ျဒဟတ္ Gtalk,Gmail-တံ ယုိတ္ပတိုန္ကုဪမာန္

အခိင္ Connection Gtalk, Gmail-တံ ေစွ္အာမၢး ယုိတ္ပတိုန္ကုဪျဒဟတ္ Gtalk, Gmail-တံ မာန္ဒၞံင္ေဏာင္ဂွ္ ညးတံဂးလ၀္။

ပံက္လ၀္ Gmail တုဲ - ပႛဲကုဪ Bar-Mozilla လၱဴေတံဂွ္ ေက်ာ၀္ရံင္မၢး။ ဂြံညာတ္ေကတ္ မလိက္ Tools-သာ္၀ံြ။ ပႛဲကုဪ-Tools ၀ံြ ကေလင္ဗက္ေစွ္ကႜဳင္တုဲ ဂံြညာတ္ေကတ္မလိက္ Options-ဂွ္ ဍဳဪစုတ္မလိက္၀ံြပႜန္။ ပႛဲကလာ-Options ၀ံြ တႝဳင္အုိတ္ေတံ မလိက္-Advanced-ဂွ္ ဍဳဪမဲြလၱဳန္။ ဍဳဪ-Advanced-တုဲဂွ္ မလိက္ General . Network. Update. Encryption မံက္တိတ္ကႜဳင္၊ ပႛဲကုဪမလိက္ပန္၀ံြ ႐ုဲစွ္ဍဳဪ Network ညိ။ တုဲဂွ္ ဂြံညာတ္မလိက္ Settings ဍဳဪမလိက္-Settings ဂွ္ပႜန္။ ပႛဲကုဪ-ကလာ Connection Settings ၀ံြ၊ ဍံက္ေကတ္မလိက္-Manual proxy configuaration: ညိ ။ ပႛဲကုဪ -Manual proxy configuration ၀ံြ၊ ဒႝာဲပေထာင္ HTTP proxy ၀ံြ တက္စုတ္မဂႝန္ 212.93.193.72 ညိ။ ဂတဂွ္ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ ဗေပင္စုတ္မဂႝန္ 443 ။ တုဲအုိတ္မၢး ဍဳဪ OK ညိ။

တုဲမၢး ပႛဲကုဪကလာ Gtalk ဂွ္၊ ပံက္လ၀္ေလ၀္ဂြံ၊ ဟံြပံက္ေလ၀္ဂြံ ပႛဲကုဪမုက္-gtalk ဂွ္ သၠဲလၸာ္တဲပုင္လၱဴေတံ ဍဳဪစုတ္မလိက္ Settings ၊ တုဲဂွ္ ကေလင္ဍဳဪမလိက္-Connection-မဲြ၀ါပႜန္။ တုဲဂွ္ Use the following proxy: ဂွ္ ဍံက္ေထာံ။ ပႛဲပေထာင္ Host ဂွ္ တက္စုတ္ 212.93.193.72 ။ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ တက္စုတ္မဂႝန္ 443 ။


************ သဟာဲတံညးဂမႜိဳင္ ကုဪဂြံစာ္စႛးအာနဴ CONNECTION မေစွ္တံမာန္ညိဂွ္************
ပႛဲကုဪပေထာင္မဂႝန္ Proxy ဂွ္ စႝးဂႝန္ 212.93.193.72 တံဂွ္...။ ဂႝန္သာ္၀ံြေလ၀္ သႜာဲတက္စုတ္မာန္ 212.93.193.82, ဟံြေသင္မၢး 212.93.193.83, ဟံြေသင္မၢး 212.93.193.84, ။ ပႛဲပေထာင္ Port ဂွ္ ဒုင္ခှကုဪမဂႝန္ 443 .ေဟင္။ ပႛဲကုဪ "ဆာန္ရး"မၢး သုင္ေစာဲတၜဒၞံင္ မဂႝန္ 212.93.193.74 ပႛဲပေထာင္ Port 443 ေဟင္။ ဒးရးတၜေလာန္ေကြံ။

0 comments: