မိပ္တိခ်ှ


သႝာံတမိညန္တေရံခႜန္ဏွှ၊
ဟုိတ္စုိပ္အာဒိသႝာံတမိပၛှ၊
ဂမုင္ဓိတာန္ျပာန္ေဍာင္ဗစှ၊
ဂေဇင္အနာင္အသုက္ရာင္ဇှ၊
ဂႜံက္ကုိန္ဇဗပၠၜနႏၵႀသှ၊
အဘိက္စမၸာမႜဳဪသာရထှ၊
ေကွ္ၾကက္စလန္ပၠၜယန္မာလှ၊
အျမာဲေမာ၀္ဇာပ္ဇၞာပ္ေဍာင္ပၜၠဇှ၊
စုိပ္သႀကၤာန္ဒးအတးတုိန္ပၛှ၊
ဇန္တံေ၀င္ေပဲါဇက္ေဂႜာဲတ၀ှ၊
ဗလုိပ္က်ာ္ဂၛိေဗာဓိေစတှ၊
ဗလးကဖ်ိဳက္ၿပိဳက္သတၱံဇှ၊
ေတာံပုင္သႀကၤာန္ပၱဳဲဒါန္ညှညှ၊
ဗွ္မိတ္ဒါန္ရစုိတ္န႐ုိက္ခ်ှ၊
မိတ္ဆာန္ဂြံဆာန္ဂံြေရင္ကာန္ပၛှ၊
ဂြံေလင္လးတၜေသႝံသႝၜတ၀ှ၊
အုဪဇုိတ္ေလာံလာဲဂႜာဲမိတ္ဒါတ္ဇှ၊
မိစရာဲ႐ုပ္ဂအုပ္က်ာ္ႀသှ၊
ပမာေကာန္ေခႝာ၀္ဗုဪေဒၝာ၀္ပညှ၊
မိပ္ေကံြရဏးအတးတိခ်ှ၊
ပရင္တဲအတးသႀကၤာန္ သႝာံ2009 နဴမဏိက္ကေသဲ

0 comments: