ငၝဳဟ္မး သြက္ဘ၀

ဒးသႜဳင္ပတုိန္လ၀္လၞိဳန္ဂွ္ လညာတ္
ဒးသႜဲလ၀္လၞိဳန္ဂွ္ ေစတနာ
ဒးဖ်၀္လ၀္လၞိဳန္ဂွ္ မာန
ဒးေကတ္မံင္လၞိဳန္ဂွ္ ခန္လၝတ္
ဒးဂႜိဳက္ဂႜာဲမံင္လၞိဳန္ဂွ္ ဗဟုသုတ
ဂြံတီေကတ္ခုိဟ္၊ ပေရံ၊ ဂုဏ္၊ ဒုဟ္မာန္ဂွ္ ပဲါပၚ
ဒးႏံြဒၞံင္ပႛဲကႛဟ္လၞိဳန္ဂွ္ တင္ရန္တၞံ
ကေဟာံမံင္ေလ၀္ ကေလင္ေကတ္ဟံြဂြံဂွ္ ေဗႜတ္မွာ
သာသၸံေထာံဟံြဂြံ ဒးစြံလ၀္လၞိဳန္ဂွ္ ဓ၀ိင္
ေလာန္အာတုဲ ကေလင္ေကတ္ဟံြဂြံဂွ္ အခိင္
ေဍာင္ေလ၀္ဇူေထာံဟံြဂြံဏီ ဒးၿဂိပ္ထေဍင္မံင္လၞိဳန္ဂွ္ တုိင္ပၠၜ။ ။

ၾကက္အေရ၀္၀ံြ သမၻတၱ ေကွ္တၞိ ကုဪလ၀္ပရင္ သြက္ဗႜံက္၀ံြေရာင္။ ။

0 comments: