တၞိမံင္လၞိဳန္ 0 comments


ဗလးက်ာကၛင္ ႓ိုန္ပရာန္ကာတ္ေလာန္ကုီေလ၀္
ပႛဲကၞက္ၿဂိဳဟ္အဲ ဂံက္မံင္ဖုိဟ္ေဏာင္ဂွ္
ဟုိတ္နဴအသိင္ဍာ္အတး
ေဗွ္မဲြ စ၀္လ၀္ပႛဲၿဂိဳဟ္အဲေဟင္ရ။

လၞဳဟ္စုိပ္မံင္ဌာန္ဇေမၝာဲမဲြဒႝာဲ
သၞဴနာဍဴေလ၀္သာဲ ဍာ္အတးေလ၀္ဟံြမဲြ
သၞဴပကၜအနာင္ေလ၀္ေသၝာဲ
ဗုီလုဪဒးဒုင္စသုိင္ဂွ္ အဲမဲြတီအုိတ္ရ။


႓ိုန္ဂွ္ စုိပ္ကႜဳင္အခိင္အတးမၢး
ပႛဲဇၜစုိတ္အဲေတံ
ဗုီေဗွ္မဲြ
ေကင္စ၀္လ၀္ဍာ္အတး
ေကင္ေလွ္လ၀္လၱဴစင္ေပဲါအတး
မဲြအခိင္ေတံဂွ္
ပႛဲကၞက္ၿဂိဳဟ္အဲဏံ ဒွ္အရာ၀ုိတ္ဟံြမာန္တုဲ
တၞိမံင္လၞိဳန္...။

မိပ္တိခ်ှ 0 comments


သႝာံတမိညန္တေရံခႜန္ဏွှ၊
ဟုိတ္စုိပ္အာဒိသႝာံတမိပၛှ၊
ဂမုင္ဓိတာန္ျပာန္ေဍာင္ဗစှ၊
ဂေဇင္အနာင္အသုက္ရာင္ဇှ၊
ဂႜံက္ကုိန္ဇဗပၠၜနႏၵႀသှ၊
အဘိက္စမၸာမႜဳဪသာရထှ၊
ေကွ္ၾကက္စလန္ပၠၜယန္မာလှ၊
အျမာဲေမာ၀္ဇာပ္ဇၞာပ္ေဍာင္ပၜၠဇှ၊
စုိပ္သႀကၤာန္ဒးအတးတုိန္ပၛှ၊
ဇန္တံေ၀င္ေပဲါဇက္ေဂႜာဲတ၀ှ၊
ဗလုိပ္က်ာ္ဂၛိေဗာဓိေစတှ၊
ဗလးကဖ်ိဳက္ၿပိဳက္သတၱံဇှ၊
ေတာံပုင္သႀကၤာန္ပၱဳဲဒါန္ညှညှ၊
ဗွ္မိတ္ဒါန္ရစုိတ္န႐ုိက္ခ်ှ၊
မိတ္ဆာန္ဂြံဆာန္ဂံြေရင္ကာန္ပၛှ၊
ဂြံေလင္လးတၜေသႝံသႝၜတ၀ှ၊
အုဪဇုိတ္ေလာံလာဲဂႜာဲမိတ္ဒါတ္ဇှ၊
မိစရာဲ႐ုပ္ဂအုပ္က်ာ္ႀသှ၊
ပမာေကာန္ေခႝာ၀္ဗုဪေဒၝာ၀္ပညှ၊
မိပ္ေကံြရဏးအတးတိခ်ှ၊
ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴမဏိက္ကေသဲ

အတးသႀကၤာန္ ဿပရာန္ကၛင္ 0 comments


ဟုိတ္နဴအဓိပၸဲါသႀကၤာန္ သၨိဳဟ္နက္ေလာန္ဟာ
ဟြံေသင္မၢး ဂျမင္ညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာ
ရပ္ေကႝဟ္မွင္ ပႜင္ကႛဟ္ထပ္ကုဪထပ္
ခ်ပ္လ၀္ခ်ဴပ႐ူသႀကၤာန္
စုဪလၞဳဟ္ဏံ ကဗ်သႀကၤာန္မြဲပုိဒ္
ရွ္သာဟြံခ်ဳိတ္ပႜဳိတ္ဏီ....။

ဟုိတ္နဴဒှဂရှကၱၜ သၠာတ္ေလာန္ဟာ
ဟြံေသင္မၢး အာ႐ုီစုိတ္အဲ ကလုိက္ကၞဳဪဂႜဳိင္ဟာ
ဍာ္အတးဂလုိင္လုဪ ပက္စ၀္ပက္စ၀္
လႝီကတၜ ပြဳိင္႓ါပိဗြ၀္ကႜံ
ဇုီကပုိက္မံင္႓၀္ဇုတ္ထတ္ထတ္
၀တ္သအးေကႜံဟြံမာန္ဏီ....။

ဿအတးဏံ ယ၀္ေဍံႏြံ
ဿကႝာထးဏံ ယ၀္ေဍံေလွ္ကြာဲ...။

ဟုိတ္နဴအဓိပၸဲါသႀကၤာန္ သၨိဳဟ္နက္ေလာန္ဟာ
ဟြံေသင္မၢး ဂျမင္ညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာဂွ္...။

ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴသမၻတၱ သူရဇၨ (ရး႓ှျခာ)

မိပ္အကးေထာင္ 0 comments


စုိပ္ကႜဳင္သႀကၤာန္သႜာန္စုိတ္ပႛဲေလာန္၊
ဌာန္ေသၝာဲျခာတႝဟ္ဟံြျမဟ္စုိတ္ေဒါန္၊၊
သၞဳဟ္ဍာ္အတးလးလးဟံြေညာန္၊
ခ်ပ္အာစုင္ငၝဳင္ငၝစုိတ္ေလာန္ေထာန္။
ရဲတံပႛဲကြာန္ေကာံညာန္ေသႜာင္သၸ၀္၊
ေ၀င္ဍာ္ေဂတ္ကြာန္ျဇဟာန္အဖ၀္။
တင္ဃုဪမိပ္ျမဟ္ဒွ္ညံင္ဍဳင္သြ၀္၊
စုိတ္ဟံြသၨဳင္ဒးငၝဳင္အဲမဲြဓ၀္။
မင္သှပၞ၀္ဓ၀္ဗြ၀္ကုသလာ၊
ကုဪဒါန္တုဲကႜာရာဒႝာညး႓ါ။
မဲြစံြဒွ္ဒါန္ဌာန္နာဂတာ၊
အဲမဲြဂွ္ဒွ္မဲြသုီဘြ႓ါ။
ဗန္က႟ံင္ငၝဳင္ေဇာ၀္မုက္ေအာ၀္ဟံြျမဟ္၊
နာဍဴဟံြညာတ္သမၝာတ္စုိတ္ဒွ္။
လၱဴစင္ေလွ္ကြာဲသာဲကႜဳင္မတ္ကွ္၊
ေဍာင္ယြီဳပႛဲဘ၀အဲဒဒွ္။
သၞဴနာဍဴေမာ၀္ဟံြေက်ာ၀္အဲဟာ၊
မုကံ၀ိပက္ဗက္ကႜဳင္ဟံြသာ။
ဟှဟှေဍာင္စုိတ္အုိတ္ဓတ္စိတၱာ၊
ကံအဲအးမိပ္အကးေထာင္အာ။

သႀကၤာန္ေခတ္ဏံ 0 comments


အတးသႀကၤာန္တၞံကြာန္ပုဦမန္၊
၀ုတ္၀ုတ္တံက်ိဳင္ကယ်ိဳင္ေခတ္ပႜန္၊၊
ဗႜာဲဗႜာဲတံဂႜာန္သုင္ၾကာန္ဗ႟ဴလန္၊
ထၜထၜဟံြယွအ္ေၾက၀္တၞံကြာန္မန္၊၊
ဗ်ဳထၜေလ၀္ကုီသုီကၞာဲကၞာဲပႜန္၊
စံက္ဂးဗက္ေခတ္ေ၀င္ေ႓တ္ေဂတ္လန္၊
သႀကၤာန္ေခတ္ဏံသြ၀္တံက်ပႜန္၊
မိပ္တိဒေစင္ဟံြေ၀င္ျခာခႜန္၊
ဗုီသၞိက္ဒွ္ဂွ္ဒွ္ဖအုိတ္ပႜန္၊
အတးဏံဂွ္မိပ္ျမဟ္ေကြံသန္။

ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴမဏိက္ကေသဲ

လႝီကႜင္အတး 0 commentsဆုဪညာတ္အာပၠၜနာဍဴမၢး
ခ်ပ္ဂြံလၸာ္အတးေလ၀္
ေတ..အကာဲအရာဲဒႝာဲေၾတံေတံမဲြဒႝာဲ
ကေလင္ဂ်ိဳင္တုိန္ပႛဲမတ္႓ါ
ဟှ…ရမ်ာင္ကပုိက္ယြီဳသာသာမဲြေဍာင္…။

အခိင္ဂြံမိင္ေကတ္ ကၿမၜဒြက္အတး
ညးမေကင္ေလွ္ဒေယွ္လ၀္လၱဴစင္မဲြ
သြက္အဲယ၀္ေကတ္လ၀္ဒႝာဲေပင္ေပင္ဏီမၢး
ေသွ္မံင္ဖုိဟ္ရ လႝီအတးမဲြအခိင္ေတံ…။

အဲမဲြ ညးအတး အတးကုီ
ဗုီျပင္အကာဲအရာအတးေလ၀္ဟံြဆုဪ
မိအတးေလ၀္ေလွ္ဒေယွ္ေလ၀္ဟံြဂြံဗုဪ
အ၀္…ဒုဪကုဪဟဲေျပအာမာန္
လႝီအဲကႜင္အတးမဲြဒႝာဲ…။


ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴသမၻတၱ မာံေကွ္တၞိ (ကြာန္ကံေဍာတ္)