ဂလာန္အာတ္မိက္

အလုံေကာန္ဂကူမန္သုီဖအုိတ္ ကုဪဒွ္တသုိက္ညိ။ မာံဆာန္ရးပလံင္ဏာေမတၱာရအၜ။ ဟိုတ္နဴဒး႓က္တရၜ လံေလာန္အာညိတုဲ ဟံြဂြံထပ္စုတ္လိက္တၞာလံဂွ္ ........။

0 comments: