အတၳဳပၸတၱိ ဒုကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ အၥာနာဲနလႅာ

ညးမသၞာန္ နာဲတႜလြှ။ ညးမသြဟ္ ညးမလၝတ္၀င္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ ေကုာံ သၢံင္ေဗာ္ေႀတံ မာံသုိင္နန္။

နာဲတႜလြှ။ ။နဴစလက္ထက္ ေေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ေတံဂွ္ နာဲနလႅာ ေရင္တႜဳင္စုိပ္တရၜ ႓ိုတ္လုဪႏံြဒၞံင္ကုီေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။ေေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ နဴလက္ထက္နာဲနလႅာတံဟုီဂွ္ေတွ္ ပုဦဂွ္ ဟံြဒွ္မႝိဟ္ဏီပုဟ္၊ ဆဂး ပုဦေကင္လၝတ္လ၀္ လိက္ပႛဲ၀င္ဗဲြမဂႜိဳင္ ပေကာံပေက၀္ဗွ္လၝတ္လ၀္လၞိဳန္ရ၊ လၞဳဟ္ေလ၀္ ဆက္လၝတ္ဒၞံင္ လိက္၀င္ဖုိဟ္ရ၊ မႝိဟ္ဂတာပ္လ၀္အခိင္နာဲနလႅာတုဲတုဲကႜဳင္ေတံဂွ္ ဥကၠ႒ နာဲယွဦဳေက်န္၊ ဥကၠ႒ နာဲေထန္၊ ေကင္ဟုီလ၀္ႏံြမံင္ကုီ၊ ပုဦေလ၀္ေကင္ဂတာပ္ကႜဳင္ ညိညသၨိဳင္သာတုဲ၊ ရဲဟံြတီပရူ နာဲနလႅာမဲြေလွ္ ေသွ္ဒၞံင္ လၱဴတႝးလိက္ အတၳဳပၸတၱိညးလၞဳဟ္ဏံဂွ္ ပုဦစၞတ္သမၱီညးတုဲ ႓ိုတ္အဲသၞဟ္အေစာံ လၜကုဪပရူညးညိရ။

အလံင္နာဲနလႅာ၀ံြ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္၁၂၇၉-သႝာံ၊ ဂိတုစဲ(၁၁) မံက္၊ တၝဲစန္၊ ယၞဳမအံက္ နာဲေဍာင္၊ မိေဍာတ္၊ ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္ ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ရ၊ မိမကုဪမ႓ါ ခုတ္လ၀္ယၞဳ ေကာန္ဗႜာဲရတ္ မာံခ်ဳင္နိဳအ္ရ၊ ဂံြအာယုက္(၆)သႝာံဂွ္ မိမကုဪမ႓ါ သြက္ဂြံကတ္လၝတ္ပညာ စံြဘာတန္မူလ၊ ပႛဲဘာလက်ာ္ကြာန္က်ာ္ရဲ၊ သုီဘာတန္ေဒါ၀္ဘာပူဂုဪရ၊ ကတ္ကႜဳင္ပညာ ပတိတ္ဇဲလြှပရာ ဒယွ္ျပာထာဒၞံင္နဴေဍာတ္တ္ေတံရ။ ညးဂံြအာယုက္(၁၇)သႝာံ၊ သၸထပုဦသာမဏှ၊ စုိပ္အာယုက္ (၁၉)သႝာံ ရာံတိတ္နဴသာသနာတုဲ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္မိျဒဟာန္ မိေတန္ယွဳဦ ဇာတိကြာန္ယံင္ဒံင္ ေစွ္ဒႝာဲ၀ဲါအိန္ထံင္ရ။ (ညးခ်ဴလိက္၀ံြ ဗေပင္စုတ္လ၀္ေရာင္။)

ညးဂွ္ ေစွ္ဒႝာဲအာယုက္ေဍာတ္တ္ရ၊ ညးေစွ္ဒႝာဲတုဲဗက္ဂွ္ ရဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ စိုတ္တုပ္ ရုဲစွ္ပတုိန္ ကုဪညးသၸမႝိဟ္ေဇႝာ္ အုပ္ဓုပ္ကြာန္ရ၊ အခိင္ဂွ္ ညးဂြံအာယုက္(၂၂)သႝာံဓ၀္ရ၊ ဍဳင္ဗၞာေလ၀္ ဟံြဂြံဗႜး႓းဏီပုဟ္ သၝိႏံြဒၞံင္ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ လၞဳဟ္ဏံဂွ္ သၝိအာဲကၞာဲမိမညးဟံြေသင္ပုဟ္၊ သၝိဏံဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္သၝိရဲညး၊ ရဲညးဒွ္ဒၞံင္ဂကူၾကဳက္၊ သၞာပေရင္ပုိန္ျဒပ္မဲြတႜရ။ ရဲညးျပံင္အာဒႝာဲတႝဟ္ဟ္တံတုဲ၊ သၝိလၞဳဟ္ဏံဂွ္ ပအပ္လ၀္ကုဪ နာဲနလႅာရ။

အခိင္ညးဒွ္ဒၞံင္ မႝိဟ္ေဇႝာ္ကြာန္ ပႛဲကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ဂွ္ ဂေကာံကြာန္ညးကုဪညး ဒက္ကႜဳင္လ၀္ဂေကာံ ႏံြဒၞံင္ဖအုိတ္ရ၊ လကၠရၜဏံ ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္မံက္ကႜဳင္တုဲ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ နာဲအံင္ေထာန္ပႜတရၜတုဲ၊ ဂေကာံဖအုိတ္ဂွ္ ကေလင္ပံင္ေကာံ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၅၅)ဒပ္ပတိုန္ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ရ၊ အခိင္ဂွ္မၢး နာဲအံင္ေထာန္ ဒွ္ဥကၠ႒၊ နာဲနလႅာဂွ္ ဂြံအာယုက္(၃၈)သႝာံတုဲ၊ နကုဪကမၼတှဗဟုဪမဲြ ေကတ္လ၀္လ်ိဳင္ ေဆင္စပ္ကုဪဌာနဘ႑ာရ။

သကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၅၈) ဂိတုဂ်ဴလာင္(၁၉)ဂွ္ ေဗာ္ပႜတရၜဍဳင္မန္ သႜာဲေထာံနဲကဲေပဲါဗတုိက္ လုပ္ပႛဲေသႝာ၀္ (ပါလိမာန္) ေကတ္ဍဳင္မန္ပုဦ နကုဪဒှမ၀္ကေရၿဇှေပင္ေပင္ရ၊ ညးေလ၀္ ပါလုပ္ဒၞံင္ကုီရ၊ ပႛဲသကၠရာဇ္သႝာံ (၁၉၆၀) ဂိတုေဖပ္ဖရ၀္အာေရ၀္ (၆)ဂွ္ လက္ထက္ (အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း) ေကႜာန္ဗဒွ္ေပဲါရုဲမာဲဂွ္ နကုဪအမာတ္မန္မဲြ ညးဒုင္ရုင္မာဲသၠဳတ္ ပြိဳင္ဍဳင္က်ာ္ျမဟ္ရ၊ ဟံြဂြံေပဲါအံင္ဇႝးပုဟ္၊ အခိင္ဂွ္မၢး ညးမဇႝးမာဲကလိဂြံ နဒဒွ္အမာတ္နာဲဖုဪခ်ဪဳ( အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္ေရ၀္)၊ နာဲအံင္ေထာန္ (အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္ျဇပ္ဗဳ)၊ နာဲဖုဪစိင္ (အမာတ္မတ္ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္)၊ စႝးေကာန္ဍဳင္အရင္ နာဲအံင္လွငၝဳဦတံ ဇႝးကႜဳင္မာဲကုီရ။

ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၆၂) ဂိတုမာတ္(၂)ဂွ္ အလုဪအသှတံ သီအ၀ုဪ (၁၉၆၃)ဂွ္ နကုဪကႛိဳပ္သၠိဳပ္ နာဲယွဳဦေက်န္ တက္က်ာကုဪအလုဪအသှတံ ပေရင္႓ိုဟ္လလံ႓ါ၀ါ ဟံြအံင္ဇႝးဗက္ဟံြဂတာပ္ မႝိဟ္ျပာကဋ္ဒၞံင္ ပႛဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္မန္ဂွ္ အလုဪအသှဗက္ရပ္ ေဖ်ံေထာံထံင္ဖအုိတ္ရ၊ ဒဒွ္ရေဍံရပ္ဏာ အၥာနာဲနလႅာဏံဂွ္ လုဪစုိပ္ဒၞံင္ေရာဂွ္ ရဲသၝိဌာန္ျဗၜညး၊ ေကာန္ညးဟံြတီရ၊ ပႛဲကုဪေပင္(၃)သႝာံတုဲ ဂြံတီေကတ္စုိပ္ဒၞံင္ထံင္ ဍဳင္မတ္မလုီရ၊ ကာလမိက္ဂြံဆုဪ ကုဪညးအာကုီေလ၀္ ပိဂိတုမဲြအလန္ ပြိဳင္မဲြနာဍှ ေဍံကုဪအခိင္တက္က်ာရ၊ ဥကၠ႒ နာဲနလႅာ ဒးဒုင္စုတ္ထံင္ ကေရာံကႛိဳပ္သၠိဳပ္မန္ ပြိဳင္(၁၀)သႝာံရ။

နာဲတႜလြှ။ ။မူဟိုတ္ညးဒးေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ လုပ္ကႜဳင္ပႛဲကုဪေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အၥာနာဲနလႅာ ဗႜးတိတ္နဴထံင္ ပႛဲသကၠရာဇ္သႝာံ(၁၉၇၃) ဂြံအာယုက္(၅၆)သႝာံတုဲ၊ အလုဪအသှ ခ်ဴဓဇက္လ၀္ ဥပေဒအေျပာံ သြက္သႝာံ(၁၉၇၄)ႏံြဒၞံင္တုဲ၊ အခိင္ဂွ္ ေဍံဓမံင္တုိန္လ၀္ တြဳဪရးဍဳင္မန္ကုဪရေခင္ရ၊ ကႜာအလုဪအသှတံဟံြေကႜာန္မာဲဗု၊ ဗၥံက္ဂွ္ဏီ အၥာနာဲနလႅာမံင္ဂြံပႛဲသၝိ ပြိဳင္မဲြဂိတုျပင္ဂွ္ တိတ္ကႜဳင္လၸာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိရ၊ ဒႝာဲဏံေလ၀္ မႝိဟ္ေၾတံဇကုႏံြဒၞံင္ကႜးကႜးတုဲ၊ ကေလင္ေကႜာန္ပႜန္ဂတးပႜန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ဒွ္ညးလ်ိဳင္ လက္ထက္လုဪေရာ ပႛဲကုဪေဗာ္ဏံ ကဆံင္႓ိုတ္လုဪႏံြေရာ၊ ဂြံမူစိသႝာံေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။နာဲနလႅာ စုိပ္ကႜဳင္ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ျခာဟံြလံ ဒးဒုင္႐ုဲစွ္ နဒဒွ္ ညးအုပ္ကာ ဂေကာံကႛိဳက္ပ္ပႝာန္ရ၊ တုဲပႜန္ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၇၅)ဂွ္ ဒးဒုင္႐ုဲစွ္ ညးအုပ္ကာနာနာဗဟဪု ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိပႜန္ရ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၈၀)ဂွ္ ေဗာ္ေကႜာန္သဘင္သှကႜှ အလန္ပထမ၊ ပႛဲေဗာ္ဂွ္ ျပသႝာနာနာေဍံမံင္ကႜဳင္တုဲ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္ (၁၉၈၁)ဂွ္ ေဗာ္ဒွ္အာ႓ါလြးရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ သဘင္သှကႜှေလ၀္ဟံြအာစုိပ္ဒတုဲရ၊ ကာလဂွ္ အၥာနာဲနလႅာဂွ္ ဂြံဒႝာဲဗဒိုပ္ေႀတံ ပြိဳင္ဍဳင္က်ာ္ပိ၊ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္ဂွ္ ဂြံလၸာ္၀ကၤတုဲ ဒွ္အာေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ႓ါရ၊ ေဗာ္႓ါဏံ ထၠးဂြံပြိဳင္(၆)သႝာံတုဲ၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္(၁၉၈၇)ဂွ္ ကေလင္ပံင္ေကာံညးသၠံဂွ္ အၥာနာဲနလႅာဂွ္ ဒွ္အာဒုဥကၠ႒နာနာဗဟုဪရ၊ အၥာယွဳဦေက်န္ဂွ္ နကဪု၀ွ္ေဇႝာ္တုဲ ဒွ္ဥကၠ႒ေဇႝာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိရ။

နာဲတႜလြှ။ ။အခိင္အၥာနာဲနလႅာ ဒွ္ဒုဥကၠ႒နာနာဗဟုဪဂွ္ ပႛဲကုဪေဗာ္ ဗုီလုဪေကႜာန္ကႜဳင္ကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အခိင္ဂွ္မၢး ပႛဲကုဪဍဳင္ေတံ ကႜာဟံြဂြံစုိပ္(ဂ)ပန္မဏီဂွ္ ႓ိုန္ရ သၠာတ္ျမဟ္ဒၞံင္ကုီေလ၀္ မန္ကုဪကေရင္ နကုဪသရေႀတံ ႏံြကႜဳင္ဒၞံင္တုဲ၊ ဒွ္ပန္ေပဲါဗတုိက္ ပြိဳင္(၂၇)တၝဲကုီရ၊ တုဲပႜန္ ကြးဘာေကာန္ဂကူမန္ဂမႜိဳင္ စုိပ္ကႜဳင္ပႛဲေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ႓ိုတ္ (၁၅၀၀)ျပင္င္ဂွ္ ဂြံကုဪတုိန္ဘာပႝာန္တုဲ၊ အသိင္ပႛဲကုဪေဗာ္ဏံဂွ္ ျမဟ္တုိန္စိုတ္ ေကြံေကြံရ၊ ဆဂး စသုင္ေလ၀္၀ါတ္ဂါတ္ မႝိဟ္ဂႜိဳင္အာတုဲ ကုဪခရိတ္စညးမဲြမၢး ၾသန္ေသံ(၁၅)ၟာတ္ရ၊ ဒးစုတ္ပႛဲဖၜဂွ္ေတွ္(၃၅)ၟာတ္၊ ေသွ္(၁၅)ၟာတ္ဂွ္ ဂြံခရိတ္ရပ္စပ္နာနာရ၊ ႓ိုန္စသုင္၀ါတ္ဂါတ္ကုီေလ၀္ ကြးဘာဗၞာ ဂမႜိဳင္တံဂွ္ နကုဪေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိ ထံက္ပင္လ၀္လြဟ္ကုီ၊ ခရိတ္စကုီ၊ ဗုီကုဪေကာန္ပႝာန္ပႛဲေဗာ္ကုီ ဂြံတုပ္ပ္ကုီရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ဗုီအၥာနာဲနလႅာ စုတိအာ(ဂ)ပန္မဂွ္ ေသာဲေသာဲေျဗာဲေျဗာဲ လၜကုဪညိ။

မာံသိုင္နန္။ ။ပႛဲကုဪ(ဂ)ပန္မ ေပင္ပြိဳင္မဲြသႝာံဂွ္ ကြးဘာဗၞာတံ ေကႜာန္ပႛဲကြာန္က်ာပိတုဲ၊ ဘိက္ကႜဳင္အၥာနာဲနလႅာ သြက္ဂြံေကတ္လ်ိဳင္ နဒဒ္ွ သဘာပတိ ပႛဲအေသအဟာန္ဂွ္ရ၊ အၥာနာဲနလႅာ၀ံြ နကုဪပေရင္ထတ္ယုက္ဟံြခုိဟ္ ကၱဳဪဒွ္ဒၞံင္ယဲေကာန္တၞံကုီေလ၀္ နကုဪစုိတ္ကတုိင္င္ကၞဟ္ဟ္ေဟင္ အာစုဪစုိပ္ပႛဲတၝဲ(ဂ)ပန္မဂွ္ရ၊ ကႜာဟံြစုိပ္ ပႛဲတၝဲ(ဂ)ပန္မ မဲြသတၱာဟဂွ္ နာဲဟံသာ ညးအုပ္ကာနာနာဗဟုဪလၞဳဟ္ အခိင္ဂွ္ ညးႏံြဒၞံင္ဒပ္ပံင္ေကာံရ၊ ညးဆက္နင္ဇဟ ပဲႛကုဪ႐ုင္ပုဦတုဲ၊ ညးဟုီ ရပ္လ၀္ရမ်ာင္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္မႝိဟ္ေဇႝာ္႓ါ ဥကၠ႒ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္၊ ကုဪ ဒုဥကၠ႒ အၥာနာဲနလႅာတံညိ၊ ဟုီပၱန္လ၀္တုဲ စုိပ္တၝဲ(ဂ)ပန္မ ရပ္လ၀္ရမ်ာင္ကုီရ၊ ပႛဲတၝဲဂွ္မၢး ဒုဥကၠ႒ အၥာနာဲနလႅာ အေဃာေကတ္ဒၞံင္လ်ိဳင္ သဘာပတိကၱဳဪဟုီဒၞံင္ ဂလာန္ပံက္အေသအဟာန္ဂွ္ ဟုီဂြံဂလာန္ပၛဳင္ပႜတရၜ ႓ိုန္႓ါပိ မိေဏတ္တုဲ၊ ေဒံါေစွ္အာလၱဴစင္ လမ်ီဳအုိတ္အာ ဇဖန္ဂွ္ရ၊ ဆဂး ဟံြစုတိဏီပုဟ္ လမ်ီဳႏံြဒၞံင္ဏီဟုီလ၀္ဂွ္ ဂြံဖ်ၜသၝိဂြံရ၊ ဗဲြစၞတ္ဂွ္ လမ်ီဳအုိတ္အာ ဇဖန္ဂွ္ရ၊ အခိင္ဂွ္ေလ၀္ ဒွ္ဒၞံင္အခိင္ကသုီျဗဲတုဲ ျဗဲဂူဆက္ဒၞံင္ရ။ ဆဂး အခိင္စံင္ညးဂွ္မၢး လၱဴအကးေတံ မတ္ျဗဲေလ၀္အး၊ တၝဲေလ၀္ကာတ္ဒၞံင္ရ၊ စံင္ညးတုဲဒွ္အာဗက္ဟံြဂတာပ္ ျဗဲကေလင္ဂူ ဗုီေႀတံပႜန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။နကုဪကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခုိဟ္မဲြ စုတိအာတုဲ၊ မႝိဟ္ေသွ္ဒၞံင္တံဂွ္ ဗုီလုဪသၵးဒုင္စသိုင္ကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။အခိင္ညးယုိက္ေဂႜင္ ေကတ္ဒၞံင္လ်ိဳင္ပႛဲေဗာ္ဂွ္ ယုဪလၢဴတပ္တး၊ ေစတနာေဇႝာ္၊ ဂိုတ္ဂၥာန္ကေမႜာန္ေဗာ္ ဗဲြမေလာန္တုဲ ဒွ္ညးမႝဳံကုဪသမာဓိ၊ သႜးေကႜံဂုဏ္ဖုဪဇကုမာန္၊ ႏံြကုဪစရာဲကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲ၊ ရဲေဗာ္ကုီ၊ ခမှသင္ကုီ၊ ညးဍဳင္ကြာန္ကုီ အလုံဂကူမန္တံကုီ၊ ဂေကာံကြးဘာတံကုီ၊ သုီကုဪဂေကာံ မဟာမိတ္တံ ေအာန္စုိတ္ေသၝာံျဇ ဒွ္လႝီ ဗဲြမေလာန္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။လၞဳဟ္ဇၞာပ္သႝာံ ေကႜာန္ဗဒွ္ တၝဲညးစုတိဟုီဂွ္ နကုဪမူ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဂုဏ္ဖုဪညး ဗုီလုဪႏံြကုီေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။ဟုိတ္နဴညးစုတိအာ တၝဲ(ဂ)ပန္မ ဗုီျပင္ေတၞင္င္မဲြတုဲ၊ နကုဪေကာန္ဇာတ္ညး အာကႛိဳပ္တုဲ၊ ဗွ္ဗႝဳဟ္ ဒၞံင္တြဳဪရ၊ ပႛဲကုဪကြာန္ေသႝဟ္ဗၵ၀္ေတံေလ၀္ ဒက္လ၀္ဂေကာံကမၼတှႏံြတုဲ၊ ဇႝာပ္သႝာံဗွ္ဗႝဳဟ္တၝဲညးစုတိလၞိဳန္ရ၊ ကေမႜာန္တံဏံဂွ္ ဒွ္ကေမႜာန္ပူဂုဪမဲြေဏာင္၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တႝဟ္ဟ္ဂွ္ ေကာန္ဇာတ္ညး၊ မသကေလာေကာေဒံညး အာကႛိဳပ္တုဲမွေကႜာန္ဂြံ၊ ဗုီပုဦအာကႛိဳပ္တုဲ ေကႜာန္ပႜန္ေလ၀္ ဟံြေစွ္ဗုီပုဟ္ နကုဪဂေကာံေတွ္ မဲြဗုီရ။

နာဲတႜလြှ။ ။ရံင္ေကတ္ အခိင္အခါလၞဳဟ္ဏံ မႝိဟ္ေဍာတ္တ္တံ ႓ုိတ္လုဪတီဂုဏ္ကုီေရာ။

မာံသိုင္နန္။ ။မႝိဟ္ေဍာတ္တ္ အခိင္ခါလၞဳဟ္ဏံ ညးမဲြေလ၀္ဟံြဂတာပ္လ၀္ညးပုဟ္၊ ဟံြေကင္ဆုဪ၊ ဟံြေကင္လုက္စုက္၊ ႓ိုတ္ေကင္မိင္ရႏံြကုီ၊ ဂြံဗွေကတ္လိက္တႝး အတၳဳပၸတၱိညးတုဲ အေရ၀္ညးဟုီလ၀္ ေကႜာန္ကေမႜာန္မဲြမဲြမၢး ဒးဂံင္ပေလ၀္ပႛဲ၀ုိင္၊ ဒးဂံင္ဒုင္ခ်ိဳတ္ပႛဲ၀ုိင္၊ ေကႜာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မၢး ဒးလၝတ္ပေရင္ ဍဳင္ကြာန္၊ ေကႜာန္ကေမႜာန္ဂကူမၢး ဒးညှသၞဟ္ေဟင္ ဂံြေပဲါအံင္ဇႝးမာန္ေရာင္ ဂလာန္သာ္၀ံြဂွ္ အခိင္ညးႏံြဒၞံင္ေတံမၢး ညးဟုီဒၞံင္တြဳဪရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဒွ္ဂုဏ္ဖုဪ ကုဪမႝိဟ္ေဍာတ္တ္လၞဳဟ္ဏံတၞာဂလုိင္ရ။

နာဲတႜလြှ။ ။စပ္ကုဪကိစၥပ႐ူ အၥာနာဲနလႅာဏံတုဲ ႓ိုတ္လုဪ မူမိက္ဂြံကုဪကသပ္ကုဪ မႝိဟ္ေဍာတတ္လၞဳဟ္ဏံေရာ။

မာံသုိင္နန္။ ။မိက္ဂြံဟီုဂွ္ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဟုီဂွ္ မႝိဟ္ေတွ္တုဲ ဒွ္ဟံြမာန္၊ ေကႜာန္ေကတ္ေလ၀္ဟံြဂြံ၊ ဂြံဒွ္ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ခိုဟ္မဲြဂွ္ေလ၀္ သၸေကတ္အနိင္အထက္ဟံြေလာဲရ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဂြံေသွ္ဒၞံင္မဲြမဲြဟုီဂွ္ ျဒဟတ္ခုိဟ္၊ အေစာန္စရာဲခုိဟ္မဲြမဲြ ဒးႏံြလၞိဳန္၊ မဲြကုဪမဲြ ဟံြတုပ္ညးသၠံရ၊ ကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲကႜဳင္ေတံ ဗုီလုဪညးတံခုိဟ္ေရာဟုီဂွ္ ပုဦလၝတ္ေကတ္ရ၊ ဥပမာ အၥာနာဲယွဳဦေက်န္၊ ဥကၠ႒ နာဲေထန္၊ နာဲဖ်ဪဳခ်ဪဳ၊ နာဲအံင္ေထာန္၊ အၥာနာဲနလႅာ ဗုီညးကုဪညးခုိဟ္ဒၞံင္ဖအုိတ္တုဲ၊ ဣဏံဂွ္ ပုဦလၝတ္ေကတ္တုဲ ပုဦဒးစံြလ၀္ပႛဲေကာန္တၞံပုဦ၊ ပုဦေကႜာန္တုိန္မဲြမဲြ ပႛဲေပႝာန္ပုဦ ဣဏံဂွ္ ဗုီကႛိဳပ္သၠိဳပ္ဏံ ဣေတံဂွ္ ဗုီကႛိဳပ္သၠိဳပ္ေတံ၊ စံြစုိတ္ ဗုီပုဦကြက္လ၀္႐ုပ္က်ာ္ရ၊ ဆဂး ႐ုပ္ညးတံဂွ္ ပုဦဒးကြက္ရဟံြေသင္၊ ပႛဲေကာန္တၞံပုဦ ကြက္စံြလ၀္ေထက္ေရာင္ အဲမိက္ဂြံကုဪသတိ ကုဪမႝိဟ္ေဍာတ္တ္လၞဳဟ္ဏံရ။ ။

တင္ဒုင္၀န္.....ကံက္ပၱိတ္နင္နဴလိက္ပ႐ုိင္သႝံင္တုိင္ သႝာံ ၁၃၇၀၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ေလၞင္ (၁၀၈) မုက္လိက္ (၁၁)

0 comments: