လႝီဗွ္သႝာ

ဇၜစုိတ္ေတံေလ၀္ လြိင္ခ်ှ
လၱဴဂႝှေလ၀္ ဍာ္ရမတ္ဍဳက္
ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ေလ၀္ ဟံြမိက္ပတိတ္
ညးမဲြဓ၀္ ကႜတ္ခေရာတ္မံင္ ဍာ္မုဟ္သာသာ.....။

ဗၱံေလ၀္ လံေလာန္႓က္
ရမ်ာင္ေလ၀္သၝိတ္ျဇမံင္အုိတ္
လႝီစိုတ္အဲေလ၀္ ဟံြသက္သာ
ဒဒွ္ဗုီဏံ အဲမဲြဓ၀္ရဟာ ?.....။

ပလုဲဂွ္ ညးဒးပေတင္၊ ဓေလင္ဂွ္ ညးဒးေတွ္
အလုဪဇကုဒးမွ
ၾသ...က်ာ္.ဓ၀္.သင္
ဗုီဏံေဏာင္ဟာ ?....။

0 comments: