မိပ္အကးေထာင္


စုိပ္ကႜဳင္သႀကၤာန္သႜာန္စုိတ္ပႛဲေလာန္၊
ဌာန္ေသၝာဲျခာတႝဟ္ဟံြျမဟ္စုိတ္ေဒါန္၊၊
သၞဳဟ္ဍာ္အတးလးလးဟံြေညာန္၊
ခ်ပ္အာစုင္ငၝဳင္ငၝစုိတ္ေလာန္ေထာန္။
ရဲတံပႛဲကြာန္ေကာံညာန္ေသႜာင္သၸ၀္၊
ေ၀င္ဍာ္ေဂတ္ကြာန္ျဇဟာန္အဖ၀္။
တင္ဃုဪမိပ္ျမဟ္ဒွ္ညံင္ဍဳင္သြ၀္၊
စုိတ္ဟံြသၨဳင္ဒးငၝဳင္အဲမဲြဓ၀္။
မင္သှပၞ၀္ဓ၀္ဗြ၀္ကုသလာ၊
ကုဪဒါန္တုဲကႜာရာဒႝာညး႓ါ။
မဲြစံြဒွ္ဒါန္ဌာန္နာဂတာ၊
အဲမဲြဂွ္ဒွ္မဲြသုီဘြ႓ါ။
ဗန္က႟ံင္ငၝဳင္ေဇာ၀္မုက္ေအာ၀္ဟံြျမဟ္၊
နာဍဴဟံြညာတ္သမၝာတ္စုိတ္ဒွ္။
လၱဴစင္ေလွ္ကြာဲသာဲကႜဳင္မတ္ကွ္၊
ေဍာင္ယြီဳပႛဲဘ၀အဲဒဒွ္။
သၞဴနာဍဴေမာ၀္ဟံြေက်ာ၀္အဲဟာ၊
မုကံ၀ိပက္ဗက္ကႜဳင္ဟံြသာ။
ဟှဟှေဍာင္စုိတ္အုိတ္ဓတ္စိတၱာ၊
ကံအဲအးမိပ္အကးေထာင္အာ။

0 comments: