သတိ ကုတႜပညာ

ပတိုဟ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္သုခုမ
သဘာ၀ေဍံဍိဳန္႓တ္
ယ်တ္တိုန္ကႜဳင္မၢး ဂႜးတိဒးထကး..။

ကၞဟ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္ကကၡဠ
သဘာ၀ေဍံကြဟ္ပေကာံေဟင္
ကာလကေလင္ရံင္ဂွ္ ကြဟ္ပရးမံင္ဖိုဟ္...။

ကႜာ္မၢး ရံင္မၝးဂွ္ မဇၨ်ိမပဋိပဒါ
သဘာ၀ေဍံလေဒါ၀္
ေလၞာ၀္ရန္ေဍံဂွ္ ညံင္ဂံြဒွ္႓ါ...။

ျပယာဲကၞဟ္ ႓ိုန္ဒွ္ကၡဠ
ျပယာဲကႜာ္ ႓ိုန္ဒွ္မဇၨ်ိမ
ဒးဂြိင္အုိတ္ဂွ္ ျပယာဲဗတုိဟ္သုခုမ...။

ျပယာဲတံစိေစာန္မံင္
ညံင္ပူေပြင္လဟိင္ပႛဲဒႝက္
ရပ္ဇုက္တုဲတံင္လၸာ္လကၠရၜ
ထၜမံင္ဂတမုက္ဟံြတီ
လၝဳဪတႝီဗႜိဳက္မံင္ပႛဲၿခိဳင္
လၝဳဪဒးဗြိဳင္ကႜန္
လၝဳဪစုိတ္ပႜန္ဂတး
လၝဳဪပၚဒကးဆီ
လႝီတံဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္တုဲရ ဂတမတ္
ခန္လၝတ္မဲြေတံကေလင္ရံင္
ပံင္တုဲ ေသွ္မူစိ
ကုဪဂြံသတိညိ တႜပညာတံ...။

သမၻတၱ ေကွ္တၞိ (ကံေဍာတ္)
အၾကာဘာသႏၱရဂွ္ တကၠသုဪေဒသႏၱရမဲြဒႝာဲ

0 comments: