၀င္လိက္ပတ္မန္ စပ္ကုဪပရိယတၱိ 0 comments

ပႛဲအရာကိစၥ စပ္ကုဪသြဟ္လိက္ပရိယတၱိ၀ံြဂွ္ ပႛဲကၞိန္ဍဳင္ပုဦဏံ ေကာန္ဍဳင္အရင္ မန္၊ ဗၞာ၊ ေခ်င္၊ ကေခ်င္၊ ကေရင္၊ ကယာ၊ ေသံ၊ ရေခင္ ႏံြတၜဗဲြမဂႜိဳင္ရ။ ေဆင္စပ္ကုဪကိစၥသြဟ္လိက္ဏံဂွ္ ပဲါနဴဂကူမန္မဲြတုဲ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တႝဟ္ဟ္တံဂွ္ လုပ္သြဟ္ဒၞံင္လိက္ပရိယတၱိ နကုဪလိက္ဘာသာဗၞာဖအုိတ္ရ။ ဂကူဗၞာတံဂွ္ မုေလ၀္ သြက္ဂြံေစာဒနာျပသႝာကၞာတ္လဒုဪဟံြမဲြရ။ ပႛဲကၞိန္ဍဳင္ပုဦဏံ သြဟ္ဒၞံင္လိက္ပရိယတၱိတံဂွ္ ဘာသာမန္၊ ဘာသာဗၞာ၊ ဘာသာပါဠိ၊ ႏံြဒၞံင္ပိဘာသာဏံေဟင္ရ။ ဂကူမန္တံဂွ္ ပႝးတုပ္ဒၞံင္ကုဂကူဗၞာ အရာသြဟ္လိက္ပရိယတၱိဏံဂွ္ ညးတံမိက္ဂြံကၞာတ္လဒုဪစုဪဒႝာ သၸကႜဳင္ျပသႝာ ထ႟းတၜဟုိတ္နာနာသာ္အုိတ္ရ။ ညးတံဂြံသၸဂွ္ေလ၀္ သၸ၀ါတ္ဂါတ္ဒၞံင္၊ မူဟိုတ္ ဟုိတ္နဴသၞိင္တႜညးတံဟံြေသင္ ကုဪလ၀္အေခါင္ကုဪဂကူမန္တုဲ ဂႜာဲဒုဟ္ဒဏ္ဟံြေလာဲသြာရ။ ႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္ ညးတံဒႝင္မတ္ေကြံေကြံတုဲ နဲကဲဍာ္ပလာဲမဲြမဲြ နဲကဲညးတံ၊ ညးတံဖန္ဖက္ဒၞံင္ လၱဴဂကူမန္လၞိဳန္ရ။ ဂကူမန္တံေလ၀္ နဲကဲဍာ္ပလာဲျပယာဲညးတံ ဒရိပ္ဇုိင္ညးတံ မခႛံက်ာညးတံလၸာ္လုဪအာ၊ ဂကူမန္ပုဦမတ္ဒးကုဪစဒၞံင္တုဲ ညးတံဂြံဖန္ဏာ လၱဴဂကူမန္ဂွ္ဟံြေလာဲစေကြံေကြံရ။ ႓ိုန္ဒွ္သာ္ဂ္ွေလ၀္ မႝိဟ္သႜဳင္ကုဪမႝိဟ္သ၀္ မႝိဟ္သႜဳင္ဂွ္ ဖန္လၱဴမႝိဟ္သ၀္ ဟံြသၨိဳင္စိုတ္မဲြသာ္ေရာင္။ ကိစၥဏံ ခမှသင္မန္တံ လုပ္ဒၞံင္ေပဲါဗၱိဳက္ဂွ္ ဂကူမန္ပုဦလၸာ္ခ႐ွ္တံဂွ္ မႝိဟ္တီဂွ္ေရာင္ဣတီ၊ ခ႐ွ္မန္ပုဦ ဟံြတီဂွ္ဂႜိဳင္ဒၞံင္ေရာင္။

ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၃၄၃)သႝာံ၊ သြက္ဂြံခႝံဗဒွ္ပိဋကတ္ပိ ေထရ၀ါဒဘာသာမန္ သြက္ဂြံေကႜာန္ဗဒွ္ သဘင္သၞာန္သြဟ္လိက္ပရိယတၱိ နကုဪဘာသာမန္တုဲ ဒက္ပၱန္လ၀္ (ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ၊ အလုံေဒသရးမန္) ဥကၠ႒-ဘဒႏၱ၀ိသုဒၶေထရ္၊ ဘာေဇႝာ္၊ ကြာန္တၞံေကႝင္၊ ဟိတဓရ-ဘဒႏၱပညာဒှပ၊ ဘာေဇႝာ္၊ ကြာန္ကံဗိန္၊ ေရင္တႜဳင္ဒၞံင္ လၱဴဂေကာံတံဂွ္ေရာင္။ သြက္ဂြံခႝံျပကုိဟ္ ခ်ပ္ဂႝန္ဖန္က္ဒၞံင္ ေကုာံေရင္သၠံညှညှသာသာ သၞဟ္ဟ္သၞန္န္အုိတ္ရ။ နဴကုဪအကံက္ပဌာန္၊ အကံက္ယမိက္၊ အကံက္မာတိကာဓာတုကထာ၊ ႀတာဲအဘိဓမၼတၳသဂၤဟ၊ ႀတာဲ၀ိနယ္ေဍာတ္ပန္စံင္တၞိ၊ ႀတာဲသဒၵါေဇႝာ္၊ ႀတာဲပါရာဇိကဏ္၊ ဖန္ပၱိတ္ခႝံဗဒွ္အာ ဗဲြေလၞင္ေလၞင္တုဲ၊ အာယုက္ဂေကာံဂြံဗႝတ္႓ိုတ္ႀတၜ၊ ထပွ္သႝာံအခါတုဲ လၸာ္အလုဪအသှ လက္ထက္ကံင္သှတံ စန္ဒက္တုိန္ လၸာ္သင္ဂမႜိဳင္ နကုဪဂေကာံဂုိဏ္တႝဟ္ဟ္ ႏံြပၞိက္မိက္ဂြံဒွ္ မဲြဂေကာံဓ၀္ေဟင္ အလုဪအသှတံ ေျပင္တုိန္ကေမႜာန္စန္ဒက္ ခမှသင္ဂေကာံဂုိဏ္တႝဟ္ဟ္အုိတ္ရ။ ဂေကာံဂုိဏ္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ အလုဪအသှတံ မိက္ဂြံခႛန္ဖေအာန္ေဖ်ံဂုိဏ္တုဲ ဒုင္ယၞဳ `ဂေကာံသံဃနာယက´ ကဆံင္ကဆံင္´ ရ။

ကုိပ္ကႜာနဴ႐ုပ္ရၜ ဂေကာံသံဃနာယက ဟံြဂြံမံက္တုိန္ဏီဂွ္ နဴကုဪဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ ကႛိဳက္ကႛိဳပ္တုဲ အာတ္မိက္ပၱိဳန္လိက္ ကုညးမေကတ္လ်ိဳင္ေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္ သြက္ဂြံထမံက္ဂေကာံသံဃနာယကတံရ။ ဗုီပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္ဂွ္ ပႛဲဂေကာံသင္မန္ယၞဳမၢး ဂုိဏ္သုဓမၼာဂွ္ ျပံင္သႜာဲတုဲ ဒုင္ယၞဳ `ဂေကာံဂုိဏ္ရာမညနိကာယ´ေရာင္။ မူဟိုတ္ဒးျပံင္သႜာဲေရာ? ပုစၧာဏံလုပ္ကႜဳင္မၢး ဂုိဏ္သုဓမၼာဂွ မူလဂွ္ဂုိဏ္မန္ပုဦဟံြေသင္၊ ေဇြာ၀္ေစွ္ကႜဳင္နဴဍဳင္အင္၀ သၸဟုိတ္ကုဪျဇပ္သုဓမၼာတုဲ သင္တန္တၜပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲျဇပ္သုဓမၼာေကင္ကာမမိက္မဲြ၊ ကိစၥဖါပ္သင္၊ ကိစၥတႝဟ္ဟ္ကၱဳဪဒွ္တုိန္ ညးနိမန္ဏာသင္ ပဲႛျဇပ္သုဓမၼာဂွ္တုဲ ထ႟ဳတ္ပၱန္တုိန္ဂေကာံသုဓမၼာေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ တမ္မူလဂွ္ ပႛဲသင္ပုဦမန္တံဂွ္ ဂုိဏ္ရာမညနိကာယေရာင္ ႏံြတၜဒၞံင္ရ။ ဟုိတ္နဴအခိင္လံလ ဘ၀ဂကူမန္ပုဦတံ ေသၝာံျဗံအာနဴဍဳင္နန္တိဍာ္တုဲ တမ္မူလ ဂုိဏ္ရာမညနိကာယဂွ္ ေကႜံဗၵန္အာတုဲ သုဓမၼာသၝိတ္ဂြံဏာေပင္ေပင္ေရာင္။

ဂုိဏ္ကႜဳင္ဂကူညးတႝဟ္ ဟံြမိက္ေကတ္တုဲ ဗွ္သႝာဂြံယာဲအပါအရင္တုဲ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ သၸကႛိဳပ္တုဲ ပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္လ၀္ရ။ (သကၠရာဇ္၊ ဂိတု၊ တၝဲ) ပၱိဳန္လိက္ဂွ္ ဟံြတီတုဲ ခ်ဴဟံြဒးရ။ (ညးမတီတံဂွ္ ခ်ဴဗေပင္နင္ညိ) အာတ္မိက္လ၀္သာ္၀ံြတုဲ ဟံြကလိဂြံရ။ မူဟိုတ္ေရာ ဟုိတ္နဴလၨဳဲလၨအာဂွ္မဲြသာ္။ ဟုိတ္နဴဇကုေကုာံဇကု ဟဂြံသှကႜှလ၀္ ဗဲြမဍိဳက္ေပင္မဲြသာ္။ ညးမဲြေကုာံညးမဲြ ဟဂြံပညှပညပ္လ၀္မဲြသာ္။ ဟဂြံဗၢပ္လ၀္ကႛိဳပ္ဂလာန္ ဟဂြံေကႜာံကႛေကုာံေရင္သၠံမဲြသာ္။ ဟုိတ္ဂ္ွ ယၞဳမၢးဂုိဏ္ရာမညနိကာယဂွ္ ဒးဗႜးအာနဴတဲေရာင္။ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၄၂-သႝာံဂွ္ ဂေကာံသံဃနာယက ကဆံင္ကဆံင္ေဖ်ံဒႝာဲ ႐ုဲစွ္ပၱိဳန္ညးလ်ိဳင္ မဟာသံဃနာယကတြဳဪရး၊ ရး၊ ပြိဳင္ဍဳင္၊ ကြာန္၊ သၸဒတန္ ဒွ္အာဂေကာံသံဃနာယကဂွ္ ကၞိန္ဍဳင္ပုဦဏံ ဟုီကုဪေလၞင္ႏံြဒၞံင ္ဒၥိတ္ဂုိဏ္ေဟင္ရ။ ေပႝာ၀္ကုဪဂုိဏ္ဒၥိတ္ဂုိဏ္တံဂွ္ ပႛဲကုဪသင္ဂကူမန္ဂွ္ ႏံြဒၞံင္ပိဂုိဏ္၊ ဂုိဏ္သုဓမၼာ၊ ဂုိဏ္ယွဦဳေက်န္၊ ဂုိဏ္မဟာေယ်န္တံရ။ မူလဘူတ ေပႝာ၀္ကုဪဂေကာံဂုိဏ္ႏံြဒၞံင္ပိဂုိဏ္ဂွ္ ဂုိဏ္ကႜဳင္နဴမန္ဍာံဍာံဂွ္ မဲြဂုိဏ္ေရာ ဟံြမဲြေရာင္ေထင္။ ဂုိဏ္သုဓမၼာဂွ္ ကႜဳင္နဴဂကူဗၞာရ။ ေသၞဟ္႓ါဂုိဏ္ဂွ္ေလ၀္ ကႜဳင္နဴလုဪဂွ္ ဂုိဏ္ညးညးတီရ။

မိက္ဂြံပတုိန္ထ႟းဏာ စပ္ကုပေရင္ ေလၞင္ဂကူမန္ပုဦညိပႜန္ရ။ ေစတနာမိက္ဂြံေဗၵက္ဖ်၀္ဟံြပါ။ ေကာန္ဗဲြႀကၜ စၜဗဲြဂတ ဂြံစၞတ္သမၱီ၊ ဂြံဒွ္ဗဟုသုတ ဂြံဒွ္ႏံြကုလမိင္လညာတ္တုဲ ဒႝာဲေထက္ကုဪပေလ၀္ဂြံဂွ္ ဂြံပေလ၀္ သြက္ဂကူမန္ဂြံေက်၀္ေရာင္။ ေလာန္ကႜဳင္မဲြအခိင္ေတံ ဂြံဆုဪဂံြညာတ္ဂြံဗွ္လၝတ္ရံင္ ၀င္ေကာန္ဂကူမန္တုဲ ဂကူမန္ပုဦဂွ္ႏံြကႜဳင္ပိဂကူ `မႏၵိဳင္၊ မႏၵ၊ မည´သာ္၀ံြ ဂြံဆုဪညာတ္ဂြံတီေကတ္ရ။ ဗဲြႀကၜဏံ ပူဂုဪတႜပညာ ညးမေလပ္ဗၥာရဏာကုဪအတိက္၊ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပၸန္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ ဂကူမန္ပိဂကူတံဂွ္ သၞဟ္ပေကာံ ညံင္ညးဒက္႐ုပ္သဒၵါ လၸာ္ဖ်ာ္ဟံြေသင္ `ျပာပ္ပၱိဳန္႐ုပ္တုဲအာ´ယၞဳမၢး ဂကူမႏၵိဳင္၊ မႏၵ၊ မညတံဂွ္ သၸေထာံမန္မဲြဂကူ ဒုင္ယၞဳရာမညမဲြေဟင္ရ။ သၸေထာံမန္မဲြဂကူ ဒုင္ယၞဳရာမညတုဲ လိက္ပတ္ေလ၀္တုပ္သၞဟ္၊ အေရ၀္ ဌာန္ဒၱန္တိဍာ္ေတၞင္တႝဟ္ျခာညိ။ ေ႐ွ္ေသွ္ေလ၀္တုပ္သၞဟ္ တုပ္သၞဟ္ဒၞံင္သာ္၀ံြမၢး ညးမဲြေကုာံညးမဲြ ဂႜဟ္ဂႜိဳက္အခုိက္ဂုဏ္ပကာသနဟံြမဲြ၊ ခုိဟ္တုပ္၊ ပေရံတုပ္ တုပ္သၞဟ္ဒၞံင္သာ္၀ံြမၢး ဘ၀ေကာန္ဂကူပုဦဂံြဗႜး႓းနဴဘ၀ဍိက္ဂႜဲဳ၊ ဘ၀ေကာန္ဂကူပုဦ အေခါင္အရာ ဍိဳက္ေပင္ကႜဳင္မာန္ေရာင္။ ယ၀္ရဟံြေသင္သာ္ဂွ္မၢး ညးမဲြဗုီ အဲမဲြနဲ ကႛိဳပ္ဟံြမာန္ေသႝ၀္၊ ေသႝ၀္ဟံြမာန္ကႛိဳပ္၊ ေၟာံဇက္ေကာန္ေဂႜာဲဟံြဒွ္မၢး ဘ၀ေကာန္ဂကူမန္ပုဦ ဂြံတိတ္ဗႜးနဴဘ၀ဍိက္ဂႜဲဳဂွ္ ဂႜံင္တရၜဟံြေထာင္ေရာင္။

ေဆင္စပ္ကုဪပံက္လ၀္ ဂေကာံသံဃနာယက ကၞိန္ဍဳင္ကဆံင္ကဆံင္ ရံင္ေကတ္ကုဪ ဗုီျပင္နဲကဲ ပေရင္ကေမႜာန္ ေရင္တႜဳင္ဒၞံင္လၞဳဟ္တံဂွ္ နကုဪနဲဍာ္ဇမႜိင္ပၱန္လ၀္ဂေကာံဏံဂွ္ ဂေကာံသြက္ဂံြဖေအာန္ဖအုိတ္ေကႜံ ဂုိဏ္တႝဟ္ဟ္၊ သြက္ဂြံဖေအာန္ဖအုိတ္ေကႜံ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တႝဟ္ဟ္တုဲ၊ သြက္ညးတံဂြံအုပ္ဓုပ္မင္မဲြေလာဲသြာေရာင္ ညးတံဖန္တၜဒၞံင္။ မူဟုိတ္သာ္လုဪေသၢာံသၞိပ္တီဂွ္ေရာ၊ ပႛဲကုဪဗဟုိရ္မဟာသံဃနာယကေတံ ပံက္လ၀္ကႛိဳပ္ဂေကာံမပၱံကုဪ ပေရင္ပညာ၊ ပေရင္သာသနာတံဂွ္ ပေရင္ပညာ ဂေကာံပၚ ႏံြ႓ါကႛိဳပ္၊ ပႛဲကုဪမဲြမဲြကႛိဳပ္ဂွ္ ႐ုဲစွ္သင္တံပိပိတႜ၊ ေပႝာ၀္ကုဪသင္ပိတႜတံဂွ္ သင္ေကာန္အရင္မဲြဇကု၊ သင္ညးတံဂကူဗၞာ႓ါဇကု၊ ကာလဒွ္ကႜဳင္ျပသႝာမဲြ မႝိဟ္မဲြေကုာံမႝိဟ္႓ါ လၸာ္ဂႜိဳင္ဂွ္ ဒးဗက္စေရာင္ (ခ်ဴလ၀္ဗႝတ္႓ုိတ္ဏံေသာင္မံင္ပႛဲစုိတ္ေစွ္ေကတ္စိုတ္ရ။) ဗုီျပင္ဏံဂွ္မဲြနဲ။ မဲြနဲပႜန္ဂွ္ စပ္ကုဪပေရင္ဘာႏံြဒၞံင္လၞဳဟ္ ညး႓ံင္ခႛဟ္လြှပရာလ၀္ `ပံင္လ၀္တန္ေဗၱာန္လက်ာ္ဂၨံဘာ´ ပေကာံလြှလ၀္ နနဲသာ္ဏံဂွ္ ညးတံကုဪဒွ္ေထာံသၞးသၞးဟံြေသင္၊ ပႛဲကုဪဇၞာပ္ကြာန္ဗုဒၶဘာသာမၢး သြက္ဂြံစံြပတန္ ပူဂုဪတုိန္လ၀္ေဗၱာန္ ကြတ္ဂၨံဘာတံဂွ္ေရာင္။ မဲြသာ္ပႜန္ဂွ္ သြက္ဂြံၾတးေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ပႛဲကုဪဌာနေကာန္ဍဳင္အရင္ေကတ္လ၀္ ေကြတ္၀ါဒတႝဟ္ဟ္တံဂွ္ကုီေရာင္။

ပႛဲကုဪကြာန္ရး ဒွ္မံင္ဗုဒၶဘာသာတုဲတုဲဒၞံင္တံဂွ္ေလ၀္ သြက္ဂြံပတန္ပူဂုဪတုိန္လ၀္တန္ေဗၱာန္ ကြတ္ဂၨံဘာဂွ္ ဓဇက္လ၀္ အစှအဇန္ဒႜဳက္ ႏံြတၜဒၞံင္ေရာင္။ မူဟိုတ္ေသၢာံတီေကတ္မာန္ဂွ္ေရာ `စြံတုိန္သတိမၢး ဂံြတီေကတ္မာန္ဒၞံင္ေရာင္၊ ေလာန္ကႜဳင္ဗႝတ္႓ိုတ္ႀတၜ၊ ထပွ္သႝာံတုဲေတံဂွ္ ဇၞာပ္ကြာန္ဇၞာပ္ဘာ ဗုဒၶဘာသာႏံြတၜဒၞံင္တံဂွ္ နဴကုဪအသံပၞိင္ မဟာသံဃနာယကကၞိန္ဍဳင္တံ ကုဪ႓တ္ဗႝတ္စၞှစၞတ္ေကတ္လ၀္စရင္ရ။ ဗုီလုဪေရာ `ဘာမဲြမဲြ၊ ပစၥဳပၸန္လၞဳဟ္ က်ာ္ေဇႝာ္ဂၨံဘာဂွ္ သၸလ၀္ကၞာတ္သၸလ၀္တုိင္တုဲ အတိက္ေလာန္ကႜဳင္တုဲေတံ ဗႝတ္႓ိုတ္သမၱီဒး ဗႝတ္႓ိုတ္ေဟာ၀္တဲစုိပ္ က်ာ္ေဇႝာ္ဂၨံဘာမူစိအဆက္ သုီယၞဳ၊ ၀ွ္၊ က်ာ္ေဇႝာ္ေႀတံေႀတံဂွ္ ညးကုဪခ်ဴ ကုဪေပႜာပ္စရင္ ႏံြဒၞံင္ပႛဲညးတံဖအုိတ္ရ။ အနာဂတ္နဴဏံ ပႛဲဘာ၀ံြ ကြးသြက္ဂံြဂၨံဘာ ဂြံမင္မဲြအာဒကာတံ သြက္ဂြံအုပ္ဓုပ္အာႏံြ၊ ဟံြမဲြ၊ နဲသာ္ဏံေလ၀္ ညးတံကုဪေပႜာပ္လ၀္စရင္၊ စရင္ဏံေလ၀္ ႏံြတၜဒၞံင္ပႛဲညးတံဖအုိတ္ရ။ က်ာ္ေဇႝာ္လၝဳဪလၝဳဪတံဂွ္ သြက္ဂြံဒုင္စအာဲကၞာဲ ပႛဲဘာ၀ံြ အဆက္က္ကြးတံႏံြတၜဒၞံင္ေရာင္။ သုီယၞဳဟုီထ႟းေပႜာပ္လ၀္ပႛဲစရင္ညးတံရ။ က်ာ္ေဇႝာ္လၝဳဪလၝဳဪတံဂွ္ သုီကုဪကြးႏံြတၜတုိက္႐ုိက္ သြက္ဂြံဒုင္စသုိင္အာဲကၞာဲဘာ၀ံြ ႏံြဒၞံင္ျပာျပာကတ္တ္ဂွ္ ဗုီႏံြဂွ္ ဟံြေပႜာပ္လ၀္စရင္၊ ဟံြမဲြဒုင္လ၀္ `အာမ ဘေႏၱ´ သာ္၀ံြေလ၀္ႏံြ၊ မူဟိုတ္ကြးႏံြတၜဒၞံင္ ဗဲြစၞတ္ဂွ္ ဟံြမဲြေပႜာပ္လ၀္စရင္သာ္၀ံြေရာ ဂြိင္တၜအနာဂတ္ေဖက္ကြးဂွ္ ပႜံင္ဘာဟာဂွ္ဟံြတီရ။

စရင္ပတိုန္လ၀္ေပႜာပ္လ၀္သာ္၀ံြဂွ္ ေကႜံအာဟံြေသင္ေရာင္။ ညးတံ စံြပတန္လ၀္ပႛဲ႐ုင္ ခ်ိဳတ္တ္ပႜိဳတ္တ္ေရာင္။ အေခါင္ေပင္ကႜဳင္ ဟိုတ္ေဍံဍိဳက္ေပင္ကႜဳင္မၢး ညးတံ ရပ္စပ္သုင္ေစာဲပႜန္ေရာင္။ ဗုီညးတံရပ္စပ္သုင္ေစာဲဂွ္ ပူဂုဪတုိန္လ၀္တန္ေဗၱာန္ဂၨံဘာ ညးတံ႓ံင္ ခႛတ္လ၀္တံဂွ္ ဒႝာဲစရင္ဘာဂတနဴဏံ သြက္ဂြံပကင္ရင္မင္မဲြဘာတံဟံြမဲြ အတုိင္ႏံြဒၞံင္စရင္ပႛဲညးတံဂွ္ ညးတံလဇံက္စုတ္ ပူဂုဪညးတံ ႓ံင္ခႛတ္လ၀္တံဂွ္ေရာင္။ ပႛဲအပႛဲပူဂုဪညးတံ႓ံင္ခႛတ္လ၀္တံဂွ္ သင္ေကာန္ဍဳင္အရင္မပၱံမန္၊ ကေရင္၊ ေခ်င္၊ ကေခ်င္၊ ကယ်ာ၊ ေသံတံေလ၀္ ႏံြတၜဒၞံင္ကုီရ။ ပႛဲကုဪကြာန္မန္ သင္မန္တံဂွ္ ညးတံဟံြကုဪဂၨံဘာ ဟံြစံြေရာင္၊ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တႝဟ္ဟ္ဂွ္ေလ၀္ နနဲသာ္၀ံြဖအုိတ္ရ။ ညးကုဪဂၨံဘာဂွ္ သင္ဗၞာ၊ ဟံြေသင္သာ္ဂွ္ သင္ေကာန္ဍဳင္အရင္ ပဲါနဴမန္တုဲ ညးကုဪဂၨံဘာဟာ သာ္၀ံြညးတံစံြပတန္ေရာင္။ ပႛဲကြာန္မန္ညးတံ ကုဪသင္ဗၞာကႜဳင္ဂၨံဘာမၢး ကြာန္ဂွ္၊ ဘာဂွ္ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ရမ်ာင္သာ္၀ံြ လၝဳသုန္ျဂာံ ဂႜာံတုိန္ရမ်ာင္မၢး အ၀္ကာတ၊ အ၀္ကာသ၊ ဒၥာံေစွာ္ကႛိဳပ္ကႜံ ျပံင္သႜာဲကႜဳင္ေရာင္။ ဟိုတ္ဂွ္ရ `တိငၝိတ္မၢး ဂကူမဲြမဲြ ဂြံကႜက္ေကႜံဒွ္ဟံြမာန္၊ မႝိဟ္ေကုာံမႝိဟ္ငၝိတ္တုဲ ဂကူေကႜံကႜက္မာန္´ ဂလာန္ညးတႜပညာ တမႜာတမႜာေတံ ပုဦလၸ၀ိုတ္ေထာံအုိတ္ညိ။

ဆက္အာနကုဪလိက္ပတ္ပႜန္ဂွ္ နဲညးတံငၝိတ္ ပႛဲအရာလိက္ပတ္ ဂေကာံသံဃနာယကကၞိန္ဍဳင္ ကၱဳဪဒွ္တုိန္တုဲ (စၞတ္တၝဲဟံြခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ ဟံြဂြံခ်ဴဏီရ၊) ညးဂွ္ခ်ဴစၞတ္သမၱီႏံြတံ ခ်ဴဗေပင္ကုဪညိ။ ဗႝတ္႓ိုတ္စွ္သႝာံျပင္င္တုဲကႜဳင္ သဘင္သၞာန္သြဟ္လိက္ ပႛဲအလုဪအသှတန္ေဍာတ္၊ တန္ေဒါ၀္၊ တန္ေဇႝာ္တံဂွ္ သႜာဲဗုီစုတ္ေသႝာ၀္ပႜန္ရ။ ပႛဲဘာသာဇာတ္တံဂွ္ ပတိတ္အေရ၀္ပလးဂွ္ သၵးသွ္ဗတ္ဗၞာ လိက္ဗၞာဖအုိတ္ရ သာ္၀ံြညးတံ လေလာင္ၾတးပတိတ္လ၀္ရ။ သင္မန္တံဂွ္ အာတ္မိက္ပၱိဳန္လိက္ရ၊ ပၱိဳန္လိက္ဒႝာဲကႜာဲဘာသာဂွ္ ကုဪဂကူမန္တံသြဟ္ဗတ္မန္ညိ အာတ္လ၀္အေခါင္ သြက္ဂြံဂြံဂွ္ဟံြမဲြ၊ ဂလာန္ဘပလလုပ္ကႜဳင္ ႓ိုန္အာတ္မိက္ေလ၀္ဟံြကုဪဂွ္ ဒွ္ဂလာန္ဘပလရ။ ဂလာန္ေသႜံေလ၀္ ေဍံဟုီကုီရ။ ဂလာန္ေသႜံဂွ္ မူဟိုတ္ဒးကုဪသြဟ္ နကုဪဗတ္ဗၞာဂွ္ေရာ ? သင္မန္သၸတံနဴေကာန္ထပုဦတံ ဂြံခ်ဴလိက္ဗၞာဒး၊ ကာလစုိပ္အာလေဒါ၀္၀ိုင္ ပႛဲကုဪဂႜးတိ႓ိုဟ္လလံ ဌာနမဟာသံဃနာယကတံတုဲ ဂြံဟုီအေရ၀္ဗၞာဒး၊ ဂြံခ်ဴလိက္ဗၞာေလပ္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ျပံင္လ၀္မူဇၞာပ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ဖအုိတ္တံဂွ္ သၵးသြဟ္နကုဪဘာသာဗၞာ မဲြဘာသာရ။ ဣ၀ံြဂလာန္ေသႜံသႜန္ ပႛဲကုဪသင္ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ ပဲါနဴသင္မန္မဲြတုဲ ျပသႝာလိက္ပတ္သြက္ဂြံကၱဳဪဒွ္ဟံြမဲြ။ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္မန္မဲြေဟင္ရ ျပသႝာလိက္ပတ္ ညးတံမိက္ဂြံငၝိတ္ခ႟ံကမႜက္ေထာံေရာင္။

အာတ္မိက္ပၱိဳန္လိက္ေလ၀္ အေခါင္သြက္ဂြံကုဪဂွ္ဟံြမဲြ၊ ဟံြဂြံတုဲ ပႛဲသင္မန္တံ သုီပိဂုိဏ္တံဂွ္ လုပ္သြဟ္မံင္လိက္ ပႛဲအလုဪအသှဗႝတ္လၝီျပင္ဒၞံင္တုဲ သုီပိဂုိဏ္နိမန္တုဲ ေကာံဓ႐ုီပႛဲဍဳင္မတ္မလုီ ဘာဗေဂါလၱဴ ေကတ္စကသပ္ခ်ပ္ဂႝန္နဲကဲလုဪ ပကတိေႀတံဂြံဂြံပႜန္ ခ်ပ္တၜေကုာံေရင္သၠံအုိတ္ရ။ ပႛဲကုဪေပဲါေကာံဓ႐ုီဂွ္ လၸာ္ဂုိဏ္မဟာေယ်န္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာအာဒိစၥ၊ ဘာကဒုဪသုသာန္။ ဂုိဏ္ယွဳဦေက်န္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာသုမန၊ ဘာသာသနာေဇာတိက၊ ဍဳင္ပံင္။ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာေကလာသ၊ ဘာဓမၼာဘိရတ၊ ကြာန္လွာ။ လၸာ္ဂုိဏ္သုဓမၼာ ဥကၠဌ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ ဘဒၵႏၱ၀ိသုဒၶ၊ ဘာေဇႝာ္၊ ကြာန္တၞံေကႝင္။ ဒုတိယ ဟိတဓရ ဘဒၵႏၱေခမာ၀ႏၱ၊ ဘာမယာန္၊ ကြာန္မယာန္၊ ပဲါနဴဏံအၥာလိက္တံ ပါဗဲြမဂႜိဳင္။ (ေကတ္ယၞဳဟံြဒး ညးမတီတံဂွ ခ်ဴဗေပင္စုတ္ သုီဂိတု၊ တၝဲ၊) ပၱိဳန္ထ႟းတၜေကုာံေရင္သၠံအုိတ္ရ။ ဂုိဏ္သုဓမၼာတံပၱိဳန္ထ႟းဂွ္ ညးတံသၸကုဪပုဦသင္မန္ဗုီဗုီဏံမၢး ပုဦသင္မန္လုပ္သြဟ္ဒၞံင္လိက္သုီပိဂုိဏ္ဂွ္ သင္မန္ဗႝတ္လၝီျပင္ဒၞံင္တုဲ ေကာန္သင္မန္မဲြေရာ လၸလုပ္သြဟ္လိက္မၢး ေဍံကၱဳဪဒွ္႐ုသံင္ ဂဥဳဂအံင္တုိတ္ညိတုဲ ကာလဂွ ညးတံကုဪသြဟ္ နကုဪဘာသာမန္ေဟင္ရ။ ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာတံ ေစွ္ေကတ္စုိတ္သာ္၀ံြတုဲ ပၱိဳန္ထ႟းတၜရ။

ဂေကာံဂုိဏ္မဟာေယ်န္တံပၱိဳန္ထ႟းပႜန္ဂွ္ ဗုီလုဪပၱိဳန္န္၊ ဗုီလုဪအာတ္မိက္အာတ္မိက္ နကုဪဘာသာမန္မဲြဂွ္ ညးတံဖအုိတ္ ညံင္ဂြံအုိတ္ေဟင္ရ။ အတုိင္ညးဖအုိတ္ဗုီဏံရမၢး ပုဦဂုိဏ္မဟာေယ်န္တံ ႓ိုတ္ဂြံဂွ္လုပ္သြဟ္အာပႜန္ရ။ ဂေကာံဂုိဏ္ယွဳဦေက်န္ သြဟ္တိတ္ကႜဳင္ `အၾကာ႓ါလၸာ္ဂွ္ လၸာ္လုဪေရာဟံြဗဗဲြ နဲညးတံဂွ္ ဒွ္နဲဍာ္ဟဍိဳဟ္၊ ကာလေကာန္သင္ညးတန္တၜ ပႛဲဂုိဏ္မဟာေယ်န္၊ မဟာေယ်န္သြဟ္မၢး ေကာန္သင္ညးတံသြဟ္ကုီ၊ ကာလေကာန္သင္ညးတံ တန္တၜကတ္လိက္ ပႛဲဂုိဏ္သုဓမၼာမၢး ဂုိဏ္သုဓမၼာဟံြသြဟ္ ေကာန္သင္ညးတံဟံြသြဟ္ကုီ။ သြဟ္ဂုိဏ္ယွဳဦေက်န္တိတ္ကႜဳင္သာ္၀ံြရ။ သုီပိဂုိဏ္ဂွ္ ေဖ်ံမံင္ဗုီျပင္ဟံြေစွ္ဗုီရ။ ဟုီေကတ္ေဂႜံေဂႜံကႜးကႜးမၢး ဂုိဏ္သုဓမၼာဟြံသြဟ္၊ ဂုိဏ္မဟာေယ်န္သြဟ္၊ ဂုိဏ္ယွဳဦေက်န္ဂွ္ မံင္ေထာံလေဒါ၀္အၾကာရ။ လညာတ္ပၞိက္ဆႏၵညးေကုာံညး ဒွ္အာတႝဟ္ျခာ မဲြဂႜံင္မဲြဍာန္ဗက္ညးသၠံဟံြမာန္၊ ဂႜံင္ညးေကုာံညး ညးကြာ္အာအုိတ္ရ။ မဲြဖ်ဳန္မဲြပေလာပ္ မဲြရမ်ာင္ဟံြဒွ္၊ ႓ိုတ္တုပ္ကတၜသၞဟ္ ဟံြဒွ္ကႜဳင္ ဖုဪေဍံတိတ္၀ိေရာဓိပစၥယ္ ဒွ္အာမဂႝန္ပိေကုာံပန္ ဖန္ညးသၠံဟံြဂြံ ဂတနဴဏံ သာ္လုဪဖုဪေဍံမံက္ဂတ၀္ပႜန္ဂွ္ မင္ဒၞံင္ညးဂွ္ဏီေရာ ညးဂွ္ဒး ညးဂွ္ေဗႜတ္၊ ညးဂွ္ေဗႜတ္ ညးဂွ္ဒး၊ ခ်ပ္ကုဪေကႜင္ကႛဟ္သႜဲသႜဲလးလး လၝတ္ဇြိတ္ေသၸာတ္တုဲ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ေကတ္ရ။

သၸတံနဴဂွ္တုဲ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ ကႛိဳက္ကႛိဳပ္အာဂတပႜတရၜတုဲ ေကႜာန္ဗဒွ္တုိန္ သဘင္သၞာန္သြဟ္ `ရာမညနိကာယပရိယတၱိ´ (အလုံဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာေဟင္) နကုဪဘာသာမန္ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၁၃၄၃) သႝာံ၊ ႐ုိဟ္ဟ္ဒဒွ္သႝာံရ။ မဲြသႝာံလၞိဟ္သင္မန္လုပ္သြဟ္ (၆၀၀. ၇၀၀)ကႜံ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၁၃၆၃) သႝာံ ဒွ္အာလၞိဟ္ (၉၀၀)ကႜံျပင္ျပင္၊ ေဇႝာ္ေမာ၀္တၜတက္တုိန္ရ။ ညးလ်ိဳင္ပႛဲကုဪဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယတံ တႜဂုဏ္အၥာပညာဒှပ၊ စၜအာသြ၀္တုဲ။ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဘဒၵႏၱဣႏၵက၊ ဘာေဇႝာ္၊ ကြာန္မေဟဲ ေကတ္လ၀္လ်ိဳင္ ဟိတဓရ-ပႜန္ရ။ ဗဲြႀကၜဏံဒွ္ တတိယ ဥကၠဌ-ရ။ ကိစၥသြက္ဂြံသြဟ္လိက္ ဒႝာဲကႜာဲဘာသာဂွ္ နကုဪဘာသာမန္ ညံင္ဂြံဂံြမာန္ မပၱံက်ာ္ေဇႝာ္အၥာဘဒၵႏၱေဇာတိပါလ၊ ဘာေလၵာ၀္ဍဳင္၊ ဍဳင္ျဇပ္ဗုတံ ဂစာန္ဒၞံင္နကုဪဂႜံင္တရၜ ဂံြေစွ္ကုဪဗဗဲြဓ၀္ တုိန္ဍဳင္ေစွ္ရး ဗလးမႝိဟ္ဂွ္ေလ၀္တႝဟ္၊ ေ၀င္ေကႜင္ကႛဟ္ဂႜာဲဂႜံင္လုပ္တိတ္ ပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္နာနာသာ္ လုကၜလံကႜဳင္ဗႝတ္ႀတၜသႝာံတုဲ။

အေဃာအခိင္ကာလဂွ္ ညးလ်ိဳင္ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာတံပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္ဒၞံင္ သြက္ဂြံသြဟ္လိက္နကုဪဘာသာမန္ဂွ္ ဒွ္ပစၥယ္ၿပိဳင္ ပဲႛဗဟုိရ္မဟာသံဃနာယကေတံပႜန္ရ။ ဂလာန္ဟံြေသာင္ကႜးတုဲ ဟုီထ႟းကုဪညိပႜန္ရ။ နဴကုဪဂေကာံဂုိဏ္မဟာေယ်န္တံေလ၀္ ရန္တၞံကုဪဂကူ၊ ဘာသာကုီရ။ ညးတံပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္တုိန္ကုီေရာင္။ ဗုီဂုိဏ္မဟာေယ်န္အာတ္မိက္ ေကုာံ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ (ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာ) တံ အာတ္မိက္ဂွ္ ညိဟံြတုပ္သၞဟ္ ဒွ္ဒၞံင္တႝဟ္ျခာေရာင္။ `ဗုီဂုိဏ္မဟာေယ်န္အာတ္မိက္ဂွ္ ကာလပၱိတ္ပုစၧာမၢး နကုဪဘာသာမန္ပၱိတ္ကုဪညိ၊ ကာလသွ္မၢး ပုဦသွ္နကုဪလိက္ဗၞာ ဘာသာဗၞာရဂး´ ကိစၥဂလာန္႓ါ၀ံြ စင္ျခင္ဗၥာရဏာ ဇြိတ္ေသၸာတ္လၝတ္ပၱိတ္ေကႜင္ကႛဟ္ဂႜိဳင္င္ေရာင္ ေသာင္ကႜးတၞးပႛဲဇၜညာဏ္တုဲ သြဟ္ဍာံမံက္ဂတ၀္မာန္ရ။ ကၱဳဪဒွ္တုိတ္ဗုီျပင္သာ္၀ံြတုဲ ညးလ်ိဳင္ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ (ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာ) တံ ဟုီကုဪဂေကာံဂုိဏ္မဟာေယ်န္တံ သာ္၀ံြရ။ `ယြံတႜဂုဏ္တံ၊ ယံြက်ာ္ေဇႝာ္အၥာတံ အခိင္ပုဦဍိက္တံ ပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္ဒၞံင္ မဲြခ်ိဳန္ခဏဏံဂွ္ တႜဂုဏ္တံ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတံ လၸပတိုန္လိက္ လၸအာတ္မိက္ညိဏီ။ ကာလပုဦဍိက္တံ ဇူေဒံါဒၞံင္မၢး တႜဂုဏ္တံ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတံ ပၱိဳန္လိက္အာတ္မိက္ပႜန္၊ အခိင္တႜဂုဏ္တံ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတံ အာတ္မိက္ဂွ္ ပုဦဍိက္တံဟံြပထုဲရက်ာ္´။

သၸတံနဴညးတံ ကုဪသြဟ္ကႜာဲဘာသာဂွ္ ဗတ္ဘာသာဗၞာတုဲ ေကာန္သင္ပရိယတၱိ ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာတံ မဲြဇကုကုီေလ၀္ ဟံြလုပ္သြဟ္ပႛဲအလုဪအသှရ။ သၸေထာံ ဗုီနဲဗကပ္ဗေဗင္မဲြသာ္ကုီရ။ လံကႜဳင္ဗႝတ္ထပွ္၊ ဒၥာံသႝာံျပင္ျပင္ ဂႜာဲနဲကဲညံင္ဂံြဂြံ နကုဪဘာသာမန္ပႜန္ဂွ္ ကႛဟ္ကွ္စိုတ္ေဟင္ဟွ္ ႓ိုန္ဒွ္သာ္ဂွ္ကုီေလ၀္ ရပ္ဇဲနဲမွာဇနက္ ႓ိင္ဍာ္က႟ှမွာသၞိတ္ ႓ိင္ဟံြစုိပ္ၾသင္ေရာင္။ ႓ိုန္မွာဇနက္တီမံင္ကုီေလ၀္ နကုဪဗေပင္၀ှရိယပါရမှတုဲ ပၱိတ္ဒၞံင္ျဒဟတ္ဟံြကုဪဖလုတ္ရ။ အေဃာပၱိတ္ဒၞံင္ျဒဟတ္သာ္၀ံြ ေဒ၀တၜက႟ှမနိခလာ ဟံင္ျပာ္ဏာနဴက႟ှမွာသၞိတ္တုဲ မွာဇနက္ဟံြဒွ္စႝက၊ အ႐ုတ္၊ ပႛဲက႟ှမွာသၞိတ္ရ။ ဣ၀ံြေလ၀္ ဥပမာညံင္သာ္၀ံြကုီ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ (ဂေကာံဂုိဏ္သုဓမၼာ)တံ ညးလ်ိဳင္တင္ရန္တၞံ မိက္ဂြံဂြံဂွ္ ပၱိတ္ဒၞံင္ျဒဟတ္ဆီ၊ ဖ်ဳန္၊ စႝာံ၊ ဇုတ္ဍိဳတ္ ေသႜက္ဇတ္သကွ္အာကုီေလ၀္ ဟံြရန္တၞံတုဲ၊ ရန္ကုဪဂကူဘာသာမန္ ေကာန္ဗဲြႀကၜ စၜဗဲြဂတ ဂြံသၸစၞတ္သမၱီ ဂြံတီပေရင္ပ႐ူပရာ စပ္ကုဪ၀င္လိက္ပတ္မန္တုဲ ညးလ်ိဳင္တံ ပၱိတ္ကႜဳင္ျဒဟတ္ လၱဴဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ လိက္ပတ္ဂလုိင္ဏံေရာင္သြံ!! မိက္ဂြံကုဪတီတုဲ ဂြံလုပ္၀င္မဲြသာ္ကုီေရာင္။

(သကၠရာဇ္၊ ဂိတု၊ တၝဲ အလုဪအသှကၞာတ္လဒုဪလ၀္ ဟံြကုဪသြဟ္ ဗတ္ဘာသာမန္ကုီ၊ သကၠရာဇ္၊ ဂိတု၊ တၝဲ ညးတံကေလင္ကုဪသြဟ္ ဗတ္ဘာသာမန္ကုီ၊ တီဟံြကႜး၊ ဟံြဂြံထ႟းလ၀္ ပႛဲ၀င္လိက္ပတ္မန္ဏံရ၊ ညးမစၞတ္သမၱီလ၀္တံ ႏံြတၜမၢး ဂံြဒွ္လိက္ကႝပ္ သြက္ဂကူဘာသာမန္ ခုိဟ္ဟ္မဲြကႝပ္တုဲ ခ်ဴျပင္နင္ကုဪညိ အာတ္မိက္ဏာ ဗဲြေမတၱာရက်ာ္။)

ပဲါနဴသကၠရာဇ္၊ ဂိတု၊ တၝဲဏံပႜန္ ဖ်ဳန္လိက္၊ ဂလာန္၀ါက်၊ ဂလာန္႐ုန္မုဪ ဒွ္ပႛဳဪပႛိဳက္ ညးမဲြသအာင္ကုီ၊ ဖ်ဳန္လိက္ပႛဲအပႛဲတံဂွ္ ေယာင္ယာမွာရာဒၞံင္တံဂွ္ ဗွ္တုဲဆုဪညာတ္မၢး ပေလ၀္ပေလတ္ လဟုဪပၱိဳန္မာန္ဒၞံင္ေရာင္။ အေခါင္ဂံြပေလ၀္ပေလတ္ေပင္ေပင္ သႜးလ၀္အေခါင္ရက်ာ္။

`ဂႜိဳင္မၢးေဍက္၊ ေဒက္မၢးဗေပင္´ေဆင္စပ္ကုဪဂကူမန္ဖအုိတ္ရ။ ဗွ္လၝတ္သၝှဂႜိပ္တုဲ ဒႝာဲပေလ၀္တံဂွ္ ပညဳင္ထ႟းကုဪကသပ္မာန္ဒၞံင္ အလုံေကာန္ဂကူမန္ဖအုိတ္ေရာင္။ ရံင္မုက္ပူဂုဪတုဲ ဟံြမိက္ပေလ၀္ဂွ္ လၸကုဪဒွ္၊ ရံင္ကုဪမုက္ေကာန္ဂကူတုဲ ပေလ၀္ဂံင္ဂံင္ညိ၊ သႜးလ၀္အေခါင္ပံက္လ၀္ၾတင္လၞိဳန္ရ။

ဂလာန္အာတ္မိက္ 0 comments

အလုံေကာန္ဂကူမန္သုီဖအုိတ္ ကုဪဒွ္တသုိက္ညိ။ မာံဆာန္ရးပလံင္ဏာေမတၱာရအၜ။ ဟိုတ္နဴဒး႓က္တရၜ လံေလာန္အာညိတုဲ ဟံြဂြံထပ္စုတ္လိက္တၞာလံဂွ္ ........။

သြက္ထပုဦေဍာတ္ လိခ္မဲြတႝး 0 comments

ဗၢိန္ဗၥိဳပ္

ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
နဴဇေမၝာဲဏံ ပင္တဲေ႐ွ္ေသွ္ ေဖ်ံကႛိဳပ္၀ႏၵနာ၊ ေလၝာ၀္ဂရင္ပၱီဏာ လိခ္မြဲတႝးပႜန္ရက်ာ္။
ေကာန္ထပုဦေဍာတ္တံေလ၀္ သၸပတံနဴသြဟ္လိခ္တုဲေတံ ခ်ှဒရာင္ကႜဳင္ဒၞံင္ ပေရင္ေကာန္ဂကူမန္ မပၱံေဗၱာန္လိခ္ပတ္မန္ ေကုာံ ေယန္သႝာင္ဗုဒၶဘာသာ၊ လၝဳဪပႜန္ဂွ္ ေဗၱာန္တၜဘာသႏၱရ၊ ကမ္ပ်ဴတာ၊ စကာဒၞံင္အခိင္ မႝံဳကုဪငၝဳဟ္မးနာနာသာ္ဂွ္ ၟဲဂႜဳတံဂြံမိင္ေကတ္ဒၞံင္ ပ႐ုိင္နဴဇေမၝာဲတုဲ မိပ္စိုတ္ဒွ္ျဒဟတ္ သြက္အနာဂတ္ ေကာန္ဂကူေကြံရေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
ဆဂးဂွ္ ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ သႝာံဏံဟုီမၢး `စုိတ္ဂိတုေဇွ္၊ ေကာဒးေစွ္၀ါ၊ ပေလ၀္ရာ္တာဲ၊´ဟံြေသင္ရက်ာ္။ ဟိုတ္နဴ လဇုိတ္က်ာဓဇန္ `နာေဂတ္(သ္)´ဗတုိက္ပလုီေထာံရးႚရာ၀တှ၊ (ဖါသီမ႑လ) ေဒသမန္(၃၂) ဍဳင္ေႀတံေတံဂွ္တုဲ၊ ၿဗဲေဇႝာ္ဆက္ဂူကႜဳင္ဒၞံင္ ဟံြပုိတ္သၠဳတ္အခိင္လၞဳဟ္ဟုီမၢး ၀ါဗၝရာမညေဒသ ရးမန္ပုဦဍိက္တံေလ၀္ ဗၱံေႀသာံတုဲဒွ္ တႝံေႀသာံတံေလ၀္ ေထာံတႝးေႀတံ ပတိတ္တႝးေေကာန္႓တ္တၞိတုဲ လမၥံက္ဍိဳပ္ဍၜဒၞံင္ ညံင္ညးမပက္ျဂာတ္လ၀္ ဍာ္ဂဥဳဲအရံင္သာ္ေတၝက္ကုီ ဟုီဟံြေဗႜတ္ရက်ာ္။
ကႜာေတံဟုီမၢး အိက္ေျပင္ဂတ၀္မၢး ဒးကေလင္တုိက္လိက္ရေဏာင္ လၞဳဟ္အိက္ေျပင္ေလ၀္ လာဲဒွ္၀ဲါ ဒွ္၀ဲါရရက်ာ္၊ တုဲပႜန္ေပဲါမခႛမ္က်ာယူေရာ ၂၀၀၈ေလ၀္ တုဲဒွ္အုိတ္ရေဏာင္၊ `ေကာန္ထပုဦတံ ဟံြဂြံကေလင္တုိက္လိခ္ဏီဟာ? ကေလင္ဂြံကုီရဒွ္ ေကာန္ထပုဦက်ာ္။ လိခ္ဏံဂွ္ ၟဲခ်ဴဏာ အတုိင္ဌာန္လိက္စုိပ္ တုိက္လိခ္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ ပဒတၜဂွ္ရက်ာ္။
ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ ၟဲဂွ္ေဇႝာ္တုဲ မိက္ဂြံကုဪသတိကုေကာန္ထပုဦေဍာတ္မဲြပါင္က်ာ္၊ ဟုိတ္မဒွ္ အခိင္ကတ္ပညာဂွ္ရ၊ လၸာ္ေတံ လၸာ္ဏံ လၸေပႜာပ္ကႛဟ္ဂႜိဳင္ညိက်ာ္၊ ဣေတံညံင္ညံင္ ဂႜံင္တရၜဘ၀ေကႜံ အာမာန္ဒၞံင္ေဏာင္က်ာ္၊ ပညာဍိဳက္ေပင္တုဲေလ၀္ လၸေပႜင္ေထာံအခိင္ ဆက္ပၱ၀္အာႀသိဳဟ္ ကုေကာန္ဂကူမန္ သြာင္နာနာသာ္ပႜန္ညိ ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
ဆက္တုဲ အတိုင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ မိက္ဂြံတီဒၞံင္ ပ႐ူသင္မန္ "ရာမညနိကာယ"ဟုီဂွ္ အတုိင္အၥာလိခ္ေဇႝာ္ မအံင္လ၀္ဓမၼာစရိယ(ရာမည၊ အလုဪအသှ) မဒွ္အမူက်ာ္ၟဲတံ လၜထ႟းလ၀္ကုီ၊ အတုိင္မေကင္ဗွ္ လၝတ္ကႜဳင္လ၀္ ပႛဲလိခ္တင္စၞတ္နာနာသာ္တံကုီဂွ္ ၟဲဂရင္ပၱီလၜထ႟းဏာကုဪရ။
"သင္မန္-ရာမညနိကာယ"ဟုီမၢးဂွ္ အရထကႜးဒၞံင္ရ၊ သြက္ဂြံဒးဆက္ပံက္အဓိပၸဲါေလ၀္ဟံြမဲြရ၊ ပုိဒ္မၢး"ရာမညနိကာယ"ဂွ္ "ရာမည"ဂွ္ ဂကူမန္၊ (၀ါ)ရးမန္ပိ၊ "နိကာယ"ဂွ္ ဂေကာံ၊ သုီသင္၊ သုီဂုိဏ္ပံင္စုတ္ပႜန္မၢး ဒးဒွ္ဂေကာံသင္မန္၊ ဂုိဏ္သင္မန္အလုံရးရာမည၊ (ရားဖါသီ၊ ရးဟံသာ၀တှ၊ ရးမုတၱမ) ရဟံြေသင္ဟာက်ာ္။
အတုိင္ၾသ၀ါဒ အာဒိကမၼိက ပဓာနဟိတဓရ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာလိက္ေဇႝာ္ ဘဒႏၱပညာဒှပ၊ သာသနဓဇသှရိပ၀ရဓမၼာစရိယ)၊ ရာမညနိကာယ ဘာမဟာ၀ိဟာရ၊ ကြာန္ကံဗိန္-ဟုီမၢး နဴက်ာ္ႀတဲပပရိနိဗၺာန္တုဲ ဂြံ(၁၃၆)သႝာံဂွ္ ေသာဏေထရ္ ေကုာံ ဥတၱရေထရ္ တႜှပိုန္႓ါဇကု ကၛျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ပၱန္သာသနာ ပႛဲဍဳင္သဓုီတုဲ ခမှတံဂွ္ "ရာမညနိကာယ"မဂြံဒုင္ယၞဳအုိတ္။ ယၞဳဂုိဏ္လၞဳဟ္ ဗုီေတံ၊ ဗုီဏံ ယၞဳဂုိဏ္မန္ေဇတ္ေဇတ္ဟံြေသင္ ဂြံတီေကတ္ သာ္၀ံြ ညးေကင္ဟုီလ၀္ ပႛဲသဘင္ေကာံဓ႐ုီေကႜာံသႝာံ "ရာမညဓမၼာစရိယ" မရနဳက္ကုဪ (၆)၀ါေတံရ။ ဍာံဒၞံင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္၊ အမူက်ာ္ၟဲတံကုီ၊ "လၞဳဟ္ပုဦဒးဒုင္ဒၞံင္ယၞဳဂုိဏ္ "ဂုိဏ္သုဓမၼာ" "ဂုိဏ္ေဇႝာ္"ဟုီဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ဓယံက္ အုပ္ေျဂာပ္လ၀္ပုဦေဏာင္၊ ယၞဳပုဦေဇတ္ေဇတ္ "ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ"ဂွ္ ႓ိုန္ရညးဟံြသင္႐ုိဟ္လ၀္ ပႛဲဂုိဏ္သင္ဒၥိတ္ဂုိဏ္ အလုဪအသှတံကုီေလ၀္ ဂုိဏ္ပုဦ(၇၀၀)ဘာျပင္ဒၞံင္တုဲ ပုဦသၸစၞတ္သမၱီေကတ္တုဲ ပုဦဒးမင္မဲြအာေဏာင္-ဂး။
အမူက်ာ္ေလ၀္ ဇၞာပ္ညးဟုီပ႐ူဏံ မုခ္မတ္ညးဍာဲဗေကတ္ဒၞံင္တုဲ ပႛဲဂႜံႀသိဳဟ္ညးေတံေလ၀္ ဒးဒုင္စသုိင္ဒၞံင္ ေ၀ဒနာေဇႝာ္ကုဪျဒဟတ္ရ ေကာန္ထပုဦ၊ လိခ္ေလ၀္ဂႜိင္အာဣရေထင္ ၟဲခႛန္ေပၠာံတုဲ ဆက္ခ်ဴကုဪပ႐ူ ဂေကာံသင္မန္တံရက်ာ္။

(ဒႝာဲ၀ံြ ႏံြတၜဒၞံင္ဏီ ခႜန္လ၀္ကႜာတုဲ ဆက္ပတုိန္ဏာပႜန္ေရာင္)

ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ အတုိင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ံ မိက္ဂြံတီဒၞံင္ ၀င္သင္ရာမညဟုီဂွ္ အတုိင္ၟဲေကင္မိင္၊ ေကင္လၝတ္လ၀္ ဟုီထ႟းဏာ႓ိုတ္ဏံဟုီဂွ္ ႓ိုန္ရဟံြဍိဳက္ေပင္ဏီေလ၀္ တီညာတ္အာ ဆ႓ိုတ္ေထက္ႀကိဳက္မာန္တုဲ ဒွ္အာတမ္ဂႜံင္ဍာန္ ဆက္လၝတ္အာဂတေတံ ေလာဲသြာအာမာန္ေရာင္ ၟဲေစွ္စုိတ္။
ဍာံစၞတ္သန္ "ပူဂုဪဟံြတီ၀င္ဂကူဂွ္ ပူဂုဪကႛိဳင္ဠၜဒၞံင္ေရာင္"သာ္၀ံြ အၥာပါေမာကၡတကၠသုဪမဲြ ေကင္ဟုီလ၀္ရ၊ ဟုိတ္ဒွ္သာ္ဂွ္ ေကာန္ထပုဦတံ ညံင္ဂြံတီ၀င္ဂကူ၊ ၀င္သာသနာ၊ ညံင္ဂြံစှကႜးပညာပရိယတၱိ ေကုာံ ကြတ္ဘာသႏၱရ သုီ႓ါဌာနစှကႜးကတ္လၝတ္ဂစာန္လှြတုဲ ၾသ၀္ဖႛိဳက္ဗေပင္ကုဪျဒဟတ္ လၱဴဂကူ ဘာသာ ပညာအိုတ္ညိဂွ္ ၟဲဂႜဳသုီကုဪမဗၱိဳက္ဖေအာ၀္ဏာ နဴဇေမၝာဲဏံေဟင္ ကုဪဂြံအုပ္ေကႜံနိဂုီကႜာရက်ာ္။
ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ မဲြဟာန္ေကုာံ သင္ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ ၾသ၀္ကုဪဒွ္ကာယ စိတၱသုခအုိတ္ညိက်ာ္။

ၟဲဂႜဳ အၥာေၟာံ မိယးတၞး
နဴဘာတန္သႜဳင္ေကာန္ဂကူမန္-ေဒသပယ်ဪဳ။


ျဒဟတ္ Gtalk,Gmail-တံ ယုိတ္ပတိုန္ကုဪမာန္ 0 comments

အခိင္ Connection Gtalk, Gmail-တံ ေစွ္အာမၢး ယုိတ္ပတိုန္ကုဪျဒဟတ္ Gtalk, Gmail-တံ မာန္ဒၞံင္ေဏာင္ဂွ္ ညးတံဂးလ၀္။

ပံက္လ၀္ Gmail တုဲ - ပႛဲကုဪ Bar-Mozilla လၱဴေတံဂွ္ ေက်ာ၀္ရံင္မၢး။ ဂြံညာတ္ေကတ္ မလိက္ Tools-သာ္၀ံြ။ ပႛဲကုဪ-Tools ၀ံြ ကေလင္ဗက္ေစွ္ကႜဳင္တုဲ ဂံြညာတ္ေကတ္မလိက္ Options-ဂွ္ ဍဳဪစုတ္မလိက္၀ံြပႜန္။ ပႛဲကလာ-Options ၀ံြ တႝဳင္အုိတ္ေတံ မလိက္-Advanced-ဂွ္ ဍဳဪမဲြလၱဳန္။ ဍဳဪ-Advanced-တုဲဂွ္ မလိက္ General . Network. Update. Encryption မံက္တိတ္ကႜဳင္၊ ပႛဲကုဪမလိက္ပန္၀ံြ ႐ုဲစွ္ဍဳဪ Network ညိ။ တုဲဂွ္ ဂြံညာတ္မလိက္ Settings ဍဳဪမလိက္-Settings ဂွ္ပႜန္။ ပႛဲကုဪ-ကလာ Connection Settings ၀ံြ၊ ဍံက္ေကတ္မလိက္-Manual proxy configuaration: ညိ ။ ပႛဲကုဪ -Manual proxy configuration ၀ံြ၊ ဒႝာဲပေထာင္ HTTP proxy ၀ံြ တက္စုတ္မဂႝန္ 212.93.193.72 ညိ။ ဂတဂွ္ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ ဗေပင္စုတ္မဂႝန္ 443 ။ တုဲအုိတ္မၢး ဍဳဪ OK ညိ။

တုဲမၢး ပႛဲကုဪကလာ Gtalk ဂွ္၊ ပံက္လ၀္ေလ၀္ဂြံ၊ ဟံြပံက္ေလ၀္ဂြံ ပႛဲကုဪမုက္-gtalk ဂွ္ သၠဲလၸာ္တဲပုင္လၱဴေတံ ဍဳဪစုတ္မလိက္ Settings ၊ တုဲဂွ္ ကေလင္ဍဳဪမလိက္-Connection-မဲြ၀ါပႜန္။ တုဲဂွ္ Use the following proxy: ဂွ္ ဍံက္ေထာံ။ ပႛဲပေထာင္ Host ဂွ္ တက္စုတ္ 212.93.193.72 ။ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ တက္စုတ္မဂႝန္ 443 ။


************ သဟာဲတံညးဂမႜိဳင္ ကုဪဂြံစာ္စႛးအာနဴ CONNECTION မေစွ္တံမာန္ညိဂွ္************
ပႛဲကုဪပေထာင္မဂႝန္ Proxy ဂွ္ စႝးဂႝန္ 212.93.193.72 တံဂွ္...။ ဂႝန္သာ္၀ံြေလ၀္ သႜာဲတက္စုတ္မာန္ 212.93.193.82, ဟံြေသင္မၢး 212.93.193.83, ဟံြေသင္မၢး 212.93.193.84, ။ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ ဒုင္ခှကုဪမဂႝန္ 443 .ေဟင္။ ပႛဲကုဪ "ဆာန္ရး"မၢး သုင္ေစာဲတၜဒၞံင္ မဂႝန္ 212.93.193.74 ပႛဲပေထာင္ Port 443 ေဟင္။ ဒးရးတၜေလာန္ေကြံ။

မိပ္ေလာန္ကြာန္ရး 0 comments

ကြာန္ပုဦကြာန္ရးဒးေသႝာတ္ေလာန္တဲ၊
ေယန္သႝာင္ဍိဳန္ေဍာတ္လေစာတ္ေလၞာ၀္ျပဲ၊၊
ယံြ အၜ ေနာ္နာဲဣနာဲ ေကာ ၟဲ၊
အမူဇှဣစှဟုီဂးဖဲ၊၊
ခါတက္က်ာသင္ပင္တဲဒုင္က်ာ္၊
က်ာ္ေဇႝာ္ ဂုဏ္အၥာဟုီအာဂႜိဳင္သာ္။
ေနာ္က်ာ္ ဂုဏ္ဗ်ဳယၞဳနာနာသာ္၊
ထၸဳဦေဍာတ္ေလာန္ေကာန္ထၸဳဦအၥာတႜဆာ္။
ညးလၝဳဪစုိပ္ဍဳင္၀ုိတ္ကႜဳင္ကြာန္ရး၊
ရးမုဟၞဲေဟင္ေထင္ေသာဲျပးဇး။
ေအန္တာေနတ္ဂွ္ဒွ္ညံင္ပုံဂး၊
ညံင္မတ္ကႜက္ကမႜက္ဒွ္ေဏာင္ဏး။
႓ိုန္ရညးေထင္ဍိဳန္ဍိဳန္ေစွ္ဟံြေသင္၊
ညးဂႜိဳင္ထုိင္သးဒွ္ျပးဟံြေသင္။
သႝိင္ဆု႓ိုဟ္ဂံက္ဍာ္ဂံက္နဳင္ေပင္၊
သဘာ၀ညိညဟံြေလာန္ေဟင္။
ကြာန္ရးကြာန္မန္ဒၱန္တိညံင္သြ၀္၊
ဒႝာဲစုိပ္ဒႝာဲေသႜာင္ေဍာင္ေျပအမ္သ၀္။
ရမ်ာင္မန္ရညံင္ၾက၀ိက္ထ၀္၊
ဍိဳန္ေဍာတ္ေလာန္ေကာန္မန္ကြာန္ရးဗ၀္။

ဗၥိဳပ္ရဲဆာန္ 0 comments

နာဍဴေလ၀္ရာင္ အနာင္ေလ၀္ကၜရာင္
ေညာန္စုိပ္ကႜဳင္သႝာံတၞိ မဲြ၀ါပႜန္ရ
စၞှေက်ာ၀္ဒၞံင္ မဲြသႝာံတုဲမဲြသႝာံပႜန္ဂွ္
သြဟ္ေလ၀္ ဒွ္ဒၞံင္ ညံင္ဂိတုေပင္ခႛမ္ဒၞံင္ရသံြ ရဲဆာန္။

ညးတႝဟ္တံေလ၀္ ဒွ္မံင္ဗုီေႀတံဖအုိတ္
တုိန္က်ာ္အာဘာ လုိက္လၜမိပ္ျမဟ္ဒၞံင္ဂွ္
ကုဪအဲဗုဪစ ညးတႝဟ္တံအတုိင္ဏံရဟာ ရဲဆာန္။

ကြာ္ခႛင္ေသၝာဲခႛင္ တုိင္ပၠၜရဲဂွ္ ဒွ္သာ္ဏံဟာ ?
ဆဂး ဗုီလုဪဒွ္ဒွ္ ကာလဂြံသတိမၢး ကေလင္စၜကႜဳင္မၢး
ဟံြလၨဳဲဏီရရဲဆာန္။

ဘ၀အဲ ဆာန္ကြာန္၊ ဆာန္ဇာတိ
ဒွ္စၞသတ္၀ိမဲြဟံြေသင္...။

မိက္ဂြံဒွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မာန္ 0 comments


ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီမၢးဂွ္ ကႜဳင္နဴဌာန္လုဪေရာ? ေဒ၀တၜအိန္ၿဗီဳတံ ဖန္ဗဒွ္ကုဪဟာ? သာ္ဂွ္ဟံြေသင္ ပါကႜဳင္ နဴဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိေတံဟာ ? ဟာ ဗဲြမဂႜိဳင္ကၱဳဪဒွ္မံင္ ပႛဲဂႜံႀသိဳဟ္ ညးလညာတ္မကႛန္တံရ။ ဗဲြစၞတ္ဂွ္ သြက္ဒးေသႜဟ္ပၞာဟၞဲ ေသဌှသေမၝဟ္ တႜဒဒုိက္ ညးဂကူလုဪဟံြ႐ုဲ ယ၀္ရလၝတ္ဗက္ဂႜံင္တရၜကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢး ဒးဒွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေဟင္ေရာင္။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္ဟုီဂွ္ ပဲါနဴက်ာ္အ႐ွန္တံတုဲ ဒွ္ပူဂုဪျပဲအုိတ္၊ ဒွ္ပူဂုဪဒုင္စအသ၀္ ညးေလာကတံဂႜိဳင္အုိတ္၊ ဒုင္ခ်ဴ၀င္ ဆ႓ိုတ္ေကာန္ဂကူဇကုသၞးဟံြက၊ အလုံမဲြဂႜးက၀္သုီဖအုိတ္ ဂံြဒုင္ခ်ဴ၀င္ထုိင္သးေကတ္ဂုန္စရာဲကုဪဇကုရ။ ေကွ္ တႜအဲ သြက္ဂံြဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြဂွ္ ေသၝ၀္ဗွ္လၝတ္ ေဒၢတ္ဗက္အာ အတုိင္သၞ၀္ေတံညိ။

၁။ သၵးကႛိဳက္ေပင္ကုဪလညာတ္ပညာ။

ညမသၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြမဲြဂွ္ ပညာစပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကုမေကႜာန္ကုီ၊ ကေမႜာန္စပ္ကုဪေကာန္ရဲဇကု အလုံအုိႆုီကုီ၊ ဒးကႜိဳဟ္ဒးတီလ၀္ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္မာန္ေရာင္၊ ဟုိတ္နဴဇကုတီကႜိဳဟ္လ၀္ ကေမႜာန္ဇကု ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ဂွ္ရ၊ ညးဂမႜိဳင္ေလ၀္ ဓ၀္ပေတွ္ေဇႝာ္ကႜဳင္လၱဴဇကုေရာင္။ လၱဴနဴဂွ္ပႜန္ ေကာန္ေဗာ္ဇကုေလ၀္ ဓ၀္ပေတွ္တံ ေဍံဂႜိဳင္ကႜဳင္လၱဴဇကုေရာင္။ ယ၀္ရဇကုဟံြစှကႜး ပႛဲကေမႜာန္ဇကုမၢး ကေမႜာန္မဲြမဲြ မံက္ဂတ၀္ကႜဳင္မၢး အလုဪဇကုဂွ္ ဟံြဂံင္ပေတွ္စဇကု။ ဇကုဇကုရ ဇကုဟံြပေတွ္စမၢး ေကာန္ေဗာ္ဇကုဂွ္ ဗုီလုဪေဍံတံ ဂြံပေတွ္စဇကုေရာ ပဲါနဴဂွ္ပႜန္ ပႛဲကုဪဇကုဟုိတ္နဴဟံြကႜိဳဟ္ ပေရင္ကေမႜာန္တုဲ ကေမႜာန္ဇကုမေကႜာန္ဂွ္ ေဍံဂြံစုိပ္တရၜဟံြေလာဲသြာရ။

ဟုိတ္ဂွ္ရ ဇကုသၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢး အရာပညာစပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကုဂွ္ ဗြဲမကႜးဖႛး ညံင္ဂြံကႜိဳဟ္လ၀္ဂွ္ ႏံြပၞိက္ဒၞံင္ ဗဲြမေဇႝာ္ရ။ ပဲါနဴဂွ္ ကေမႜာန္ဂေကာံေဗာ္ဇကု ဂြံဆက္ေဆာံကုဪ ဂေကာံေဗာ္တႝဟ္သအာင္ကုီ၊ ဍဳင္ကြာန္ေဒသ ႏံြဒၞံင္ပှြပြဴဇကုဂွ္ သၞးဟံြက စုိပ္ကုဪပေရင္ဂႜးက၀္တႝဟ္ဟ္ မပၱံကုဪပေရင္ဍဳင္၊ ပေရင္ပုိန္ျဒပ္၊ အလုံအုိႆုီ ဗဲြမဗဗဲြကုဪအခိင္ ဒးဆက္ေဆာံမာန္ကုီဂွ္ ဒးလၝတ္ဂႜိဳက္ဂႜာဲဒၞံင္လၞိဳန္ေရာင္။ ကေမႜာန္မဲြမဲြ ကေမႜာန္အဓိကညံင္ဂြံတီဂွ္ ဇကုဗဟုသုတ ဒးဂႜိဳင္နဴေကာန္ေဗာ္ဇကုေရာင္။

ဟုိတ္ဂွ္ ေသႝာ၀္ဥပေဒစပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကုကုီ၊ ေသႝာ၀္ဥပေဒစပ္ကုဪဍဳင္ကြာန္ကုီ၊ ဗုီေကႜာန္ဗုီသၸတံဂွ္ ဇကုဒးလၝတ္ဒၞံင္ လၞိဳန္ေရာင္။ လိက္အုပ္စပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကု တိုက္႐ုိက္ေလ၀္ကုဪဒွ္ ဗြဲခရိတ္ခပ၀္ေလ၀္ကုဪဒွ္ ဂႜာဲလၝတ္ဗွ္တုဲ ဒႝာဲေထက္ကုဪသမၱီဂွ္ ဒးကံက္နဳက္ ခ်ဴေပၠာံေထက္ေရာင္။ သြက္ဂြံတီပေရင္ပႛဲဍဳင္ကုီ၊ ဍဳင္မၝးကုီ၊ ဒးကလင္မပၱံပလံင္ဓာတ္၊ ဒးဗုဪဓူရဓာတ္ ဒးဗွ္ပ႐ိုင္ဇၞာပ္တၝဲကုီ၊ ပႛဲညးမကႛိဳက္ေပင္ကုဪဗဟုသုတ ကေမႜာန္တုပ္ကုဪဇကုဂွ္ ဒးတက္က်ာလၞိဳန္တုဲ၊ နဲခုိဟ္ဂႜံင္ခုိဟ္ဂမိႜဳင္ဂွ္ ဒးလၝတ္ပတုပ္ဗက္ေရာင္။ ဗဟုသုတဇကုဆုဪဂဗလ၀္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ ညံင္ေဍံဂံြေဇႝာ္ေမာ၀္တုိန္ကုီ။ ေဍံဂြံခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ကုီတုဲ၊ ဇကုကုဪဇကုကုီ၊ မႝိဟ္ဂႜာဲသုေတသနကုီ ဒးခ်ပ္ပကိတ္ရံင္ေထက္ေရာင္။

၂။ ဒးႏံြကုဪသတၱိ၊ ဗ်တၱိ။

သတၱိဂွ္ ဂံင္သၠာလၸာ္႐ုပ္သၢးတုဲ၊ ဗ်တၱိဂွ္ ဂံင္သၠာလၸာ္စုိတ္ မိက္ဂံြသၢးရ။ လြဟ္ပႛဲတဲမတြံဂးသတၱိ၊ ဗ်တၱိတံဂွ္ သြက္ညးမဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဟၞဲဟံြတုဲ ဒွ္လက္သဏ္အဓိကမဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢးဂွ္ ဒးႏံြကုဪအေစာန္ ပြမခ်ိင္ဆ ဂတႀကၜေလပ္ေရာင္၊ ႓ိုန္ရဇကု ဆုဪညာတ္လ၀္အႏၱရာဲ ဘဲဂတေတံ ဗြဲမဂႜိဳင္ကုီေလ၀္ ဒးႏံြကုဪစုိတ္ မဂံင္တ၀္ေစႝဟ္ ဗဲြေသၠက္သၠာေထက္ေရာင္၊ ေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္မဲြမဲြမၢး ႓ိုန္ရတီမံင္ ဘဲဥပၸဲါျပသႝာတႝဟ္ဟ္သာ္ကုီေလ၀္ သုီကုဪဟံြဂြံဆုတ္ဂတးကႛိဳပ္မဲြသာ္ နကုဪသတၱိႏံြႏံံြ သၵးေရင္တႜဳင္ထပက္တုိန္ စုဪကုဪအံင္ဇႝးမာန္ဂွ္ ဒွ္လက္သဏ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ႏံြကုဪဗ်တၱိမဲြမဲြမၢး ကေမႜာန္ဇကုေကႜာန္ဍာံမံင္ ယ၀္ရေစွ္စုိတ္တုဲမၢး လၝီကုဪမဲြကုီေလ၀္ ဂံင္တ၀္ေစႝဟ္ေရာင္။ ႓ိုန္ဂွ္ ယ၀္ရဇကုေကႜာန္ေဗႜတ္အာမၢး၊ ေဗႜတ္ဍာံသၵးဂံင္ဒုင္၀န္ေရာင္။ အတၱလၸကုဪေဇႝာ္ညိ၊ သတၱိကုဪဗ်တၱိဂွ္ ပါကႜဳင္နဴဂ၀္မိဟံြေသင္ ပေကင္ေကတ္မၢး ဂြံမာန္ေရာင္။ သြက္ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြ သၵးႏံြကုဪသတၱိဗ်တၱိဂွ္ ပေကင္လၝတ္ေကတ္ဂြံမံင္ေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ျပသႝာမဲြမဲြ ေဗႜတ္ကုဪဒးဂွ္ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ ညံင္ဂြံတီဂွ္ လၝတ္တုဲ ညံင္ဂံြေဒၢတ္ဗက္လပၚဂႜံင္ဍာံဂွ္မာန္ ဒးဂုိတ္ဂၥာန္ေရာင္။ ဇၞာပ္စိုတ္ေဖက္မလုပ္ကႜဳင္ အလုဪဇကု သၵးကေလင္ထိင္ဒက္လ၀္ေရာင္။ စုိတ္ေဖက္ ညံင္ဟံြဂြံလုပ္ဂွ္ မင္မဲြညိ။ ပႛဲအရာခ်ပ္စင္ျခင္ဂွ္ ညံင္ဂြံေစွ္ကုဪနဲသိပၸံဂွ္ ခ်ပ္ပၚပဲါညိ၊ လညာတ္အိက္ႏွိင္ဂွ္ ထေ၀င္ကႜဟ္ေထာံညိ၊ ယ၀္ရခ်ပ္ပၚပဲါေစွ္ေသႝာတ္မၢး ဓ၀္ဍာံဂွ္ မံက္ကႜဳင္ အလုဪလုဪေရာင္။ ဒဒုိက္ခက္ခုဲဆုဪဂဗမံင္ဂတမတ္ဂွ္ လၸေဇႝာ္ပၱိဳန္စုိတ္ေဖက္ညိ။ ဇၞာပ္ပ္ခက္ခုဲ ညံင္ဂြံေစွ္ကုဪ နဲယထာဘူတဂွ္ ဒးဆုဪညာတ္ေထက္ေရာင္။ ကေမႜာန္ဍာံဍာံျပဲျပဲ ဇကုဟံြဂံင္ေကႜာန္ ဗဲြမဂႜိဳင္တံဂွ္ ညံင္ဂြံဒွ္ေကႜာန္ဂွ္ ေကႜာန္ညိ။ ကေမႜာန္ဇကုမေကႜာန္ဂွ္ အရာဇကုမခ်ပ္တံဂွ္ မိက္ဂြံတီေဗႜတ္ဒးမၢး သြက္ဂြံဒုင္၀န္ဂွ္ လၸသၨိဳင္စုိတ္ညိ၊ သုီကုဪမတီဒၞံင္ေဗႜတ္ဖုိဟ္ ဟုိတ္နဴရံင္ကုဪသိကၡာဇကုတဲု လၸဆက္ေကႜာန္ညိ။


၃။ ဇဲခုိင္ခုိင္ ဂြံတုိင္ပၠၜ။

ေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္မဲြမဲြ ဂြံအံင္ဇႝးမာန္ဂွ္ ဆေလပ္ပညာပေရင္ကေမႜာန္ ဆဂံင္ေကႜာန္သၞးေလ၀္ဟြံတုဲ၊ ဇဲသတၱိဟံြဒွ္ ညံင္ဂြံဒွ္ဂွ္ေလ၀္ အဓိကေဇႝာ္ေကြံေကြံရ။ ကေမႜာန္လၝဳဪတံဂွ္ ေကႜာန္မဲြ၀ါဟံြတုဲ ႓ါ၀ါဟံြတုဲ ဒးေကႜာန္ဒၞံင္ အဆက္က္မွ ဗုီႏံြပၞိက္ဂွ္ ေဍံဂြံဍိဳက္ေပင္၊ လေဆာ၀္လေဆာ၀္ ေကႜာန္အလန္ပထမဂွ္ ဆုဪခက္ခုဲမဲြဗုီ၊ ဗဲြႀကၜဆုဪတင္၀ါတ္ဂါတ္ဗဲြနဲပႜန္ တင္၀ါတ္ဂါတ္တံ ကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္ညံင္ဍာ္ဒှ ေသာင္အာမဲြဗုီ ကႜဳင္စိုပ္မဲြဗုီ၊ ဟုိတ္နဴသာ္ဏံတုဲ ပူဂုဪလၝဳဪတံ မေလပ္ယွအ္ေထာံတဲရ။ ႓ိုန္ဂွ္ သြက္ညးကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္တံမၢး တင္၀ါတ္ဂါတ္႓ိုတ္ႏံြဂွ္ တင္ပေသာင္နကုဪဇဲခုိင္င္တုဲ၊ ဂြံေ႓ါတ္ေကတ္တုိင္ပၠၜရ။ အေလံအခုိက္ ေကႜာန္ကေမႜာန္နကုဪဇဲဂွ္ ဒွ္အရာသဘၜ ေကႜာန္ထႝာန္ေလပ္တုဲ သြက္ညးကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္တံဂွ္ သၵးစံြသတိ ဗဲြမေဇႝာ္ေရာင္။ ဥပမာ- ပႛဲကုဪရဲကႛိဳပ္ကေမႜာန္ညးမသုန္ဂွ္ ညးပိစုိတ္ဓာတ္ေစွ္အာမၢး ညး႓ါဂွ္ေလ၀္ စုိတ္ဓာတ္ေကႜာံဗက္ ညးပိဂွ္မာန္ဒၞံင္ေရာင္ ကုဪေစွ္စုိတ္ညိ။

ဂြံေကႜာန္ကေမႜာန္ ႏံြကုဪဇဲမာန္ဂွ္ တန္တၜကုဪ ပေကတ္လၝတ္ကုဪ တင္ဆုဪဂဗဂမႜိဳင္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ သုီကုဪဇကုဟံြစၞှမဲြသာ္ အခက္ခုဲတႝဟ္ဟ္တံမံက္ကႜဳင္မၢး သုီကုဪစုိတ္ဓာတ္ဟံြေစွ္မဲြသာ္ လပၚခုိဟ္`ဒွ္သြက္ဗဟုသုတအဲ´ ဂံြသႜဳင္တုိန္ေဟင္ ဒးခ်ပ္ေထက္ေရာင္။ ကေပါတ္ႏံြကုဪငၝဳဟ္မးလုဪေလ၀္ ကလိေလာဲေလာဲဟံြမဲြဂွ္ ဒးကႜိဳဟ္လ၀္ေထက္ေရာင္။ ဒးစံြလ၀္စုိတ္ အခက္ခုဲလုဪဟံြဟုီ နကုဪဇဲသတၱိဇကုဇကု ဟံြအာစုိပ္ဒတုဲဟံြေဒံါ တ၀္ေစႝဟ္အာေရာင္။ ေကႜာန္ကေမႜာန္ နကုဪဇဲ `ဟံြဂြံဟံြေဒံါ´တံဂွ္ ဒွ္မဟာဗ်ဴဟာကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္တံေရာင္။ ရၜ၀ံြ အလုဪဇကုဇကု သၵးပရံင္ပၱိဳန္စုိတ္ဓာတ္ေရာင္။ တင္ရန္တၞံသုီကုဪဟံြဍိဳက္ေပင္မဲြသာ္ ပြမဒုင္က် ပတူတဲဒုင္ထံက္က႟ံင္ကုဪသႝ သတၱိဗ်ဟ္ဟ္ လညာတ္ဍိဳန္ဍိဳန္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ ဒွ္မႝိဟ္စိုတ္ဓာတ္ ဟံြေထက္ကုဪကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံေရာင္ ျမၜသာ္၀ံြ ဒးစံြလ၀္ ပႛဲေကာန္တၞံေပင္င္ေရာင္။ ကေမႜာန္ေထက္ကုဪအံင္ဇႝးဖုိဟ္ဂွ္ စုဪကုဪအံင္ဇႝးဟံြေကႜာန္တုဲ ပြမဆုတ္ကေလင္ေထာံဂွ္ ကုဪဂြံဂြေလပ္ညိ။


၄။ အလံင္ ကုဪဂြံႏံြညိ။

အလံင္ဟုီဂွ္ ဗဟိဒၶသဏၭာန္ လပၚ႐ုပ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ မိက္ဂြံသၢးရ။ ပႛဲကုဪကာယကံ၊ ၀စှကံ၊ မေနာကံ ကံပိတံဂွ္ ကာယကံကုဪ၀စှကံေလ၀္မာန္ရ။ ဟုီမဲြနဲပႜန္မၢး ဒွ္ဗြိဳက္လၱက္ကယ်ိဳင္ ဟုီဂးသုင္ေစာဲ မအေရ၀္ဣိန္ရှတံရ။ ဒးစံြသတိေဇႝာ္အုိတ္ဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ဇကုလ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္ဇကုတဲု ပတုပ္ဗက္ဗုီျပင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဇကုေလ၀္ ဒွ္မာန္ဒၞံင္ေရာင္။ ဗဲြမဗဗဲြကုဪဌာနႏၱရဇကုဂွ္ သၵးက်ိဳင္က်၀္ဗြိဳက္လၱက္ေရာင္။ ဗြိဳက္လၱက္ဟုီဂွ္ ဒွ္ထၞံက္႐ုပ္ရၜ ကဆံင္မႝိဟ္မဲြမဲြေလ၀္ ဟုီစမာန္ရ။ ဥပမာ-နာဲပုဦ တႜညးရာဇာဓိရာဇ္ဂွ္ လၱက္လ၀္ဗြိဳက္လၱက္သာမည ညံင္ညး၀င္နန္တံဂွ္မၢး ညးလုဪေလ၀္ဟံြလ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္ ဟံြစံြငၝဳဟ္မးရ။ ညးဂွ္ ဗုိက္လၱက္ ကယ်ိဳင္ႚကရာဇ္မၢး ဆာဲသန္ရ။ ဇၞာပ္မႝိဟ္သၵးေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဗဲြမဗဗဲြကုဪ ဆံင္ဌာနႏၱရဇကု ညံင္ဟံြဂြံ႓က္ ဗဲြဂြဳအး သၸဂ႐ုတုဲ သၵးဗုိက္လၱက္ေထက္ေရာင္။


၀စှကံ (လဟုီ)

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဟုီဂွ္ ဒးဒွ္မႝိဟ္ဟုီအေရ၀္ခုိဟ္၊ ကႜိဳဟ္ပေရင္အေရ၀္မဲြေဏာင္၊ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪေကာန္ေဗာ္ကုီ၊ ကုဪအခိင္ကုဪ၊ ကုဪတင္ေစႝာန္ထ႟းဂမႜိဳင္တံဂွ္ကုီ ဒးဟုီဗဲြခႛန္၊ ေသာင္င္ေဂႜံေဂႜံ တရၜေလ၀္ညံင္ဂြံစုိပ္ဂွ္ သၵးသုင္ေစာဲဟုီေလပ္ေရာင္။ ကာလဟုီဂလာန္ ဆက္ေဆာံကုဪေကာန္ေဗာ္တံပႜန္ုတုန္ေလ၀္ ဂလာန္သၠာတ္ျမဟ္လက္ခ်ၜ ေဖ်ံစပၱိဳန္ဒုဟ္ ဂလာန္မအေရ၀္ခရက္ေကၱာ၀္ညးမဲြလပၚကုီ၊ ပြမပၚပဲါေဖ်ံစဂေကာံမဲြမဲြတံဂွ္ နကုဪနဲလုဪေလ၀္ လၸဟုီညိ။


ကာယိၿႏၵိ

ပြမင္မဲြ ကာယိၿႏၵိေလ၀္ သြက္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္မဲြရ။ ဟုိတ္နဴမင္မဲြကာယိၿႏိၵမာန္တုဲ စုိတ္ဇကုေလ၀္ မင္မဲြမာန္ကုီရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဂြံမင္မဲြေကာန္ေဗာ္ဇကုမာန္ဂွ္ ဗဲြကုိပ္ကႜာဇကုဇကု သၵးထိင္ဒက္မာန္ေရာင္။ ဇကုဇကု ဇကုထိင္ဟံြမာန္မၢး ဂြံထိင္ေကာန္ေဗာ္ဇကု ညံင္ဟံြဂြံခရံက္ခရာ္ဂွ္ ေဍံဟံြဒွ္ ပြမထိင္ဒက္ကာယိၿႏၵိဂွ္ နကုဪသတိခုိင္ခုိဟ္ ႓ိုန္ရထိင္ဒက္ အခိင္ေပင္ေပင္မာန္ကီုေလ၀္ ကာလသုင္အရက္သုရာတံဂွ ထိင္ဒက္စုိတ္ဟံြမာန္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဇၞာပ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ေ၀င္ပဲါစႛးနဴ႓ူမာဲမၢး ခုိဟ္အုိတ္ရ။ ေ၀င္ပဲါဟံြမာန္မၢး လၸသုင္ စုဪကုဪ႓က္ညိ။


၅။ ဖုဪဇကုေ၀င္ပဲါ ဂြံဒွ္နာဲ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ ဓ၀္ပေတွ္ကုဪလ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္ေကာန္ေဗာ္ဇကုဂွ္ လၞိဳန္ဒးကလိဂြံေထက္ေရာင္။ ေကာန္ေဗာ္ဇကု ဂြံလ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္ဇကုမာန္ဂွ္ အဓိကေဇႝာ္အုိတ္ ဒွ္တင္ဟံြဂႜာဲသြက္ဇကုရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္လုဪဟံြဟုီ ႓ိုန္ရဍိဳက္ေပင္ကုဪလက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ကုီေလ၀္ ယ၀္ရဂြးမံင္ဂႜံင္လၸာ္ဇကုမၢး ေကာန္ေဗာ္ဂကူလုဪေလ၀္ ဟံြသၸဂ႐ုေရွ္ေသွ္ရၜဂၜရ။ စုဪကုဪဒွ္သႝဇကုေလ၀္ ဒွ္မာန္ဒၞံင္ေရာင္။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မၢးဂွ္ အခိင္အခါလုဪေလ၀္ ဟံြဂႜာဲသြက္ဇကု တက္ခယ်ံက္ကုဪေကာန္ရဲဇကုတုဲ အခိင္လုဪေလ၀္ ဟံြပတိတ္ပရဲသြက္ဇကုရ။ ဥပမာ-ကေမႜာန္ေရင္တႜဳင္နကုဪဂေကာံတုဲ မအံင္ဇႝးတံဂွ္ ယၞဳဇကုကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြဓ၀္ ေကတ္ယၞဳဟံြေထက္၊ ႓ိုန္ဂွ္ ဇကုအာကႛိဳပ္တုဲ ကေမႜာန္လုီသ႐ုိဟ္အာမၢး သြက္ဂြံဒုင္တင္ဒုဟ္ႏံြမၢး အလုဪဇကုကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဒုင္ကႛိဳပ္တုဲ ဒုင္ေကတ္ဒုဟ္ေထက္ေရာင္။ သြက္ဂြံဒုင္စသုိင္ႏံြမၢး ကုဪေကာန္ေဗာ္ဇကုကႜာညိ။ ပေရင္ေကာန္ေဗာ္ဇကု ဂုိတ္ဂၥာန္လ၀္တံဂွ္ အလုဪဇကုထၞံက္ထ႟းပတုိန္ဂုဏ္ညိ။


၆။ ညးေဖ်ံစုိတ္ဂံြဂွ္ ဗၵဗၵဲါညိ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္ဟုီဂွ္ လ်ိဳင္ေစွ္ကႜဳင္ နဴလၱဴလၱဴတံဂွ္ ဗဲြမေျပျပံင္ဇိပ္ဂႜိင္ေရင္တႜဳင္မွ ညးလၱဴဇကုကုီ ညးသၞ၀္ဇကုကုီ၊ ေဖ်ံစုိတ္ဓ၀္ပေတွ္ ႏံြကႜဳင္ေရာင္။ ဂံြဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြဂွ္-
၁။ ဂြံေရင္တႜဳင္ လ်ိဳင္မေစွ္ကႜဳင္နဴလၱဴေတံ ဗဲြမဍိဳက္ေပင္မာန္ဂွ္ ဒးကႜိဳဟ္လ၀္ တင္ေစႝာန္ထ႟းဂမႜိဳင္ကုီ၊ အမိင္ဂမႜိဳင္ကုီေရာင္။
၂။ ဒႝာဲဟံြကႜဳင္မၢး ကေလင္ပၛှပၛပ္ဟုီဂး ကုညးလၱဴဂွ္ ဗဲြမဇိပ္ဂႜိပ္ညိ။
၃။ ပၛှပၛပ္ဟုုီဂးတုဲမၢး အတုိင္လၱဴေတံ အပ္လ၀္လ်ိဳင္တႝဟ္ဟ္တံဂွ္ ဒးေရင္တႜဳင္ ဗဲြမေျပျပံင္ေရာင္။
၄။ ယ၀္ရလုီလာ္မၢး လၸသၸၾကာန္န္ညိ၊ ဂြံဒွ္မႝိဟ္ပေတွ္ နဴလၱဴေတံမာန္ဂွ္ ဂုိတ္ဂၥာန္ လၱဳန္ကုဪလၱဳန္ညိ။
၅။ ညံင္ေကာန္ေဗာ္ဇကု ဂြံပေတွ္စံြငၝဳဟ္မးလၱဴဇကုမာန္ဂွ္ လ်ိဳင္ညံင္ဂြံေျပ ညံင္ဂြံခုိဟ္ ေရင္တႜဳင္လၞိဳန္ညိ။


၇။ ညံင္သစၥဂြံႏံြ လၸ၀ုိတ္သတိ။

ဟုိတ္ဂြံဇႝးသႜပန္ သစၥ၊ ဓမၼ၊ ၀ှရိယ၊ စာဂပန္။
ပႛဲအရာ၀ံြ ဇႝးသႝမာန္ဂွ္ သစၥမဲြေလ၀္ ပါလုပ္ကုီရ။ သစၥဟုီဂွ္ ပြမဟံြဖံက္ပႜန္၊ ပြမေဒၢတ္ ဟုီဂးဍာံစၞတ္တံေရာင္။ ႏံြကုဪသစၥဂွ္ ပႛဲေကာန္ေဗာ္ဇကုကုီ၊ ပႛဲညးကဆံင္ လ်ိဳင္တုပ္ကုဪဇကုကုီ၊ ပႛဲညးမေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္တုပ္ကုဪဇကုကုီ၊ ပႛဲညးမေဇႝာ္နဴဇကုကုီ။ ပႛဲလၱဴဒႝာဲဌာန္ကေမႜာန္ဇကုကုီ၊ ပႛဲလၱဴဂေကာံေဗာ္ဇကုကုီ၊ ပႛဲလၱဴဇကုကုီ၊ ပႛဲေကာန္ဂကူဇကုကုီဂွ္ ဒးမင္မဲြဒၞံင္လၞိဳန္ေရာင္။

ပေတွ္ကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ ညးႏံြငၝဳဟ္မး ညးေရွ္ေသွ္ကႜဳင္ေရာင္။ တင္ဏံ ဂြံဍိဳက္ေပင္ကုဪဇကုမာန္ဂွ္ ဒးစံြလ၀္စုိတ္ အတုိင္သၞ၀္၀ံြေရာင္။
၁။ ညးမဲြမဲြ ယ၀္႐ုန္မုဪပ်ဳက္ေဗၵက္လၱဴေကာန္ေဗာ္ဇကု၊ လၱဴညးကဆံင္ကေမႜာန္တုပ္ကုဪဇကု ညးေဇႝာ္ဇကု၊ ဌာနကေမႜာန္ဇကု၊ ေဗာ္ဇကု၊ ဍဳင္ဇကု၊ ဂကူဇကုမၢး ဓ၀ဲါဂွ္ေဟင္ ေကႅင္ပႜန္ဂတးညိ။
၂။ ဇကုတီလ၀္ ဒုဟ္ပ႐ူေကာန္သၢံင္ေကာန္ေဗာ္ဇကုတႝဟ္ဟ္တံဂွ္ အခိင္အခါလုဪေလ၀္ ညးလုဪမဲြေလ၀္ လၸလၜညိ။
၃။ ျပသႝာပႛဲေဗာ္ဇကုကုီ၊ ျပသႝာပႛဲဌာနကေမႜာန္ဇကုကီု၊ ပြမပၚပဲါဟုီဂး ဟံြမဲြကုဪေစ၀္ေပႝာန္ ပႛဲမၝးေဗာ္ဇကုဂွ္ လၸဟုီညိ။
၄။ ပႛဲကုဪညးဌာနႏၱရေဗာ္ဇကုတႝဟ္ဟ္တံဂွ္ လၸဟီုဂး လၸာ္ပေရံညိ။ ေဒၢတ္ဏံ ဟုိတ္ေကႜာံထႝာန္ေလပ္မံင္တုဲ မဲြတၝဲမၢးေကာန္ေဗာ္ဇကုတံေလ၀္ ဟုီကႜဳင္ကုဪဇကုေရာင္။
၅။ ဒႝာဲအရာလ်ိဳင္ဇကုမေစွ္ဂွ္ ႓ိုတ္အေစာန္ႏံြ ဂုိတ္ဂၥာန္ညိ။ အသံနဴလၱဴေတံ ေဖ်ံလ၀္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ညံင္ဂြံထံက္ဂလာန္မာန္ဂွ္ ေဒၢတ္လၝတ္လၞိဳန္ညိ။
၆။ လ်ိဳင္ေဖ်ံလ၀္နဴဗဟုဪေတံဂွ္ ကာလပၚပဲါပရံလ်ိဳင္ ကုဪသၞ၀္ေတံမၢး ညံင္႐ုပ္ရၜလ်ိဳင္ဂြံမံက္ဂွ္ ေရင္တႜဳင္သုီစုိတ္သုီစ႐ုိတ္ညိ။ ပႛဲတာလ်ိဳင္ဂမႜိဳင္ဂွ္ ယ၀္ရဟံြကိတ္ညှကုဪပၞိက္ဇကု ႓ုိန္ႏံြတၜကုီေလ၀္ အခိင္လုဪေလ၀္ လၸလၜကုဪေကာန္ရဲဇကုညိ။
၇။ ကေမႜာန္ဇကုဂြံအံင္ဇႝးကုီ၊ ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြကုီဂွ္ သစၥဂွ္ ဒွ္အဓိကမဲြေရာင္ဂွ္ သၵးစံြလ၀္ပႛဲစုိတ္ဇကုေရာင္။


၈။ ႏံြကုဪဓ၀္လြှ သၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္ညိ။

႐ုီဗင္ထ႟လဘာ္ ပၚပဲါေအင္ဒုင္ လၞိဳန္ဗွ္ဗႝဳဟ္ ဟံြလႝဳဟ္ဂုိတ္လှြ ဒၝှဒၝှယုိက္ေဂႜင္ ေလၞင္ညးေဇႝာ္တံေရာင္။ အတိုင္ေလၞင္ နာယကဂုဏ္ႀတၜသာ္ဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဂုိတ္ဂၥာန္နကုဪ၀ှရိယဂွ္ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္မဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ ေသၠက္သၠာဂႜိဳင္နဴ ေကာန္ရဲဇကုဏီ၊ လၱဴနဴေသၠက္သၠာဂွ္ ယ၀္ရ၀ှရိယႏံြပႜန္မၢး ငၝဳဟ္မးသြက္ဂြံ႓တ္ကႝာတ္ဟံြမဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ပညာကုီ၊ ဗုီစြံစုိတ္ကုီ၊ ပေရင္ဆက္ေဆာံကုီ၊ ပေရင္ယ်ဳဪလၢဴတပ္တးကုီ၊ ပေရင္သၢဳတ္သြာတ္မာန္တံဂွ္ ႓ုိန္ရတုပ္ကုဪ ညးတႝဟ္ကုီေလ၀္ ယ၀္ရဇကုႏံြကုဪ၀ှရိယ လၱဴနဴညးတႝဟ္မၢး ဇကုေဇႝာ္ေမာ၀္တၜတက္ေလာန္နဴညးတႝဟ္ရ။

ညးႏံြ၀ှရိယတံဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ဇကုကုီ၊ ညးပႝးတုပ္ကုဪဇကုကုီ၊ ညးေဇႝာ္နဴဇကုကုီ၊ ညးမၿပိဳင္ပၠာန္ကုဪဇကုကုီ၊ သၵးေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ သၵးစံြငၝဳဟ္မးေရာင္။၀ှရိယဂွ္ ဒွ္ဓ၀္ေစွ္စးေကုာံဓ၀္လႝဳဟ္တုဲ ယ၀္ရလႝဳဟ္မဲြမဲြသာ္ လုပ္ကႜဳင္ပႛဲဇကုမၢး ဒးေကႜာန္ေထာံ ကေမႜာန္မဲြမဲြသာ္ေရာင္။ ညံင္ရၜသၞိင္ဇာဒိသုိင္ ကေမႜာန္ေဇႝာ္၊ ေဍာတ္ဟံြ႐ုဲ ပၱိတ္ျဒဟတ္၀ှရိယတုပ္ပ္တုဲ၊ ေကႜာန္ဂွ္ ကုဪဂြံသုင္ေစာဲေလပ္ညိ။ ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြမာန္ဂွ္ ၀ှရိယမဲြ လၸ၀ုိတ္ေထာံညိ။


၉။ စံြစုိတ္သႜဳင္ၿပဲ အံင္ဇႝးေလာဲ။

လ်ိဳင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ အဓိကေဇႝာ္မဲြဂွ္ ဒွ္ကေမႜာန္ဇကု ညံင္ဂြံအံင္ဇႝး။ ကေမႜာန္ဂြံအံင္ဇႝးဂွ္ ဒးသုင္ဂဥဳဲမဲြသြဳင္ မတံြဂးကေမႜာန္ဇကုဂွ္ ညံင္စုိတ္ဂြံလုပ္စ ဗဲြမိပ္ျမဟ္ရ။ စုိတ္ဂြံမိပ္ျမဟ္မာန္ဂွ္ ဒးခ်ပ္စၞှဒၞံင္ ဂႜံင္လၸာ္ခုိဟ္ေတံ လၞိဳန္ေရာင္။ သဘၜကေမႜာန္လပၚပေရံ၊ လပၚလုီတံဂွ္ လၸခ်ပ္ဒုင္က်ေထာံစုိတ္ညိ။ ယ၀္ရေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္ နကုဪစုိတ္မိပ္ပ္ျမဟ္ဟ္မၢး ကေမႜာန္ဒးအံင္ဇႝးဍာံဍာံေရာင္။ လၱဴနဴဂွ္ပႜန္ စုိတ္ဓာတ္မေကႜာန္ကေမႜာန္ ဗဲြမိပ္ျမဟ္ဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ဇကုေလ၀္ ပေတာံဗက္ကုီေရာင္။ စုိတ္ဂြံလုပ္စကေမႜာန္ ဗဲြမစိန္၀ုတ္မာန္ဂွ္ ညံင္ဟံြဂြံေမႜံအာကေမႜာန္ဂွ္ လၸေကႜာန္ကေမႜာန္ဆက္ဆက္ညိ။ ဗဲြမဗဗဲြကုဪအခိင္ ဇူကုဪတုဲ၊ ညံင္စုိတ္ဂြံကေလင္ ျမဟ္ျမၜမာန္ဂွ္ ဒးဇူကုဪစုိတ္ေလပ္ေရာင္။


၁၀။ ဆာန္ဍဴကုဪေလပ္ညိ။

အတိုင္ကႜဳင္နဴနာယကဂုဏ္ႀတၜသာ္ဂွ္ လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂမႜိဳင္ေလ၀္ ဓ၀္ဆာန္ဍဴညးဂွ္ ဒွ္ကိစၥေဇႝာ္မဲြရ။ ပဲါနဴဂွ္ပႜန္ အတိုင္ဂလာန္မဟုီစ-
ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ႏံြပၞိက္ဒၞံင္ဗဲြမေဇႝာ္ရ။ ညးမဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ ကာလဆက္ေဆာံကုဪ ညးကဆံင္သ၀္နဴဇကုကုီ၊ ေကာန္ေဗာ္ဇကုကုီ၊ ဒဒုိက္ေကာန္ေဗာ္ဇကု မဒုင္စမံင္ဗဲြမဂႜိဳင္တံဂွ္ ခ်ပ္ကုဪဂြံမံင္တုဲ ေကာန္ေဗာ္ဂကူလုဪဒွ္ဒွ္ ဆက္ေဆာံဗဲြမဆာန္ဍဴညိ။ ေဒါသ၊ မာနတံဂွ္ လၸကုဪပါလုပ္ညိ။

ကေမႜာန္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဂံြအံင္ဇႝးမာန္ဂွ္ ႏံြပႛဲတဲေကာန္ေဗာ္တံရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ေကာန္ေဗာ္ဇကု ညံင္ဂြံပေတွ္ဇကုမာန္ဂွ္ ႏံြပၞိက္ဒၞံင္ရ။ ေကာန္ေဗာ္တံ ဂြံပေတွ္ဇကုမာန္ဂွ္ ဇကုေလ၀္ ဒးႏံြစုိတ္ဆာန္ဍဴသႛိဳက္မႜိဳင္ေဍံတံကုီေရာင္။ ဂြံလှြပတုိန္ဓ၀္ဆာန္ဍဴမာန္ဂွ္ စုိတ္ေအင္ဒုင္ကုဪဓ၀္ဗၥာရဏာတံဂွ္ ဒးပေကင္ဂလုိင္ပတုိန္ေရာင္။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဒယွ္တွ္ ညးဂႜးက၀္တံ ဆာန္မံင္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ဓ၀္ဆာန္ဍဴသတၱံ ႏံြသုီဖအုိတ္ရ။ မႝးမိက္ဂြံဒယွ္တွ္ ဗုီညးတႝဟ္ကုီမၢး ပတူမုဒိတာ ဓ၀္ျဗဟၼဇုဪပန္ဂွ္ ဒးစ႐ွ္လ၀္ေရာင္။


၁၁။ ဓ၀္လေအင္။ (ဓ၀္ခႏၱှ)

ဓ၀္လေအင္ဂွ္ေလ၀္ ပႛဲနာယကဂုဏ္ႀတၜသာ္တံဂွ္ ဒွ္တင္အဓိကေဇႝာ္မဲြရ။ ဂံြႏံြကုဪဓ၀္လေအင္မာန္ဂွ္ ဒွ္ညးႏံြကုဪဇဲသတၱိမဲြဂကူကုီရ။ တင္ရန္တၞံမဲြမဲြ နဴကႜာဟံြဂြံဍိဳက္ေပင္ဏီ ဇဲသတၱိဂြံေအင္ဒုင္ အခက္ခုဲတႝဟ္ဟ္မာန္ဂွ္ တင္ကိစၥေဇႝာ္အုိတ္ဂွ္ ဓ၀္လေအင္ရ။ မူဟုိတ္ေရာဟုီမၢး ကေလင္ရံင္အာကႛိဳပ္သၠိဳပ္ကုီ၊ ေကာန္ေဗာ္တံ ေကႜာန္ကေမႜာန္ဟံြအံင္ဇႝးတံဂွ္မၢး ဂြံဆုဪေကတ္ဟုိတ္ေဍံ ေကႜာန္ကေမႜာန္မဲြမဲြ နဴကႜာဟံြဂံြေပဲါအံင္ဇႝးဏီ။ ဆုဪဂဗတင္၀ါတ္ဂါတ္ ဒဒုိက္နာနာသာ္တံမၢး ညးတံေအင္ဒုင္ ဒုင္ခှဟံြမာန္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ေကႜာန္ကေမႜာန္ဂကူလုဪဒွ္ဒွ္ စုိတ္ဓာတ္ဆုတ္ကေလင္ စုိတ္ဓာတ္ပဲါျပသႝာအခက္ခုဲတံဂွ္ လၸလြှလ၀္ညိ။ သြက္ဇကုဂြံဒုင္စရင္ ကေမႜာန္ျဂက္က္မာန္ဂွ္ ကေမႜာန္ျဂက္တုိန္ညိညိဂွ္ ေကႜာန္ညိ၊ ေဒၢတ္ညိ။


၁၂။ ဓ၀္ဗၥာရဏာ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီမၢးဂွ္ ဒွ္ညးေရင္တႜဳင္ျပသႝာညံင္ဂြံေစွ္ကုဪသၻၜဓ၀္ သၵးေသာင္ကလးေရာင္။ ညံင္ဂြံဍာံေလ၀္ သၵးသၢဳတ္သြာတ္ကုဪေရာင္။ ဂြံပေသာင္ကလးျပသႝာ ဗဲြသၻၜဓ၀္မာန္ဂွ္ေလ၀္ ဒးႏံြကုဪဓ၀္ဗၥာရဏာဍိဳက္က္ေပင္င္ေရာင္။ ဂြံဂြံဓ၀္ဗၥာရဏာမာန္ဂွ္ ဒးဍိဳက္ေပင္ကုဪဗဟုသုတ စပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကုဂွ္ေရာင္။ ဂြံဍိဳက္ေပင္ကုဪဗဟုသုတ္ စပ္ကုဪကေမႜာန္ဇကုမာန္ဂွ္ သၵးစံြစုိတ္လၱဴကေမႜာန္ဇကု ဗဲြမသၨိဳဟ္နက္တုဲလၝတ္ညိ။ ဒွ္သြက္ဂြံဆုိက္ဗၵက္ ပႛဲကေမႜာန္ဇကုရ။

ဓ၀္ဗၥာရဏာဂွ္ ဒွ္သြက္ဂြံပေသာင္ျပသႝာသၞးဟံြေသင္။ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪေကာန္ကေမႜာန္၊ ေကာန္ငၝာ္သၞတ္၊ ေကာန္ရဲတံဂွ္ေလ၀္ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္မဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟံြမဲြကုဪ ဓ၀္ဗၥာရဏာတံဂွ္ ေဍံဟံြေတၞင္နဴ ေကာန္ေဗာ္ေဍာတ္မဲြရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ဂကူလုဪေလ၀္ ဟံြသၸေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ ဟံြစံြငၝဳဟ္မးရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ကေမႜာန္လုဪဟံြဟုိ ဒဒွ္ဍာံ ဗဲြယထာဘူတဂွ္ ေကႜာန္ညိ။ ျပသႝာမဲြမဲြ ဗုီလုဪေဍံကုဪအႏၱရာဲမာန္ဂွ္ ညံင္ဂြံစၞှတီလ၀္ဂွ္ လၝတ္ညိ။ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္မဲြမဲြကုီ ပၱိဳန္စၞတ္သမၱီမဲြမဲြကုီ၊ အခိင္လုဪေလ၀္ လၸသၸၾကာန္န္ညိ။ ဟုိတ္ဖုဪေဍံ ခ်ပ္သၨိဳဟ္ဟ္နက္က္တုဲမွ ေရင္တႜဳင္ညိ။ ကေမႜာန္ဇကု သၢဳတ္သြာတ္လ၀္တုဲတုဲတံဂွ္ ဒဒွ္ေဍံဗဗဲြဍာံ ဟံြဗဗဲြဍာံတံဂွ္ ကေလင္စၞှစၞတ္ပၛှပၛပ္ ခ်ပ္ပၚပဲါညိ။


၁၃။ ပေရင္ဆက္ေဆာံ။

ေပႝာ၀္ကုဪညးေကႜာန္ကေမႜာန္ သၵးဆက္ေဆာံမႝိဟ္ဂွ္ ဟံြတုပ္ကုဪပူဂုဪသာမညတံရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တႝဟ္ဟ္ ႓ိုန္ရဍိဳက္ေပင္ကုီေလ၀္ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪ ေကာန္ေဗာ္တံကုီ၊ ပူဂုဪကဆံင္တုပ္ကုဪဇကုကုီ၊ မႝိဟ္ေဇႝာ္တံကုီ၊ ယ၀္ရဟံြေျပျပံင္မၢး မႝိဟ္ဂွ္ ေထက္ကုဪအံင္ဇႝး တၞာသတ္ၿဗၜဂွ္ အံင္ဇႝးဆအယာံမာတ္ တၞာမလၝၜဓ၀္ရ။ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံ မႝိဟ္ခုိဟ္ဟ္ဂွ္ အယာံမာတ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္သၞးဟံြေသင္ ဇၞာပ္မႝိဟ္ဒးႏံြေထက္ေရာင္။

ဟုိတ္ဂွ္ရ ကေမႜာန္မဲြမဲြဂြံအံင္ဇႝးဂွ္ တင္အဓိကေဍံ ပေရင္ဆက္ေဆာံ ဗဲြမဍဳက္ေက၀္ဂွ္ သၵးကႜိဳဟ္လ၀္ေထက္ေရာင္။ ပႛဲကုဪညးေသၠက္သၠာ ပေရင္ဆက္ေဆာံဂွ္ ဒႝာဲေထက္ကုဪ ကႜတ္ေကတ္နဲ ပတုပ္ဗက္ေလ၀္ ပတုပ္ဗက္ညိ။ ဇၞာပ္ဇကု ဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ ဗဲြမဍဳက္ေက၀္ ဆက္ေဆာံညိ။ ဆုဪဂဗဒးမႝိဟ္ ဆက္ေဆာံ၀ါတ္ဂါတ္တံမၢး ေအင္ဒုင္တုဲ ဆက္ေဆာံညိ။ ဓ၀္လေအင္ဒုင္၊ ဓ၀္သႜးအေခါင္၊ ႏံြကုဪပေရင္ကႜိဳဟ္ခႜင္၊ သၵးႏံြကုဪစုိတ္ ဓ၀္ဥေပကၡာဂတမာန္တံဂွ္ ဒွ္ဟုိတ္အဓိက္ ပေရင္ဆက္ေဆာံ ဗဲြမဍဳက္ေက၀္ရ။


၁၄။ တီအလုိက္။

မႝိဟ္ဟုီမၢး သၵးဆုဪဂဗကုဪမႝိဟ္လၞိဳန္တုဲ၊ သၵးဆက္ေဆာံပံင္ဖက္ကုဪမႝိဟ္လၞိဳန္ရ။ ပႛဲကုဪမႝိဟ္ဂမႜိဳင္ဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြဂွ္ ဒွ္ပူဂုဪေတၞင္ ပူဂုဪမၿပဲတုဲ၊ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံမႝိဟ္ ညံင္ဂြံကႜိဳဟ္အလုိက္မႝိဟ္ဂွ္ ကိစၥေဇႝာ္ေကြံေကြံရ။ ဆက္ေဆာံမႝိဟ္ ညံင္ညးတႝဟ္ဟံြကႛဳဟ္ေမႜံအာဇကုဂွ္ ဒွ္အရာဆက္ေဆာံတီအလုိက္စုိတ္ရ။ ဓ၀္ဟံြေအင္ဒုင္၊ ဓ၀္မခလုဪခဏံင္၊ ဓ၀္မေဆာံဆာဲဂလာန္၊ ပြမဟံြခ်ပ္၊ ကုဪစုိတ္ဇကု၊ ပြမဟံြကႜိဳဟ္ ပေရင္သၻၜမႝိဟ္တံဂွ္ ဒစုဪဒစးကုဪ ပေရင္ဆက္ေဆာံ ဗဲြမတီအလုိက္ရ။ ဇကုဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ ဗဲြမေယန္သႝာင္ အတုိင္ေလာက၀တ္ ဍိဳက္က္ေပင္ေပင္မၢး ညးတႝဟ္ေလ၀္ ကေလင္ဆက္ေဆာံကုဪဇကု ဗဲြမေယန္သႝာင္ပႜန္ေရာင္။

ဗဲြမဂႜိဳင္မၢး မႝိဟ္တံဂွ္ မိက္ဂြံကုဪညးတႝဟ္ ဆက္ေဆာံကုဪဇကု ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္ဖအုိတ္ရ။ ကာလဇကု သၵးဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္မၢး ၀ုိတ္မံင္အုိတ္ရ။ လၝဳဪတံဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢး ဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္မၢး ညးတႝဟ္ေထင္ေသာဲဒၞံင္ကုဪဇကုတုဲ၊ နဴဂ၀္ဇကုေတံ ႓ိုန္ရေယန္သႝာင္ဍိဳန္ေဍာတ္မံင္ကုီေလ၀္ ဒွ္ကႜဳင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢး ကာလကုဪအမိင္ကုီ၊ ေဖ်ံတင္ေစ၀္ေပႝာန္ကုီ၊ ဗဲြမၾကံင္မၝိဳဟ္ သုင္ေစာဲကႜဳင္အုိတ္ရ။ အေစာဲေကြတ္ဗီုဏံဂွ္ ဒွ္ေကြတ္၀ါဒေဗႜတ္မဲြရ။ ေကာန္ေဗာ္ဟုီမၢး သြက္ဂြံဒုင္ေဒၢတ္ဗက္ အမိင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ လ်ိဳင္ႏံြမံင္တုဲတုဲရ။ ႓ုိန္ဂွ္ ေဖ်ံအသံဗဲြမၾကံင္မၝိဳဟ္ ကုဪ ေဖ်ံအသံဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္တံဂွ္ အသံဂကူလုဪ ႏံြပၞိက္မံင္ဂွ္ ညးမသၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ သၵးခ်ပ္တုဲ ပၱိတ္သြဟ္အုိတ္ညိ။ ပညာမဆက္ေဆာံတီအလုိက္ဂွ္ ဒွ္ပညာ၀ါတ္မဲြဟံြေသင္၊ ညးလၝဳဪတံဂွ္ နဴဗှဇပဋိပႏၶိေတံ ပါကႜဳင္တုဲတုဲေလ၀္ႏံြ၊ ႓ုိန္ဂွ္ ယ၀္ေဒၢတ္လၝတ္ဗက္ အတုိင္ဗဲြသၞ၀္ဏံမၢး ဗဲြမေလာဲသြာကလိဂြံမာန္ေရာင္၊ ပႛဲလၱဴေကာန္ေဗာ္၊ ညးကဆံင္တုပ္၊ ညးေဇႝာ္တံဂွ္ ဆက္ေဆာံမႝိဟ္ကဪုမႝိဟ္မၢး ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္ဇိပ္ဂႜိပ္ဂွ္ လၸ၀ုိတ္စညိ။

ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ဂွ္ စံြလ၀္ဓ၀္လေအင္လၞိဳန္ညိ။ ဂလာန္အေရ၀္ညးမဲြလပၚေတံ ၀ုိင္ဇိက္ဒၞံင္ညးတႝဟ္ဟ္ကုီ၊ အေရ၀္ဟံြေဆင္စပ္ကုဪဇကုကုီေလ၀္ စံြစုိတ္ဂႜိင္င္တုဲ ကလင္ညိ။ အတုိင္ေဍံ မိက္ဂံြဟုီဂွ္ ႓ိုတ္ဟုီမာန္ ကုဪဟုီညိ။ ကာလ႐ုီဗင္ ေရင္တႜဳင္ဖုဪသြက္ညးတႝဟ္မၢး ေရင္တႜဳင္သုီစုိတ္၊ သုီစ႐ုိတ္ညိ။ ႐ုီဗင္႓ုိတ္၀တ္ေျပဓ၀္မၢး ႓ိုတ္ဇကုဒုင္ေဍာင္ဂွ္ တံေဍံဟံြေျပေရာင္ဂွ္ ကုဪဂြံသတိညိ။ ဂံြဆက္ေဆာံကုဪမႝိဟ္ဂမႜိဳင္ ဂြံကႜိဳဟ္သၻၜမႝိဟ္မာန္ဂွ္ ဒးဂႜိဳက္ဂႜာဲ ပႛဲစုိတ္စ႐ုိတ္မႝိဟ္တႝဟ္ဟ္တံေရာင္။ မႝိဟ္ဂကူလုဪ ဆက္ေဆာံဗုီလုဪဂွ္ ကုဪဂြံတီညိ။ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪေကာန္ေဗာ္ဇကုမၢး ဗဲြမဗဗဲြကုဪကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂဂွ္ သၵးကႜိဳဟ္လ၀္ ဗဲြေတၞင္ေရာင္။ ဒႝာဲေထက္ကုဪ ပပႝညံင္ဟံြတီ၊ ဟံြညာတ္ေလ၀္ သၸညိ။ ဒႝာဲေထက္ကုဪပဲါေလ၀္ ပဲါညိ။ အရာအုိႆုီ လၸလုပ္ပံင္ဖက္ညိ။


၁၅။ သိကၡာ၊ သမာဓိ။

ပႛဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဟံြမဲြဟံြဒွ္၊ ဒွ္တင္အဓိကမဲြ သၵးႏံြကုဪသိကၡာ၊ သမာဓိရ။ သိကၡာ၊ သမာဓိဟုီမၢးဂွ္ အတုိင္ဟုီဂွ္ေကႜာန္၊ အတုိင္ေကႜာန္ဂွ္ဟုီ၊ ေဒၢတ္စ႐ုိတ္စုဪကုဪညးဂႜးတံ ဒးလယွ္တဲကုီ၊ ဒွ္မယ်ဳဪလၢဴတပ္တးရ။ ေဒၢတ္တံဂွ္ ဇၞာပ္မႝိဟ္ေထက္ကုဪသၵး ႏံြဒၞံင္ရမၢး၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ သာတုဲ ကိစၥေဇႝာ္ရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြမဲြ ႓ိုန္ရေစာန္ဒၞံင္ ကလာင္ဒၞံင္လၱဴအာကာသကုီေလ၀္ သိကၡာ၊ သမာဓိဟံြမဲြမၢး ခမှ၊ မႝိဟ္၊ ေဒ၀တၜလုဪေလ၀္ ဟံြစံြဒႝာဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္ရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ဒွ္မိမယာဲတ ေကာန္ေဗာ္တံရ။ ေကာန္ေဗာ္တံ ညံင္သှလ၊ သမာဓိ၊ ဇဲသတၱိဂြံခုိင္မာန္ဂွ္ အရာရာအုိႆုီဂွ္ ဒွ္ညးလ်ိဳင္မဲြရ။ ႓ိုန္ဂွ္ ညးပဓ၀္ဂွ္ရ ယ၀္ဂဲါဒၞံင္မၢး သာတုဲလုီလာ္အာေရာင္။

ဟုိတ္ဂွ္ရ `ဓ၀္ဍာံေသင္ ဂြံေဟင္အံင္ဇႝး´ နကုဪစုိတ္ဗုီဏံ လၸ၀ုိတ္ေထာံ ပႛဲေကာန္စုိတ္ေတံညိ။ ဓ၀္ဍာံဟုီမၢး အတုိင္ဇကုပေတွ္လ၀္ဂွ္ေဟင္ ဟုီညိ။ ကေမႜာန္ဂႜံင္ လပၚဍာံဂွ္ တန္တၜဒတၜလၞိဳန္ညိ။ ေကႜာန္ဟံြဍာံတုဲ ဂ်ိဳင္မံင္လမ်ီဳဂွ္ ေကႜာန္ဍာံဍာံတုဲ ခ်ိဳတ္အာဂွ္ ျပဲမံင္ဏီ ကုဪေသၢာံဂြံသတိညိ။ ဟုိတ္နဴဖုဪကေမႜာန္ယာယှ မဲြခ်ိဳဏ္ခဏတုဲ လၸကုဪဂုဏ္စရာဲ သိကၡာဇကုလုီညိ။ ကေမႜာန္ဒွ္ဟိုတ္ သိကၡာ၊ သမာဓိဇကု ဂြံဍိဳန္လ်ဂွ္ လၸခ်ပ္ေကႜာန္ညိ။ လေဆာ၀္၀္ သြက္ေကာန္ေဗာ္ဇကု သၸေကႜံဓ၀္ဟံြတပ္မွ ေကာန္ေဗာ္ဇကုဒးစုိတ္ႏံြမံင္ရ။ ႓ုိန္ဂွ္ ပြမေရင္တႜဳင္ဗုီဏံဂွ္ ေဍံအာဍာ္ဇမႜိင္ဟံြမာန္ ကုဪဂြံကႜိဳဟ္ညိ။


၁၆။ ပြမသၢဳတ္သြာတ္။

ပႛဲအရာသၢဳတ္သြာတ္ ခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ပုိတ္သၠဳတ္မၢး သြက္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဟံြမဲြဟံြတုဲ ဒွ္တင္အဓိကမဲြရ။ ဇၞာပ္ပ္ဒႝာဲ ဇၞာပ္ပ္ကေမႜာန္ ျပသႝာေဇႝာ္ေဍာတ္ သၵးဆုဪဒၞံင္လၞိဳန္ရ။ ျပသႝာမဲြ မံက္ကႜဳင္မဲြ သြက္ဂြံပေသာင္ျပသႝာဂွ္ နဲဗဲြမဂႜိဳင္ ဆုဪညာတ္ဒွ္မာန္ေရာင္။ ပႛဲကုဪနဲဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ နဲလုဪဂြံ႐ုဲပေသာင္ ျပသႝာဂွ္ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ ပုိတ္သၠဳတ္ သြက္ဂြံသၢဳတ္သြာတ္ဂွ္ ႏံြပၞိက္ကႜဳင္ရ။ ကာလဂွ္မၢး ညးမဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ တင္သၢဳတ္သြာတ္လုဪခုိဟ္၊ တင္သၢဳတ္သြာတ္လုဪဗဗဲြဂွ္ သၵး႐ုဲေရာင္။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္တပ္တပ္မၢး ေကာန္ေဗာ္ဇကုကုီ၊ ဂေကာံေဗာ္ဇကုကုီ ဂြံဒုင္စဖုဪရ။ ညံင္ရၜသာ္ဂွ္ကုီရ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ ဟံြဗဗဲြဓ၀္မၢး လုီအာအလုံမဲြေဗာ္ေရာင္။

ဟုိတ္ဂွ္ရ ပႛဲအရာသၢဳတ္သြာတ္ပုိတ္သၠဳတ္ဏံဂွ္ ဒွ္တင္အဓိကမဲြရ။ ဂြံေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ ဗဲြမဍာံျပမာန္ဂွ္ အေစာဲလညာတ္ဒဒွ္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ကုဪဂြံေစွ္ယထာဘူတညိ။ အေစာဲလာံလညာတ္ဇကု သၵးပကိတ္ကုဪ လညာတ္ညးတႝဟ္ေရာင္ တင္ဟံြတုပ္ႏံြမၢး ထပ္စၞှစၞတ္ညိ။


၁၇။ ပြမဍိဳန္ေဍာတ္ဇိပ္ဂႜိပ္။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီမၢးဂွ္ ပႛဲအရာဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ ကာလအုိႆုီ သၵးကႛိဳက္ေပင္ကုဪ ပေရင္ဆက္ေဆာံ အတုိင္လအာတႜပညာတံေရာင္။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္လၝဳဪတံဂွ္ ကာလဆက္ေဆာံကုဪ ညးပႝးတုပ္ကုဪဇကု၊ ညးေဇႝာ္နဴဇကု၊ ညးမၝးတံမၢး ဍိဳန္ေဍာတ္ဇိပ္ဂႜိပ္ကုီေလ၀္၊ ကာလဆက္ေဆာံကုဪ ေကာန္ေဗာ္ဇကုမၢး ၾကံင္မၝဳိဟ္ညံင္ေျပင္တက္မႝိဟ္ဂွ္ ဂံြဆုဪေကတ္ရ။ တင္ဏံဂွ္ ဒွ္တင္ ဇကုပတ္ကံဇကုရ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟံြဍိဳက္ေပင္ကုဪ လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ရ။ မူဟုိတ္ေရာဟုီမၢး ေကာန္ေဗာ္ဟံြမဲြမၢး ဇကုမဲြ ဟံြဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ဟုီမဲြနဲပႜန္မၢး ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ သၸသၨိဳင္ကုဪျဒဟတ္ကာယ၊ ျဒဟတ္ညာဏ္ေကာန္ေဗာ္ဇကုတုဲေဟင္ ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ လၸ၀ုိတ္စညိ။ ဇကုဆက္ေဆာံ ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္တုဲ လပၚဇကုဂွ္ အခိင္လုဪေလ၀္ က်ဟံြမဲြ။ ဟုိတ္နဴဇကုဆက္ေဆာံကုဪညးေဇႝာ္ေဇႝာ္တံ ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္တုဲ ညးေဇႝာ္တံဂွ္ ဓ၀္ေမတၱာကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္လၱဴဇကုရ။ ညံင္သာ္ဂွ္ကုီ ဟုိတ္နဴဇကုဆက္ေဆာံကုဪေကာန္ေဗာ္ဇကု ဗဲြမဍိဳန္ေဍာတ္မၢး ေကာန္ေဗာ္ဇကုေလ၀္ ဓ၀္ေမတၱာကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္လၱဴဇကုရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ အခိင္ကာလဇကုေဒါသတိတ္ စုိတ္ပေရံဒၞံင္မၢး လၸဆက္ေဆာံကုဪညးတႝဟ္ညိ ႓ိုတ္ပဲါဂြံပဲါညိ။


၁၈။ အရာဖန္ဗဒွ္ ခ်ာဲပတိတ္တၞိ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ ဟံြမဲြဟံြတုဲ ႏံြလက္သဏ္မဲြပႜန္ရ။ လက္သဏ္ဏံ ယ၀္ေယာင္ယာဒၞံင္မၢး ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္ ေကာ္ခၜစဟံြဂြံရ။ တႝဟ္သအာင္ဟံြေသင္ရ။ ``ဖန္ဗဒွ္ခ်ာဲပတိတ္´´ရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မၢး သၵးစုိပ္ဌာန္ကေမႜာန္ကႜာနဴ ေကာန္ရဲတံလၞိဳန္ရ။ ေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္ ဆ႓ိုတ္ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ဓ၀္ေလ၀္ လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ဟံြကႛိဳက္ေပင္ဏီရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီမၢးဂွ္ ျပသႝာႏံြပႛဲတဲဇကုဂွ္ ႓ိုတ္ရအသံတင္ေစႝာန္ထ႟း ဗုီျပင္နဴလၱဴေတံ ဟံြေဖ်ံလ၀္ကုီေလ၀္ နကုဪကသပ္ညာဏ္ဇကုဇကု ဖန္ဗဒွ္တုဲ ေရင္တႜဳင္မာန္မွ ဂြံသၢးကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေရာင္။

လၱဴနဴေရင္တႜဳင္ကေမႜာန္ အတုိင္ဂႜံင္ႀတၜဒုင္က်ာပါင္ညးတႝဟ္ဂွ္ ကေမႜာန္ညံင္ဂြံခုိဟ္တုိန္ ယ၀္ရခ်ပ္ပၚပဲါ စၞှစၞတ္ေလပ္မၢး ဒွ္လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြရ။ ယ၀္ရေကႜာန္မံင္အတိုင္ေႀတံလၞိဳန္မၢး ေဍံဟံြဒွ္ ပညာကႛိဳပ္သၠိဳပ္ရ။ ဍဳင္မဲြမဲြ၊ ဂကူမဲြမဲြ ဂံြေဇႝာ္ေမာ၀္ ဂံြပတူေၟာံတဲ ေလၵာ၀္ညးတႝဟ္မာန္ဂွ္ ပေရင္ဍဳင္၊ ပေရင္ပညာ၊ ပေရင္ပုိန္ျဒပ္၊ ပေရင္မႝိဟ္၊ အလုံအိုႆုီ သၵးလၝတ္သၸလ၀္သုေတသနတုဲ ဖန္ဗဒွ္ခ်ာဲပတိတ္ ကေမႜာန္ဇကုမာန္ဂွ္ ဒွ္လညာတ္ကေမႜာန္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံရ။

ပေရင္ဖန္ဗဒွ္ခ်ာဲပတိတ္တၞိဂွ္ ဒွ္တင္အဓိကေဇႝာ္မဲြရ။ ေကာန္ေဗာ္ဇကုဂမႜိဳင္ေလ၀္ စိုတ္ဓာတ္ညံင္ရၜဏံ ဂံြဗ်ာပ္ၾတးတိတ္အာမာန္ဂွ္ ညးမဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ သၵးဆ၀္ပၝဳဟ္၊ သၵးထ႟းကုဪဂႜံင္ေရာင္။ ကိစၥအလုံအုိႆုီ မဲြေဗာ္သြးဇကု လၱဴနဴကေမႜာန္ပႛဲတံဂွ္ နဲကဲညံင္ဂြံခုိင္ ဂႜိဳင္တုိန္မာန္ဂွ္ ဂႜာဲေသၝ၀္စၞှစၞတ္ေထက္ေရာင္။ တင္ေစ၀္ေပႝာန္ဥပေဒကုဪတင္ေစႝာန္ထ႟းဂမႜိဳင္ကုီ၊ ဗုီျပင္အသံဂမႜိဳင္ဂွ္ ဒွ္သြက္ပေရင္အခိင္သာမညေဟင္ရ။

ဟုိတ္ဂွ္ရ အခိင္ေတၞင္ မံက္ဂတ၀္ကႜဳင္မၢး ကေမႜာန္ႏံြပႛဲတဲဂွ္ ေဍံဟြံလုပ္ဗုီျပင္ရ။ ျပသႝာ ဟံြပေသာင္ေဍံမဲြသာ္ ဂြံဗန္တဲတုဲ ရံင္ဒၞံင္ကႜးကႜးေလ၀္ ေဍံဟံြဒွ္။ အခိင္ဂွ္မၢး ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မဲြဟာန္ေကုာံေကာန္ေဗာ္ဂမႜိဳင္ အလုံမဲြေဗာ္သြးဇကု စုိတ္ဓာတ္ ဖန္ဗဒွ္ခ်ာဲပတိတ္ဂွ္ ႏံြပၞိက္ကႜဳင္ဗဲြေတၞင္ရ။ ယ၀္ရဟံြေပႜာပ္လ၀္ စုိတ္ဓာတ္ဖန္ဗဒွ္တၞိမၢး စုိပ္အခိင္၀ံြမၢး သၵးဆုဪတင္ခက္ခုဲရ။

ဟုိတ္နဴဂွ္ရ ညးေကင္လၝတ္လ၀္ စုိတ္ဓာတ္တံဏံမၢး ျပသႝာမဲြမဲြ ပေသာင္ဏာ ဗဲြမေသာင္ကႜးမာန္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ ကုဪဂြံျမဟ္ၿမၜဒၞံင္လၞိဳန္ညိ။ လၸဟှသြ၀္ငၝဳင္ငၝေသၝာဲျဇဒၞံင္ညိ။ လၱဴကေမႜာန္ဇကု စုိတ္ဓာတ္ကုဪဂြံေပင္ညိ။ ကေမႜာန္ကဆံင္ကဆံင္ ကုဪဂြံညာတ္လ၀္ဂတေတံညိ။ နဲကဲကေမႜာန္ႏံြပႛဲတဲဂွ္ အခိင္အခါလုဪေလ၀္ လၸေျပျပံင္ေထာံစုိတ္ညိ။ နဲကဲကေပါတ္ႀကိယာ ႏံြပႛဲတဲဂွ္ ကုဪျဒဟတ္မႝိဟ္ဇကု ကုဪဂြံသုင္ေစာဲေလပ္ညိ။ ဒႝာဲလ်ိဳင္ေစွ္ဂွ္ လၸပဲါညိ။ လ်ိဳင္႓ိုတ္ကုဪဂွ္ လၸဓ႐ုိက္ကႛိဳပ္ညိ။ ပေရင္ဖန္ဗဒွ္ခ်ာဲပတိတ္တၞိဂွ္ သြက္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံဂွ္ လက္သဏ္ေဇႝာ္မဲြေရာင္ဂွ္ ကုဪဂြံသတိညိ။


၁၉။ သာဓာတပ္တး။

ပေရင္သာဓာတပ္တးေလ၀္ သြက္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဒွ္အရာကိစၥေဇႝာ္မဲြကုီရ။ ပေရင္သာဓာတပ္တးဟုီမၢးဂွ္ ဟုီေကႜာန္ ပြမဟံြဗက္စမဲြကေရက္ ဟံြရံင္မုက္မဲြလပၚ အရာအုိႆုီ ညံင္ဂြံေစွ္ကုဪယထာဘူတရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဏံ သာဓာတပ္တးေကြံ ဂႜိဳင္ကုဪဂိတု ႓ိုန္ဂစာန္မင္မဲြလ၀္ကုီေလ၀္ ျပသႝာမဲြမဲြ ယ၀္ဇကုသၢဳတ္သြာတ္ဒေစင္အာမၢး ပါင္ပရိသာတ္တံရ။ ဟုိတ္ဂွ္ ဓ၀္တပ္တးမဲြဂွ္ လၸကုဪပုိတ္သၠဳတ္အာ ပႛဲဇကုညိ။

ပႛဲအရာကုဪဒဏ္ ေကာန္ေဗာ္တံကုီ ပႛဲအရာထိုင္သးေကာန္ေဗာ္တံကုီဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ သၵးစံြသတိ ဗဲြမေဇႝာ္ေရာင္။ ပႛဲအရာ၀ံြ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဓလပ္စဒွ္ေရာင္။ အကာဲအရာမံက္စဒွ္ေရာင္။ ကာလကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ သၢဳတ္သြာတ္အမွဳအရာမဲြမဲြမၢး ပေယာဂနဴမၝး လုပ္စဒွ္ရ။ ႓ိုန္ဂွ္ ယ၀္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မၢး မူရၜပေယာဂလုဪေလ၀္ ဟံြေပႜာပ္စုိတ္ရ။ အတုိင္ဗဗဲြဓ၀္ဇကုေစွ္လ၀္စုိတ္ဂွေဟင္ နကုဪသတၱိဂံင္ဂံင္ သၵးေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ေရာင္။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ဟုိတ္နဴဒွ္မႝိဟ္ၿပဲမဲြတုဲ ဒေဒွ္ဒယွ္ေလ၀္ဂႜိဳင္ မႝိဟ္ကႛဳဟ္ေလ၀္ဂႜိဳင္ မႝိဟ္ဟံြမဲြပၞိက္ေလ၀္ ႏံြစဒွ္ရ။ ကာလေသာင္ကလးျပသႝာမၢး ဒေဒွ္ဒယွ္၊ ကႛဳဟ္ေမႜံ၊ ဟံြမဲြပၞိက္တံဂွ္ လုပ္ကႜဳင္ေလပ္ရ။ ပႛဲအခိင္ဂွ္ ႓ိုတ္ရဇကုပုထုဇန္မဲြကုီေလ၀္ အဲဂွ္ ဒွ္မႝိဟ္သာမညဟံြေသင္၊ မႝိဟ္ႏံြကုဪဂုဏ္၊ သိကၡာ၊ သမာဓိ ဒွ္ညးတပ္တးမဲြေရာင္။ နကုဪသတိ၊ သမၸဇန္ညာဏ္ သၵးမင္မဲြ သၵးစံြသတိေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ အေစာဲလာံ ႏံြပႛဲဇကုဂွ္ ခ်ိင္ဆတုဲ ပဲါေထာံညိ။ ဗုီကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေရင္တႜဳင္ေကႜာန္သၸဂမႜိဳင္ကုီ၊ ဗုီေကာန္ေဗာ္တံ ကေလင္ပတုိန္ဂလာန္ကုီဂွ္ လၝတ္ဂႜိဳက္ဂႜာဲ ဒႝာဲေကတ္နဲကဲေလ၀္ေကတ္ နဲကာလေဗႜတ္ ကေလင္ပေလ၀္ပေလတ္လၸဂြညိ။


၂၀။ ညာဏ္ကၱဳဪခ႐ုိင္။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢးဂွ္ အရာဆက္ေဆာံမႝိဟ္မၝး ဂြံေျပျပံင္ကုီ၊ ေကာန္ေဗာ္တံ ဂြံေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜကုီ၊ ေသၢာံဂံြဒေဒွ္ဒယွ္ဂႜိဳင္ကုီဂွ္ ႏံြပၞိက္ဒၞံင္ရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ ပႛဲကာလေကႜာန္ကေမႜာန္မၢး ဒးမင္ေစ၀္ေပႝာန္၊ ေကႜာန္ကေမႜာန္ညံင္ဂြံစိုပ္တရၜ ဗဲြမျပဟ္ သၵးေဖ်ံအစှဇန္ ဗဲြမၾကံင္မၝဳိဟ္တုဲ သၵးေကႜာန္ရ။ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ မေလပ္စံြစုိတ္ ဗဲြမၾကံင္မၝိဳဟ္လၞိဳန္ရ။ ကေမႜာန္ဂွ္ေလ၀္ ေကႜာန္နကုဪစုိတ္လုပ္ပ္လၞိဳန္ရ။ ႓ိုန္ဂွ္ ရံင္ကုဪဂလာန္မၢး `ေတင္ေလာန္မၢးပုိတ္၊ ဟံြေပင္မၢးကလုိက္´တုဲ အတုိင္စုိတ္ဂွ္ ယ၀္ရေကာန္ေဗာ္ေဖက္မၢး ပေရင္ဆက္ေဆာံဍိဳန္လ်ေလပ္ရ။ ႓ိုန္ဂွ္ ယ၀္္ရညာဏ္ကၱဳဪဒ႐ုိင္ ေပ်က္အဆ၀္ဆက္ေဆာံတံ ဗဲြမအီၿဂိဳင္ေလပ္မၢး ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂွ္ ေကာန္ေဗာ္တံဆာန္ေလာန္ရ။

လေဆာ၀္မဲြလပၚကုဪမဲြလပၚ ဟံြေျပျပံင္ဒွ္႓ါလြး ပႛဲ၀ုိင္ေကာံဓ႐ုီတံ ဆုဪစေလပ္ရ။ ကာလဂွ္မၢး ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ထပက္စုတ္ဂလာန္ ဟာသေလပ္မၢး သုီ႓ါလၸာ္ေျပျပံင္အာေလပ္ေရာင္။ ပႛဲ၀ုိင္ေကာံဓ႐ုီ ပႛဲ၀ုိင္တက္က်ာကုီ၊ ညးမဲြေကုာံညးမဲြေမတၱာ ဂြံဍဳက္ေက၀္ညးသၠံမာန္ဂွ္ သၵးဆက္ေဆာံ ဟုီဂလာန္အီအီၿဂိဳင္ၿဂိဳင္ရ။ မိက္ဂြံဍဳက္ေက၀္ကုဪေကာန္ေဗာ္မၢး လၸမံင္ေကၞာန္ေကၞာန္ညိ။ ဒႝာဲေထက္ကုဪတၝက္မၢးတၝက္၊ ဒႝာဲေထက္ကုဪခေညာန္မၢး ခေညာန္။ ႓ိုန္ဂွ္ တၝက္ေလာန္ေလ၀္ ဟံြခုိဟ္ သာသၸံအာေရာင္။ ခေညာန္ေလာန္ေလ၀္ဟံြခုိဟ္၊ ေကာန္ေေဗာ္ေအာန္အုိတ္ေရာင္။

ယ၀္ရ ပုဦရံင္အာပႛဲလဟုီ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဒယွ္တွ္တံမၢး ဗဲြမဗဗဲြကုဪဒႝာဲညးတံ သုင္ေစာဲဟာသတုဲ ဟုီစဒွ္ဒၞံင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ဟုိတ္နဴညာဏ္ဟာသတုဲ မႝိဟ္ဒေဒွ္ဒယွ္ေလ၀္ဂႜိဳင္၊ အရာလႝဳဟ္ဒကုဲေလ၀္ ေကႜံအာမာန္ရ။ ဇအုိန္ဇရ ကေမႜာန္ေလ၀္ေအာန္၊ ဂၿမၜညာဏ္တၞိေလ၀္ဒွ္ကႜဳင္၊ စုိတ္မသၠာတ္ျမဟ္၊ စုိတ္ဟံြတန္ၾကန္တံဂွ္ေလ၀္ ေအာန္ေစွ္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တံ ညာဏ္ဟာသကုဪညာဏ္ဖန္ဗဒွ္တၞိဂွ္ ညံင္ဂြံေပင္ဂွ္ သၸအာ႐ုီတုဲ ေရင္တႜဳင္ညိ။

ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္ ဇၞာပ္ပရိသာတ္ ဂြံလ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္မာန္ဂွ္ ဂႜာဲ၀ါတ္ေကြံေကံြရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ယ၀္ရလၝတ္ဗက္ အတုိင္လက္သဏ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မၢး ဒွ္ကေမႜာန္သမၼာ၀ါယာမ ဒွ္ဟုိတ္ ပၱိတ္ျဒဟတ္ လပၚခုိဟ္မဲြရ။ နဴဘ၀ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ညံင္ဂြံဒွ္အာဇာနဲဂွ္ သတိဂွ္စံြဂတ၊ ပညာ၊ သမာဓိဂွ္ ဗက္လကၠရၜမၢး ရာဇပလႅင္သြက္မႝး ပူဂုဪမျပဲတံ ဒုင္တႜဳင္ဒၞံင္မႝးလၞိဳန္ေရာ။