ပ႐ူဂုိဏ္ရာမည မဲြဒကုတ္မဲြဒကၜ 0 comments

ပႛဲသကၠရာဇ္ေအဒှ (1863) ခမှသိင္ဃုဪဂမႜိဳင္ မႝဳံကုဪသၠိဳပ္သၠအမၺဂဟ၀တၱ ဣႏၵာသဘညာဏသာမိေထရ္ ျပာပ္အာဍဳင္ဟံသာ၀တှ (ဗေဂါ)တုဲ၊ ဒုင္ပယ်င္ပႛဲသီကလ်ာဏှရ။ အေဃာဂွ္ ဍဳင္ဟံသာ၀တှဂွ္ အဂၤလိက္တံ အုပ္ဓုပ္လ၀္ရ၊ လၸာ္ကေလင္မွာေထရ္တံ၀ံြ ေရင္တႜဳင္နင္က်ာ္ပဋိမာ႐ုပ္ကုဪ လိက္ပိဋကတ္ဂမႜိဳင္ရ။ ခမှသိင္ဃုဪတံ ဂြံဍိဳက္ကႜဳင္က႟င္ တိတ္နဴဍဳင္လဂုင္စုိပ္မဒရာတ္(MADRAS) ရ။ နဴဂွ္ စုိပ္တၠံသိင္ဃုဪ ဍဳင္ဂ၀္ (GALLE) မသကၠဳအႏၱရာဲရ။ ေထရ္ျပာပ္အာဘာ၀ိဇယာနႏၵ မဟာ၀ိဟာရ ပႛဲေ၀လိ၀တၱတုဲ၊ ပၱိဳန္ဂုိဏ္မန္ ရာမညနိကာယ-ရ။ အၥာတႜဂုိဏ္၀ံြ ပႛဲသကၠရာဇ္ေအဒှ(1870) သာသနာ ၂၄၂၄ ကလိဂြံတဆိပ္မၢး သာသန၀ံသ က၀ိဓဇ သှရိသဒၶမၼ သူရိယယတိ သံဃာပတိဣႏၵာသဘ ညာဏသာမိေထရ္-ရ။ အၥာတႜဂုိဏ္၀ံြစၜသြ၀္ ပႛဲသကၠရာဇ္ခေရတ္ေအဒှ ၁၈၈၆၊ ဂ်ာႏၷယူအာရှ (၂၉)ရ။ လၞဳဟ္ကႜံသႝာံေပင္အာရ။

ပႛဲတၠံသိင္ဃုဪ၀ံြ ပႛဲကာလလၞဳဟ္ ဂုိဏ္ေႀတံမတြံဂး ဂုိဏ္မဟာ၀ိဟာရ၀ါသှ၊ ဂုိဏ္ေဇတ၀န၀ါသှ၊ ဂုိဏ္အဘယ ဂိရှ၀ါသှတံ ေကႜံဗၵန္အာတုဲ၊ စႝးဂွ္ ဂုိဏ္ေသံ (သ်ာမနိကာယ) ဂုိဏ္အမရပူရ (အမရပူရနိကာယ) ကုဪ ဂုိဏ္ရာမည (ရာမညနိကာယ) ျပာကဋ္တၜရ။ သအာင္အာနဴဂွ္ ဂုိဏ္၀န၀ါသှ (ခမှသၸဒတၜဘာၿဂိဳပ္)မဲြ တႝဟ္ျခာႏံြဏီရ။ ဆဂး လၞိဟ္ခမှဟံြဂႜိဳင္ေကံြရ။ လၞိဟ္ဘာကုဪလၞိဟ္သင္ အတုိင္စရင္မကလိဂြံလ၀္ ပႛဲသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၈၂၊ သာသနာ ၂၅၂၆-သႝာံ၊ ဂွ္ အတုိင္ဗဲြသၞ၀္ေရာင္။

ဂုိဏ္သႝာံပၱိဳန္လၞိဟ္ဘာလၞိဟ္သင္
ေသံေအဒှ ၁၇၅၃၃၄၀၀၁၁၄၇၄
အမရပူရေအဒှ ၁၈၀၀၂၆၁၀၆၂၀၀
ရာမညနိကာယေအဒှ ၁၈၆၃၂၁၀၀၄၉၀၀
၀ါန၀ါသှဟံြျပာကဋ္၁၆၂၅၆၀


ဂုိဏ္ရာမညမန္ဂွ္ ပႛဲဍဳင္သိင္ဃုဪ ႓ိုန္ႏံြျပာကဋ္တၜကုီေလ၀္၊ ပႛဲဌာန္ဂကူမန္ႏံြ မတံြဂး ဍဳင္မန္၊ ဍဳင္ေသံတံ၊ ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ ဟံြျပာကဋ္ဂွ္ ေထက္ကုဪေအာန္စိုတ္ေကံြရ၊ ဟုိတ္ဒွ္သာ္ဏံဂွ္ မန္တံဟံြညှသာဂွ္မဲြသာ္၊ ညာတ္ကုဪဒတုဲဖုဪဇကုမဲြတုဲ၊ မန္တံကၞိန္ဍဳင္ေကႜံ၊ သၞိင္ေကႜံ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေကႜတုဲ၊ စုိတ္နာဲေလ၀္ေကႜံ၊ ဂုိင္ေကတ္လ၀္စိုတ္ဍိက္ဂွ္မဲြသာ္၊ ယၞဳမန္ေသၢာံတႝီဗႜိဳက္အာေရာင္၊ ဂကူဒွ္ဍိက္ဂွ္ ဟုိတ္နဴဒွ္သဘၜဓမၼတာလုိက္ ဟံြဗုိန္တုဲ၊ ကိစၥဟံြမဲြေကံြေကံြ၊ စုိတ္ဟံြဒွ္ဍိက္ဏီမၢး( ၀ါ) စိုတ္ဓာတ္ဂကူဟံြလုီဏီမၢး ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာေကႜံအာဟံြမာန္ေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ မဲြတၝဲဂကူပုဦ၊ ဘာသာပုဦ၊ သာသနာပုဦ သၵးဂုဪလဟဪုရာင္ဆာဲ ညံင္သၞိင္ဂိတု၊ သၞိင္တၝဲမဲြမဲြပႜန္ဍာံဍာံေရာင္၊ ေဖ်ံစုိတ္တုဲ ၾသ၀္ဂစာန္ပတိတ္ျဒဟတ္ သြက္ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ညှညှသာသာအုိတ္ညိ၊ ရၜသာ္၀ံြ သၵးဖေအာ၀္ဗတုိက္ေဗၱာန္ဏာ ဗုိန္ဗုိန္ဗတ္ဗတ္ေရာင္အၜ။ ။


အတၳဳပၸတၱိ (ေသ၀) သု၀ဏၰေသာဏေထရ္


ပႛဲလက္ထက္သၞိင္ဗညာေကန္ဒၜ၀ံြ ခမှမန္မဲြဇကု မဟိမု(ေသ၀) သု၀ဏၰေသာဘဏေထရ္ ျပာပ္အာ တၠံသိင္ဃုဪ ပႛဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၁၂) ေအဒှ (1450) ဒုင္ပယ်င္ ပႛဲဥဒကုေကၡပသီ ပႛဲကၞာၟာဲရာ (BAIRALAKE) ဍဳင္ေကာလမၺ (COLOMBO) ရ။ ပႛဲကာလဒုင္ပယ်င္ကုဪေထရ္၀ံြ အၥာဥပၸဇၨ်ာဲတုန္ မဟာသံဃရာဇာေႀတံ မဟိမု၀နရတနမဟာေထရ္၊ အၥာကံတုန္ ရာဟုလဘဒၵေထရ္ မဒွ္အၥာသၞိင္တုဲ၊ သင္ကာရကတုန္ ဂႜိဳင္တၜရ။ လက္ထက္သၞိင္သိင္ဃုဪတုန္ သၞိင္ပရာၾကမဗာဟု ဆ႒မ ေအဒှ (1412-1466)ရ။ မွာေထရ္ေသ၀ေသာဘဏ၀ံြ ပႛဲလက္ထက္သၞီဓမၼေစတှ သကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၂၂-၈၅၃) ခႝံသီကလ်ာဏှတုဲ ဒုင္ကုဪပယ်င္ကုခမှမဲြလက္မသုန္လၝီျပင္ဂွ္၊ ဒွ္အၥာဥပၸဇၨ်ာဲမဲြဒၿမိပ္ဓ၀္ေရာင္၊ မွာေထရ္၀ံြ ပႛဲ၀င္သာသနာ၀ံြ ဒွ္အၥာဥပၸဇၨ်ာဲ ဒဒက္တၜကုဪဂေကာံဂုိဏ္ခမှသင္မႝဳံလၞိဟ္ဂႜိဳင္အုိတ္ ဟီုစေထက္ရ။ ကာလဒွ္အၥာဥပၸဇၨ်ာဲ ပႛဲအရာဒုင္ပယ်င္ ပႛဲသီကလ်ာဏှဂွ္ မွာေထရ္၀ံြကလိဂြံ (၂၆)၀ွ္ရ၊ သၞီဓမၼေစတှ ဗၢိန္ကုဪယၞဳတၞိ ``ကလ်ာဏှတိႆ´´ေထရ္ရ။ မွာေထရ္၀ံြ ဒွ္ပူဂုဪအာဒိကိုပ္ကႜာ မကၱဳဪဗဒွ္ကုဪ ခမှသင္မန္ဂမႜိဳင္ မေစန္ဆက္ကႜဳင္စုဪကုဪလၞဳဟ္ေ၇ာင္။

ခမှသင္မန္ဖအုိတ္ တီေကတ္ဒဒွ္ ပုဦကႝာင္ေစွ္ကႜဳင္ နဴအၥာဥပၸဇၨ်ာဲတံမတြံဂး သု၀ဏၰေသာဘဏ ေထရ္ေရာင္။ ယ၀္သဒွ္မၢး ကိစၥပြမပၚရး၊ ပၚဂုိဏ္တံဂွ္ ဟံြမဲြရ။ သၞီဓမၼေစတှ စန္ဒက္လ၀္ကုဪ ဒဒွ္မဲြဂေကာံဓ၀္၊ မဲြဂုိဏ္ဓ၀္တုဲမွ ပႛဲကာလလၞဳဟ္ အဲဂုိဏ္ယွဦဳေဂ်န္ရ၊ အဲဂုိဏ္မဟာေယ်န္ရ၊ ဣငၝဳဟ္ပစူတဲ၊ ပၱၜအလာံဗာန္တဆိပ္တၞိ ကေမႜံေထာံမိဇကုကလ်ာဏှတံဂွ္တုဲ၊ ယာဲသြီဳဂွ္ သၸယာဲအရင္တုဲ၊ ပၱဳဲဒၞံင္ကံတႝဟ္တႝဟ္၊ ဟံြညှသာသၞဟ္သၞန္မၢး သာ္လုဪ``ဂုိဏ္ရာမညနိကာယ´´ေသၢာံမံက္ဂတ၀္ကႜဳင္မာန္ဂွ္ ခ်ပ္ဟံြဂြံရ။ ညှသာမၢး ဒွ္ျဒဟတ္ေရာင္။ စုိပ္အခိင္ေထက္ကုဪကလိဂြံဓ၀္သတိေရာင္။ ။


ကယ်ိဳင္မန္ေဇတ္ေဇတ္ဂွ္ က်ိဳင္က်၀္အုိတ္စုိအ္မန္ 0 comments

ေခတ္ဟုီဂွ္ ႓ုိန္ျပံင္သႜာဲကႜဳင္မံင္နာနာသာ္၊ ဗုီတႝဟ္တႝဟ္ ႓ုိန္ဒွ္တၜကုီေလ၀္ အရာျပံင္သႜာဲ ဟံြေလပ္တံဂွ္ ဒွ္ ``ေယန္သႝာင္´´ရ၊ ကယ်ိဳင္မန္ မႏံြကုဪငၝဳဟ္မး ညံင္ဟံြဂြံက၀္သၠဳတ္အာဂွ္ ဒွ္လ်ိဳင္ သြက္ဂကူမန္တံ သၵးမင္မဲြအာေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ မိက္ဂြံကုဪသတိ ကုဂကူမန္ ဗႝတ္ညိနာင္တုဲေဟင္၊ ပတုိန္ထ႟းဏာလိက္၀ံြေရာင္။


ပႛဲကုဪဂႝိန္မန္၊ ဂႝိန္မန္ဂွ္ ဒႝာဲဟံြတုပ္ကုဪဂႝိန္၊ ဂႜိက္ေကာန္ဍဳင္အရင္တံဂွ္ ပုဦေသၢာံဆုဪေကတ္ ဗဲြမဂႜိဳင္၊ ဥပမာ-ဂႜိက္မန္ ဗုိက္လၱက္ဒၞံင္ နဴေဒသနာနာတံဂွ္ လၸာ္လၱဴသၞ၀္ဂ႐ုီသာ္ဗုဗုဂွ္ ဂ႐ုီသာ္ေဗၠတ္ ႏံြ႓ိုတ္မဲြေၟာံတဲကပၚ၊ လၸာ္သၞ၀္ေလ၀္ ဗုီဂွ္ကုီဂွ္ ဂံြဆုဪေကတ္ရ။

ဂႝိန္ဂွ္ ဗုီျပင္တုပ္ကုဪ ဂႜိက္ကုီေလ၀္ ဂႝိန္မန္ေခတ္ကႜာေတံဂွ္ ဗုီျပင္တႝဟ္ျခာမံင္ ညးသၠံႏံြကုီ၊ ဥပမာ-(၁) တင္ဂႝိန္ဂွ္ သႜဲေဍံ (သႜဳင္ေဍံ) ႏံြ႓ုိတ္မဲြဃံက္ (မဲြေပ)။ (၂) ဖ်ပ္လ၀္အနာံ႓ါတုဲ ဗုီျပင္ေဍံဟံြတုပ္ညးသၠံ။ (၃) ပႛဲအနာံလၱဴပႜန္ လၱဴသာ္ေဗၠတ္ တုတ္လ၀္နကုဪကႝင္ သာ္လၥံက္လၥံက္ကုီေလ၀္ လၸာ္အနာံသၞ၀္သၠဳတ္လၸာ္လၱဴ ႓ုိတ္(၆)ေၟာံတဲဂွ္ ဓမံက္လ၀္ကႝင္ နကုဪအရံင္နာနာေဂတ္ေကႜာံ။ (၄) သၞ၀္ဂွ္ပႜန္မၢး အရံင္သာ္ေဗၠတ္ သက္သက္ သာ္၀ံြ ပုဦဂြံဆုဪေကတ္ရ။

ပုဦဂြံလၝတ္ဆုဪေကတ္ပႜန္ဂွ္ ေခတ္ကႜာေတံ ကုိပ္ကႜာနဴဂကူမန္ပုဦ ဟံြေကင္လၱက္က်ိဳင္ ပေလာံရွာတ္ဏီဂွ္ ညးတံေကင္က်ိဳင္ကႜဳင္ ပေလာံမၝးဂွ္ေလ၀္ ပုဦဂံြဆုဪေကတ္ရ၊ တဲပေလာံဂွ္ ေဇႝာ္သႜဲမံင္တုဲ ႓ုိတ္ဒႝာဲကံတဲဂွ္ ညးတံဟံြခလပ္လ၀္ ညံင္ကုဪပေလာံမၝးလၞဳဟ္ရ၊ တုဲပႜန္ ကံပေလာံစူစူေဂႜံေဂႜံႏံြမံင္၊ ကာလညးတံ လၱက္ပေလာံမၢး ညးတံဟံြစုတ္ေကၞာန္ပေလာံ၊ ညးတံဒက္ဗစိပ္လ၀္နကုဪဇုက္ရ၊ ပႛဲပေလာံမၝးဏံမၢး လၸာ္သၞ၀္ထုိင္ပေလာံႏံြ႓ါမ၊ တုဲပႜန္ ဇမႜိင္ပေလာံ သၞ၀္ပါင္ကႝက္သၞ၀္အုိတ္ဂွ္ ညးတံပၚကေရက္လ၀္ ႓ိုတ္မဲြေၟာံတဲကပၚ။

ကေလင္လၝတ္ပေလာံ ညးျဗၜမန္ပႜန္မၢး ညးျဗၜမန္ နဴေခတ္ကႜာေတံ စုဪကုဪေခတ္လၞဳဟ္ဂွ္ ညးတံလၱက္ ပေလာံဗုဗုဂႜိဳင္ရ၊ ပေလာံညးျဗၜမန္လၞဳဟ္ဂွ္ တႜဳင္လအာ တုပ္မံင္ကုဪ ပေလာံညးျဗၜဗၞာကုီေလ၀္ ပေလာံညးျဗၜမန္ေခတ္ကႜာေတံဂွ္ ဟံြတုပ္ကုဪပေလာံဗၞာတံရ၊ ပေလာံေခတ္ကႜာေတံဂွ္ ပေလာံႀသိဳဟ္ပၚ ဟံြေသင္ရ၊ ညးတံသႜိဳက္စုတ္နဴကႛိဳပ္၊ ပေလာံသႜိဳက္ ကံေဏာင္၊ ကံပေလာံဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ဗုီျပင္အကၡ၀္အဂၤလိက္ (လ) ညးေကာ္ခၜစကံသႜျဇဲ၊ ဟံြဒးေကတ္ ကေမာန္ပေလာံရ၊ ပေလာံညးတံဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ပေလာံတဲဇမႜိင္။

နဲသာ္၀ံြ ညးသၠိဳပ္သၠမန္တံ လၝတ္ဂႜိဳက္ဂႜာဲ ပံင္ေကာံပၛှပၛပ္ညးသၠံတုဲ၊ ဒုင္သၨိဳင္ကုဪဗြိဳက္လၱက္ အခုိက္ကႝာဇကု၊ ဒုင္သၨိဳင္ကုဪတင္တုပ္သၞဟ္၊ ေဒသနာနာ၊ ေခတ္နာနာတုဲ၊ အလုံေကာန္ဂကူမန္ ကဆံင္မႝိဟ္လုဪဟံြ႐ုဲ ေသၢာံဗုိက္လၱက္မာန္ ငၝဳဟ္ေလ၀္ညံင္ဟံြဂံြကႛင္၊ ေခတ္ေလ၀္ညံင္ဂြံဂတာပ္၊ အလုံေကာန္ဂကူမန္ေလ၀္ ေသၢာံဒုင္တဲမာန္ဂွ္ ညးတံတုိန္စုိပ္ေကာံဓ႐ုီ စမ္႓တ္႐ုဲစွ္လ၀္ ကယ်ိဳင္ဗြိဳက္လၱက္ဂကူမန္ပုဦရ။

ပႛဲကုဪ(၁၂၊ ၀၉၊ ၁၉၈၇) တၝဲအဒိုတ္ဂွ္ ပႛဲတုိက္ပိဋကတ္မန္ ကေလင္သၸေကာံဓ႐ုီ သႜဲသႜဲလးလးပႜန္၊ ပႛဲေကာံဓ႐ုီဂွ္ ခမှသင္တံ၊ ညးေဇႝာ္တံ၊ အၥာ၊ ကြးဘာမန္ နဴက၀္လိက္၊ တကၠသုဪနာနာတံ၊ ညးေဇႝာ္ညးသၞတ္ဗဲြမဂႜိဳင္ တုိန္စုိပ္ကုီ၊ ပႛဲသၻင္ေကာံဓ႐ုီဂွ္ ကေလင္သှကႜှပတုိန္ထ႟း စပ္ကုဪကယ်ိဳင္ကယ်၀္ ဗြိဳက္လၱက္ေခတ္ကႜာေတံ ေခတ္လၞဳဟ္၊ နကုဪသက္သှသာဓက ဂႜိဳက္ဂႜာဲဂြံနင္တံဂွ္ပႜန္၊ ပူဂုဪတုိန္စုိပ္ေကာံဓ႐ုီဗဲြမဂႜိဳင္ စပ္ကုဪဗြိဳက္လၱက္မန္ စံ႓တ္ေဖ်ံလ၀္သၢဳတ္သြာတ္ဂွ္ ညးတံဒုင္တဲ၊ ဆဂး စပ္ကုဪဗုီျပင္ပေလာံမၝး သြက္ညးႀတံဳဂွ္ ညးတံဟံြမိက္ ဒစုဪဒစးေလ၀္ စပ္ကုဪအရံင္ပေလာံဂွ္ ခမှသင္ကုီ၊ ညးေဇႝာ္ေဇႝာ္တံ ဒစုဪဒစးကႜဳင္၊ ဗုီလုဪညးတံ ဒစုဪဒစးေရာဟုီဂွ္ သာ္လၥံက္လၥံက္ ေဖ်ံလ၀္သၢဳတ္သြာတ္ သြက္ပေလာံမၝးဂွ္ ပႛဲအခုိက္ကႝာမန္မၢး ဒွ္သာ္အမဂၤလ ဟၞဲကုဪမၝဳဪေဏာင္ဟုီတုဲ၊ လၱဴယာတ္ပေလာံဗုဗု ဓမံင္လ၀္ကႝင္ေဗၠတ္၊ ခံက္ဗၝ(ခံက္အင္) ပန္ကႜင္၊ သြက္ေသၢာံဇိင္လၱက္အာဂွ္ တုပ္စုိတ္အုိတ္ရ။

ပႛဲေကာံဓ႐ုီဂွ္ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္လကၠရၜအုိတ္ သြက္ဗြိဳက္လၱက္ကယ်ိဳင္ကယ်၀္မန္ပုဦဂွ္၊ ဗုီလုဪညးတံ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ေရာဟုီဂွ္ သြက္ကယ်ိဳင္ညးႀတံဳ ပေလာံအပႛဲဂွ္ ေကတ္ပေလာံ ရွာတ္တုဲ၊ သြက္ပေလာံမၝးဂွ္-
၁။ လၱဴယာတ္သာ္ဗုဗု ကႝင္ေဗၠတ္မဲြတႝဳင္၊ ခံက္အင္ပန္ကႜင္မဲြေၟာံတဲ၊
၂။ ပႛဲကံဂွ္ ႓ုိတ္ဘာ္ေၟာံတဲဒးဇိင္၊
၃။ တဲပေလာံဂွ္ ဟံြခလပ္မဲြသာ္ ဒးပႜးလ၀္၊
၄။ လၸာ္သၞ၀္ ထုိင္ပေလာံႏံြ႓ါမ၊
၅။ သၵးစုတ္ဇုက္ပန္တႝဳင္ (ပႛဲပေလာံႏံြ႓ါေၟာံတဲတုဲ၊ ပိေၟာံတဲဂွ္ သြက္ေသၢာံဒက္ ဒးသုင္ေစာဲရ၊)
၆။ လတာ္ဟံြပါ၊

ဆက္ပတုိန္ထ႟းကုဪပႜန္ေရာင္၊ ကံက္ပတိတ္နဴလိက္ပ႐ုိင္သႝံင္တုိင္၊ သႝာံ ၁၃၇၀၊ ဂိတုမာ္၊ ေလၞင္(၁၁၄)။

အတၳဳပၸတၱိ ဒုကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ အၥာနာဲနလႅာ 0 comments

ညးမသၞာန္ နာဲတႜလြှ။ ညးမသြဟ္ ညးမလၝတ္၀င္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ေကုာံ သၢံင္ေဗာ္ေႀတံ မာံသုိင္နန္။

နာဲတႜလြှ။ ။နဴစလက္ထက္ ေေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ေတံဂွ္ နာဲနလႅာ ေရင္တႜဳင္စုိပ္တရၜ ႓ိုတ္လုဪႏံြဒၞံင္ကုီေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။ေေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ နဴလက္ထက္နာဲနလႅာတံဟုီဂွ္ေတွ္ ပုဦဂွ္ ဟံြဒွ္မႝိဟ္ဏီပုဟ္၊ ဆဂး ပုဦေကင္လၝတ္လ၀္ လိက္ပႛဲ၀င္ဗဲြမဂႜိဳင္ ပေကာံပေက၀္ဗွ္လၝတ္လ၀္လၞိဳန္ရ၊ လၞဳဟ္ေလ၀္ ဆက္လၝတ္ဒၞံင္ လိက္၀င္ဖုိဟ္ရ၊ မႝိဟ္ဂတာပ္လ၀္အခိင္နာဲနလႅာတုဲတုဲကႜဳင္ေတံဂွ္ ဥကၠ႒ နာဲယွဦဳေက်န္၊ ဥကၠ႒ နာဲေထန္၊ ေကင္ဟုီလ၀္ႏံြမံင္ကုီ၊ ပုဦေလ၀္ေကင္ဂတာပ္ကႜဳင္ ညိညသၨိဳင္သာတုဲ၊ ရဲဟံြတီပရူ နာဲနလႅာမဲြေလွ္ ေသွ္ဒၞံင္ လၱဴတႝးလိက္ အတၳဳပၸတၱိညးလၞဳဟ္ဏံဂွ္ ပုဦစၞတ္သမၱီညးတုဲ ႓ိုတ္အဲသၞဟ္အေစာံ လၜကုဪပရူညးညိရ။

အလံင္နာဲနလႅာ၀ံြ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္၁၂၇၉-သႝာံ၊ ဂိတုစဲ(၁၁) မံက္၊ တၝဲစန္၊ ယၞဳမအံက္ နာဲေဍာင္၊ မိေဍာတ္၊ ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္ ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ရ၊ မိမကုဪမ႓ါ ခုတ္လ၀္ယၞဳ ေကာန္ဗႜာဲရတ္ မာံခ်ဳင္နိဳအ္ရ၊ ဂံြအာယုက္(၆)သႝာံဂွ္ မိမကုဪမ႓ါ သြက္ဂြံကတ္လၝတ္ပညာ စံြဘာတန္မူလ၊ ပႛဲဘာလက်ာ္ကြာန္က်ာ္ရဲ၊ သုီဘာတန္ေဒါ၀္ဘာပူဂုဪရ၊ ကတ္ကႜဳင္ပညာ ပတိတ္ဇဲလြှပရာ ဒယွ္ျပာထာဒၞံင္နဴေဍာတ္တ္ေတံရ။ ညးဂံြအာယုက္(၁၇)သႝာံ၊ သၸထပုဦသာမဏှ၊ စုိပ္အာယုက္ (၁၉)သႝာံ ရာံတိတ္နဴသာသနာတုဲ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္မိျဒဟာန္ မိေတန္ယွဳဦ ဇာတိကြာန္ယံင္ဒံင္ ေစွ္ဒႝာဲ၀ဲါအိန္ထံင္ရ။ (ညးခ်ဴလိက္၀ံြ ဗေပင္စုတ္လ၀္ေရာင္။)

ညးဂွ္ ေစွ္ဒႝာဲအာယုက္ေဍာတ္တ္ရ၊ ညးေစွ္ဒႝာဲတုဲဗက္ဂွ္ ရဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ စိုတ္တုပ္ ရုဲစွ္ပတုိန္ ကုဪညးသၸမႝိဟ္ေဇႝာ္ အုပ္ဓုပ္ကြာန္ရ၊ အခိင္ဂွ္ ညးဂြံအာယုက္(၂၂)သႝာံဓ၀္ရ၊ ဍဳင္ဗၞာေလ၀္ ဟံြဂြံဗႜး႓းဏီပုဟ္ သၝိႏံြဒၞံင္ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ လၞဳဟ္ဏံဂွ္ သၝိအာဲကၞာဲမိမညးဟံြေသင္ပုဟ္၊ သၝိဏံဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္သၝိရဲညး၊ ရဲညးဒွ္ဒၞံင္ဂကူၾကဳက္၊ သၞာပေရင္ပုိန္ျဒပ္မဲြတႜရ။ ရဲညးျပံင္အာဒႝာဲတႝဟ္ဟ္တံတုဲ၊ သၝိလၞဳဟ္ဏံဂွ္ ပအပ္လ၀္ကုဪ နာဲနလႅာရ။

အခိင္ညးဒွ္ဒၞံင္ မႝိဟ္ေဇႝာ္ကြာန္ ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ဂွ္ ဂေကာံကြာန္ညးကုဪညး ဒက္ကႜဳင္လ၀္ဂေကာံ ႏံြဒၞံင္ဖအုိတ္ရ၊ လကၠရၜဏံ ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္မံက္ကႜဳင္တုဲ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ နာဲအံင္ေထာန္ပႜတရၜတုဲ၊ ဂေကာံဖအုိတ္ဂွ္ ကေလင္ပံင္ေကာံ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၅၅)ဒပ္ပတိုန္ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ရ၊ အခိင္ဂွ္မၢး နာဲအံင္ေထာန္ ဒွ္ဥကၠ႒၊ နာဲနလႅာဂွ္ ဂြံအာယုက္(၃၈)သႝာံတုဲ၊ နကုဪကမၼတှဗဟုဪမဲြ ေကတ္လ၀္လ်ိဳင္ ေဆင္စပ္ကုဪဌာနဘ႑ာရ။

သကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၅၈) ဂိတုဂ်ဴလာင္(၁၉)ဂွ္ ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ သႜာဲေထာံနဲကဲေပဲါဗတုိက္ လုပ္ပႛဲေသႝာ၀္ (ပါလိမာန္) ေကတ္ဍဳင္မန္ပုဦ နကုဪဒှမ၀္ကေရၿဇှေပင္ေပင္ရ၊ ညးေလ၀္ ပါလုပ္ဒၞံင္ကုီရ၊ ပႛဲသကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၆၀) ဂိတုေဖပ္ဖရ၀္အာေရ၀္ (၆)ဂွ္ လက္ထက္ (အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း) ေကႜာန္ဗဒွ္ေပဲါရုဲမာဲဂွ္ နကုဪအမာတ္မန္မဲြ ညးဒုင္ရုင္မာဲသၠဳတ္ ပြိဳင္ဍဳင္က်ာ္ျမဟ္ရ၊ ဟံြဂြံေပဲါအံင္ဇႝးပုဟ္၊ အခိင္ဂွ္မၢး ညးမဇႝးမာဲကလိဂြံ နဒဒွ္အမာတ္နာဲဖုဪခ်ဪဳ( အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္ေရ၀္)၊ နာဲအံင္ေထာန္ (အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္ျဇပ္ဗဳ)၊ နာဲဖုဪစိင္ (အမာတ္မတ္ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္)၊ စႝးေကာန္ဍဳင္အရင္ နာဲအံင္လွငၝဳဦတံ ဇႝးကႜဳင္မာဲကုီရ။

ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၆၂) ဂိတုမာတ္(၂)ဂွ္ အလုဪအသှတံ သီအ၀ုဪ (၁၉၆၃)ဂွ္ နကုဪကႛိဳပ္သၠိဳပ္ နာဲယွဳဦေက်န္ တက္က်ာကုဪအလုဪအသှတံ ပေရင္႓ိုဟ္လလံ႓ါ၀ါ ဟံြအံင္ဇႝးဗက္ဟံြဂတာပ္ မႝိဟ္ျပာကဋ္ဒၞံင္ ပႛဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္မန္ဂွ္ အလုဪအသှဗက္ရပ္ ေဖ်ံေထာံထံင္ဖအုိတ္ရ၊ ဒဒွ္ရေဍံရပ္ဏာ အၥာနာဲနလႅာဏံဂွ္ လုဪစုိပ္ဒၞံင္ေရာဂွ္ ရဲသၝိဌာန္ျဗၜညး၊ ေကာန္ညးဟံြတီရ၊ ပႛဲကုဪေပင္(၃)သႝာံတုဲ ဂြံတီေကတ္စုိပ္ဒၞံင္ထံင္ ဍဳင္မတ္မလုီရ၊ ကာလမိက္ဂြံဆုဪ ကုဪညးအာကုီေလ၀္ ပိဂိတုမဲြအလန္ ပြိဳင္မဲြနာဍှ ေဍံကုဪအခိင္တက္က်ာရ၊ ဥကၠ႒ နာဲနလႅာ ဒးဒုင္စုတ္ထံင္ ကေရာံကႛိဳပ္သၠိဳပ္မန္ ပြိဳင္(၁၀)သႝာံရ။

နာဲတႜလြှ။ ။မူဟိုတ္ညးဒးေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ လုပ္ကႜဳင္ပႛဲကုဪေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အၥာနာဲနလႅာ ဗႜးတိတ္နဴထံင္ ပႛဲသကၠရာဇ္သႝာံ(၁၉၇၃) ဂြံအာယုက္(၅၆)သႝာံတုဲ၊ အလုဪအသှ ခ်ဴဓဇက္လ၀္ ဥပေဒအေျပာံ သြက္သႝာံ(၁၉၇၄)ႏံြဒၞံင္တုဲ၊ အခိင္ဂွ္ ေဍံဓမံင္တုိန္လ၀္ တြဳဪရးဍဳင္မန္ကုဪရေခင္ရ၊ ကႜာအလုဪအသှတံဟံြေကႜာန္မာဲဗု၊ ဗၥံက္ဂွ္ဏီ အၥာနာဲနလႅာမံင္ဂြံပႛဲသၝိ ပြိဳင္မဲြဂိတုျပင္ဂွ္ တိတ္ကႜဳင္လၸာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိရ၊ ဒႝာဲဏံေလ၀္ မႝိဟ္ေၾတံဇကုႏံြဒၞံင္ကႜးကႜးတုဲ၊ ကေလင္ေကႜာန္ပႜန္ဂတးပႜန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ဒွ္ညးလ်ိဳင္ လက္ထက္လုဪေရာ ပႛဲကုဪေဗာ္ဏံ ကဆံင္႓ိုတ္လုဪႏံြေရာ၊ ဂြံမူစိသႝာံေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။နာဲနလႅာ စုိပ္ကႜဳင္ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ျခာဟံြလံ ဒးဒုင္႐ုဲစွ္ နဒဒွ္ ညးအုပ္ကာ ဂေကာံကႛိဳက္ပ္ပႝာန္ရ၊ တုဲပႜန္ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၇၅)ဂွ္ ဒးဒုင္႐ုဲစွ္ ညးအုပ္ကာနာနာဗဟဪု ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိပႜန္ရ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၈၀)ဂွ္ ေဗာ္ေကႜာန္သဘင္သှကႜှ အလန္ပထမ၊ ပႛဲေဗာ္ဂွ္ ျပသႝာနာနာေဍံမံင္ကႜဳင္တုဲ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၈၁)ဂွ္ ေဗာ္ဒွ္အာ႓ါလြးရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ သဘင္သှကႜှေလ၀္ဟံြအာစုိပ္ဒတုဲရ၊ ကာလဂွ္ အၥာနာဲနလႅာဂွ္ ဂြံဒႝာဲဗဒိုပ္ေႀတံ ပြိဳင္ဍဳင္က်ာ္ပိ၊ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္ဂွ္ ဂြံလၸာ္၀ကၤတုဲ ဒွ္အာေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ႓ါရ၊ ေဗာ္႓ါဏံ ထၠးဂြံပြိဳင္(၆)သႝာံတုဲ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္(၁၉၈၇)ဂွ္ ကေလင္ပံင္ေကာံညးသၠံဂွ္ အၥာနာဲနလႅာဂွ္ ဒွ္အာဒုဥကၠ႒နာနာဗဟုဪရ၊ အၥာယွဳဦေက်န္ဂွ္ နကဪု၀ွ္ေဇႝာ္တုဲ ဒွ္ဥကၠ႒ေဇႝာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိရ။

နာဲတႜလြှ။ ။အခိင္အၥာနာဲနလႅာ ဒွ္ဒုဥကၠ႒နာနာဗဟုဪဂွ္ ပႛဲကုဪေဗာ္ ဗုီလုဪေကႜာန္ကႜဳင္ကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အခိင္ဂွ္မၢး ပႛဲကုဪဍဳင္ေတံ ကႜာဟံြဂြံစုိပ္(ဂ)ပန္မဏီဂွ္ ႓ိုန္ရ သၠာတ္ျမဟ္ဒၞံင္ကုီေလ၀္ မန္ကုဪကေရင္ နကုဪသရေႀတံ ႏံြကႜဳင္ဒၞံင္တုဲ၊ ဒွ္ပန္ေပဲါဗတုိက္ ပြိဳင္(၂၇)တၝဲကုီရ၊ တုဲပႜန္ ကြးဘာေကာန္ဂကူမန္ဂမႜိဳင္ စုိပ္ကႜဳင္ပႛဲေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ႓ိုတ္ (၁၅၀၀)ျပင္င္ဂွ္ ဂြံကုဪတုိန္ဘာပႝာန္တုဲ၊ အသိင္ပႛဲကုဪေဗာ္ဏံဂွ္ ျမဟ္တုိန္စိုတ္ ေကြံေကြံရ၊ ဆဂး စသုင္ေလ၀္၀ါတ္ဂါတ္ မႝိဟ္ဂႜိဳင္အာတုဲ ကုဪခရိတ္စညးမဲြမၢး ၾသန္ေသံ(၁၅)ၟာတ္ရ၊ ဒးစုတ္ပႛဲဖၜဂွ္ေတွ္(၃၅)ၟာတ္၊ ေသွ္(၁၅)ၟာတ္ဂွ္ ဂြံခရိတ္ရပ္စပ္နာနာရ၊ ႓ိုန္စသုင္၀ါတ္ဂါတ္ကုီေလ၀္ ကြးဘာဗၞာ ဂမႜိဳင္တံဂွ္ နကုဪေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ထံက္ပင္လ၀္လြဟ္ကုီ၊ ခရိတ္စကုီ၊ ဗုီကုဪေကာန္ပႝာန္ပႛဲေဗာ္ကုီ ဂြံတုပ္ပ္ကုီရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ဗုီအၥာနာဲနလႅာ စုတိအာ(ဂ)ပန္မဂွ္ ေသာဲေသာဲေျဗာဲေျဗာဲ လၜကုဪညိ။

မာံသိုင္နန္။ ။ပႛဲကုဪ(ဂ)ပန္မ ေပင္ပြိဳင္မဲြသႝာံဂွ္ ကြးဘာဗၞာတံ ေကႜာန္ပႛဲကြာန္က်ာပိတုဲ၊ ဘိက္ကႜဳင္အၥာနာဲနလႅာ သြက္ဂြံေကတ္လ်ိဳင္ နဒဒ္ွ သဘာပတိ ပႛဲအေသအဟာန္ဂွ္ရ၊ အၥာနာဲနလႅာ၀ံြ နကုဪပေရင္ထတ္ယုက္ဟံြခုိဟ္ ကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ယဲေကာန္တၞံကုီေလ၀္ နကုဪစုိတ္ကတုိင္င္ကၞဟ္ဟ္ေဟင္ အာစုဪစုိပ္ပႛဲတၝဲ(ဂ)ပန္မဂွ္ရ၊ ကႜာဟံြစုိပ္ ပႛဲတၝဲ(ဂ)ပန္မ မဲြသတၱာဟဂွ္ နာဲဟံသာ ညးအုပ္ကာနာနာဗဟုဪလၞဳဟ္ အခိင္ဂွ္ ညးႏံြဒၞံင္ဒပ္ပံင္ေကာံရ၊ ညးဆက္နင္ဇဟ ပဲႛကုဪ႐ုင္ပုဦတုဲ၊ ညးဟုီ ရပ္လ၀္ရမ်ာင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မႝိဟ္ေဇႝာ္႓ါ ဥကၠ႒ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္၊ ကုဪ ဒုဥကၠ႒ အၥာနာဲနလႅာတံညိ၊ ဟုီပၱန္လ၀္တုဲ စုိပ္တၝဲ(ဂ)ပန္မ ရပ္လ၀္ရမ်ာင္ကုီရ၊ ပႛဲတၝဲဂွ္မၢး ဒုဥကၠ႒ အၥာနာဲနလႅာ အေဃာေကတ္ဒၞံင္လ်ိဳင္ သဘာပတိကၱဳဪဟုီဒၞံင္ ဂလာန္ပံက္အေသအဟာန္ဂွ္ ဟုီဂြံဂလာန္ပၛဳင္ပႜတရၜ ႓ိုန္႓ါပိ မိေဏတ္တုဲ၊ ေဒံါေစွ္အာလၱဴစင္ လမ်ီဳအုိတ္အာ ဇဖန္ဂွ္ရ၊ ဆဂး ဟံြစုတိဏီပုဟ္ လမ်ီဳႏံြဒၞံင္ဏီဟုီလ၀္ဂွ္ ဂြံဖ်ၜသၝိဂြံရ၊ ဗဲြစၞတ္ဂွ္ လမ်ီဳအုိတ္အာ ဇဖန္ဂွ္ရ၊ အခိင္ဂွ္ေလ၀္ ဒွ္ဒၞံင္အခိင္ကသုီျဗဲတုဲ ျဗဲဂူဆက္ဒၞံင္ရ။ ဆဂး အခိင္စံင္ညးဂွ္မၢး လၱဴအကးေတံ မတ္ျဗဲေလ၀္အး၊ တၝဲေလ၀္ကာတ္ဒၞံင္ရ၊ စံင္ညးတုဲဒွ္အာဗက္ဟံြဂတာပ္ ျဗဲကေလင္ဂူ ဗုီေႀတံပႜန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။နကုဪကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြ စုတိအာတုဲ၊ မႝိဟ္ေသွ္ဒၞံင္တံဂွ္ ဗုီလုဪသၵးဒုင္စသိုင္ကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အခိင္ညးယုိက္ေဂႜင္ ေကတ္ဒၞံင္လ်ိဳင္ပႛဲေဗာ္ဂွ္ ယုဪလၢဴတပ္တး၊ ေစတနာေဇႝာ္၊ ဂိုတ္ဂၥာန္ကေမႜာန္ေဗာ္ ဗဲြမေလာန္တုဲ ဒွ္ညးမႝဳံကုဪသမာဓိ၊ သႜးေကႜံဂုဏ္ဖုဪဇကုမာန္၊ ႏံြကုဪစရာဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲ၊ ရဲေဗာ္ကုီ၊ ခမှသင္ကုီ၊ ညးဍဳင္ကြာန္ကုီ အလုံဂကူမန္တံကုီ၊ ဂေကာံကြးဘာတံကုီ၊ သုီကုဪဂေကာံ မဟာမိတ္တံ ေအာန္စုိတ္ေသၝာံျဇ ဒွ္လႝီ ဗဲြမေလာန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။လၞဳဟ္ဇၞာပ္သႝာံ ေကႜာန္ဗဒွ္ တၝဲညးစုတိဟုီဂွ္ နကုဪမူ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဂုဏ္ဖုဪညး ဗုီလုဪႏံြကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။ဟုိတ္နဴညးစုတိအာ တၝဲ(ဂ)ပန္မ ဗုီျပင္ေတၞင္င္မဲြတုဲ၊ နကုဪေကာန္ဇာတ္ညး အာကႛိဳပ္တုဲ၊ ဗွ္ဗႝဳဟ္ ဒၞံင္တြဳဪရ၊ ပႛဲကုဪကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ေတံေလ၀္ ဒက္လ၀္ဂေကာံကမၼတှႏံြတုဲ၊ ဇႝာပ္သႝာံဗွ္ဗႝဳဟ္တၝဲညးစုတိလၞိဳန္ရ၊ ကေမႜာန္တံဏံဂွ္ ဒွ္ကေမႜာန္ပူဂုဪမဲြေဏာင္၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တႝဟ္ဟ္ဂွ္ ေကာန္ဇာတ္ညး၊ မသကေလာေကာေဒံညး အာကႛိဳပ္တုဲမွေကႜာန္ဂြံ၊ ဗုီပုဦအာကႛိဳပ္တုဲ ေကႜာန္ပႜန္ေလ၀္ ဟံြေစွ္ဗုီပုဟ္ နကုဪဂေကာံေတွ္ မဲြဗုီရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ရံင္ေကတ္ အခိင္အခါလၞဳဟ္ဏံ မႝိဟ္ေဍာတ္တ္တံ ႓ုိတ္လုဪတီဂုဏ္ကုီေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။မႝိဟ္ေဍာတ္တ္ အခိင္ခါလၞဳဟ္ဏံ ညးမဲြေလ၀္ဟံြဂတာပ္လ၀္ညးပုဟ္၊ ဟံြေကင္ဆုဪ၊ ဟံြေကင္လုက္စုက္၊ ႓ိုတ္ေကင္မိင္ရႏံြကုီ၊ ဂြံဗွေကတ္လိက္တႝး အတၳဳပၸတၱိညးတုဲ အေရ၀္ညးဟုီလ၀္ ေကႜာန္ကေမႜာန္မဲြမဲြမၢး ဒးဂံင္ပေလ၀္ပႛဲ၀ုိင္၊ ဒးဂံင္ဒုင္ခ်ိဳတ္ပႛဲ၀ုိင္၊ ေကႜာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မၢး ဒးလၝတ္ပေရင္ ဍဳင္ကြာန္၊ ေကႜာန္ကေမႜာန္ဂကူမၢး ဒးညှသၞဟ္ေဟင္ ဂံြေပဲါအံင္ဇႝးမာန္ေရာင္ ဂလာန္သာ္၀ံြဂွ္ အခိင္ညးႏံြဒၞံင္ေတံမၢး ညးဟုီဒၞံင္တြဳဪရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဒွ္ဂုဏ္ဖုဪ ကုဪမႝိဟ္ေဍာတ္တ္လၞဳဟ္ဏံတၞာဂလုိင္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။စပ္ကုဪကိစၥပ႐ူ အၥာနာဲနလႅာဏံတုဲ ႓ိုတ္လုဪ မူမိက္ဂြံကုဪကသပ္ကုဪ မႝိဟ္ေဍာတတ္လၞဳဟ္ဏံေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။မိက္ဂြံဟီုဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီဂွ္ မႝိဟ္ေတွ္တုဲ ဒွ္ဟံြမာန္၊ ေကႜာန္ေကတ္ေလ၀္ဟံြဂြံ၊ ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခိုဟ္မဲြဂွ္ေလ၀္ သၸေကတ္အနိင္အထက္ဟံြေလာဲရ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂြံေသွ္ဒၞံင္မဲြမဲြဟုီဂွ္ ျဒဟတ္ခုိဟ္၊ အေစာန္စရာဲခုိဟ္မဲြမဲြ ဒးႏံြလၞိဳန္၊ မဲြကုဪမဲြ ဟံြတုပ္ညးသၠံရ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲကႜဳင္ေတံ ဗုီလုဪညးတံခုိဟ္ေရာဟုီဂွ္ ပုဦလၝတ္ေကတ္ရ၊ ဥပမာ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္၊ ဥကၠ႒ နာဲေထန္၊ နာဲဖ်ဪဳခ်ဪဳ၊ နာဲအံင္ေထာန္၊ အၥာနာဲနလႅာ ဗုီညးကုဪညးခုိဟ္ဒၞံင္ဖအုိတ္တုဲ၊ ဣဏံဂွ္ ပုဦလၝတ္ေကတ္တုဲ ပုဦဒးစံြလ၀္ပႛဲေကာန္တၞံပုဦ၊ ပုဦေကႜာန္တုိန္မဲြမဲြ ပႛဲေပႝာန္ပုဦ ဣဏံဂွ္ ဗုီကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဏံ ဣေတံဂွ္ ဗုီကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေတံ၊ စံြစုိတ္ ဗုီပုဦကြက္လ၀္႐ုပ္က်ာ္ရ၊ ဆဂး ႐ုပ္ညးတံဂွ္ ပုဦဒးကြက္ရဟံြေသင္၊ ပႛဲေကာန္တၞံပုဦ ကြက္စံြလ၀္ေထက္ေရာင္ အဲမိက္ဂြံကုဪသတိ ကုဪမႝိဟ္ေဍာတ္တ္လၞဳဟ္ဏံရ။ ။

တင္ဒုင္၀န္.....ကံက္ပၱိတ္နင္နဴလိက္ပ႐ုိင္သႝံင္တုိင္ သႝာံ ၁၃၇၀၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ေလၞင္ (၁၀၈) မုက္လိက္ (၁၁)

ဗုီအဲဆာန္ ေသႝာ၀္ဒါန္အဲ 0 comments

ေသႝာ၀္ဒါန္အဲဂွ္ဒွ္မိေက်၀္လာဲ၊
ဗုီေဍံ႓တ္သၜဟုီတၜဗက္ဂႜာဲ၊၊
ဂႜးတိအုိတ္အးဂးဟံြဆုဪၟာဲ၊
မိတ္ဒါန္အဲနဲသၞ၀္ဏံသပၸဲါ၊၊
ခါစေဍံပုင္အဲဒုင္သၸပၝာန္၊
ခါေဍံတုင္သြသၸဇန္သြဟာန္။
ခါေဍံသုင္ဍာ္ဍာ္ျဗံက္ဒွ္မာန္၊
ခါရတိက္ဂႝှသၱိက္သၸကုဪမာန္။
ခါအာတရၜဒြိင္ေဖက္ဇုိင္ကၱၜ၊
သၸကုဪဒႝပ္ေဏာင္ေသႜာင္မံင္ဟံြဇူ။
ခါတၝဲကၱၜသႜာန္ဆာန္ဂြံဒွ္ဇႝဴ၊
သၸကုဪကႛိဳင္ဂလိုင္ဆာန္ခ်ပ္ကူ။
ခါဟုံဂေစံေဒံမိသႛၜနန္၊
ေကာဗႜာဲမဲြရဒုင္သၸတၞံတႜန္။
ခ်ဴတုဲဂြံဟုံဟံြဒတုံပႜန္၊
ဟုိတ္ဆာန္မိဒုင္ဂိမံင္ဟံြခႜန္။
ခါဆာန္အဲေဆာတ္ေပါတ္ေငၝက္ပႜန္ကႜာ၊
သြက္သိုကၡမာခါလုဪဟံြျခာ။
မိက္ပေလံေပြာတ္ေပါတ္ေငၝက္ေသႜာင္အာ၊
ဗုီအဲဆာန္ၿဂိဳဟ္ကၱာန္ပလွ္ဏာ။

သတိ ကုတႜပညာ 0 comments

ပတိုဟ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္သုခုမ
သဘာ၀ေဍံဍိဳန္႓တ္
ယ်တ္တိုန္ကႜဳင္မၢး ဂႜးတိဒးထကး..။

ကၞဟ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္ကကၡဠ
သဘာ၀ေဍံကြဟ္ပေကာံေဟင္
ကာလကေလင္ရံင္ဂွ္ ကြဟ္ပရးမံင္ဖိုဟ္...။

ကႜာ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္ မဇၨ်ိမပဋိပဒါ
သဘာ၀ေဍံလေဒါ၀္
ေလၞာ၀္ရန္ေဍံဂွ္ ညံင္ဂံြဒွ္႓ါ...။

ျပယာဲကၞဟ္ ႓ိုန္ဒွ္ကၡဠ
ျပယာဲကႜာ္ ႓ိုန္ဒွ္မဇၨ်ိမ
ဒးဂြိင္အုိတ္ဂွ္ ျပယာဲဗတုိဟ္သုခုမ...။

ျပယာဲတံစိေစာန္မံင္
ညံင္ပူေပြင္လဟိင္ပႛဲဒႝက္
ရပ္ဇုက္တုဲတံင္လၸာ္လကၠရၜ
ထၜမံင္ဂတမုက္ဟံြတီ
လၝဳဪတႝီဗႜိဳက္မံင္ပႛဲၿခိဳင္
လၝဳဪဒးဗြိဳင္ကႜန္
လၝဳဪစုိတ္ပႜန္ဂတး
လၝဳဪပၚဒကးဆီ
လႝီတံဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္တုဲရ ဂတမတ္
ခန္လၝတ္မဲြေတံကေလင္ရံင္
ပံင္တုဲ ေသွ္မူစိ
ကုဪဂြံသတိညိ တႜပညာတံ...။

သမၻတၱ ေကွ္တၞိ (ကံေဍာတ္)
အၾကာဘာသႏၱရဂွ္ တကၠသုဪေဒသႏၱရမဲြဒႝာဲ

စုိတ္ဆာန္အဲ 0 comments

ေဗွ္ေလ၀္ကႜိဳဟ္ေဏာင္ အဲေဍာင္မံင္ပႛဲ
ေဗွ္ေလ၀္ညာတ္မံင္ ေဇၞာ၀္ဂႜံင္ဆာန္အဲ
ပှတိအဲဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္နဴေဗွ္
ညးတီအုိတ္ဒဒွ္အဲ ေဗွ္မဲြရေဏာင္...။

ဥပမာဂႜိဳင္စုင္ ေသာင္ထ႟းကႜဳင္လ၀္
ညံင္ဒကုဲလုပ္မဲြၿဂိဳပ္ သႜာဲမဲြအရံင္
စုိတ္ညိဟံြျပံင္သႜာဲ
ဆာန္မဲြ စုိတ္မဲြ နဲျဂင္သိတ္မဲြတႝဳင္
ညံင္တႝံ႐ုိတ္ မဲြအာယုက္သတ္မဲြ၀ါ
သာ္၀ံြစုိတ္ဆာန္အဲ...။

ဒႝာဲလုဪစိုပ္စိုပ္ ဌာန္လုဪမံင္မံင္
ပႛဲဇၜစုိတ္အဲဂွ္ ေဗွ္ႏံြမံင္လၞိဳန္...။

သြဟ္ဆာန္နဴေဗွ္မဲြပါင္
ယ၀္ပံက္ဟုီကႜဳင္မၢး
မွာသၞိတ္ေဗွ္ေကႜာံ
စုဪဇုိတ္ကွ္သုင္ကုဪတုဲ
သုီဒတုဲက၀ၚကုဪေဏာင္ဂွ္
ဒဒွ္ ``စုိတ္ဆာန္အဲ´´....။

ဆာန္ဟံြမဲြကုဪသံသယမၢး 0 comments

ပေရင္ဆာန္ သႜးအေခါင္ညးသၠံဟံြမာန္ဂွ္
ညံင္ညးဂၨံလ၀္လၱဴပၞတ္ကုီ
ေကင္မိင္ဒၞံင္ ညးတံလၜလ၀္...။

သံသယဆာန္ ညံင္သၞိင္စိင္ဆဒၵန္
အဲဟံြမိက္ေကင္ဒုင္စသိုင္...။

ေစတနာဆာန္ ညံင္သၞိင္ေတၝက္ထ၀္
မိက္ဂံြကုဪျဒဟာန္ကႜိဳဟ္မဲြ၀ါ...။

ျဒဟာန္ထတ္ဗုီျဒာဲထ၀္ ခ်ိဳတ္တုပ္ဂ်ိဳင္တုပ္
မိက္ကုဪသမၻာတီလၞိဳန္...။

ဟုိတ္ဂွ္
ဆာန္ဟံြမဲြကုဪသံသယဂွ္
ကုဪဂြံဒွ္မာန္ညိဂွ္....။

ငၝဳဟ္မး သြက္ဘ၀ 0 comments

ဒးသႜဳင္ပတုိန္လ၀္လၞိဳန္ဂွ္ လညာတ္
ဒးသႜဲလ၀္လၞိဳန္ဂွ္ ေစတနာ
ဒးဖ်၀္လ၀္လၞိဳန္ဂွ္ မာန
ဒးေကတ္မံင္လၞိဳန္ဂွ္ ခန္လၝတ္
ဒးဂႜိဳက္ဂႜာဲမံင္လၞိဳန္ဂွ္ ဗဟုသုတ
ဂြံတီေကတ္ခုိဟ္၊ ပေရံ၊ ဂုဏ္၊ ဒုဟ္မာန္ဂွ္ ပဲါပၚ
ဒးႏံြဒၞံင္ပႛဲကႛဟ္လၞိဳန္ဂွ္ တင္ရန္တၞံ
ကေဟာံမံင္ေလ၀္ ကေလင္ေကတ္ဟံြဂြံဂွ္ ေဗႜတ္မွာ
သာသၸံေထာံဟံြဂြံ ဒးစြံလ၀္လၞိဳန္ဂွ္ ဓ၀ိင္
ေလာန္အာတုဲ ကေလင္ေကတ္ဟံြဂြံဂွ္ အခိင္
ေဍာင္ေလ၀္ဇူေထာံဟံြဂြံဏီ ဒးၿဂိပ္ထေဍင္မံင္လၞိဳန္ဂွ္ တုိင္ပၠၜ။ ။

ၾကက္အေရ၀္၀ံြ သမၻတၱ ေကွ္တၞိ ကုဪလ၀္ပရင္ သြက္ဗႜံက္၀ံြေရာင္။ ။

အႀကီဳသၞိင္စိင္ဆဒၵန္ 0 comments

ဗုဒၶသုီဓမၼ သံဃဂိုန္အရှ၊ ဂွ္တိသရဏံ အဟံင္အဲဍိက္ပၛှ၊ သုီ၀ေႏၵတြာ ေလၝာ၀္ျပင္ဏာကုဪဇှ၊ မာတာပိတု ဂု႐ုသႏၶရှ၊ အဟံင္အဲဍိက္ပၛှ ေလၝာ၀္ဏာကုဪဇှအိုတ္၊ ဖုဪအဲမေလၝာ၀္ ဖ်၀္လ၀္ေသာစ႐ိုတ္၊ ဘယဥပဒြါ ေရာဂါစွ္လၝီကုိဋ္၊ ကုဪေဍံလာဲေလင္အုိတ္ ကုဪေဍံပႜိဳတ္ဟုံညိ။ ထ၀္စုိပ္ဒုင္နာမ အဂၢမွာက၀ိ၊ ပႛဲရးဍဳင္ေရ၀္စိ သၝိတၜပႛဲဟာံဂံါ၊ ၾတၜေစွာ္အာယုက္ေလာန္ ေညာန္ကႜဳင္ဇရာဗ်ာံ၊ ေကၱာ၀္ကႛိဳင္မတ္ဟံြသႛာံ ႏံြပ်ာံကာလမဲြ၊ ဟုိတ္ဓ၀္ေသာမနဳဟ္ မၝဳဟ္လ၀္သုၿစိဳတ္ပႛဲ၊ အႀကီဳတိပုိန္က်ာ္ႀတဲ ပႛဲဘ၀ဆဒၵန္၊ ဟုိတ္ၿဗၜမဒက္၀ဲ ပႛဲၿဂိဳပ္ေဟမ၀န္၊ ဒၞာနဴၿဗၜပႜန္ သၠန္ဒဲဒးလသာ၊ အႀကီဳတံြသုတ္ဇာတ္ နိပါတ္ပႛဲဂါထာ၊ ဟုိတ္ႏံြ၀ါသနာ သၞိက္ဂြံျပာကဋ္၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္တုန္ ဟုီပႛဳန္လ၀္အဆတ္၊ လၝီ႓ါကႜံတုန္ မသုန္ေစွာ္ဒွ္ေကႝာတ္၊ ရာသှတံြၾကကတ္ နက္သတ္ပုဗၺသာန္၊ ဂု႐ုတိတ္ဒွ္တၝဲ လက္မိတ္ကုံမဲြဟာန္၊ ၾတးပတိတ္လ၀္ညာန္ ပႛဲထာန္ရးမည။ ။

ဖုဪအဲမတိတ္ဆန္ အႀကီဳသၞီဆဒၵႏၱ၊ ဇၞာပ္ပ္ဘၜဘ၀ လၸကုဪဒး၀ိ၀ိင္၊ ပုိန္အမာတ္သုီပုိန္သၞီ တာ၀တိင္သြ၀္ယာမာ၊ သုီဍဳင္သြ၀္ႀတၜ ဍဳင္ၿဗီဳကုဪစၜအာ၊ ေဂတ္ေဂင္ပႛဲသံသာ ကာလမဂႜိင္ေသၝာဲ၊ ပုိန္ဒိပ္သုီပုိန္သြ၀္ စသိုင္က်ိဳင္က်၀္ဖဲ၊ အုိတ္ဘ၀ေကႝာတ္တဲ ဇေရင္ၿဇဲေဗာဓိယာန္၊ ကုဪဂြံျဂင္ပါဠိ စသုိင္သုီအဘိညာန္၊ ဍဳင္ေဇႝာ္တံြနိဗၺာန္ ကုဪဂြံဟာန္စၜညိ၊ ထာန္ဒိပ္သုဂၢတိ ကုဪစုိပ္ညိတုဲ။ ။

ပႛဲဇာတိေခတ္ ေလၞတ္က်ာ္ႀတဲ၊ စွ္လၝီသအှဂႜက္ စကၠ၀ါေဂႜဲါ၊ တံြက်ာ္ႀတဲ ၀ံြမဲြေခတၱ၊ တူမဲြတၝဲပႜန္ တန္မဲြတၝဲရ၊ ေပႝာ၀္စွ္လၝီကႜာ စကၠ၀ါလ၊ စကၠ၀ါ၀ံြ စဏုထာဏ၊ ျပဲေလာန္ကႛင္ျပ ဗုဒၶဂကန္၊ ပဟုိတ္ႏံြကုီ က်ာ္သုီအ႐ွန္၊ ပဟုိတ္ဂွ္ပႜန္ ၿပဲေလာန္ေသင္ဟာ၊ ေတံစွ္လၝီဆက္ အုိတ္စကၠ၀ါ၊ က်ာ္အ႐ွန္ရ ပေစၥကကႜာ၊ ပဟုိတ္ဟံြမဲြ ပႛဲပိျပကာ၊ ေတံစကၠ၀ါ ယုတ္မာေလာန္သန္၊ ပႛဲစကၠ၀ါ ပုဦဟံြျခာခႜန္၊ ႏံြကုဪတၠံပန ဒမံင္ဇန္တံ၊ ပုဗၺ၀ိဒုိဟ္ ဆုႀသိဳဟ္မဲြတၠံ၊ ဗမံက္ပုဦဏံ တၠံဂွ္မတၜ၊ မဲြဥတၱရ ဟုီပႜသဘၜ၊ ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ ျပာကဋ္ကျမၜ၊ က၀္လဗၿမိဳက္ ဖ်ိဳက္သတ္ႀတံဳၿဗၜ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္အၜ နဳဘၜျပာထာ၊ ဆုၾသဟုီတံြ ဒွ္တၠံအမၺာ၊ ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ဇမၺဳနာမ၊ ဆုေၾကင္ျပာကဋ္ သတ္ျဂင္ဖလ၊ အုိတ္သုီတၠံပန္ တန္မဲြစကၠ၊ ေပႝာ၀္ကုဪတၠံပန္ ဗစန္ဗုဒၶ၊ တၠံပုဦ၀ံြရ ညးသပျပဲ၊ တၠံပိေတံကႜာ ယုတ္မာေလာန္တဲ၊ အ႐ွန္ဟံြမဲြ က်ာ္ႀတဲဟံြဒွ္၊ ပေစၥဂဗုတ္ သၢဳတ္ပႛဲတၠံဂွ္၊ ဗုဒၶဟုီတံြ တၠံဂွ္ဟံြျပဲ၊ ဇမၺဳဒိပၸ နာမဟုီသၠဲ၊ ရတ္ပိေလတန္ အ႐ွန္က်ာ္ႀတဲ၊ ပေစၥဂဗုတ္ သၢဳတ္ေကႜံ၀ှ၀ဲ၊ တၠံပုဦ၀ံြမဲြ ျပဲေလာန္ေသင္ဟာ၊ ဒွ္ေသႝဟ္နိဗၺာန္ ထာန္က်ာ္တမႜာ၊ ကလိေကႜံကႜာ တဏွာရာဂ၊ ဓ၀္နာံ႐ုပ္ပႜိဳတ္ ဖအုိတ္ခႏၶ၊ ျပဲနဴတၠံပိ ဗဲြ၀ိေသသ၊ ဇမၺဳဒိပၸ ခုတ္လ၀္နာမေရာင္။ ။

တၠံဇမၺဳဒိတ္ လအိတ္ျပာထာ၊ ေဇႝာ္သလဲကုီ ဟုီပႛဲသခ်ာၤ၊ ဗႝတ္စွ္လၝီပႜန္ ပၱန္ေယာဇနာ၊ ေပႝာ၀္စွ္လၝီကႜာ ေယာဇနာဂွ္၊ ပိလၝီေယက္ပႜန္ ဇန္တံမံင္သၞဟ္၊ ပန္လၝီေယန္ဂွ္ ဒွ္မွာသမိတ္၊ ပိလၝီလအိတ္ မတိတ္ဒွ္ၿဂိဳပ္၊ မဒွ္ဗဒုိပ္ ၿဂိဳဟ္ေဟမ၀န္၊ ဂင္ေဇႝာ္ထပွ္ တၞံထပွ္တန္၊ လစထပွ္ ႏံြႀကှဇွ္သန္၊ ဗဲြယမုပႜန္ မႏၵကိဏၰှ၊ မဲြယမုပၛှ သှဟပါထ၊ အနဳတတ္ပႜန္ က႑မူလ၊ ရထကာရ ဆဒၵႏၱမဲြ၊ က႑ေလေဟင္ လစေရင္ေဂႜာဲ၊ ၀ံြလစတံြ ထပွ္မဲြရ၊ ေဇႝာ္ကုဪဇာႀသဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ ေပႝာ၀္လစဂွ္ ထပွ္မဲြဒြန္၊ ဒယွ္ျပာကဋ္ လစဆဒၵန္၊ ဍာ္ညံင္ပၠၜယန္ ေကႜင္ကႜန္သာ္လြာ၊ သကၠဳသြိသြန္ ဟန္ဗန္ဇၞာပ္ရာ၊ ပႛဲလအိတ္ဍာ္ သာ္၀ံြမဲြသာ၊ ၿဂိဳပ္ဟင္ရံေဟင္ ႏံြတၜေသင္ဟာ၊ မဲြေယာဇနာ ပုိင္အာလစ၊ မၝးဟင္ရံင္ ဂႜံင္ဥဒက၊ ဥပၸဳဪလမၥံက္ ပံက္ထာင္ရာင္ဂ်၊ ေသႜာံယာန္နှလာ ေရင္ဗဂါသႜ၊ မဲြေယာဇနာ ပႛဲလွာၿဗံက္ျဗ၊ မၝးဂွ္ရ အဇသာ္ခ်ီဳ၊ ဥပၸဳဪဗေကတ္ ပူေရတ္အာကုီ၊ မဲြေယာဇနာ ဂၛိဗၢါေရင္ၿဂီဳ၊ မၝးဂွ္ကုီ ဗုီကႏၷကာ၊ ဥပၸဳဪဗတာင္ ရာင္တၜမဲြသာ၊ သုီဥပၸဳဪပိ ပံက္ထာင္ဂၛိဗၢါ၊ မဲြေယာဇနာ ေရင္အာဗုိင္ေကႜာံ၊ မၝးဂွ္သံြ ဂြံၿဂိဳပ္ဒယွ္၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ ဗုီနဲၾကၜဂွ္၊ မဲြေယာဇနာ ဟံြျခာဣငၝဳဟ္၊ မဲြေသႜာံကရာတ္ ဂၛိာတ္မံင္သၞဟ္၊ သုီေသၢဟ္အျမာဲ လမာဲဒုိဟ္စွ္၊ ထုိက္ထာင္ကသ၀္ ထုိင္ပ၀္ဗလွ္၊ မိတ္သူရိယ် တလႀကှဇွ္၊ ပံက္ထာင္မံင္သၞဟ္ ဒွ္မဲြေယက္ရ၊ မၝးဂွ္ပႜန္ မိတ္စႏၵိမ၊ ၿဂိဳပ္သြာမသုန္ ႏံြဂုန္ေတဇ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ ေဒံါပႛဳီဖလ၊ မဲြေသႜာံကရာတ္ ဂၛိာတ္ျဗံက္ျဗ၊ မဲြေသႜာံနှလာ ေရင္ဗဂါသႜ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ၿဗှ ဗစှခဏ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ တုပ္ဗုီအဇ၊ မဲြေယာဇနာ စႛးထာန၊ မၝးဂွ္ရ ဇုိင္လစသန္၊ လဒုံကံက္ေဒြင္ ေရင္မံင္ဂႜိဳင္တန္၊ ႏွၜရၜတၜပႜန္ လက္သန္ကုိပ္ကႜာ၊ ၀ုန္ေ၀ါတ္ကမတ္ ေပင္ကႛတ္ပႛဲလွာ၊ တၝိဳက္ဂလာ သုီသြာဒကွ္၊ မဲြေယာဇနာ သခ်ာၤဟုီတြံ။ ။

မၝးနဴဂွ္ ပဒွ္အနှ၊ ဒွ္ၿဂိဳပ္ေၾသာံပႜန္ ဂႏၶသာလှ၊ မဲြေယာဇနာ သတ္တၞာခပှ၊ မၝးဂွ္ပညှ ဖှတ၀ှေဂႜာဲ၊ သတ္ေျဗာ္ပလွ္ မဒွ္ၿဂိဳပ္႓ဲ၊ ဂကူဂႜိဳင္သာ္ လမာ္ဂႜိဳင္နဲ၊ ပြိဳင္ၿဂိဳပ္႓ဲ မဲြေယာဇနာ၊ မၝးဂွ္ပညှ ဂအှဂႜိဳင္ရာ၊ ဂအှဂႜိဳင္သာ္ ပႛဲဍာ္လာံအာ၊ မၝးဂွ္အၜ ၿဂိဳပ္႓ၜသအှဗၢါ၊ တႝံက႟ၜဂွ္ကႜာ တၞာတၞံသတ္၊ မၝးဂွ္ကုီ ဟုီကုဪအဆတ္၊ ၿဂိဳပ္ျဗာတ္ျပာကဋ္ သတ္တၞာျဂင္စိင္၊ ျဗာတ္ဂႜိဳင္ဂကူ ဍဳဟ္ေသာေပင္သႝိင္။

ဂတဂွ္သြိင္ ဓိတာန္ဗ်ိင္ေဂႜာဲ၊ ပံက္ထာင္ရာင္နး လုပ္အာဗႜးတၝဲ၊ မၝးဂွ္ေဂႜာဲ သတ္နဲကရာင္၊ ၿဂိဳပ္ပႝဟ္ဖာ သတ္တၞာကႜာင္၊ သတ္ဍာတ္ရၜက၀္ ညံင္ေဇြာ၀္လုပ္ပါင္၊ ဂတဂွ္ဗ်ာင္ ကႝာင္ညံင္ခယာ၊ ဒွ္ၿဂိဳပ္မင္ဂႜန္ ဍာတ္ေလာန္႐ွ္သာ၊ ဂတဂွ္ကုီ ကြိတ္သုီလင္ကာ၊ ဍဳဟ္ဂုဪပလ က၀ဂြံက်ာ၊ ၿပိပ္ယန္သုီသႝ ဂႜာဲပအဟာ၊ မၝးဂွ္ကႜာ မဲြသာ္ၿဂိပ္ဆု၊ ပ႐ုိက္ပႝၜ ဖ်ၜသတ္ချပဳ၊ ဓေရဲခယာ္ သတ္သာ္ဇုိင္ငၝဳ၊ ဂ၀းလကုီ သတ္ခ်ီဳအနဳ၊ ဍဳဟ္ျဂင္လအုဪ၊ ဂ႓ုဪ႐ု႐ု၊ တရးဟံြမာန္ နိဒါန္ၿဂိဳပ္၀ံြ၊ မၝးၿဂိဳပ္ဆု ၀ံြေလမဲြသာ၊ ၿဂိဳပ္ဒုန္ေဇႝာ္သႜဲ မဲြေယာဇနာ၊ ဂကူဒုန္ပႜန္ ဂႜိဳင္သန္ျပကာ၊ ပႛဲလအိတ္တုန္ ၿဂိဳပ္ဒုန္ဂွ္ကႜာ၊ တၞံထပွ္အုဪ စုဪတၜအၾကာ၊ မဲြယမုကႜာ စုလကာလ၊ မဟာကာလ ပဗၺတေဟင္၊ မဲြဥတၱရ ပႆဟုီေျပင္၊ ဂႏၶပႆ ပႜမဲြလေမင္၊ မဲြသူရိယ ပႆဟုီေျပင္၊ မနိပႆ ႏံြံေတဇေတၞင္၊ သု၀ဏၰေဟင္ ေရင္မံင္အပႛဲ၊ သု၀ဏၰဂွ္ ထပွ္ေယက္ျပဲ၊ ေတံတၞံတရၜ နဳဘၜဂႜိဳင္နဲ၊ သတ္ေစွ္ေလာဲေလာဲ မဲြေယာဇနာ၊ တၞံမၝးအုိတ္ ႓ိုတ္ဟုီသခ်ာၤ၊ မဲြေယာဇနာ စုလကာရ၊ သုီတၞံထပွ္ ခႜင္ျမဟ္ခဏ၊ နဴဒတန္က၀္ ဗိုင္လ၀္လစ၊ ဒိုဟ္ႚသာန္ရ လစဆဒၵန္၊ ၿဇဲသုံမဲြတႝံ ႏံြနဴက၀္တန္၊ ဒစိတ္ေယက္ပၛဳင္ ၿဇဲ၀ံြသႜဳင္ေလာန္၊ ဗႜိဳင္လမှဂ္ွ ထပွ္ေယက္ပၱန္၊ နဴတိတန္ပႜန္ ညန္ဒုဪကႝတ္၊ စွ္ပိေယက္ပၛဳင္ သႜဳင္ျပာကဋ္၊ ကႝာင္ပန္အဆတ္ ဗႝတ္မဲြမဲြေယက္၊ ဟံြဂြံယုတ္ေဒက္ မဲြေယက္သၞဟ္ညှ၊ သႜဗုီအဇ ျမသာံျဖာဏှ၊ ညံင္မႝိဟ္သၞတ္ သတ္ျဂင္ဗစှ၊ ၿဇဲသုံက်ာ္ႀသှ အနှကာလ၊ ဒွ္ဇနဴပႜန္ စိင္ဆဒၵႏၱ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္ၿပဲ သကဲလစ၊ ဂုိဟ္တၞံႏံြမဲြ နဲသု၀ဏၰ၊ သလဲဂုိဟ္ရ ဟီုပႜသခ်ာၤ၊ ကႜံ႓ါေစွာ္ေယက္ ဟံြဂံြေဒက္အာ၊ ဒွ္ဒမံင္ကႜာ စိင္မွာဆဒၵန္၊ လတူဂနင္ ၾသင္လစသန္၊ သတ္ဇုိင္႓ါကုီ သုီသတ္ဇုိင္ပန္၊ ႏံြတၜဂႜိဳင္နဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ လစအသ၀္ ဟုီပ်းလ၀္ေရာင္။ ။

မာရဇိေနာ က်ာ္ေဂါတမ၊ ပႛဲက၀္ဘျဒ ဘ၀တမႜာ၊ ေဂတ္ဖံင္ပဏံင္ ဘုမၼိသံင္သာ၊ ဟုိတ္ပေလာကံ ပရံပရာ၊ ပႛဲဂႜံဂ၀္စိင္ ဒရိင္ေဟမာ၊ မကၱဳဪဒွ္ရ ခဏဂွ္ကႜာ၊ ဗႜးနဴဂ၀္မိ ဣဓိျပာထာ၊ ညံင္ေတာ၀္ပြန္ ပၠၜကဏၰကာ၊ ကေရာံျပ၀ါ ေဇႝာ္အာဗဲြေလြင္၊ ဂကူဆဒၵန္ ၿပဲေလာန္ေသင္ေလင္၊ ပါရမှေျပင္ ေတၞင္နဴစိင္သအာင္၊ ေဇႝာ္သႜဳင္လဗာင္ ႏံြသာင္ျဒဟတ္၊ ဇမႜိင္ျပာကဋ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ ကႜံ႓ါေစွာ္ဟတ္ တိတ္႓တ္လ၀္ပႜန္၊ လပွ္ဆဒၵန္ ညံင္ညးေသာန္လ၀္၊ ဇမႜိင္ဟုီပၛဳင္ ကႜဳင္ပႛဲအခ၀္၊ မသုန္ေစွာ္သႛာံ ဒစာံဟတ္ဓ၀္၊ ျဒင္တုုပ္အၝ၀္ ဂႜးထ၀္အပႜာ၊ ဇမႜိင္ပိေစွာ္ တြံပႛဲသခ်ာၤ၊ စွ္သုန္ဟတ္ဆုိက္ ဒွ္ဗ၀ုိက္ကႜာ၊ မတ္သာ္ဗဒါ ေကၱာ၀္႓ါညံင္ပႝိက္၊ ကၞံင္႓ါညံင္ခ်ဴ စိင္ဇၞဴထမိက္၊ ေသႝံညံင္မႝိက္ ပႝိက္သိန္လာ၊ ဗတလဟုဲ အံင္မွဳဲသာ္လြာ၊ စးတုပ္ဇုဪတၝ အဇပမာ၊ ကာပ္ပါင္တုန္ကႜာ သာ္လြာဇာင္ငၝဳ၊ ခေ႓ံါတလင္ ခႜင္လုံဇကု၊ ေလာမာအနဳ ဂြဳညံင္ေဍာင္ကုိန္၊ သုီလ်းတရၜ ႏံြနဳဘၜတြိဳန္၊ ခါဂံါကြာ္ေလ နဲႚရာ၀ုိန္၊ စိင္ဗ၀၀္ပုိန္ ေဒါ၀္တြိဳန္ေဟမာ၊ ဟံြဂံြလံေဟင္ ဗဲြေလြင္ေဇႝာ္အာ၊ ဒစာံေစွာ္လၝီ ခပ္သီျပ၀ါ၊ ဒွ္သကံသၞတ္ ႀတံဳကႝတ္သာ၊ လမုိန္သှကႜှ ႏံြတၜသအှဗၢါ၊ ႐ုပ္ေဂါ၀္႓တ္ႀသၜ စိင္ျဗၜႏံြ႓ါ၊ မဟာဘဒၵါ ဒွ္မွာေဒ၀ှ၊ တၜတဲသတုံ ႏံြကုဪက်ာ္ႀသှ၊ ဒွ္စိင္ျဗၜေဇႝာ္ ေဗာ္မေဟသှ၊ တဲဇြိျပာကဋ္ ပယတ္ဟံြခ်ှ၊ စူဠဘဒၵါ နာမခုတ္ပၛှ၊ ဒွ္စိင္ျဗၜေဍာတ္ ႐ုိဟ္တၝဲမွတ္လြှ၊ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာအနှ၊ ႐ုိဟ္တၝဲသှကႜှ ညှသာသၞဟ္န္၊ ခါေဗာဓိသတ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ ေကာံစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာမဲြဒြန္၊ ကေရာံျပ၀ါ စိင္နာဲသာဇန္၊ ေဒါ၀္ေဟမ၀န္ ထာန္ၿဂိဳပ္ရည၊ ၾကာဒ႐ုီပကၜ နဳဘၜကႛင္ျပ၊ ဒုင္ယမုကႜာ မာလာကာရ၊ နဴၿဂိဳပ္ပၠၜအာ ကမာလစ၊ ေ၀င္ဍာ္ေ၀င္ပၠၜ ၾသဟ္ပၱၜစိတၱ၊ စ၀ါလကိုန္ ပၱိဳန္ဓတ္ကာယ၊ ေကႜံကမာရ ေဒသတႝံၿဇဲ၊ ဗ်တ္ဍာ္ဇကုၿဇဲ နဲဂွ္ပယတ္၊ ကေရာံျပ၀ါ မွာေဗာဓိသတ္၊ ေကာံစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာပယတ္၊ မွာေဗာဓိသတ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ မိတ္သႛိဳက္႓ါ သာဓာလီ႓န္၊ သႝံက္လဗိင္ သုိင္သႜိင္တၜတုန္၊ ေဒါ၀္စိင္ဂမႜိဳင္ ႐ုိင္င္ဟံြခႜန္၊ ပႛဲေဟမ၀န္ တန္မံင္တၜတုန္။ ။

ႏံြမဲြကာလ တသုိက္ျပာထာ၊ စိင္ေဗာဓိသတ္ ၾတံဳကႝတ္သာ၊ ဒစာံေစွာ္လၝီ ခပ္သီျပ၀ါ၊ မဲြမဲြဍီဳဍီဳ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ၊ သၠဲသတုံဇြိ ဒမႜိဟံြျခာ၊ လဗာင္လုပ္အာ ၿဂိဳပ္မာလာရ၊ လုပ္႓ွ္ေ၀င္ပၠၜ အပႜၜေဟမ၊ အပႛဲၿဂိဳပ္ဂွ္ ပဒွ္ေဒသ၊ ဓိတာန္သက္သက္ လ႟က္ကႝာင္သႜ၊ မဲြေယာဇနာ သခ်ာၤဟုီပႜ၊ မၝးဂွ္ရ ပၠၜဂႜိဳင္ျပကာ၊ ဂမုင္ဓိတာန္ ေကွ္ျပာန္စမၝာ၊ အနာင္သဂါ မာလှတ၀္သြ၀္၊ အံင္ေရင္ဂေဇင္ ေျပင္ေဍာင္ရာင္ဗ၀္၊ ဒလာဲသန္ထ၀္ ဇ၀္ကုဪဇ၀္ဗၢါ၊ မၝဳဪကုန္မၝဳဪကြ ဂႏၶမာလာ၊ ပၠၜဂေနင္ရတ္ ပေစၥမဲြသာ၊ အဘိက္စမၸာ မာလှဍံက္ဆာင္၊ ေတႝာ၀္သၞီကာက တႜေသႝင္ျဒ၀္၊ ဂေငၝင္ဇာပ္ပ၀္ တမၛ၀္ဂၿမိင္၊ သာဲအဒဲါကႜံင္ ညံင္ဗ႐ုတိင္၊ က်ာပုိက္လ၀ိင္ ဒၿမိင္ၿဂိဳပ္ပၠၜ၊ က်ာပိုက္လဟုဲ ၿဗဲၿဗဲျပဟ္တၜ၊ အ႐ွာံၿဂိဳပ္ပၠၜ ရၜနႏၵ၀ုိန္၊ ယ၀္ညးလုပ္စုိပ္ ၿဂိဳပ္ဗ၀၀္ပုိန္၊ ဒဒုိက္႓ုိန္ဒွ္ ယဲပူမွ္ဍိဳန္၊ ၿဂိဳပ္ဒၿမီဳပကၜ ႏံြနဳဘၜတြိဳန္၊ နာဲေဍာင္ထာင္ကုိန္ ခ်ိဳန္ဂွ္လုပ္အာ၊ နကုဪလပွ္ သၞဟ္ဇၞဴႚရာ၊ ဗလဲေကတ္တုဲ ႀတံဳလြဳဲနာဲသာ၊ ဂ႐ုိက္ပၱဳံပကၜ ကုစိင္ျဗၜ႓ါ။ ။

ခ်ိဳန္ခဏဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ဍိဳန္ဍိဳန္ညွာညွာ ကုမွာေဒ၀ှ၊ မဟာေဒ၀ှ ျဗၜမေဟသှ၊ ဂ႐ုိပ္ပၱဳံကႜာ ခါဂွ္ဒၝှဒၝှ၊ ဓိတာန္အနာင္ ပံက္ထာင္ရာင္ဖှ၊ ျပဟ္ေစွ္ဒၝှဒၝှ ဖှတ၀ှေဂႜာဲ၊ ဒတုံတူစး ျဗၜညးမျပဲ၊ ေမာ၀္ပႛးလမာဲ အျမာဲကႜံမဲြ၊ ေဗာဓိသတၱ တလျဒင္ဗႜဲ၊ ကာလႀကၜတဲ ပႛဲစိင္ျဗၜေဍာတ္၊ စူဠဘဒၵါ နာမျပာကဋ္၊ ဂ႐ုိက္ပၱဳံသၞတ္ ႀတံဳကႝတ္ညး၊ ကေလာံအခ်ၜ ဏွၜဒတုံျပး၊ ခ်ိဳန္ဂွ္ေစွ္ဒး စးစိင္ျဗၜေဍာတ္၊ စူဠဘဒၵါ ခါဂွ္အဆတ္၊ သုီဍာ္ရမတ္ ဂမအတ္ကေရဲ၊ အခ်ၜကိစၥး ဗုိင္တးေႀသဲေႀသဲ၊ ေျဒပ္အာေျဒပ္ကႜဳင္ သုင္ဂ်ိပေဟဲ၊ စိင္ျဗၜစုိတ္ေဍဲ ေထဲကုဪဆဒၵန္၊ အဲဟုိတ္ဟံြဆာန္ ႏံြျဒဟာန္အန္၊ သုီသၝိအခ်ၜ ႏွၜေထာံကုဪပႜန္၊ ျဗၜေဇႝာ္ဟုိတ္ဆာန္ ႏံြျဒဟာန္ေလာန္၊ ပၠၜဟံြကႜိေစာန္ ျမေမာ၀္ေလာန္လာန္၊ ဂ႐ုိက္ကုဪပၠၜ ဟုိတ္ျဗၜညးဆာန္၊ ပစုိတ္ဟဲမာန္ ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္၊ ေဒါ၀္စိင္ဂမႜိဳင္ ႐ုိင္င္သအှဗ၀္၊ အဲျဗၜဒးဂြ ဟံြကေလင္ခ၀္၊ ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္ အသ၀္သံြမ၊ ပုဦစိင္ျဗၜ႓ါ မဲြသဘာဂ၊ ေကႜာန္႓ိုတ္တၜကုီ အာ႐ုီကာမ၊ ဂကူေလ၀္တုပ္ ႐ုပ္ေလ၀္ဟံြက်၊ ဟံြႀကိဳက္ကုဪပ ျပ၀၀ံြပႜန္၊ ဟံြမင္မဲြလ၀္ ဓ၀္ဂတိပန္၊ မံင္ကႜာရနာဲ ဟာဲမဆဒၵန္၊ ခါနာဲဟံြခ်ိဳတ္ စိုတ္အဲဟံြတန္၊ ေဒါ၀္ေဟမ၀န္ ကုဪအုိတ္သၠန္ဒဲ၊ မိစိင္ျဗၜေဍာတ္ မွတ္ဒက္လ၀္၀ဲ၊ ေဗာဓိသတၱ တႜျဒင္ဗႜဲ၊ ေ၀င္ၿဂိဳပ္ပကၜဖဲ ႀသဲေစွ္လစ၊ သုီျပ၀ါသႛာံ ဒစာံလၝီဂ်၊ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ ေစွ္အာလ်လ်၊ ေ၀င္ဍာ္လစ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဗ႐ုေ၀င္အၜ ထုိက္ပၠၜဒကွ္၊ တူစိင္ျဗၜ႓ါ ဗ႐ုဲဏာျပဟ္၊ ညံင္ျဗဲတေသင္ စိင္ေ၀င္လပွ္၊ ထုိက္ပၠၜေသၞဟ္ဂွ္ ပဒွ္အသ၀္၊ ဒုင္ဏာကုဪသၞဟ္ မဟာဘဒၵါ၊ စိင္ျဗၜေဍာတ္ညာတ္ နရာတ္သိင္သာ၊ ပႛဲျပ၀ဂွ္ ဒွ္၀ဲမဲြ၀ါ၊ စူဠဘဒၵါ ခါဂွ္ေသၢာံညာတ္၊ ပႛဲစုိတ္နရာတ္ သၸာတ္သၺပူဆာ၊ ျပ၀သၞီိစိင္ ပႛဲစုိတ္သိင္သာ၊ တူဂႜိဳက္တႝံ ဂႜံမေနာဒြါ၊ ညံင္ၾကက္လကံ ကႜံဗဟှတာ၊ ဒက္လ၀္၀ဲအုိတ္ ပႛဲစုိတ္ေသင္ဟာ၊ ေဗာဓိသတၱ တႜအဒၛာ၊ ေ၀င္ဍာ္ပၠၜဖဲ ကြာ္ႀသဲတုိန္အာ၊ စူဠဘဒၵါ ပႛဲကာလဂွ္၊ ေဍာင္ပၠၜဒကွ္ မိန္ဂိုင္႓ွ္ဏာ၊ တြာ္ႀသဲဗက္အာ ၿဂိဳပ္မာလာရ၊ စုိတ္ထာန္ဇနဴ ဗ်ဴပတန္ကာယ၊ ခ်ိဳန္ဂွ္ေဟင္ရ စူဠဘဒၵါ၊ စိင္ျဗၜျပာပ္အာ ခန္လြာဂုိဟ္ထ၀္၊ ထာန္ပေစၥက တလအသ၀္၊ ပ၀တ္ေလၝာ၀္ သုီဓ၀္သစၥ၊ ပၠၜဒကွ္အုဪ ဒၝှကုဪဒါန္ရ၊ ရာဒနာဗက္ ပႛဲပစၥကၡ၊ ယံြေသာ္ကႛိဳပ္မိ မိဂၛိသှလ၊ ဖုဪဒါန္အဲျဗၜ ပူဇၜပဒၞ၊ နဴ၀ံြအုိတ္သၠန္ ဖလုတ္ခႏၶ၊ နဴစိင္၀ံြကႜာ ႓းအာဘ၀၊ ဒဒွ္ေကာန္သၞီ သမႝိင္နန္ျမ၊ ကုဪဂြံဒွ္ညိ ဗဲြယုတၱိရ၊ စူဠဘဒၵါ ေလၞင္နာမ၊ ကုဪညးခုတ္ခၜ ပႛဲဘၜဂတ၊ ကုဪျဒင္တီညိ ဇာတိႆရ၊ ျဒင္ဆဒၵႏၱ တလအဒၛာ၊ ဒုဪအဲျဗၜသြံ ကုဪဂြံဖ်ၜဏာ၊ သၞီစိင္ဆဒၵန္ သၠန္ကုဪလသာ၊ မိပတၳနာ ရာဒနာရ၊ တုဲပႜန္စၜအာ အရာေဒသ၊ စံင္တူပူဆာ လၝာပ္လၝာသၸာထ၊ လုံဂႜံကာယ ျဇအာ႐ုိဟ္တၝဲ၊ တူဂႜိဳက္လဟုဪ တုဲကၱဳဪဒွ္ယဲ၊ ဟံြဂြံဗႝတ္ ကၞတ္ဍာ္ေခ်ာဲ၊ တိက္ကေ၀န္တၜ ဒကၜတႝံျဇဲ၊ ရမတ္ညံင္ျဗဲ ႐ုိဟ္တၝဲျဇာဲအာ၊ စူဠဘဒၵါ သိင္သာတၜတုန္။ ။

ဟးသၞီဆဒၵန္ဒဇန္ဂႜိဳင္စံြ၊
လၞဳဟ္ေကာေထာံကေလာံအခ်ၜ၊၊
ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္မိစံြလ၀္သြၜ၊
သၠန္ကလိဘၜဂုန္ပၠၜရသံြ။ ။
ပုိဦစိင္ျဗၜ႓ါအာကႜဳင္မဲြစံြ၊
လၞဳဟ္ေကာသံြစံြစုိတ္ဟံြဓ၀္၊၊
ေထာံေဖ်ံအခ်ၜအဲျဗၜလင္ေဇြာ၀္၊
သၞီစိင္ဟံြဓ၀္အသ၀္ေကြံသံြ။ ။
ဟံြတီသၢးပၠၜအခ်ၜေရာင္ေထာံ၊
ပ၀၀ံြသံြသၨိဳင္ဂြံပတန္စုိတ္၊၊
ဟံြခ်ပ္ေတာ္ဆတလျဒင္ဗုိတ္၊
ပ၀ုိတ္ဟံြ၀ုိတ္ဒုဪခ်ိဳတ္ရသံြ။ ။
ဂုန္သီၞစိင္ဗႜာဲနာဲထ၀္ကေလာံ၊
ကမတ္ဍာ္သံြမိဟံြမိက္သၝာဲ၊
ေကာဆာန္ျဗၜေဇႝာ္မဲြေဗာ္ဟံြႀသာဲ၊
ၿဂိဳဟ္မိတူလာဲဒႝာဲ၀ံြရသံြ။ ။
ကုိပ္ေတံနာဲသၢးေလင္လးမဲြစံြ၊
လၞဳဟ္၀ံြသံြဂြံစိင္ျဗၜေဇႝာ္၊
ရာပၠၜမျပဲဗလဲလေ႓ၚ၊
မိမဲြမဲြေဗာ္ဟံြေကာ္ရသံြ။ ။
ဟးနာဲျဒင္ဗႜဲအဲမဲြေကာစံြ၊
သမႝိင္ျဇဲသံြဂြံပဒမံင္၊
ညာတ္ညးကုဪညးေလင္လးေဟာကႜံင္၊
ၿဂိဳဟ္ပႛဲတူစံင္ျဗံင္ျဗံင္ရသံြ။ ။
ျဗၜေဇႝာ္ဟုိတ္ဆာန္ေရင္ကာန္မဲြစံြ၊
ထုိက္ဒကွ္သံြ႓ွ္ဂြံဒုင္ကုဪ၊
မိမဲြေဒါ၀္ညးဒးဒုင္စ႐ုဪ၊
ဂ်ိဳင္သကၠဖုဪၿပဪဳလုီရသံြ။ ။
ေတံပၞတ္က၀္အသ၀္ဂႜိဳင္စံြ၊
ျဗဲေဇႝာ္ဗၢဴသံြမဂြံပႜိဳတ္ကုီ၊
မိဂုန္သၞီစိင္၀ိ၀ိင္ေသင္ပႛီဳ၊
ဗတ္အုိတ္လမ်ီဳ႓ိုဟ္ကီုရသံြ။ ။
စူဠဘဒၵါ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဇေရင္တႝံျဇဲ ႐ုိဟ္တၝဲျဇာဲကွ္၊ ေထာံေကြံျပ၀ါ ဟံြအာတႝဟ္၊ ဆယ၀ုီအၜ ႏံြတၜၾသဟ္ၾသဟ္၊ ပႛဲခဏဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ေဗာဓိသတ္ကုီ သုီကေရာံျပ၀ါ၊ ဟံြညာတ္ျဗၜေဍာတ္ စူဠဘဒၵါ။ မူဟုိတ္ေရာသၢး ဂႜာဲဂစးအာ၊ သႝိင္တႝံျဇဲ ဇကုမဲြကႜာ၊ ညာတ္တုဲျပာပ္အာ မွာေဗာဓိသတ္၊ ဂႜာဲဇြိတ္သေပါတ္ ဟုီေရာတ္ၾသဟ္ပၱၜ၊ ယံြသႛဳိက္မ အနကဣျဗၜ၊ ပမိမံင္တၜ ဒကၜတႝံျဇဲ၊ ပဟံြသၝှမႜာ္ ကၞတ္ဍာ္ေခ်ာဲ၊ မူမိဒွ္ယဲ ပႛဲဂႜံကာယ၊ ပနာဲကႝပ္လွိင္ ဂြိင္သၸာထ၊ ေဒံၿဗၜညံင္ကၛ စကၞတ္ေခ်ာဲ၊ ဒတိတ္ဒဒွ္ ဟုီတံြကုဪအဲ၊ ၀ံြလ၀ါကိုန္ ႓ွ္ပၱိဳန္သာ္ဗႜဲ၊ ကၱဳဪစညိနာဲ ဟာဲညးမျပဲ၊ စူဠဘဒၵါ လၝာပ္လၝာတူယဲ၊ မိင္ႀတံဳမဟုီ ညံင္ညးပၠီဳဘဲ၊ ယံြအီဟံြဂး တဟးစုိတ္ပႛဲ၊ မဟာဘဒၵါ မႝဳံဇာႀသဲ၊ ျပာပ္ကႜဳင္တုဲသအး ယံြညးမၿပဲ၊ ဇေရင္တႝံၿဇဲ မိဒွ္ယဲဟာ၊ မိလပေထဲ ေကႜံပေဟဲကႜာ၊ ဆပုဦညး႓ါ အာကႜဳင္မဲြစံြ၊ ဟံြတီဒးေထာံ ကေလာံအခ်ၜ၊ ကေရာံေဍာင္ပၠၜ အခ်ၜကိတ္နာဲ၊ သၞီစိင္ဟံြတီ ဓနီစႝာဲ၊ ကၱဳဪညိကႜာယာဲ နာဲပပႝတ္၊ ႚဟိညံင္ကၛ စေခ်ာဲကၞတ္၊ ပုဦစိင္ၿဗၜ႓ါ ဟံြျခာပယတ္၊ သႝိင္ဓိတာန္ ဆာန္နဴေဍာတ္ေဍာတ္၊ စသိုင္အာ႐ုီ မဲြဒြီဳဟံြေဆာတ္၊ မိပပႝတ္ စကၞတ္ကႜာ၊ မံင္လံမိခ်ိဳတ္ စိုတ္ပစံင္သႝာ၊ စူဠဘဒၵါ မိင္တုဲခါဂွ္၊ ေထာံမတ္သၝှမႜာ္ ဍာ္ရမတ္ျပဟ္၊ ယံြမစုိန္ဒွ္ သၞဟ္လၞာဂႝၜ၊ လဟုီမိဂွ္ ဟံြဒွ္သဘၜ၊ သၞီစိင္ဆဒၵန္ ဟံြရန္အဲၿဗၜ၊ ကေလာံအခ်ၜ မႏွၜကုဪအဲ၊ ေဒါ၀္ညးဂမႜိဳင္ ဂ်ိဳင္ဂ်ိဳင္ဒံြဘဲ၊ မုက္ေဍာတ္မတ္သ၀္ ဓ၀္ဟံြမင္မဲြ၊ ကံအဲကုဪအဲ လ၀္ကုဪအဲရ၊ မသကၠဳဖုဪ မူကုဪဂ်ိဳင္ပ၊ မိအုိတ္ခႏၶ ဟံြေဆာတ္ရၟဲ၊ ဂးဣငၝဳဟ္သၞတ္ ရမတ္ညံင္ၿဗဲ၊ ယ၀ုီတတ္တတ္ မတ္ဟံြလ႓ဲ၊ မွာေဗာဓိသတ္ ႀတံဳကႝတ္အ၀ဲ၊ မိင္ၿဗၜေဍာတ္ဟုီ သုီမတူယဲ၊ ရမတ္ညံင္ၿဗဲ ပႛဲဂွ္ဟုီတုိန္၊ ဟးထုိက္ကသ၀္ မိထ၀္ပႛိဳန္၊ ဟံြတီသၵးပ ေတာ္ဆကုဪဗုိန္၊ မိေဍာင္ထာင္ကုိန္ ဖႛိဳန္ေကႜံစုိတ္၊ ႀယၜညးမဲြ ပႛဲလုိက္သုီဖအုိတ္၊ ေလာဘေဒါသ ေမာဟဟံြပႜိဳတ္၊ သတၱံသၵးခ်ိဳတ္ ဟုိတ္ပိျပကာ၊ ပၞတ္ပိဖၜ နဳဘၜျပကာ၊ စံင္ပၱဴေကႜံညး လုံရးခန္လြာ၊ ႀယၜညးမဲြ ပႛဲလိုက္၀ံြကႜာ။ သုီေလာဘေဟင္ ဒးခ်ိဳတ္ေသင္ဟာ၊ ခ်ိဳတ္ဒးနရက္ ၀ှပက္ဗက္အာ၊ လၞိဳန္ဂႜိဳင္၀ါ မအာဒွ္ၿပိဳတ္၊ ပူဂုဪမဲြရ နေဒါသခ်ိဳတ္၊ တၝဲမဒးခ်ိဳတ္ ဒွ္ဟုိတ္နာဂ၊ ဗႜးနဴနရက္ ၀ှပက္ဂတ၊ မဒးဒွ္နာ္ က်ာ္ႀတဲတံြပႜ၊ ပူဂုဪမဲြေရာ ခ်ိဳတ္နေမာဟ၊ ဗႜးနဴနရက္ ကၱဳဪဒွ္ယကၡ၊ ပဟုိတ္ဂွ္ရ္ မွာယလဂၢန္၊ နာဲေအင္ဒုင္ညိ လံကလိသၠန္၊ ေဇႝာ္စုိတ္ေဍာင္စုိတ္ ဟုိတ္အပဲါပန္၊ ကၱဳဪကႜာလဂၢန္ မိပၱန္ကာယ၊ နဴ၀ံြဂတ ျပ၀သာ္ဂွ္၊ ဗႝတ္အာယုက္ေရာ ေကာဟံြကုဪဒွ္၊ ဂးတုဲသၞီစိင္ လြိင္ဏာလပွ္၊ ထ႟ပတုိန္ျပဟ္ ခါဂွ္မဲြတဲ၊ မဟာဘဒၵါ ဂုိင္သြာဗလဲ၊ ညးၿဂဲအဲၿဂဲ ႓ိုန္ဗလဲတၜ၊ ဟုိတ္ေ၀င္အာဟာ ခါဂွ္စိင္ၿဗၜ၊ ဇကုတတ္တတ္ ျဒဟတ္အန္တၜ၊ ညံင္လြတ္ပတ္ၿဒၜ စိင္ၿဗၜေလာတ္မာ၊ ယ၀ုီတဟက္ ပလက္ျဖာျဖာ၊ ဟုိတ္ေဒါသဂၢိ ဂ်ိမေနာဒြါ၊ ၿဂိဳဟ္ပႛဲဒကုတ္ ၾကဳတ္တူလာဲအာ၊ စူဠဘဒၵါ စုတိအာတုန္။ ။

ေဗာဓိသတၱ ကေရာံျပ၀ါ၊ သမၻာဇကု မာတ္စုတိအာ၊ ရမတ္တေသင္ ေပင္မံင္မတ္႓ါ၊ စိင္ဂမႜိဳင္သၞတ္ ဂေအာတ္ေဟာျဒာ၊ သၞီစိင္စကာ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဆုၾကက္စလန္ ေဇႝာ္သန္ႀကှဇွ္၊ ကုဪေကတ္နင္ျပဟ္ ကာလဂွ္ရ၊ ေကႜာန္သၝိစဏံင္ သြက္ဂြံစံင္ဇြ၊ နလပွ္ရ ဂုိင္ထ႟ပတုိန္၊ ျပ၀ါဂမႜိဳင္ ဟုပ္ဗုိင္ဟံြၿဇိဳန္၊ ေကတ္နင္ပၠၜႀသၜ ပူဇၜလၞိဳန္၊ နာဲေဍာင္ထာင္ကုိန္ ပဒက္သုိန္ပိ၀ါ၊ စံင္ေကႜံဇြေဟင္ ခ်ိဳန္ဂွ္ေသင္ဟာ၊ ဇုတ္စိင္ၿဗၜဂွ္ လပွ္ဂိုင္ဏာ၊ ပႛဲဂုိဟ္တၞံထ၀္ စံြပၱန္လ၀္ကႜာ၊ ေဗာဓိသတၱ တလအဒၛာ၊ ဂေကာံျပ၀ါ ပႜန္အာလစ၊ ဇြစိင္ၿဗၜလြဳဲ စံင္ေကႜံတုဲရ၊ လေတံေဒံမ စူဠဘဒၵါ၊ နဴစိင္ဂွ္ကႜာ ႓းအာဘ၀၊ တုိင္ပတၳနာ ၿဗၜမွာအဂၢ၊ လတူနန္ျမ သုီေတဇလ်း၊ ပႛဲဂႝက်ာ္တုန္ သၞီပန္ဒရး၊ လုပ္တန္ဂ၀္သအး ဒးစွ္ဂိတု၊ သႜးဂႜံဂ၀္ တမၛ၀္လဒု၊ ေဒါ၀္ဍိက္ကုန္ကြ ေမာင္မတံ၀ံြ၊ လတူနန္ျမ အနဳေဍာင္ပၠၜ၊ ဗဲြေလြင္ေဇႝာ္အာ ခါဂွ္ေဍာတ္ၿဗၜ၊ ႐ုပ္သာ္႓တ္သၜ ရၜပၠၜဒကွ္၊ မုက္ညံင္ဂိတု အနဳခ်ဴဗၵဟ္၊ ေသာ္လမၥံက္သမၝဟ္ သၞဟ္ညံင္ေသႝင္ထုိင္၊ ေဂႝင္မတ္႓ါ၀ုိင္ ကုိင္ဖႛဟ္စ၀္၊ ညံင္ဒမင္ဍာ္ ဗပၚတၞံထ၀္၊ မတ္တုပ္ေကာန္ျဒာဲ စရာဲညးသြ၀္၊ သၞင္ပါင္ပႛီဳ ဗုီညးခ်ဴလ၀္၊ ဇာင္ငၝဳအၝ၀္ ကေတာ၀္ကႝဳသင္၊ ေငၝက္တုပ္ညံင္ျမဳ လ်းတသုခႜင္၊ ကံနဳင္အဖႜဴ ၿဗၜဇၞဴမွာတင္၊ ပိတန္ေရတ္ဆင္ ကႝင္ကံဇုဪနာဲ၊ ႀသိဳဟ္ဂတုဪပး ေဇႝာ္ကႜးစရာဲ၊ သၸာတဲသၞဟ္ လပွ္စိင္ဗႜာဲ၊ ေသႝံသိန္လွာ ဇုိင္႓ါေဂါ၀္ဆာဲ၊ ေဇႝာ္သန္စရာဲ ဂႜာဲဟုီဟံြမာန္၊ ထၞိက္မသုန္ ဂုန္တရၜထာန္၊ ဍိဳက္ေပင္တၜရ ၿဗၜတလဒါန္၊ စူဠဘဒၵါ နာမေကြံၾကာန္၊ ခုတ္ယၞဳအၜ ေကာန္ၿဗၜသၞီဆာန္၊ လတူနန္ယာန္ သၞတ္ဖႛာန္ပၠၜ၊ မသုန္ကႜံရ ဟံြကဍိက္ၿဗၜ၊ သှကႜှဂၿမိင္ ကြိင္ကြိဳက္ကၿမၜ၊ ပ႐ုိင္ေကာန္ၿဗၜ သၞီသႛၜနန္ထ၀္၊ အလုံဒုိဟ္စွ္ ဒယွ္တမၛ၀္၊ သၞီၿဗီဳမဒတ္ ေကႝာတ္အသ၀္၊ မိင္ပ႐ုိင္ဗက္ ဟုိတ္ဒါန္ဆက္လ၀္၊ စုိတ္ညံင္ဗ၀္ေမွာ၀္ ႏံြဓ၀္ေမတၱာ၊ ဖေအာ၀္ရာဇာဒုတ္ ကလုတ္စကာ၊ ကႜဳင္ပတၞာဲ ကုနာဲကႛိဳင္သြာ၊ သၞီမိမ႓ါ စုိတ္ညှသာရ၊ အေခါင္အ၀ုဪ တြဳဪသုီယႆ၊ ဇုိန္ကုဪတုဲအုဪ ဗုဪတသုဪဂ်၊ ေ၀င္ဒုင္ဖ်ၜဏာ ဍဳင္ဗာရာဏ၊ ပေသက္ၿပဲကႛင္ ဌာန္မဂၤလ၊ ဗလုိပ္ဖုံသၞတ္ ၿဗၜဒါန္ပဒၞ၊ လတူနန္ျမ အဂၢမဟာ၊ စံြပတန္လ၀္ကႜာ မဟာေဒ၀ှ၊ ဒွ္ဂႝက်ာ္ေဇႝာ္ ေဗာ္မေဟသှ၊ မသုန္ကႜံရ ေမာင္မတသှ၊ သုီဍိက္ကုန္ကြ ဇုိန္ကုဪသၸလြှ၊ စံင္ျဒ၀္ေႀသဲက်ာံ ဇၞာပ္ရာဂံါဇှ၊ ႐ုိဟ္တၝဲသၸလြှ ဟံြဂြံခ်ှအာ၊ ျဗဟၼဒတၱ တလကႛိဳင္သြာ၊ သႛိဳက္ေလာန္ဗႝတ္ ၿဗၜရတ္ကညာ၊ ၿဗၜသအာင္ေကႜံလ၀္ ၿဗၜသြ၀္ေရာင္အာ၊ သုီကုဪဂႝက်ာ္ မူသာ္ပမာ၊ ညံင္အိန္နာဲျမဳ ကုဪသုဇာတာ၊ သၞဟ္သၞန္ညှသာ ပႛဲတာ၀တိင္၊ ပမာနဲဂွ္ လၞဳဟ္၀ံြညှ၊ ညှသာသၞဟ္သၞန္ မဲြနန္ျဂင္စိင္၊ သႛံက္လဗိင္ သုိက္လွိင္တၜတုန္။ ။

စူဠဘဒၵါ မဟာေဒ၀ှ၊ တူေဒန္က်ာ္ႀသှ ညံင္ဗုီအနှတၝဲ၊ ပႛဲမသုိက္လွိင္ သမႝိင္နန္ဗႜဲ၊ နဇာတိညာဏ္ ပဋိဘာန္ၿပဲ၊ လတူနန္ဗႜဲ ပႛဲစုိတ္ပုိင္ျခာ၊ ဂဇံေဒင္လွင္ ခ်ပ္ျဂင္ဗစာ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ရ ဘ၀ကုိပ္ကႜာ၊ ပႛဲေဒါ၀္ေဟမာ ပကာဂစုိတ္၊ ဒမာယဲစုိတ္ ဟုိတ္နဴဆဒၵန္၊ မဒက္လ၀္၀ဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ ျဂင္တီေကတ္ရ ကာလဂွ္ပႜန္၊ စံင္တူပူဆာ ထသၸာေလာန္၊ ဍာ္ဟံြမိက္သုင္ ပုင္ဟံြမိက္ညန္၊ ဂုဏ္စိင္ဆဒၵန္ လတူနန္ဗႜဲ၊ စံင္တူပူဆာ ၿဇာဲအာ႐ုိဟ္တၝဲ၊ သၞီဆဒၵႏၱ တလျဂင္ဗႜဲ၊ မူဂြံါကာလ သာမယမဲြ၊ ဆဒၵန္ေသၢာံခ်ိဳတ္ ဗေပင္စုိတ္အဲ၊ ေသၢာံသကုတ္၀ဲ မဲြတၝဲညိေရာ။ ။