ဗၥိဳပ္ရဲဆာန္

နာဍဴေလ၀္ရာင္ အနာင္ေလ၀္ကၜရာင္
ေညာန္စုိပ္ကႜဳင္သႝာံတၞိ မဲြ၀ါပႜန္ရ
စၞှေက်ာ၀္ဒၞံင္ မဲြသႝာံတုဲမဲြသႝာံပႜန္ဂွ္
သြဟ္ေလ၀္ ဒွ္ဒၞံင္ ညံင္ဂိတုေပင္ခႛမ္ဒၞံင္ရသံြ ရဲဆာန္။

ညးတႝဟ္တံေလ၀္ ဒွ္မံင္ဗုီေႀတံဖအုိတ္
တုိန္က်ာ္အာဘာ လုိက္လၜမိပ္ျမဟ္ဒၞံင္ဂွ္
ကုဪအဲဗုဪစ ညးတႝဟ္တံအတုိင္ဏံရဟာ ရဲဆာန္။

ကြာ္ခႛင္ေသၝာဲခႛင္ တုိင္ပၠၜရဲဂွ္ ဒွ္သာ္ဏံဟာ ?
ဆဂး ဗုီလုဪဒွ္ဒွ္ ကာလဂြံသတိမၢး ကေလင္စၜကႜဳင္မၢး
ဟံြလၨဳဲဏီရရဲဆာန္။

ဘ၀အဲ ဆာန္ကြာန္၊ ဆာန္ဇာတိ
ဒွ္စၞသတ္၀ိမဲြဟံြေသင္...။

0 comments: