သြက္ထပုဦေဍာတ္ လိခ္မဲြတႝး

ဗၢိန္ဗၥိဳပ္

ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
နဴဇေမၝာဲဏံ ပင္တဲေ႐ွ္ေသွ္ ေဖ်ံကႛိဳပ္၀ႏၵနာ၊ ေလၝာ၀္ဂရင္ပၱီဏာ လိခ္မြဲတႝးပႜန္ရက်ာ္။
ေကာန္ထပုဦေဍာတ္တံေလ၀္ သၸပတံနဴသြဟ္လိခ္တုဲေတံ ခ်ှဒရာင္ကႜဳင္ဒၞံင္ ပေရင္ေကာန္ဂကူမန္ မပၱံေဗၱာန္လိခ္ပတ္မန္ ေကုာံ ေယန္သႝာင္ဗုဒၶဘာသာ၊ လၝဳဪပႜန္ဂွ္ ေဗၱာန္တၜဘာသႏၱရ၊ ကမ္ပ်ဴတာ၊ စကာဒၞံင္အခိင္ မႝံဳကုဪငၝဳဟ္မးနာနာသာ္ဂွ္ ၟဲဂႜဳတံဂြံမိင္ေကတ္ဒၞံင္ ပ႐ုိင္နဴဇေမၝာဲတုဲ မိပ္စိုတ္ဒွ္ျဒဟတ္ သြက္အနာဂတ္ ေကာန္ဂကူေကြံရေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
ဆဂးဂွ္ ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ သႝာံဏံဟုီမၢး `စုိတ္ဂိတုေဇွ္၊ ေကာဒးေစွ္၀ါ၊ ပေလ၀္ရာ္တာဲ၊´ဟံြေသင္ရက်ာ္။ ဟိုတ္နဴ လဇုိတ္က်ာဓဇန္ `နာေဂတ္(သ္)´ဗတုိက္ပလုီေထာံရးႚရာ၀တှ၊ (ဖါသီမ႑လ) ေဒသမန္(၃၂) ဍဳင္ေႀတံေတံဂွ္တုဲ၊ ၿဗဲေဇႝာ္ဆက္ဂူကႜဳင္ဒၞံင္ ဟံြပုိတ္သၠဳတ္အခိင္လၞဳဟ္ဟုီမၢး ၀ါဗၝရာမညေဒသ ရးမန္ပုဦဍိက္တံေလ၀္ ဗၱံေႀသာံတုဲဒွ္ တႝံေႀသာံတံေလ၀္ ေထာံတႝးေႀတံ ပတိတ္တႝးေေကာန္႓တ္တၞိတုဲ လမၥံက္ဍိဳပ္ဍၜဒၞံင္ ညံင္ညးမပက္ျဂာတ္လ၀္ ဍာ္ဂဥဳဲအရံင္သာ္ေတၝက္ကုီ ဟုီဟံြေဗႜတ္ရက်ာ္။
ကႜာေတံဟုီမၢး အိက္ေျပင္ဂတ၀္မၢး ဒးကေလင္တုိက္လိက္ရေဏာင္ လၞဳဟ္အိက္ေျပင္ေလ၀္ လာဲဒွ္၀ဲါ ဒွ္၀ဲါရရက်ာ္၊ တုဲပႜန္ေပဲါမခႛမ္က်ာယူေရာ ၂၀၀၈ေလ၀္ တုဲဒွ္အုိတ္ရေဏာင္၊ `ေကာန္ထပုဦတံ ဟံြဂြံကေလင္တုိက္လိခ္ဏီဟာ? ကေလင္ဂြံကုီရဒွ္ ေကာန္ထပုဦက်ာ္။ လိခ္ဏံဂွ္ ၟဲခ်ဴဏာ အတုိင္ဌာန္လိက္စုိပ္ တုိက္လိခ္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ ပဒတၜဂွ္ရက်ာ္။
ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ ၟဲဂွ္ေဇႝာ္တုဲ မိက္ဂြံကုဪသတိကုေကာန္ထပုဦေဍာတ္မဲြပါင္က်ာ္၊ ဟုိတ္မဒွ္ အခိင္ကတ္ပညာဂွ္ရ၊ လၸာ္ေတံ လၸာ္ဏံ လၸေပႜာပ္ကႛဟ္ဂႜိဳင္ညိက်ာ္၊ ဣေတံညံင္ညံင္ ဂႜံင္တရၜဘ၀ေကႜံ အာမာန္ဒၞံင္ေဏာင္က်ာ္၊ ပညာဍိဳက္ေပင္တုဲေလ၀္ လၸေပႜင္ေထာံအခိင္ ဆက္ပၱ၀္အာႀသိဳဟ္ ကုေကာန္ဂကူမန္ သြာင္နာနာသာ္ပႜန္ညိ ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္။
ဆက္တုဲ အတိုင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ မိက္ဂြံတီဒၞံင္ ပ႐ူသင္မန္ "ရာမညနိကာယ"ဟုီဂွ္ အတုိင္အၥာလိခ္ေဇႝာ္ မအံင္လ၀္ဓမၼာစရိယ(ရာမည၊ အလုဪအသှ) မဒွ္အမူက်ာ္ၟဲတံ လၜထ႟းလ၀္ကုီ၊ အတုိင္မေကင္ဗွ္ လၝတ္ကႜဳင္လ၀္ ပႛဲလိခ္တင္စၞတ္နာနာသာ္တံကုီဂွ္ ၟဲဂရင္ပၱီလၜထ႟းဏာကုဪရ။
"သင္မန္-ရာမညနိကာယ"ဟုီမၢးဂွ္ အရထကႜးဒၞံင္ရ၊ သြက္ဂြံဒးဆက္ပံက္အဓိပၸဲါေလ၀္ဟံြမဲြရ၊ ပုိဒ္မၢး"ရာမညနိကာယ"ဂွ္ "ရာမည"ဂွ္ ဂကူမန္၊ (၀ါ)ရးမန္ပိ၊ "နိကာယ"ဂွ္ ဂေကာံ၊ သုီသင္၊ သုီဂုိဏ္ပံင္စုတ္ပႜန္မၢး ဒးဒွ္ဂေကာံသင္မန္၊ ဂုိဏ္သင္မန္အလုံရးရာမည၊ (ရားဖါသီ၊ ရးဟံသာ၀တှ၊ ရးမုတၱမ) ရဟံြေသင္ဟာက်ာ္။
အတုိင္ၾသ၀ါဒ အာဒိကမၼိက ပဓာနဟိတဓရ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာလိက္ေဇႝာ္ ဘဒႏၱပညာဒှပ၊ သာသနဓဇသှရိပ၀ရဓမၼာစရိယ)၊ ရာမညနိကာယ ဘာမဟာ၀ိဟာရ၊ ကြာန္ကံဗိန္-ဟုီမၢး နဴက်ာ္ႀတဲပပရိနိဗၺာန္တုဲ ဂြံ(၁၃၆)သႝာံဂွ္ ေသာဏေထရ္ ေကုာံ ဥတၱရေထရ္ တႜှပိုန္႓ါဇကု ကၛျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ပၱန္သာသနာ ပႛဲဍဳင္သဓုီတုဲ ခမှတံဂွ္ "ရာမညနိကာယ"မဂြံဒုင္ယၞဳအုိတ္။ ယၞဳဂုိဏ္လၞဳဟ္ ဗုီေတံ၊ ဗုီဏံ ယၞဳဂုိဏ္မန္ေဇတ္ေဇတ္ဟံြေသင္ ဂြံတီေကတ္ သာ္၀ံြ ညးေကင္ဟုီလ၀္ ပႛဲသဘင္ေကာံဓ႐ုီေကႜာံသႝာံ "ရာမညဓမၼာစရိယ" မရနဳက္ကုဪ (၆)၀ါေတံရ။ ဍာံဒၞံင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္၊ အမူက်ာ္ၟဲတံကုီ၊ "လၞဳဟ္ပုဦဒးဒုင္ဒၞံင္ယၞဳဂုိဏ္ "ဂုိဏ္သုဓမၼာ" "ဂုိဏ္ေဇႝာ္"ဟုီဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ဓယံက္ အုပ္ေျဂာပ္လ၀္ပုဦေဏာင္၊ ယၞဳပုဦေဇတ္ေဇတ္ "ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ"ဂွ္ ႓ိုန္ရညးဟံြသင္႐ုိဟ္လ၀္ ပႛဲဂုိဏ္သင္ဒၥိတ္ဂုိဏ္ အလုဪအသှတံကုီေလ၀္ ဂုိဏ္ပုဦ(၇၀၀)ဘာျပင္ဒၞံင္တုဲ ပုဦသၸစၞတ္သမၱီေကတ္တုဲ ပုဦဒးမင္မဲြအာေဏာင္-ဂး။
အမူက်ာ္ေလ၀္ ဇၞာပ္ညးဟုီပ႐ူဏံ မုခ္မတ္ညးဍာဲဗေကတ္ဒၞံင္တုဲ ပႛဲဂႜံႀသိဳဟ္ညးေတံေလ၀္ ဒးဒုင္စသုိင္ဒၞံင္ ေ၀ဒနာေဇႝာ္ကုဪျဒဟတ္ရ ေကာန္ထပုဦ၊ လိခ္ေလ၀္ဂႜိင္အာဣရေထင္ ၟဲခႛန္ေပၠာံတုဲ ဆက္ခ်ဴကုဪပ႐ူ ဂေကာံသင္မန္တံရက်ာ္။

(ဒႝာဲ၀ံြ ႏံြတၜဒၞံင္ဏီ ခႜန္လ၀္ကႜာတုဲ ဆက္ပတုိန္ဏာပႜန္ေရာင္)

ယံြေကာန္ထပုဦေဍာတ္က်ာ္ အတုိင္ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ံ မိက္ဂြံတီဒၞံင္ ၀င္သင္ရာမညဟုီဂွ္ အတုိင္ၟဲေကင္မိင္၊ ေကင္လၝတ္လ၀္ ဟုီထ႟းဏာ႓ိုတ္ဏံဟုီဂွ္ ႓ိုန္ရဟံြဍိဳက္ေပင္ဏီေလ၀္ တီညာတ္အာ ဆ႓ိုတ္ေထက္ႀကိဳက္မာန္တုဲ ဒွ္အာတမ္ဂႜံင္ဍာန္ ဆက္လၝတ္အာဂတေတံ ေလာဲသြာအာမာန္ေရာင္ ၟဲေစွ္စုိတ္။
ဍာံစၞတ္သန္ "ပူဂုဪဟံြတီ၀င္ဂကူဂွ္ ပူဂုဪကႛိဳင္ဠၜဒၞံင္ေရာင္"သာ္၀ံြ အၥာပါေမာကၡတကၠသုဪမဲြ ေကင္ဟုီလ၀္ရ၊ ဟုိတ္ဒွ္သာ္ဂွ္ ေကာန္ထပုဦတံ ညံင္ဂြံတီ၀င္ဂကူ၊ ၀င္သာသနာ၊ ညံင္ဂြံစှကႜးပညာပရိယတၱိ ေကုာံ ကြတ္ဘာသႏၱရ သုီ႓ါဌာနစှကႜးကတ္လၝတ္ဂစာန္လှြတုဲ ၾသ၀္ဖႛိဳက္ဗေပင္ကုဪျဒဟတ္ လၱဴဂကူ ဘာသာ ပညာအိုတ္ညိဂွ္ ၟဲဂႜဳသုီကုဪမဗၱိဳက္ဖေအာ၀္ဏာ နဴဇေမၝာဲဏံေဟင္ ကုဪဂြံအုပ္ေကႜံနိဂုီကႜာရက်ာ္။
ေကာန္ထပုဦေဍာတ္ မဲြဟာန္ေကုာံ သင္ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ ၾသ၀္ကုဪဒွ္ကာယ စိတၱသုခအုိတ္ညိက်ာ္။

ၟဲဂႜဳ အၥာေၟာံ မိယးတၞး
နဴဘာတန္သႜဳင္ေကာန္ဂကူမန္-ေဒသပယ်ဪဳ။


0 comments: