သႀကၤာန္ေခတ္ဏံ


အတးသႀကၤာန္တၞံကြာန္ပုဦမန္၊
၀ုတ္၀ုတ္တံက်ိဳင္ကယ်ိဳင္ေခတ္ပႜန္၊၊
ဗႜာဲဗႜာဲတံဂႜာန္သုင္ၾကာန္ဗ႟ဴလန္၊
ထၜထၜဟံြယွအ္ေၾက၀္တၞံကြာန္မန္၊၊
ဗ်ဳထၜေလ၀္ကုီသုီကၞာဲကၞာဲပႜန္၊
စံက္ဂးဗက္ေခတ္ေ၀င္ေ႓တ္ေဂတ္လန္၊
သႀကၤာန္ေခတ္ဏံသြ၀္တံက်ပႜန္၊
မိပ္တိဒေစင္ဟံြေ၀င္ျခာခႜန္၊
ဗုီသၞိက္ဒွ္ဂွ္ဒွ္ဖအုိတ္ပႜန္၊
အတးဏံဂွ္မိပ္ျမဟ္ေကြံသန္။

ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴမဏိက္ကေသဲ

0 comments: