မိပ္ေလာန္ကြာန္ရး

ကြာန္ပုဦကြာန္ရးဒးေသႝာတ္ေလာန္တဲ၊
ေယန္သႝာင္ဍိဳန္ေဍာတ္လေစာတ္ေလၞာ၀္ျပဲ၊၊
ယံြ အၜ ေနာ္နာဲဣနာဲ ေကာ ၟဲ၊
အမူဇှဣစှဟုီဂးဖဲ၊၊
ခါတက္က်ာသင္ပင္တဲဒုင္က်ာ္၊
က်ာ္ေဇႝာ္ ဂုဏ္အၥာဟုီအာဂႜိဳင္သာ္။
ေနာ္က်ာ္ ဂုဏ္ဗ်ဳယၞဳနာနာသာ္၊
ထၸဳဦေဍာတ္ေလာန္ေကာန္ထၸဳဦအၥာတႜဆာ္။
ညးလၝဳဪစုိပ္ဍဳင္၀ုိတ္ကႜဳင္ကြာန္ရး၊
ရးမုဟၞဲေဟင္ေထင္ေသာဲျပးဇး။
ေအန္တာေနတ္ဂွ္ဒွ္ညံင္ပုံဂး၊
ညံင္မတ္ကႜက္ကမႜက္ဒွ္ေဏာင္ဏး။
႓ိုန္ရညးေထင္ဍိဳန္ဍိဳန္ေစွ္ဟံြေသင္၊
ညးဂႜိဳင္ထုိင္သးဒွ္ျပးဟံြေသင္။
သႝိင္ဆု႓ိုဟ္ဂံက္ဍာ္ဂံက္နဳင္ေပင္၊
သဘာ၀ညိညဟံြေလာန္ေဟင္။
ကြာန္ရးကြာန္မန္ဒၱန္တိညံင္သြ၀္၊
ဒႝာဲစုိပ္ဒႝာဲေသႜာင္ေဍာင္ေျပအမ္သ၀္။
ရမ်ာင္မန္ရညံင္ၾက၀ိက္ထ၀္၊
ဍိဳန္ေဍာတ္ေလာန္ေကာန္မန္ကြာန္ရးဗ၀္။

0 comments: