ႓ါ ဗမံက္ဏာမဲြ၊ ျဗၜဗတိအၜ ပၠၜေခ်ာဲဓရဲ၊ ႓ါသမႜဳင္က်ာ မဲြဏာအဂႝဲ၊ သုိက္သတ္ဆုသုိတ္ ပလုိတ္႓ါထဲ၊ သမႜဳင္က်ာမဲြ ေဖ်ံစုတ္မဲြခ၀္၊ ထဏီကႜဳင္ဂွ္ ဒွ္တၝဲသၝိသ၀္၊ ႓ါဒုိဟ္အဂႝဲ မဲြပလုိတ္လ၀္၊ ဒွ္တၝဲသၝိသ၀္ ေဖ်ံလ၀္ဗႜးယဲ။ ။

အဓိပၸါယ္ကိုန္၀ံြ။ ။ ၾယၜညးမဲြ အာလုတ္တုဲ ထဏီအာမၢး ဗုီဂြံေဖ်ံထဏီ။
တၝဲအဒုိတ္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေသႝ၀္ကၞတ္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သၞ၀္က်ာ႓ါခ၀္၊ ဗာယပ္မဲြခ၀္။
တၝဲစန္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ဖ်ဳန္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ဗမံက္႓ါခ၀္၊ ေနရတိမဲြခ၀္။
တၝဲအငၝာထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေသႝ၀္ကၞတ္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ေနရတိ႓ါခ၀္၊ ႚသာန္မဲြခ၀္။
တၝဲဗုဒၶ၀ါထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ဖ်ဳန္စုတ္ညိ။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သၞ၀္က်ာ႓ါခ၀္၊ ဗမံက္မဲခ၀္။
တၝဲျဗၜဗတိထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ပၠၜေခ်ာဲ။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သမႜဳင္က်ာ႓ါခ၀္၊ အဂႝဲမဲြခ၀္။
တၝဲသုိက္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-သတ္ဆု။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ပလုိတ္႓ါခ၀္၊ သမႜဳင္က်ာမဲြခ၀္။
တၝဲသၝိသ၀္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေကႜင္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-အဂႝဲ႓ါခ၀္၊ ပလုိတ္မဲြခ၀္။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္သၝိ

(၉) ဂတ၀ံြစိ ဒမံင္သၝိျပဲ၊ ပုဦဟုီလ၀္ဒုိဟ္ လေမင္ၿဗိဳဟ္နဲ၊ ဇမႜိင္ကႝှၿပဲ မြဲဇမႜိင္၀ုိန္၊ ဟတ္ေပၠာံလ၀္ဗုိန္ ကုဪပိပမ၀္၊ ဒစာံယုိက္စ ဆေသၞဟ္ဆတၱ၀္၊ မဲြသၝိဗႝိက္ ႓ါပၞိက္ေျဂာ၀္၊ ပိသၝိသၞိင္ပႜန္ ပန္လၞယံက္ေယာ၀္၊ ၿဗိဳဟ္မသုန္ဓ၀္ ေတႝာ၀္ဂဟပတိ၊ ၿဗိဳဟ္တရၜသၞတ္ သၝိကမႜတ္စိ၊ ထပွ္အမာတ္ ပုိင္ကႝာတ္ယုတၱိ၊ သုဥ္အာဒမႜိ သၝိစရာဲဍဳင္။ ။

အဓိပၸါယ္ၿဗိဳဟ္သၝိတုန္
ၾယၜပူဂုဪမဲြ သၞိက္ဂြံၿဗိဳဟ္သၝိမၢး ဇမႜိင္ကႝှကုဪဇမႜိင္၀ုိန္ ဒွ္သာ္ဂွ္ဟံြေသင္ ဇမႜိင္အနာံသၝိဂွ္ ဟတ္တုဲပံင္လ၀္ ပၞ၀္ကုဪပိ စကုဪဒစာံ ေသွ္မဲြ-ၿဗိဳဟ္သၝိဗႝိက္၊ ေသွ္႓ါ-ၿဗိဳဟ္သၝိေျဂာ၀္၊ ေသွ္ပိ-ၿဗိဳဟ္သၝိသၞိင္၊ ေသွ္ပန္-ၿဗိဳဟ္သၝိလၞ၊ ေသွ္မသုန္-ၿဗိဳဟ္သၝိသေမၝဟ္၊ ေသွ္ၾတၜ-ၿဗိဳဟ္သၝိကမႜတ္၊ ေသွ္ထပွ္-ၿဗိဳဟ္သၝိအမာတ္၊ ေသွ္ဒစာံ-ၿဗိဳဟ္သၝိစရာဲဍဳင္။ ။

ေသွ္ၿဗိဳဟ္သၝိ
သၝိဗႝိက္
သၝိေျဂာ၀္
သၝိသၞိင္
သၝိလၞ
သၝိသေမၝဟ္
သၝိကမႜတ္
သၝိအမာတ္
သၝိစရာဲဍဳင္

ကုိန္ၿဗိဳဟ္ဒယုိင္သၝိ

(၁၀) ဂတဟုီပၛဳင္ ကုိန္ၿဗိဳဟ္ဒယုိင္၊ ဇမႜိင္ဟတ္ဂုိင္ ကုဪပိပမ၀္၊ ထပွ္ယုိက္စ ဆေသၞဟ္ဆတၱ၀္၊ မဲြဟံြခုိဟ္ရ ႓ါလာဘသြ၀္၊ ၿဗိဳဟ္ပိဆတၱ၀္ ဗ၀၀္ဒုကၡ၊ ပန္ျပဲေလာန္တုန္ မသုန္ခ်ိဳတ္ရ၊ တရၜသုခ သုန္၀ိနာသ၊ ၿဗိဳဟ္ဒယိုင္ရ ဟုီပႜလ၀္ေရာင္။ ။

ေကာန္ဂကူတံသုိင္သၝိမၢး ဇမႜိင္ဒယုိင္သၝိဂွ္ ဟတ္တုဲပံင္ ပၞ၀္ကုဪပိ စကုဪထပွ္ ေသွ္မဲြခုိဟ္၊ ေသွ္႓ါဂြံလာပ္၊ ေသွ္ပိဒွ္ဒဒုိက္၊ ေသွ္ပန္ျပဲခုိဟ္၊ ေသွ္မသုန္ခ်ိဳတ္၊ ေသွ္ႀတၜဒွ္တသုိခ္၊ ေသွ္ထပွ္သုန္ျဂာံအာရ။ ။

ကုိန္ဒယုိင္ေဂႜံ

(၁၁) ဒယုိင္ေဂႜံဂွ္ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ ယ၀္ေဂႜံမဲြေရာင္ ယဲေဂႜာင္ဥပါတ္၊ ေဂႜံ႓ါဒွ္၀ါတ္ ေဂႜံပိညာတ္ဂုဏ္၊ ေဂႜံပန္ခုိဟ္တန္ ေဂႜံမသုန္ေလင္၊ သုီတရၜဂွ္ တုပ္သၞဟ္ဍိဳက္ေပင္၊ ဟံြဂံြဒုိခ္ေလင္ ဍိဳက္ေပင္တၜေရာင္။ ။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္

(၁၂) ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္ေဂႜာင္ မဲြေတာင္သၞိက္ဂြံ၊ ဒကုတ္ဒမင္ ပဒစာံစံြ၊ ပိေသႝာတ္ေဍက္ေထာံ မသုန္စံြေကတ္၊ ဂႜိဳင္ပုိဥ္နာံေသက္ ဒွ္ေကြတ္အာစာ။ ။

ေကာန္ဂကူတံသုိင္သၝိ ေကတ္ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္မၢး ဒကုတ္ဒမင္ ႐ုိဟ္ပေကႜံဒစာံစံြတုဲ ပိစံြဂွ္ေထာံ မသုန္စံြဂွ္ေကတ္ ပတၜတုဲ ဒွ္ပ၀္ဍဳန္ က႐ုိဟ္ခုိဟ္ရ၊ ညၾကၜ၀ံြ ကႜတ္ေဖ်ံေကႜံ ဆရံင္ေက်၀္ေလ၀္ႏံြရ။ ။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္တရင္

(၁၃) ပုဦဟုီလ၀္ဒုိဟ္ ၿဂိဳဟ္တရင္ကႜာ၊ ပိစေဍာန္ျပဲ ကုဪမဲြဂတာ၊ ၿဗိဳဟ္တရင္ မကႛင္အညာ၊ ပမိက္အာစာ မအာဂု႐ု၊ ရပ္ဂေတက္ဂဲါ ဂႜာဲေသၝ၀္သၾတဳ၊ ဗၱံဒမႜဳ ႐ု႐ုေပက္အာ၊ ၿဗိဳဟ္တရင္သၞတ္ ဒးေသႝာတ္အာစာ၊ ညးမႝဳံပညာ ျပာကတ္လ၀္ေရာင္။ ။

ၿဗိဳဟ္တရင္သၝိတုန္ ပိစေဍာန္ကုဪမဲြဂတာ ေကတ္မၢး ဒးပၞိအာစာရ၊ တရင္၀ံြ ေကတ္ဍန္န္ေရာင္ ေဇႝာ္ေလ၀္စံြဂြံရ။ ။

ကုိန္ဒုဟ္ဂအာင္သၝိ

(၁၄) ဒုဟ္ဂအာင္သၝိ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ သၞ၀္က်ာႚသာန္ ဗမံက္ဍာန္ေထာင္၊ ဌာန္ပိ၀ြံကႜာ သ၀္အာျပဲေရာင္၊ သမႜဳင္က်ာပလုိတ္ ယဲခ်ိဳတ္ဟံြေယာင္၊ ဗာယပ္အဂႝဲ ဒဒုိက္မဲြေတာင္၊ ေနရတိသၞတ္ ကမႜတ္ဖေဍာင္၊ သုီမသုန္ဒုိဟ္ သ၀္ဟံြခုိဟ္ေရာင္၊ ဂအာင္ေသၝ၀္ရံင္ တးညံင္မုက္ဖံ၊ ဂႜိဳင္ယႆပတ္ ရတ္မဲြကုဪကႜံ၊ စးကႝဳဟ္ခဍံ ရပ္တႝံဒွ္ေလင္၊ ညံင္ဂိတုေပင္ ဂြံပူဇၜသၞိင္၊ ဂအာင္ဇုဪေပႝာဟ္ လယွ္တိင္တိင္၊ ညးဟုီပုဦမိင္ ဂအာင္စးေခ်ံ၊ ယာံဒးမံင္ေဍံ တူပၞတ္ေကံြရ၊ ဂအာင္ေသၝ၀္ရံင္ ဇိက္ညံင္တိဗၝ၊ တုက္ဗရဲဍာ္ သာ္၀ံြမႝးပ၊ အုိတ္ဒုဟ္သဗၺ ဗႜးရဇၞာပ္တန္။ ။

အဓိပၸါယ္ ဒုဟ္ဂအာင္သၝိတုန္
ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ ဒုိဟ္ႚသာန္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္၊ ဌာန္ပိစံြ၀ံြသ၀္မၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ။
ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္၊ ဌာန္႓ါစံြသ၀္မၢး ယဲဒိုခ္ခ်ိဳတ္ရ။
ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ ဒုိဟ္အဂႝဲ၊ ဌာန္႓ါစံြသ၀္မၢး ဒးဒုိခ္ရ။
ဒုိဟ္ေနရတိသ၀္မၢး ဒးကမႜတ္ဒွ္ရ။

(က) ဂအာင္သၝိ တးညံင္မုခ္ဖံဂွ္ ယႆပတ္ဂႜိဳင္ရ။
(ခ) ဂအာင္သၝိ ဂအုတ္လေဒါ၀္ ညံင္စးကႝဳဟ္ဂွ္ ဒွ္လေလင္ရ။
(ဂ) ဂအာင္သၝိ ညံင္ဇုဪေပႝာဟ္ဂွ္ ဂအာင္စးေခ်ံညးေကာ္ မံင္ဂအာင္ဂွ္ သၝိတူေလင္ဒွ္ရ။
ဟုိတ္ဂွ္ရ ဂအာင္သၝိဇိက္ေကႜံ၊ ႓ံက္သတးေကႜံ ဗရဲဍာ္တုဲ ထၞဳက္သတးေကႜံမၢး ဗႜးဒုဟ္အုိႆုီရ။ ။

ကုိန္ဂိတုသုိင္သၝိ

(၁၅) ဂိတုသုိင္သၝိ ဟုီကုဪညိပႜန္၊ ပသာ္သ၀န္ ကထုိက္ညန္အာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္ပုဟ္ ဒုဟ္ညိဟံြပါ၊ ဂိတုမသုန္ ႏံြဂုဏ္ျပာထာ၊ ေသၢာံသုိင္သၝိသံြ ပုိဥ္ဟာန္ေသၢာံျမာ၊ ဂိတုေသၞဟ္ဂွ္ ဒုဟ္ေဟင္တံြအာ။ ။

ဂိတုသုိင္သၝိတုန္၊ ဂိတုပသာ္၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ဂိတုကထုိန္၊ ဂိတုပုဟ္၊ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ ဂိတုမသုန္၀ံြ သုိင္သၝိမၢး ဗႜးဒုဟ္တုဲ၊ ကလိဂြံပုိဥ္ဟာန္ရ၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုေဇွ္၊ ဂိတုဒဂုိန္၊ ဂိတုဘတ္၊ ဂိတု၀ွ္၊ ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ဂိတုမာ္၊ သုိင္သၝိမၢး ႏံြကုဪဒုဟ္ဟံြခုိဟ္ရ။ ။

ကုိန္နာ္ေဂတ္တုန္

(၁၆) (က) ကႛိဳပ္နာ္ဂႝၜနာ္ ကြာ္ဗၥာရဏာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္၊စဲ ပသာ္ျပဲဖါ၊ ကႛိဳပ္ပလုိတ္ရ ဗတပုဗၺာ၊ ဂႝၜသၞ၀္က်ာသအး စးသမႜဳင္က်ာထဲ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္အဂႝဲ။
(ခ) ေဇွ္၊အသာန္ညန္ သ၀န္မဲြတဲ၊ ကႛိဳပ္သၞ၀္က်ာရ ဗၱသမႜဳင္က်ာ္ျပဲ၊ စးပလုိတ္သကဲ ဂႝၜဗမံက္၊ နင္ဒယုိင္ၾသံက္ နဴဒုိဟ္ႚသာန္။
(ဂ) ဘတ္၊အသုတ္ႀကိဳက္ ကထုိက္မံင္ပၠာန္၊ ကႛိဳပ္ဗမံက္ဟာန္ ဗၱဌာန္ပလုိတ္၊ ဂႝၜသမႜဳင္က်ာ စးသၞ၀္က်ာသုိတ္၊ နင္ဒယုိင္အုိတ္ နဴဒုိဟ္ဗာယပ္။
(ဃ) ေျမကၠသုဪ၊ပုဟ္၊မာ္ ကြာ္လုပ္မဲြသာ၊ ကႛိဳပ္သမႜဳင္က်ာရ ဗၱသၞ၀္က်ာ၊ ဂႝၜပလုိတ္ဒး စးဗမံက္ဏာ၊ နင္ဒယုိင္ကႜာ နဴေနရတိ။ ။

သြက္ဂြံသမၱီ ေလၞင္နာ္ေဂတ္

(က) ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုပသာ္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြပလုိတ္ ဗၱႏံြဗမံက္၊ ဂႝၜသၞ၀္က်ာ၊ စးသမႜဳင္က်ာ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္အဂႝဲ။
(ခ) ဂိတုေဇွ္၊ ဂိတုဒဂုိန္၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္သၞ၀္က်ာ၊ ဗၱသမႜဳင္က်ာ၊ ဂႝၜဗမံက္၊ စးပလုိတ္၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒိုဟ္ႚသာန္။
(ဂ) ဂိတုဘတ္၊ ဂိတု၀ွ္၊ ဂိတုကထုိန္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြဗမံက္ ဗၱပလုိတ္၊ ဂႝၜသမႜဳင္က်ာ၊ စးသၞ၀္က်ာ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္ဗာယပ္။
(ဃ) ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ဂိတုပုဟ္၊ ဂိတုမာ္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြသမႜဳင္က်ာ၊ ဗၱသၞ၀္က်ာ၊ ဂႝၜပလုိတ္၊ စးဗမံက္၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္ေနရတိ။ ။

ထ႟းဗုီခဲါကတုိင္ ဂစုိတ္နာ္

(၁၇) ယ၀္ညးမဲြစိ ဒွ္တၝဲအဒိုတ္၊ ရပ္ကြဳဪပ၀ိုတ္ ကႛိဳပ္နာ္ပႛဳဪလ၀္၊ ဗုဒၶဆတၱ၀္ ပႛဳဪလ၀္ဗတ၊ ျဗၜဗတိရ ခဲါပ႐ုိဟ္ဂႝၜ၊ ခဲါကႛိဳပ္ဗတ အုိတ္သၠန္ရအၜ၊ ခဲါဒးစးနာ္ ဂႜိဳင္သာ္ယဲတၜ၊ ဟုိတ္ဂွ္သဘၜ ဂႝၜနာ္ကုဪခဲါ၊ ေသၢာံပုိဥ္စရာဲ ဂြံအာဲဗၜလ၊ တိဂြးပၱိဳန္ရ ဗတနာ္လ၀္၊ သာ္၀ံြပဒး ဗႜးဒုဟ္ဆတၱ၀္၊ သၞိက္သုိခ္သႛ၀္ သမၱီလ၀္ေဍံ။ ။

အဓိပၸါယ္ ခဲါကတုိင္ ဂစိုတ္နာ္တုန္
ညးတၝဲအဒိုတ္ နာံသၸ၀္ ရပ္ကြဳဪတုဲ ကုဪပႛဳဪလ၀္ကႛိဳပ္နာ္။
ညးတၝဲဗုဒၶ၀ါဂွ္ ရပ္ကြဳဪတုဲ ကုဪပႛဳဪလ၀္ဗၱနာ္ရ။
ညးတၝဲျဗၜဗတိဂွ္ ရပ္ကြဳဪ ဂတမုခ္ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ကုဪခဲါပ႐ုိဟ္ေကႜံဂႝၜနာ္ရ။

ကႛိဳပ္နာ္ ဗတနာ္ခဲါတုဲ နာ္ခ်ိဳတ္ရ၊ စးနာ္ဟဂပ္၀္ခဲါ ယ၀္ခဲါဒးစးနာ္မၢး ဒွ္ယဲဒိုခ္ဂႜိဳင္ရ။
ဟုိတ္ဂွ္ရ ကုဪခဲါပ႐ုိဟ္ဂႝၜနာ္ေရာင္၊ တိဂြးပၱိဳန္နဴကတုိင္ဂွ္ စံြလၸာ္ဗတနာ္ေတံညိ၊ ပဒးသာ္၀ံြတုဲ ဗႜးဒုဟ္အုိႆုီ ဟၞဲကုဪအႏၱရာဲတုဲ ဂံြမံင္နတသိုခ္ ဂြံေဇႝာ္ပၞ၀္လ၀္ပုိဥ္အုိတ္ေရာင္။ ။

ကုိန္ေဖ်ံဒယုိင္သၝိတုန္

(၁၈) ကာလေဖ်ံကတိုင္ ဒယုိင္ဂွ္ေကံြ၊ ဒယုိင္ဂွ္မာ ခါဒတုံေစွ္၊ တလသၝိခ်ိဳတ္ ေကာန္စၜခ်ိဳတ္ေကံြ၊ ဟိုတ္ဂွ္ဒယုိင္ ပဂိုင္ပတုံေစွ္၊ ဒယုိင္ဂွ္ေကံြ ကုဪေစွ္သာသာ၊ ၀ံြဒွ္ေလၞတ္ ေကြတ္ညးတမႜာ။ ။

အဓိပၸါယ္ဗုီေဖ်ံဒယုိင္သၝိတုန္
ဒယုိင္သၝိ ကာလေဖ်ံကတုိင္ဂွ္ ဒယုိင္ဂွ္ ခါဒတုံေစွ္ကတုိင္မၢးဟံြခုိဟ္၊ တႜသၝိကုဪဒွ္ ေကာန္စၜကုဪဒွ္ ဒးပကာဂစုိတ္ဒွ္ရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ကာလေဖ်ံဒယုိင္သၝိဂွ္ ေဖ်ံသာသာညိ၊ ပြမပသာ္၀ံြ ဒွ္ေကြတ္ညးတမႜာရ။ ။

ကုိန္ဗုီဂြံလြိင္ဏာဒယုိင္သၝိ

(၁၉) ဒုိဟ္လြိင္ဖ်ိဳင္ ဒယုိင္ဂွ္မာ၊ ပုဦဟုီကုဪစိ ပင္မွိင္ညိကႜာ၊ ဒုိဟ္ဗမံက္သြံ ဂြံလ၀ိင္ဏာ၊ ျပဲေလာန္ကႛင္သံြ ပုိဥ္ဘုိက္ဂြံျမာ၊ ဒုိဟ္အဂႝဲသၞတ္ တူပၞတ္ကႜာ၊ ေနရတိသၞတ္ ကမႜတ္ဂြံဏာ၊ ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာေဟင္ ဒုိခ္ေလင္ေသင္ဟာ၊ သမႜဳင္က်ာပလုိတ္ ခုိဟ္သတုိတ္ျပဲဖါ၊ ဗာယပ္ႚသာန္ ပုိဥ္ဟာန္ေသၢာံျမာ၊ ဒုိဟ္လ၀ိင္ေဟင္ ဒယိုင္ေသင္ဟာ။ ။

ကာလေဖ်ံဒယုိင္သၝိဂွ္တုန္
(၁) ဒုိဟ္ဗမံက္ ဂြံလြိင္ဏာဒယိုင္သၝိမၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ၊ ကလိဂြံပုိဥ္ဘုိက္ရ။
(၂) ဒုိဟ္အဂႝဲ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ဒးတူပၞတ္ဒွ္ရ။
(၃) ဒုိဟ္ေနရတိ လြိင္ဏာဒယိုင္မၢး ဒးကမႜတ္ဒွ္ရ။
(၄) ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ဒးဒုိခ္ေလင္ဒွ္ရ။
(၅) ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ၊ ဒိုဟ္ပလုိတ္ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ။
(၆) ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ ဒုိဟ္ႚသာန္ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ကလိဂြံပုိဥ္ဟာန္ရ။ ။

ကုိန္တၝဲသုိင္ခုိဟ္၊ ဟံြခုိဟ္

(၂၀) အဒုိတ္သုိင္သၝိ သုခိလာဘ၊ စန္ဒးဒုိခ္ကႜာ လာဘ္ျမာဗဲြႀကၜ၊ အငၝာတူရ ဗုဒၶဒုိခ္တၜ၊ ကႜာဒဒုိက္ႏွၜ ဂြံလာဘ္ႀကၜပႜန္၊ ဂု႐ုလာဘ ႀကၜသုခညန္၊ တၝဲသုိက္ဒုိက္ကႜာ ႀကၜသုခါတုန္၊ သၝိသ၀္သုိင္သၝိ ၿမိဒးဘဲဒဏ္၊ အာစာဂကန္ ဒုဟ္ပဲါခႜန္ညိ။ ။

တၝဲအဒုိတ္သုိင္သၝိမၢး ကလိဂြံတသုိခ္ရ၊ တၝဲစန္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါ၊ တၝဲျဗၜဗတိ၊ တၝဲသုိက္ သုိင္သၝိမၢး ဒးဒဒုိက္ကႜာတုဲ၊ ႀကၜဂြံလာဘ္ပႜန္ရ၊ တၝဲအငၝာ သုိင္သၝိမၢး သၝိတူဒွ္ရ၊ တၝဲသၝိသ၀္ သုိင္သၝိမၢး ဒးဘဲဒဏ္ရ။ ။

ကုိန္နက္သတ္ေပင္ (၂၇)

(၂၁) တ၀ွ္နက္သတ္ တုိင္ဗႝတ္ယုတၱိ၊ ဗဲြမေစြက္ဂွ္ ပုဦဟုီတြံညိ၊ ပသာ္စွ္ပိ ေဇွ္ညိစွ္ဗ်ာံ၊ နက္သတ္ေပင္ကႝာတ္ အသာတ္ဒစာံ၊ သ၀န္တရၜ ဘတ္ပိစၜသႛာံ၊ ၀ွ္မဲြေစြက္ဗ်ာံ ေပင္သႛာံနက္သတ္။ ။

ဂိတုဗဲြေစြက္နက္သတ္ေပင္
ပသာ္၁၃၂၇
ေဇွ္၁၀၂၇
ဒဂုိန္၂၇
ခႛဲသှ၂၇
ဘတ္၂၇
၀ဟ္၂၇


ဗဲြဗမံက္သၞတ္ ပုဦဟုီစၞတ္ပႜန္၊ ကထုိက္စွ္ပန္ လက္သန္ဗဲြမံက္၊ ေျမကၠသုဪကႜာ စွ္႓ါဟုီလံက္၊ ပုဟ္ဂွ္စွ္မံက္ မာ္လံက္ဒစာံ၊ ဖ၀္ရဂုိန္အၜ တရၜမံက္သႛာံ၊ စွ္ပိမံက္သၠဲ ပသာ္မဲြဗ်ာံ၊ နက္သတ္ေပင္သႛာံ ႓ါေစွာ္ထပွ္။ ။

ဂိတုဗဲြမမံက္နက္သတ္ေပင္
ကထုိန္၁၄၂၇
ေျမကၠသုဪ၁၂၂၇
ပုဟ္၁၀၂၇
မာ္၂၇
ဖ၀္ရဂုိန္၂၇
စဲ၂၇
ပသာ္၂၇


ကိုန္နက္သတ္ ကၞိတ္ ဒၞပ္ ကၞာတ္

(၂၂) နက္သတ္ခပ္သီ ဂြံတီတုဲသၞဟ္၊ ကၞိတ္ကၞာတ္ဂွ္ ပုဦဟုီတံြပႜန္၊ နက္သတ္တၝဲဂွ္ ထပွ္စဗၢန္၊ သုန္မြဲ႓ါတိတ္ နက္သတ္ကၞၞိတ္ပႜန္၊ ပိပန္မသုန္ ဒၞပ္ပတန္ဆန္၊ တရၜေသွ္ညာတ္ ဒွ္ကၞာတ္ပႜန္၊ တီတုဲလက္သန္ တန္ဗၥာရဏာ၊ နက္သတ္ကၞိတ္ေကြံ ေစႝဟ္ဇႝးကႜာ၊ ေသၝ၀္ပၞိက္ျပဲ တဲညးဟံြတာ၊ ျဒပ္ကုဪကုညး ဒးထပက္ကာ၊ ယ၀္ကုဪညးသြံ ဒးေထာံလသာ၊ နက္သတ္၀ံြရ ပဏာျဒပ္ကႜာ၊ နက္သတ္ဒၞပ္ဂွ္ ပုဦဟုီတြံအာ၊ ဂႜဳင္က႟င္ဆတၱ၀္ သဍင္လွၜဂါ၊ ဂြံပကုီမၢး ခုိဟ္ဂးေသင္ဟာ၊ ပႜဳင္စိင္ပ႐ုိင္ ဒက္စလုိင္ကႜာ၊ စင္ကေတာ၀္ဟံြျခာ အာစာဂကန္။ ။

နက္သတ္ကၞာတ္ ယ၀္ညာတ္မဲြတန္၊ ဂုိင္ေဒပ္ထ၀္ၾသန္ တန္ပႛဲဇကု၊ ေစတှပၱန္ဓာတ္ ကႝာတ္နန္ဒက္ျမဳ၊ ဗုိင္စိင္ပႜဳပ္ဘုိက္ တသုိခ္ဇကု၊ ပတန္ဟံြလၝဳ ဒုဪဗ်ဳေသင္ဟာ၊ တလပညာ ခ်ပ္ပုိင္ျခာပၛှ။ ။

ကုိန္႐ုပ္နက္သတ္ ပႛဲအာကာသ

(၂၃) နက္သတ္မဲြသၞတ္ အႆ၀ဏှ၊ ဂး႐ုပ္ေခ်ံသႛာံ သႝံင္ဒစာံညိ၊ တရၜေလ၀္ဂး ယးဘၜဖ်ှဖ်ှ၊ ဗမံက္ေခ်ံညိ သႝံင္ပိတ၀ှ၊ ေၟာံစာင္ဟုီပ်း ဂးဘိရဏှ၊ ဗမံက္ဂွ္ပၛှ ေကာန္စာင္သအှဗၢါ၊ သႝံင္တရၜညိ ဂးႀကိကၠိကာ၊ နဴေကာန္စာင္ခုိဟ္ ဗဲြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ ေရာဟိဏှျဇံဳ ထပွ္ဘုံဗၢါ၊ ပ်းမတ္လုိက္ဗာ တူဍာန္က်ာက၀္၊ အဂႝဲေကာန္စာင္ ခႜင္သာတ္ဂတ၀္၊ မိဂၢသှဟ သုီသႜယာထ၀္၊ ကႛိဳပ္ျဒာဲေလ၀္ဂး အာစာပ်းလ၀္၊ စာင္ပယ်ဪဳဂႜိ ပိဂးမဲြဓ၀္၊ သႝံင္ဒစိတ္ဓ၀္ လ်းသ၀၀္ဟာန္၊ နဴေကာန္စာင္ေကြံ ဒေစွ္ႚသာန္၊ ဘျဒၵက်ာံအၜ ႓ိင္တၜကြာန္ကြာန္၊ နဴက်ာံထ၀္ဟာန္ သန္ဌာန္ပုဗၺာ၊ ပုႏၷပၸသု ယၞဳလွၜဂါ၊ သႝံင္တရၜေဂႜာဲ တူအမွဲက်ာ၊ ဗမံက္လွၜဂါ ဖုႆဂတာံ၊ သႝံင္မသုန္ဗ်ာင္ ျပာင္ငၝာံဓ၀ဲါ၊ ဗမံက္ဂွ္အုဪ နဴကုဪဂတာံ၊ ႐ုပ္ဒျမံငၝာံ သႝံင္ပိလာံဂ်၊ ဒုင္ယၞဳသၞတ္ နက္သတ္ေမွမွ၊ နဴဒျမံကႜာ ဗဲြပါစိဏ၊ သႝံင္ကႝဳဲပန္ကႜာ ယၞဳမာဃ၊ ဗမံက္ကႝဳဲရ ဂႜၜကၞက္ပလြှ၊ ယၞဳပုဗၺ ပလႅဂုႏၷှ၊ ဒွ္သႝံင္႓ါေရာင္ ညိဟံြေယာင္ခ်ှ၊ ဗမံက္ဂႜၜကၞက္ သကၠဳကသှ၊ ႐ုပ္ဂႜၜျဗၜကႜာ သႝံင္႓ါတ၀ှ၊ နက္သတ္ဥၾတ ပလႅဂုႏၷှ၊ နဴဂႜၜျဗၜတြှ နဴ၀ိထှဍာန္၊ ဂုဪဒစးတၜ ဒကၜႚသာန္၊ သႝံင္စိင္ဟတၳိ ဇက္ညိကာန္ကာန္၊ သႝံင္စွ္ပန္ဟာန္ တူဍာန္ကာသ၊ ကႛိဳပ္ဗတာင္ကုီ ညးဟုီတၜရ၊ အဂႝဲစိင္ဂွ္ စၜဒွ္႐ုပ္ကႜ၊ ခုတ္ယၞဳသၞတ္ နက္သတ္စိၾတ၊ သၞံင္အဇထ၀္ တုပ္အခ၀္႓၊ ေသြာတၳိ႐ုပ္ကႜန္ သႝံင္ပန္ေရင္ဂ်၊ လ်းဂုဪတႝဟ္ ဒွ္ဗမံက္ကႜ၊ ဒကၜႚသာန္ ဌာန္ကႜန္ဂွ္ရ၊ သႝံင္ေျပင္ေရင္ဗၢါ၊ ဂးေဗသာခ၊ သႝံင္ဒစိတ္ဂ် သုီေတဇကႜာ၊ အဂႝဲေျပင္ဂွ္ ေသၝာဲညိဒွ္အာ၊ ညးပိေဂါ၀္သာ္ ကြာ္ဒကၡိဏာ၊ အနဳရာဓ ျမာ္ရေသင္ဟာ၊ သႝံင္ထပွ္ေဟင္ မံင္တေရင္ဗၢါ၊ ေဗ႟ံေဇ႒ ဒုင္နာမကႜာ၊ ညံင္အခ၀္မ ပၱဳပ္စသႝံင္႓ါ၊ မူလဗၢဲ ညိဟံြေသၝာဲျခာ၊ သႝံင္ဒစိတ္ေဟင္ ေရင္ဆက္မဲြသာ၊ သုီညးပိဂွ္ သၞဟ္႐ုပ္နာဂါ၊ သိတ္ကၞက္သႝံင္႓ါ ပုဗၺသလႅ၊ ႚသာန္ျမာ္ဂွ္ ျမဟ္ခႜင္ခဏ၊ ဗမံက္သိတ္ကၞက္ ဗက္ကုဪေဒသ၊ ဥၾတသာန္အၜ ဂးသိတ္ျဗၜရ၊ သႝံင္႓ါခဏ ပႜလ်းဗစှ၊ ဗမံက္သိတ္ျဗၜ ဂုဪတၜဖ်ှဖ်ှ၊ ၾသ၀ဏၰကႜာ ႐ုပ္မွာေယာဂှ၊ သႝံင္ဗၵတ၀ှ ဖ်ှဖ်ှဂုဪတၜ၊ ႚသာန္ေယာဂှ ခႜင္လလှသႛၜ၊ တေန႒ေကံြ ႐ုပ္သေမၝဟ္ျဗၜ၊ ေရင္တေရင္သၞတ္ ဒွ္သႝံင္တရၜ၊ ပန္ေဇႝာ္႓ါေဍာတ္ လေ႓ါတ္ဖ်ၜဖ်ၜ၊ အဂႝဲဒေစွ္ ႐ုပ္သေမၝဟ္ျဗၜ၊ သတၱဗိႆ ႐ုပ္ယကၡအၜ၊ သႝံင္ပိဒကၜ မဲြတၜေဒါ၀္ဂွ္၊ ႚသာန္ကေလာ္ မဲြေဗာ္ဒဒွ္၊ ပုဗၺာဘျဒၵာ ဇာဒိသုိင္ျမဟ္၊ သႝံင္႓ါခဏဟ္ သၞဟ္သၞန္သက္လက္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္ကႜာ ဇာဒိသုိင္ကၞက္၊ ဇာဒိသုိင္ျဗၜ ဂႜာဲတၜဖ၀က္၊ ဥၾတာဘျဒၵ နာမတံြဆတ္၊ သႝံင္႓ါမဲြေရင္ မံင္တေရင္ဂႜက္၊ ဗမံက္အဆက္ သှဟကၞက္ျဗၜ၊ ဂးေရ၀တှ ကညာညှႏွၜ၊ သႝံင္ဂွ္ဂုဪတၜ ဖ်ၜဖ်ၜဖ်ှဖ်ှ၊ တူအာကာသ ခဏဗစှ၊ ႓ါေစွာ္ထပွ္ ဂုဪျမဟ္ညံင္ႏွှ၊ ညံင္ဇုက္လလှ ဗစှခဏ၊ ရံင္မဲြေသၝ၀္အာ တူဍာန္ကာသ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ကႜာ ေလၞင္နာမ၊ သုစ႐ုိတ္သၝံ လဒံစိတၱ၊ သမၱီလ၀္ရ လပ၀ုိတ္ကႜာ။ ။ကုိန္၀ံြ ထပ္စုတ္ၾကၜေရာင္။ ။

ကုိန္နက္သတ္ပ်းဍဳင္

(၂၄) ယၞဳနက္သတ္ ဟုီစၞတ္မဲြ၀ါ၊ ဟုီပ်းဍဳင္ကႜာ ႓ါမဲြကေရာံ၊ အႆ၀ဏှ နက္သတ္ပၛှေကာံ၊ နက္သတ္၀ံြကႜာ အာပ်းဍဳင္ေၾကာံ၊ ဘိရဏှဗ်ာံ ဗကာံစာင္ေကာံ၊ ပိေကာန္စာင္ေဗ်ာံ ေစာံဍဳင္တခုိင္၊ ပန္ျဇံဳသိင္ဃုဪ ပ်းကုဪ႐ုိင္႐ုိင္၊ မသုန္ကႛိဳင္ျဒာဲ နာဲဟံသာဂြိဳင္၊ တရၜက႟င္ပၛဳင္ ဓ၀ဲါဂႜဳင္အုိင္၊ ထပွ္႐ုပ္ဂႜဳင္ ပ်းလၢဳင္က်ိဳင္၊ ဒစာံဂတာံ လမုန္လာံဗုိင္၊ ဒစိတ္ဒျမံ သဓုီဒံြတုိင္၊ စွ္႐ုပ္ကႝဳဲဂြိင္ ပိုင္ဗာရဏသှ၊ ဂႜၜကၞက္စွ္မဲြ မိထၳိဳ၀္သဲပၛှ၊ ဂႜၜျဗၜစွ္႓ါ စမၸာနာဂုိရ္၊ စွ္ပိစိင္ပႜန္ ဓည၀တှ၊ စွ္ပန္ကႛိဳပ္ကႜ ပႜေ၀သာလှ၊ စွ္သုန္ကႜန္ပၛှ သၨင္ထဲစှခႜ၊ စွ္တရၜေျပင္ ေတၞင္ဇံင္ေဗာဇ၊ စွ္ထပွ္ျမာ္ ေဇကုတၱရ၊ စွ္ဒစာံဂ် နာမေဗ႟ံ၊ ပ်းကုဪညိေဆံ ကသိကရး၊ စွ္ဒစိတ္ထဲ ႐ုပ္ဗဂဲဒး၊ ပ်းဍဳင္မဲြရ ဂးစလရး၊ ႓ါေစွာ္သိတ္ကၞက္ မတၞဖက္ဒး၊ ႓ါေစွာ္မဲြအၜ သိတ္ျဗၜစှပ်း၊ ဍဳင္မဲြနာမ မာဂဓရး၊ ႓ါေစွာ္႓ါဂၛိ ႐ုပ္ဣသိဒး၊ ဍဳင္ေသံအာပ်း ပႜကုဪလ်းပႜန္၊ ႓ါေစွာ္ပိပၛှ ႐ုပ္ေသဌှပတန္၊ ပ်းေကာသမၺှ ဗစှသရန္၊ ရာဇာၿဂိဳဟ္ထၞိက္ ကႜိက္႓ါေစွာ္ပန္၊ ႓ါဣသုန္ပႜန္ ဇာဒိသုိင္ကၞက္၊ ဣႏၵပတၱာ နာဂုိရ္ပ်းဗက္၊ ႓ါေစွာ္တရၜ သှဟၿဗၜဆက္၊ ကပၸိလ၀ွ္ ဣငၝဳဟ္ပ်းဗက္၊ ႓ါေစွာ္ထပွ္ ကညာတြံဆက္၊ ခုႆနာရာံ ပ်းသႛာံသက္လက္၊ ဗုီမဒွ္ၾကက္ တ၀ွ္နက္သတ္၊ ယ၀္သၞိက္ေလပ္ကြတ္ လၝတ္ပမွာ။ ။

နက္သတ္႐ုပ္ပ်းဍဳင္
၁။ အႆ၀ဏှေခ်ံဍဳင္ေၾကာံ
၂။ ဘိရဏှေၟာံစာင္ဍဳင္ဗကာံ
၃။ ႀကိတၱိကာေကာန္စာင္ဍဳင္တခိုင္
၄။ ေရာဟိဏှျဇံဳဍဳင္သိင္ဃုဪ
၅။ မိဂသှကႛိဳပ္ျဒာဲဍဳင္ဟံသာ၀တှ
၆။ ဘျဒၵက႟င္၊ က်ာံဍဳင္ေပဲါ
၇။ ပုႏၷပၸသုဂႜဳင္ဍဳင္လၢဳင္
၈။ ဖုႆဂတာံဍဳင္လဗုန္

႐ုပ္မိလုပ္စိုတ္ ၀ုိတ္အာကံကး 0 comments

ပႛဲဘာပုဦဂွ္ေကာဒွ္ဒယွ္၊
ညာဏ္ပညာမြဲညးအဲဟုီလဖွ္၊
႓ုိန္ေကာႏြံညာဏ္ဂလာန္သၞာန္သွ္၊
ခါမတ္ေကာဏံဒြံ႐ုပ္မိဂွ္၊
႐ုပ္သာ္တ႟တ္ႀသၜေဂါ၀္ဂါတၜကႜာ၊
ညာတ္ဒး႐ုပ္ေကြံ၀ုိတ္ေကႜံကကာ၊
ကိကှေလ၀္ကုီသုီကုကူကႜာ၊
႐ုပ္မိရပ္စုိတ္ေကာ၀ုိတ္၀ုဲအာ၊
ေကကဲေကာကၜကမႜၜ၀ါစာ၊
သုီကုဪကံကး ဟုီဟြံကႜးအာ၊
ေကာညံင္တျမအ္ညးတံဗ်ိကႜာ၊
အဲဂုန္ၿဗၜသြ၀္အကၡ၀္ကကာ၊
၀ုိတ္အာရအဲအဲဒးဗ်ိကုဪအစာ။


ကဗ်၀ံြ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ ခ်ဴကုဪလ၀္ပရင္တဲေရာင္။

ဒဒွ္ပုဦညး႓ါ 0 comments

ကလင္ညိအၜေဒံၿဗၜလဂၢန္၊
ဒြက္ေကာမြဲပုိဒ္မိဟြံ၀ုိတ္ပႜန္၊၊
ရွ္ရမ်ာင္ဒိပ္ဇိပ္ကႜိပ္ေလာန္သန္၊
အ၀္ဏးခုိဟ္ေကြံမိဒးဟုီပႜန္၊၊
ေတေတံညာတ္ဟာဂေစံ႓ါပ၀္၊
ကလာင္သာင္ေသာ၀္ပႛဲေဒါ၀္အမွဲ၊၊
ညး႓ါမြဲေတာဲဟြံေသၝာဲျခာစႛး၊
မိကုဪေကာကႜာပမာသာ္ဂွ္၊၊
ေတေတံဗုဪစမ္လတူတႝံဆု၊
ကႝဳဲ႓ါဂွ္ပႜန္ဗန္တဲဂဇံ၊၊
ညးမြဲငၝှစဲညးမြဲမိန္မံ၊
မိကုဪေကာကႜာပမာသာ္ဂွ္၊၊
ေတေတံရံင္ကႜာပႛဲဍာ္ကၞာသၨဳင္၊
က႓ါ႓ှင္ေသာ၀္ေဒါ၀္ဍာ္လမ်ဳင္၊
စံက္ေထံေညံညံ႓ိင္ေျခံအာကႜဳင္၊
ပၞာသာ္ဂွ္ေရာမိကုဪေကာပၛဳင္၊၊


ကဗ်၀ံြ ကလိဂြံနဴ အၥာေကႝဟ္ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ၊ ပရင္တဲ ဂိတုမာ္(၁)ေစြက္ တၝဲေကာန္ဂကူမန္ မရနဳက္ကုဪ(၆၂)၀ါ

သစၥေကာဂႝၜ 0 comments


နာဲရာဒကွ္ေကာသၞဟ္သၞိင္ငၝၜမတၜပႛဲကၞာ၊
ထုိင္ဘှမရာခန္လြာေသၝာဲတၜဇာပ္ပၠၜဒကွ္၊
႓ုိန္ပုဦညး႓ါမြဲကၞာမမံင္နာဲရံင္ဗုဪဒွ္၊
ဓဇန္ကုဪအဲနာဲကြာဲကုဪထုိင္ကုဪႀကဳိင္ၾကအ္အာ၊၊
ကႜဳင္စုိပ္ကြာန္နာဲဗႜာဲတံတက္႓ုင္သုင္စႀကဳဪဇာ၊
ဗႝဳဟ္ခႜင္ျဇင္ကာ အာလွာဇၞာပ္ဂႜံင္ဒပ္ပႜံင္ဂဲါ၀ဲါ၊
ဟြံဂုိဟ္လမ်ဳီယြဳီသုီေကာဗႝးေကာဗႜးတိတ္ဂႜဲါ၊
ဒဒုိက္ေလာန္ကာဲဂုဏ္နာဲရေဒံဟြံဗက္ညိဟာ၊၊
ယာတ္ေဍာတ္ကသူဟူဟူေမာ၀္ပႛးေမာ၀္ထစးက်ာ၊
ေကာဗႜာဲေသၝာဲအာအာတ္ဏာဗုဪေဒၝါ၀္ပအေငၝာ၀္မတ္၊
ခ်ဳိတ္ေကာပေဇႝာ၀္ဂ်ဳိင္ဂြံေဒၝါ၀္ဖဲယဲစုိတ္ဂြံထတ္၊
ယာတ္ေဍာတ္ၿဗၜရတ္ပေဒၝါ၀္မတ္အဲအာတ္မြဲညိကႜာ၊၊
ယြံမိေဒံၿဗၜေကာဂႝၜတုပ္တၜရၜသၞိင္ထုိင္ကႜာ၊
သၞိင္ထုိင္ထ၀္မွာပ၀္အာဂႜဲါဇာပ္ဇၞာပ္ေဍာင္ပကၜ၊
သၞိင္ထုိင္ထ၀္ဂွ္ဇာပ္ဂြံရွ္တုဲသၞိင္ထုိင္ဟြံစၜ၊
ထုိင္တုပ္ေကာဂႝၜပၠၜတုပ္နာဲအဲဟြံဂြံေသၝာဲအာ၊၊
ယြံမိၿဗၜရတ္နာဲကႜဳင္ၾကတ္ဆုဪအေရ၀္အျခာ၊
ဗတ္နာဲေမတၱာေ၀ါဟာသာ္၀ြံနာဲဟြံဟုီစ၊
ဟုိတ္ဆာန္နာဲတုဲလမ်ဳီအဲသြံညိဟြံ႐ုိဟ္စ၊
ေဒါ၀္သၾတဳသႝထဒၞစုိတ္မိဟြံဗွ္ညိကႜာ၊၊
ေကြံေကြံၾကာန္ၾကာန္ကႜဳင္ဂစာန္ေတၞင္ကသူေကႝင္ရ၊
လၜတိတ္ေဖက္ဂြငၝဳင္ငၝပႛဲစုိတ္ညံင္ကုဪခ်ဳိတ္အာ၊
ဒဒွ္ေမတၱာၾကဳတ္ဏာေကာဂႝၜႏြံတၜပႛဲနာဲ၊
႐ုိဟ္ဟ္ဗွ္စုိပ္ၾကဳိပ္ဍာ္ရမတ္ကင္ဇတ္ေလာန္ကာဲ၊၊
ဟာဲနာဲဟာဲနာဲမုႀသဳိဟ္နာဲပုီသုီသၱဳံသုီဇြိ၊
ပံက္ယာတ္ရံင္ညိေကာန္ကႝိကေလာန္ဂုဟ္ေဂန္ဟာနာဲ၊
သအာင္ဟြံပုီပႛဲႀသဳိဟ္လမ်ဳီၿဗဳိအ္ပုီတုိန္႓ါ၊
ဟြံဂိေသင္ဟာသာ္လြာကံဂွ္ဒွ္ကႜဳင္ႏူက၀္၊၊

ဆာန္ဂးဆာန္ဗုိန္လမ်ဳီဇုိန္ကြာဲကုဪနာဲမြဲ၀ါ၊
ဆာန္ေ၀င္ေဒါ၀္၀ါတူက်ာအနိင္ညးမိင္လုံတိ၊
နာဲပကႜတ္စုိတ္ခ်ိဳတ္ဒးနရက္ဂႜက္ပႛဲကုမၻိ၊
ဇလႀကိက္စိမိတံဒးဂြါန္ေဒပ္ဂလာန္က်ာ၊၊

ဒုဪဂွ္မုဒုဪမုဒုဪဂွ္ေရာဒုဪေကာတုိန္ေဍာင္၊
ေဍာင္ဂွ္မုေဍာင္မုေဍာင္ဂွ္ေရာေဍာင္ပၠၜဓိတာန္၊
ၿဂိဳပ္ဂွ္မုၿဂိဳပ္မုၿဂိဳပ္ဂွ္ေရာၿဂိဳပ္ပၠၜဓိတာန္၊
က႟င္ထ၀္ျဇဟာန္စိုပ္သႏၳာန္နာဲဒးပၱီနာဲေရာင္၊၊

နဴေကာဆာန္နာဲနာဲမဲြဒုဪခ်ိဳတ္စိုတ္ဟံြဒွ္႓ါ၊
ပႛဲညးသအာင္ကႜာစုိတ္ဟံြအာကႜဳင္ဟံြလဂုင္လႝင္၊
က႟ှကုဪဒွ္ၾကဳင္ေကာမိဒုင္သြၜေဒံျဗၜကလင္၊
ပါင္ၾတံဳျဒင္စိင္ယာံဂႜိင္တိတ္တုဲေဂႜံပသကၤာ၊၊


ကဗ်၀ံြ ကလိဂြံနဴ အၥာေကႝဟ္ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ၊ ပရင္တဲ ဂိတုမာ္(၁)ေစြက္ တၝဲေကာန္ဂကူမန္ မရနဳက္ကုဪ(၆၂)၀ါ

တၝဲ၀ုိတ္ဟံြမာန္မဲြတၝဲ 0 comments

နဴေလာန္ကႜဳင္တံ လၝီကႜံစွ္ႀတၜ
ဂိတုမာ္ေစြက္ မဲြေစြက္ရအၜ
သၞိင္အိန္နာဲရ သၸအၥာမန္ခၜ
ပၱန္လ၀္ဍဳင္မန္ နန္ထ၀္ေပင္သၜ
မန္ဒွ္တႜနာဲ သြ၀္စိုပ္ကျမၜ
တင္ဃုဪလ်တ္ဇၜ မိင္ညးလၜတၜ...။

မဲြဓ၀္ေဟင္ရ လတူဂႜးတိ
သၞိင္အိန္သၸအၥာ ေကႜာန္အာနန္တၞိ
မန္ဂကူျပဲ ႏံြပႛဲပါဠိ
က်ာ္တံြစံြလ၀္ အံသ၀္လုံတိ...။

လ်ိဳင္မန္ပႛဲမန္ ဇၞာပ္မန္ႏံြတၜ
စုိပ္ကႜဳင္တၝဲဏံ တၞံညးအဲထၜ
တံင္တဲေကၞာန္ေကၞာန္ ေလင္ေကာန္ဒၱဳဲစၜ
တၝဲမန္ပတန္ဍဳင္ လၸၾသဳင္ဗ်ဳထၜ
တၝဲ၀ုိတ္ဟံြမာန္ တၞံကြာန္ေကႜာန္တၜ
ေပ၀္စံင္ျဂ၀္ျဗဳ ထအုထအၜ
ၾသ...၀ုိတ္ဟံြမာန္ ....။

ဘ၀ကႜင္ဟှ 0 comments


ယံြမိ႓ိုပ္ထ၀္ ပ၀္စၜညိအၜ
မာ္မဲြေစြက္ပႜန္ တၝဲပတန္ဍဳင္မန္
ဟံြစၜရံင္ေက်ာ၀္ ေတႝာ၀္ေကာန္တံဟာ
လသာသႝာံလံ ၀ုိတ္ေထာံေကာန္ဟာ...။

အၾကာၿဂိဳပ္ဂႝိင္ သုိက္သႜိင္ဟာယာဲ
အႏၱရာဲကုီ ဂုီကႜီဳေလာံလာဲ
ေကာန္ဒွ္ဓ၀ိင္ ဂြိင္ဗွ္မံင္သႝာ
ဟံြေသင္ေသႝင္ကြိဳင္ ဇူခႜိဳင္အင္ကၞာ
ဘဲလၞၾကံၾက ဘဲသႝ၀ဲဟာ
နဴ၀ဲသႝစႝာဲ ကုဪေ၀င္ပဲါျခာ
ပတၳနာေကာန္ ရန္တၞံသြက္မိ...။

ေကာန္ဟံြမဲြမိ ဂိဓေဇာတ္ေလာန္
ေကာန္ဟံြမဲြယာဲအပါ ေကာန္ကႜင္ညးေကာ္
ဂကူဟံြမဲြတႜနာဲ ဒႝာဲဗၵဗၵာဲေအာန္
မံင္ဍဳင္ပလုိတ္ ကႜကိတ္ဓဇက္တံင္
ဒၜမံင္ဍဳင္ဗၞံက္ က်ာံကိတ္ဆီျပး
ဍာ္ရမတ္ေျဗာ္ေျဗာ္ နဴေခၚမတ္ေကာန္...။

လႝီဌာန္ေသၝာဲ 0 comments

နဴဇာတိကြာန္ ဒးသာဲျခာကႜဳင္
႓ုိန္ဗွ္သႝာ ဟုိတ္နဴကုဪပညာ။

နဴရဲဆာန္တံ ဟံြဂံြေ၀င္တၜမဲြစံြ
ဒးျပးကႜဳင္ဗဲြမလံ ဟုိတ္နဴရန္တၞံ။

နဴၟဲေကာေဒံဆာန္ မဲြဌာန္ဟံြဂြံမံင္တၜ
ဗွွ္သႝာတၜရုိဟ္တၝဲ ဟုိတ္နဴကုဪဌာန္ေသၝာဲ။

နဴျဒဟာန္ေလ၀္ ဟံြဆုဪဒးေသၝာဲ
ဒွ္လႝီသုီ႓ါ ဟိုတ္နဴပညာ။

နဴမိမ႓ါ ႓ုိန္သာဲျခာကႜဳင္အၜ
ဂြိင္တၜဟံြပုိတ္ ဟုိတ္နဴပညာ။

ပၞိက္ေဗွ္ 0 comments


ျဗဲမြဲထႝဟ္ဓ၀္ ဂံြေပင္က႟ှၾကဳင္ဟံြေလာဲ
ဥပမာလုဪဟုီဟုီေလ၀္ ေဗွ္ကႜိဳဟ္မံင္ဖအုိတ္
ညးငၝဳဟ္ဂွ္ေကာ္၀ါတ္ ညးတိက္သႜိင္ဂွ္ေကာ္ေလာဲ
နဲသာ္ဏံရေလ၀္...။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္
ဍာ္ရမတ္နဴဗလာဲမတ္အဲ ေဇြာ၀္ဓဇူတိတ္မွ
``ေဗွ္ဒွ္ပှတိေဏာင္´´
``ေဗွ္ေပင္စိုတ္ေဏာင္´´
``ေဗွ္ေျပစုိတ္ေဏာင္´´
``ေဗွ္တသိုက္ေဏာင္´´ ယ၀္ဒွ္ကုဪစိုတ္ေတွ္...။

ဍာ္ရမတ္အဲဒွ္ျဗဲေလ၀္
အီမံင္ဖုိဟ္ဏီ...။

သြပ္လၸံအဲ 0 comments

ပၠၜေက်၀္အုိတ္ေလ၀္ဟံြမာန္၊
စႜန္ေမာ၀္အုိတ္ေလ၀္ဒးက်၊
ဂိတုတၞးအုိတ္ေလ၀္ဟံြတုပ္၊
ဗုီေဍံ႓တ္သၜ အဲမဲြဓ၀္ ေဍံကုဪညာတ္ ပႛဲသြပ္လၸံ...။

ပႛဲလိက္လုဪရံင္ရံင္ လက္သန္ဍိဳက္ေပင္၊
အၥာကသူလုဪခ်ဴခ်ဴ ပတုပ္ဟံြေလာဲ၊
ရမ်ာင္စံင္နဴသြ၀္ေလ၀္ ဗက္ဟြံမာန္၊
ဗုီလက္သန္ေဍံ အဲမဲြဓ၀္ ေဍံကုဪညာတ္ ပႛဲသြပ္လၸံ...။

မႝိက္ဗုိတ္ဗႜဲေလ၀္ ေဍံဟံြရံင္၊
ကြိဳန္ဂဥဳဲအိန္ေလ၀္ ေဍံဟံြဗက္၊
ကြှနဴသြ၀္ကႜဳင္ ေဍံဟံြဍံင္၊
ဗုီစိုတ္ဆာန္ေဍံ အဲမဲြဓ၀္ ေဍံကုဪညာတ္ ပႛဲသြပ္လၸံ...။

သြက္အဲမၢး...
ပေကာံေကတ္ရဲတုဲ ဖ်ဳင္ဍာ္ကၞဳက္ေလ၀္
ရာသှစွ္႓ါ ဍံင္ဗက္ကႜဳင္ေဏာင္
ေသႜာင္ေသႜာင္ ေဍံကုဪလၸံ.....။

စက္ဂႜံႀသိဳဟ္အဲ 0 comments

၆၀စကၠ ဒွ္မဲြမိေနတ္
၃၆၀၀စကၠ ဒွ္မဲြနာဍှ
၈၆၄၀၀စကၠ ဒွ္မဲြတၝဲ
ဂလုိင္စကၠအာမံင္ဂွ္ သြဟ္အဲတိတ္မံင္ဂွ္ ေဗွ္မဲြဓ၀္...။

ဂလုိင္ဏံဒွ္ဟံြမာန္ ယ၀္ေဗွ္ဟုီ
အႀကီဳမင္ဗႜာဲကုသ ဆာန္ဂႝက်ာ္ပပ၀တှ
အႀကီသၞိင္နလႅာ ဆာန္မိေၟာံနန္
ေဗွ္ဟံြေကင္ဗွ္လ၀္ပုဟ္ အဲေထင္...။

ၾကပ္တုဲေသၝာဲအာဂွ္ လက္သန္သာဲျခာ
ေသၝာဲတုဲၾကပ္ကႜဳင္ လက္သန္ေကာံ
သြက္အဲေတွ္ စိုပ္မံင္99%ရေလ၀္
ေသွ္ဒၞံင္မဲြဂွ္ ဒွ္သြက္ေဗွ္...။

အဲမင္စၞှမံင္လၞိဳန္ ေသွ္ဒၞံင္မဲြဂွ္
ဒွ္ညးတႜသံေယာဇုိန္
ညးေလာကတံဟုီစဟာ ?...။

ပှတိသြက္အဲ 0 comments
အခိင္ကြာ္မဲြဍာန္
မိပ္စုိတ္လၱဴနဴေဗွ္ဟံြမဲြ ေဗွ္ေကင္ဟုီ.....။

အခိင္တက္က်ာမဲြစံြ
နာဍှဂွ္ ဒွ္ညံင္စကၠ ေဗွ္ေကင္ဟုီ...။

အခိင္ဓလ၀္မဲြကႛိဳင္
ေလာကဏံ႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္ လၱဴနဴေဗွ္ဟံြမဲြ ေဗွ္ေကင္ဟုီ...။


ရမ်ာင္ညံင္ကၜ၀ၜ ႓ိုဟ္႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္ႀသိဳဟ္
မတိတ္ကႜဳင္နဴ သၞန္ပါင္ေဗွ္အုိႆုီ
ဒွ္ပှတိ သြက္အဲလၞိဳန္...။

လႝီဗွ္သႝာ 0 comments

ဇၜစုိတ္ေတံေလ၀္ လြိင္ခ်ှ
လၱဴဂႝှေလ၀္ ဍာ္ရမတ္ဍဳက္
ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ေလ၀္ ဟံြမိက္ပတိတ္
ညးမဲြဓ၀္ ကႜတ္ခေရာတ္မံင္ ဍာ္မုဟ္သာသာ.....။

ဗၱံေလ၀္ လံေလာန္႓က္
ရမ်ာင္ေလ၀္သၝိတ္ျဇမံင္အုိတ္
လႝီစိုတ္အဲေလ၀္ ဟံြသက္သာ
ဒဒွ္ဗုီဏံ အဲမဲြဓ၀္ရဟာ ?.....။

ပလုဲဂွ္ ညးဒးပေတင္၊ ဓေလင္ဂွ္ ညးဒးေတွ္
အလုဪဇကုဒးမွ
ၾသ...က်ာ္.ဓ၀္.သင္
ဗုီဏံေဏာင္ဟာ ?....။