ပှတိသြက္အဲ
အခိင္ကြာ္မဲြဍာန္
မိပ္စုိတ္လၱဴနဴေဗွ္ဟံြမဲြ ေဗွ္ေကင္ဟုီ.....။

အခိင္တက္က်ာမဲြစံြ
နာဍှဂွ္ ဒွ္ညံင္စကၠ ေဗွ္ေကင္ဟုီ...။

အခိင္ဓလ၀္မဲြကႛိဳင္
ေလာကဏံ႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္ လၱဴနဴေဗွ္ဟံြမဲြ ေဗွ္ေကင္ဟုီ...။


ရမ်ာင္ညံင္ကၜ၀ၜ ႓ိုဟ္႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္ႀသိဳဟ္
မတိတ္ကႜဳင္နဴ သၞန္ပါင္ေဗွ္အုိႆုီ
ဒွ္ပှတိ သြက္အဲလၞိဳန္...။

0 comments: