လိက္အခုိက္ကႝာမန္ဗဲြကုိပ္ကႜာ
အခုိက္ကႝာဟုီမၢးဂွ္ လၱဴဂႜးတိဏံ ဍဳင္လုဪဟံြဟုီ ေဒသလုဪဟံြဟုီ မႝိဟ္ႏံြမၢး အခုိက္ကႝာသၵးႏံြရ၊ အခုိက္ကႝာဂွ္ ေကာန္ဂကူမဲြဂကူ ကုဪမဲြဂကူ မဲြဍဳင္ကြာန္ကုဪ မဲြဍဳင္ကြာန္ ဟုိတ္နဴဟံြတုပ္တုဲ၊ ဟုိတ္နဴမံင္မဲြဒႝာဲ မဲြကေရာံဓ၀္ဟံြေသင္တုဲ၊ ဍဳင္ညးကုဪညး ဂကူညးကုဪညး၊ ေဒသညးကုဪညး၊ ႏံြဂႜိဳင္ကုဪအခုိက္ရ၊ ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ဒဒ္ွပညာဂတာပ္ေခတ္ဂွ္ ျပာကဋ္တုိန္ဗဲြမေလာန္တုဲ ဍဳင္လၝဳဪဂွ္ အခုိက္ကႝာ ဇကုေၾတံၾတဟ္ဂွ္ တ၀္ေစႝဟ္ပႜန္ဂတးေထာံေလ၀္ ႏံြကုီ၊ ဍဳင္လၝဳဪဂွ္ မင္မဲြတၜ အခုိက္ကႝာဇကုေၾတံၾတဟ္ ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ေလ၀္ႏံြကုီ၊ ဂကူတႝဟ္သအာင္ ဍဳင္တႝဟ္သအာင္ ဗုီလုဪပႜန္ဂတး ပႜန္ဂတး အခုိက္ကႝာပုဦမန္ မေၾတံၾတဟ္ေသွ္႓က္ကႜဳင္ နဴလက္ထက္ဇုဇဗၜလပုဦဂွ္ ေထက္ကုဪသၵးတီသုီဖအုိတ္တုဲ၊ ဂကူပုဦမဲြေဟင္ သၵးမင္မဲြအာ အခုိက္ကႝာပုဦေရာင္။ ။

အေလံအခုိက္ကႝာမန္ဂမႜိဳင္
၁။ ဗုီတန္ပဋိသႏၶိ
၂။ ဗုီသႜးဂႜံဂ၀္
၃။ ဗုီစ၀္ကေပါ၀္၊ ခုတ္ယၞဳ
၄။ အ၀ဲေဗၱာန္လိက္ကတ္ပညာ
၅။ ဗုီသၸထပုဦ၊ ခမှ
၆။ အခုိက္၀ုတ္ဗႜာဲ
၇။ ဗုီသၸကာမၝဳဪသႝက္ကေရာဲ
၈။ ဗုီသုိင္သၝိတၞိ၊ တုိန္သၝိတၞိ
၉။ ဗုီဂကူမန္ ဒုင္လ၀္တဲကေလာ္
၁၀။ ဗုီဂိယဲ
၁၁။ စုိပ္အ၀ဲဗ်ဳ
၁၂။ ေကင္ကာစုတိ=သာ္၀ံြပၚထ႟းလ၀္ရ။ ။

ပႛဲဂလာန္ မတန္ပဋိသႏၶိဂွ္ေလ၀္ ပပၱံနဴတန္ပဋိသႏၶိတုဲ ဒုဪကုဪသႜးဂႜံဂ၀္၊ မိကုီ၊ ေကာန္ငၝာ္ကုီ၊ ညံင္ဂြံဗႜးနဴယဲဘဲ အႏၱရာဲပ႐ုိက္နာနာသာ္ ဗုီလုဪဂြံမင္မဲြအာဂွ္ ပၚထ႟းလ၀္ ဗဲြသၞ၀္ေတံပႜန္ရ။
၁။ နိဒါန္
၂။ ဗုီမဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ မင္မဲြမႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္
၃။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးပၱဳဲ
၄။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ
၅။ ဗုီ၀ှ၀တ္ ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ
၆။ ဗုီၾတံဳတႜသိၝတံ သၵးပၱဳဲ၀တ္
၇။ ဗုီၾတံဳတႜိသၝိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

၁။ နိဒါန္

သတၱံမတန္တၜဒၞံင္ ပႛဲလုိက္ဏံဂွ္ ဂကူဇကု ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ဇကုမသဇကု ညံင္ဟံြဂံြပုိတ္သၠဳတ္အာဂွ္ သၵးမင္မဲြအာေရာင္၊ ဟံြေသင္သာ္ဂွ္မၢး လၱဴဂႜးတိဏံ သတၱံ၀ံြေဟင္ ဗဲြႚကႏၱ ေကႜံဗၵန္အာအုိတ္ေရာင္၊ ဇုဇဗၜလညးတံဟုီလ၀္ အေရ၀္ဂွ္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ ဂြံမိင္ဒၞံင္ဏီရ။ သာ္လုဪေရာ မိက္ဂြံယုိက္ေကာန္စၜ၊ မိက္ဂြံညာတ္ေကာန္ေစက္၊ အေရ၀္ဏံဂွ္ ဒွ္တံမူလမသဂကူရဟံြေသင္ဟာ၊ မဇပုဦညံင္ဂြံေျဗ၀္ကႛတ္အာ ဂတနဴဏံဂွ္ ပပၱံနဴတန္ပဋိသႏၶိရဟံြေသင္ဟာ။

ဗုီတန္ပဋိသႏၶိဟုီဂွ္ ဂကူမန္ပုဦ ဟုီဂးဂြံမိင္ဒၞံင္ ဂႜိဳင္ကုဪသာ္ရ၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဂြံယဲဒုိက္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဟံြေသာင္႓းဇကု၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ဟံြကႜးဖႛး၊ ညးလၝဳဪဂွ္ ႏံြကုဪဒၞဳင္ေဒႜင္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ သၨိဳင္တန္ဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိဇကု သာ္၀ံြဟုီဂးနာနာသာ္ရ။ နကုဪေ၀ါဟာအရာပ္မၢး ဂံြဗုင္ဟုီမၢးတီဂႜိဳင္ရ၊ သၞတ္ျဗၜလၝဳဪဂွ္ ႓ုိန္ပၱၜလ၀္သၝိကၞိန္ကုီေလ၀္ နကုဪကံကုသုဪဇကု နကုဪေ၀ဒနာဘဲယဲဇကု နကုဪဆီက်ာေယာင္ယာမံင္ ပႛဲခႏၶဇကု နကုဪဗက္ဂကူမသဇကုႏံြကႜဳင္တုဲ၊ ႓ုိန္ရတႜသိၝဇကုႏံြမံင္ကုီေလ၀္ ဟံြတန္တၜပဋိသႏၶိဂွ္ ဂြံေကင္ညာတ္မံင္ကုီရ၊ သၞတ္ျဗၜဗုီဏံဂွ္ ဗက္ကုဪဂလာန္ အရာပ္ဍဳင္ကြာန္တုဲ ေကာ္ခၜစျဗၜခတန္ရ၊ ဗဲြေ၀ါဟာပႛဲသာသနာဂွ္ ျဗၜခတန္ဟၞဲသက္က္ရ၊ ပၱၜသၝိကၞိန္တုဲ တန္ပဋိသႏၶိဂွ္ ဒွ္အခုိက္အလုိက္ပႛဲေလာကဏံ သြက္ဂြံေစာဒနာအေရ၀္ဟၞဲရ၊ ယ၀္ရကႜာဟံြဂြံပတၜသၝိကၞိန္ဏီ လုေလာန္အာညးမဲြကုဪမဲြတုဲ၊ တန္အာ ဂြံအာယဲဒုိက္မၢး အခုိက္ပုဦမန္ဂွ္ ဟံြဗႜးေစာအေရ၀္ညးဂမႜိဳင္ရ၊ နကုဪဍဳင္ကြာန္အရာပ္ေဒသေလ၀္ ဒွ္ဒုဟ္ေရာင္၊ ဒနအာေရာင္၊ ပေတွ္လ၀္ဂလာန္သာ္ဏံတုဲ၊ ညးေဇႝာ္ကႜိဳဟ္ခႜင္ ပႛဲေကင္ကာအခုိက္ကႝာဂမႜိဳင္တံဂွ္ နကုဪပရိယာဲဥပဲါေဟင္ ကုဪတႜခႏၶတီေကတ္တုဲ၊ ကုဪပတၜေထာံသၝိကၞိန္ရ၊ တုဲတႜသၝိကၞိန္တံညး႓ါဂွ္ သၵးအာသုိင္သၝိဗယိတၞိတုဲ၊ ဟံြေသင္ သၵးသႜာဲနဳင္ဗၜတၞိ သုီကုဪကလံအာတ္သႜးဒုဟ္ရ၊ ယ၀္ရဟံြမင္မဲြအခုိက္ဏံမၢး ဒွ္ဒုဟ္ကုဪဍဳင္ကြာန္ ဒနလၱဴဍဳင္ကြာန္ေရာင္ဂွ္ ညးေဇႝာ္တံ ေဒႜာံေဗၱာန္ကႜဳင္လ၀္ နဴကုိပ္ကႜာေတံအဆက္ဆက္ရ။ ။

၂။ ဗုီမဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ မင္မဲြမႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ တန္အာပဋိသႏၶိဂွ္ ဒဒွ္မႝိဟ္ေဇႝာ္ မိမၾတံဳတႜသၝိတံတီမၢး ညးတံဟုီေဒႜာံေဗၱာန္ သာ္လုဪ ဂြံမင္မဲြယဲဒုိက္ သာ္လုဪဂြံအာကႜဳင္ ဇၞာပ္ေကင္ကာ ဇၞာပ္ဂလာန္အုိႆုီရ၊ ကေပါတ္သၨိဳင္င္တံဂွ္ ဟံြကုဪထ႟င္ယာ ကေမႜာန္ပြမၵးပၱိတ္ျဒဟတ္ ဂုိတ္ဂၥာန္တံဂွ္ေလ၀္ ဟံြကုဪေကႜာန္ ယ၀္ရကေမႜာန္ ဟံြေကႜာန္ ဟံြတုဲ သြက္သၵးေကႜာန္ႏံြမၢး ညးတႝဟ္သအာင္ ေကာေဒံၟဲေဒံတံ မၵးေကႜာန္႐ုီဗင္ေကႜာန္ကုဪရ၊ ယ၀္ရမႝိဟ္ျဗၜဂွ္ ဂြံယဲဒုိက္ အလန္ကႜာအုိတ္ အလန္ပဌမမၢး ညးေဇႝာ္မိမဇုဇ ညးမကႜိဳဟ္ခႜင္ ပေရင္ယဲဒုိက္တံဂွ္ အာဟာရသာ္လုဪ ေထက္ကုဪသၵးစသုင္၊ သၵးေ၀င္ပဲါတံဂွ္ ဟုီထ႟းပ်းနာနာသာ္ ေထက္ကုဪသၵးမင္မဲြယဲဒုိက္ဂွ္ရ။ ။

၃။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးပၱဳဲ

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ ပပၱံနဴအခိင္သမၱီဂးတန္ပဋိသႏၶိတုဲ၊ ဂကူမန္ပုဦ အေခတ္ေလာန္ကႜဳင္ ဗဲြမလံေတံ သတ္ျဗၜမဲြမ သၵးစံြလ၀္ ပႛဲဒႝာဲကႛိဳပ္သၱိက္ ဒုဪကုဪေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ရ၊ ႓ုိန္ဟုီလ၀္သာ္ဏံကုီေလ၀္ ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ဌာန္ေဒသလုဪေကႜာန္ဗက္ ဒေတာ၀္ေတႝာ၀္ဗက္မံင္ဏီေရာဂွ္ ဂႜာဲသၞာန္ဟံြဂြံရ၊ ဆ႓ုိတ္အေရ၀္ေဟင္ ဂြံေကင္မိင္ကုီရ၊ ပုဦမန္ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ ဟုိတ္နဴေ႐ွ္ေသွ္ဗုဒၶဘာသာဂႜိဳင္တုဲ၊ အခုိက္အလုိက္ ၀တ္ဗုဒၶဘာသာ ျဗၜမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ လၝဳဪဂွ္အာကလံစမႝိဟ္ေဇႝာ္၊ ေနာ္နာဲဇုဇ အာယု၀ုၯိ၊ သှလ၀ုၯိတံရ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ ပႛဲတၝဲသှ၊ တၝဲဓ၀္ ဗစိန္ပိ႑ပါတ္ အာပလံင္ ဌာန္ဘာလက်ာ္ေလ၀္ႏံြကုီ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ လၞိဳန္တၝဲေဟင္ ဗစိန္ပိ႑ပါတ္တုဲ၊ လံင္ကုဪဒါန္ကုခမှသင္တံရ၊ ေဒသလၝဳဪတံဂွ္ပႜန္ အခိင္သ၀္တၝဲ အာပလံင္ဍာ္ဒါန္၊ ပၠၜဒါန္၊ ဌာန္က်ာ္ဘုတ္ဘာေလ၀္ႏံြကုီ၊ ေဒသလၝဳဪဂွ္ပႜန္တုန္ ရန္တၞံသြက္ဂြံမင္မဲြတၜဇကုကီု၊ ဣမိကုီ၊ ဗယိကြာန္ကုီ၊ ညးတံအာကလံစရာဒႝာမိက္ရ၊ ဇကုသၞတ္ျဗၜ ႏံြကုဪယဲဒုိက္တံပႜန္ေလ၀္ ကာလသႜးေကာန္ငၝာ္မၢး သြက္ဂြံသုင္ကုီ၊ သြက္ဂြံဟုံလံက္ကုီ၊ သၵးထၞဳက္ထႝက္လ၀္မိတ္ရ၊ မိတ္ထၞိက္ဂွ္ စုတ္ဂုိင္္လ၀္ကုဪထၞာဲတၞိတၞိတုဲ၊ ပႛဲထၞာဲမိတ္ဂွ္ ရန္တၞံညံင္ဂြံဗႜးနဴအႏၱရာဲနာနာသာ္၊ ကာလမစံြဂုိင္ေဒပ္လ၀္ ထၞာဲနဳင္မိတ္ဂွ္ တႝိင္မဲြတႝဳင္သၵးတုိပ္ဗၥဴလ၀္တုဲ၊ ကာလစ၀္ကေပါ၀္မၢး သြက္ဂြံပေထာင္ေကၱာ၀္ရ။ ။

၄။ ေကင္ကာညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

သၞတ္ၿဗၜ ညးမႝဳံကုဪယဲဒုိက္ဂမႜိဳင္ ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဂႜံဂ၀္ဂႝၜဇကုတဲု၊ ညံင္ဟံြဂြံဒွ္ ဘဲအႏၱရာဲကုီ၊ ညံင္ေကာန္ငၝာ္ ဂြံထတ္ယုက္ကုီ သၵးေ၀င္ပဲါနာနာသာ္ရ၊ မပၱံနဴကုဪစႝအာဟာရဂွ္ သၵးမင္မဲြ သၵးေ၀င္ပဲါေရာင္၊ စႝသာ္လုဪသၵးေ၀င္ပဲါေရာဂွ္-စႝမရိင္ကၱၜ၊ စႝၾကံင္မၝိဳဟ္၊ (ဥပမာ) ေျမက္ေခႝက္၊ သတ္ခေဍာင္၊ ပုင္ေဟက္၊ ပုင္ေမာ၀္တံကုီ သၵးေ၀င္ပဲါရ၊ ပြမဂၨံေလၵာ၀္ဒယူသၝိ၊ ပြမကသုဪေဖ်ံဇိုင္ နဴကဆံင္လၱဴ၊ ဂၨံလၱဴကႛိဳပ္ကႝိန္တုဲ ကသုဪေဖ်ံဇုိင္တံဂွ္ ဟံြဂပ္၀္ရ။

မဲြသာ္ပႜန္ တႜယဲဒုိက္တံဂမႜိဳင္ ဂၨံဒလာဲဗၵာဲဒယုိင္သၝိမၢး ဟံြခုိဟ္သာ္ဏံ ဂကူမန္ပုဦတံ ေစွ္လ၀္စုိတ္ရ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ တႜယဲဒုိက္တံ ညးဟံြကုဪဂၨံဒလာဲကုဪ ဒယုိင္ကေလာ္ရ၊ လၝဳဪဂွ္ပႜန္ေလ၀္ ႓ွ္ပလွ္ေသႝ၀္ေက၀္၊ ပလံင္ကမၼ႒ာန္တံဂွ္ ညးကုဪေ၀င္ပဲါမဲြသာ္ပႜန္၊ ယ၀္ရမိက္ဂြံပလံင္ကမၼ႒ာန္မၢး ဟံြေသင္ ကာလအာကႜဳင္ေကႜာံက႟ှ ေကႜာံၾကဳင္ ဌာန္ဇေမၝာဲတံမၢး ကႝိင္ဟံြေသင္ပသဲမဲြမဲြသာ္ သၵးစင္လ၀္ ပႛဲဒြက္ေသာ္ေရာင္၊ ခါရတၝဲပႜိဳတ္ တၝဲဂႜဳတုဲ ဟုံဍာ္ဂွ္ပၞိက္ဟၞဲရ၊ ႏံြပၞိက္ဟုံဍာ္မၢး လၝဳဪဂွ္လံင္စုတ္ဍာ္ဂမၱၜ လၝဳဪဂွ္ေထာံကလံက္စုတ္ ပၞတ္ဍာဲဍာဲမဲြလၝ ပႛဲနဳင္ဂရထၞာဲဟုံဍာ္တုဲ ကုဪဟုံရ၊ မူဟုိတ္သာ္လုဪဟုီမၢး တႝဟ္သအာင္ဟံြေသင္ ညံင္ဟံြဒွ္ယဲဇြဟ္ ယဲခ်ာံတံတုဲ၊ ညးေဇႝာ္တံဂြိင္ေဖက္ ထဏီအာေရာင္၊ တုဲညးဟံြကုဪထ႟င္ကလာကမၼ႒ာန္ကုီ ဟံြကုဪယုိက္နပုင္သၞဴသက္သက္ရ၊ ပ႐ုိင္မႝိဟ္ခ်ိဳတ္ သုီကုဪယဲဒုိက္ဂွ္ေလ၀္ ဟံြကုဪမိင္ရ။ ။

၅။ ဗုီ၀ှ၀တ္ ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ

ၾယၜသၞတ္ျဗၜမဲြ ကာလႏံြကုဪယဲဒုိက္ ပြသာ္လုဪသၵးေ၀င္ပဲါဂွ္ေလ၀္ႏံြ၊ သာ္လုဪသၵး၀ှ၀တ္ဇကုေလ၀္ႏံြ၊ သာ္လုဪသၵးဂုိင္ေဒပ္စံြလ၀္ေလ၀္ႏံြကုီရ၊ တႜခႏၶ၀ံြ ကာလႏံြယဲဒုိက္ဂွ္ ညံင္ဂြံဒွ္တသိုက္စုိတ္၊ တသုိက္ကာယ သၵးပၞ၀္ဓ၀္ဗၥာရဏာလၞိဳန္ေဟင္ နကုဪစုိတ္ဂွ္ေလ၀္ သၵးသၨဳင္ေက၀္ဒၞံင္လၞိဳန္၊ ပပၱံနဴအေရ၀္အျခာ ဒးဟုီဍိဳန္ဍိဳန္သာသာ သၵးမံင္ညံင္ဂြံဍိဳက္ေပင္ကုဪသှလမသုန္တံဂွ္ေလ၀္ သၵးဗၥာရဏာလၞိဳန္၊ ကာလလုပ္သၱိက္ပႜန္ေလ၀္ ေလၝာ၀္က်ာ္ေဖ်ံေမတၱာ ကုဪသတၱံဂမႜိဳင္တုဲ သၵးပ၀တ္ကုဪၾတံဳတႜသၝိဇကုပႜန္ရ၊ ဟုိတ္ေဍံသာ္လုဪေရာ-ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ဂြံဍိဳက္ေပင္နာနာသာ္တုဲ၊ သၵးပၱဳဲ၀တ္ဏံလၞိဳန္ေရာင္၊ ညးလၝဳဪဂွ္ပႜန္တုန္ သႜးဂႜံဂ၀္ ညံင္ဂြံေလာဲသြာညိဂးတုဲ ဟုံမိတ္လံက္မိတ္ ပႛဲဗုင္ ပႛဲစးေလ၀္ ညးသၸလၞိဳန္ကုီ၊ ယဲဒုိက္ဂွ္ ေပင္ထပွ္ဂိတုမၢး ညးတံကုဪဗက္ေဒ၀တၜမဲြသာ္ပႜန္ရ၊ ဗက္ေဒ၀တၜမၢးဂွ္ တုပ္တၜညံင္ရၜ ေထာံထဏီကုီရ၊ ရန္တၞံကုဪေသၢာံသႜးဂႜံဂ၀္ ဗဲြမေလာဲသြာေရာင္။ ။

ဗုီဗက္ေဒ၀တၜ

ဗက္ေဒ၀တၜမၢးဂွ္ မႝိဟ္ျဗၜကလိဂြံယဲဒုိက္တုဲ၊ နအႏၱရာဲဂြံလာဲေလင္ ဒဒွ္မေထာံထဏီဂွ္ ညးေကာ္ခၜစ ဗက္ေဒ၀တၜရ၊ ညးလၝဳဪေကာ္ဗက္ေဒ၀တၜ၊ ညးလၝဳဪေကာ္ခၜစေထာံခဗာန္ဂ၀္ရ၊ ၾယၜမႝိဟ္ျဗၜမဲြ ကလိဂြံယဲဒုိက္တုဲ အတုိင္အခုိက္ကႝာမန္ မိက္ဂြံဗက္ေဒ၀တၜမၢး ဒးေကာ္ဒုင္နင္အၥာဗက္ေဒ၀တၜရ၊ သြက္အၥာဂွ္ ဒးေျပင္ခါန္သာ္၀ံြ ေဒသမန္လၝဳဪမႝိဟ္ျဗၜလၝဳဪသၸရ၊ ဣ၀ြံညးေကင္သၸဂွ္သၸရ၊ ဣ၀ံြ ညးဟံြေကင္သၸဂွ္ ဟံြသၸရ။ ။

နဲေကႜာန္ခမ္

အၥာဂွ္ ေကတ္ထာင္တႝံျဗာတ္ ဇမႜိင္ပန္မိဟ္၊ ခႛပ္ေထာံပန္ခႛပ္မၢး ဒွ္ခမ္ပန္ကႜင္ မဲြမိဟ္ေဂတ္ေကႜာံရ၊ ပႛဲတေကတ္ခမ္ဂွ္ လးစတ္စုတ္ခ်ာရ၊ ဒကၜခမ္ပန္ဒုိဟ္ဂွ္ ထာင္တႝံျဗာတ္ေခပ္ညံင္ေဇႝာ၀္လၱာ္စာင္ပန္ စတ္ကုဪခ်ာတုဲ စတ္ပၱၜလ၀္ရ။

နဲေသၢာံစှေရင္ေလၞင္ဂိတု

၁။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိမဲြဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးသႜျဗာတ္ရ၊ တုဲစုတ္ပုင္မဲြဂအုံ၊ ေသႝ၀္ေက၀္ထပွ္သာ္၊ သတ္ဆုထပွ္သာ္၊ ၀ိုဟ္မဲြသာ္၊ ၀ုိဟ္ဂွ္ နကုဪတဲအၥာရပ္ေကတ္တုဲ ေပႜာဇြိတ္ေဖ်ံနဴကႛိဳပ္ စုိပ္ဇုိင္ပိလၱဳန္တုဲ၊ ေကႜာန္မာန္ေကတ္႐ုပ္မႝိဟ္ျဗၜ စႝးညးမႝဳံကုဪယဲဒုိက္ဂွ္မဲြ၊ ႐ုပ္စာင္ဍာ္မဲြ၊ ႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္မဲြတုဲ သၵးစုတ္ပႛဲခပ္ဂွ္ရ၊ ပႛဲခပ္ဂွ္ ေဍန္ေကတ္ပႝာင္ပန္တႝဳင္တုဲ အၥာဂွ္ဗွ္ေဖႛာတ္အတုိင္ဂါထာဗဲြသၞ၀္ေတံရ၊ တုဲဒွ္အုိတ္တုဲ ခမ္ဂွ္ညးလုဪဒွ္ဒွ္ ဒးေကတ္ဏာ ေဖ်ံစံြဗဲြဒုိဟ္အဂႝဲရ။

တင္သမၱီ။ ။ပႛဲခမ္ဂွ္ ပုင္၊ ကြာင္၊ ဗၠ၊ ျဗာတ္၊ က၀္၊ သျဂာ၊ ႓ၜ၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္၊ ပၠၜၾသၜဂႜိဳင္ကုဪသာ္ေလ၀္ဒးစုတ္ အတုိင္ေလၞင္င္ဂိတု ကေပါတ္စႝ႐ုပ္အရာမဟုီလ၀္တံဂွ္ေလ၀္ သၵးစုတ္ရ၊ ၀ိုဟ္ဂွ္ေပႜာဇြိတ္ေဖ်ံပိလၱဳန္တုဲ သၵးမာန္႐ုပ္ရ၊ တုဲပႛဲခမ္ဂွ္ ေသႝံဇိုင္ေသႝံတဲ ညးတႜခႏၶဂွ္ ေထာံသုီဖအုိတ္တုဲ ေသႝံဇိုင္တဲတံဂွ္ သၵးစုတ္ပႛဲခမ္ရ။

၂။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိ႓ါဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္တုဲ စုတ္ပုင္၊ ၀ုိတ္ဂွ္ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံသၸတုဲ၊ နကုဪ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ဗမဲြ၊ ႐ုပ္ျဇံဳ၊ ႐ုပ္တႜခႏၶရ၊ သတ္ဆုပိသာ္၊ ပၠၜပိသာ္၊ ဍာ္သာဲ၊ ဍာ္တွ္၊ က၊ ဖ်ဳန္၊ စုတ္စႝအာဟာရ ကြာင္၊ ဗၠ၊ ျဗာတ္၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္၊ ပၠၜၾသၜတံစုတ္တုဲ ေပႛန္ပႝာင္ ေဖႛာတ္ဂါထာတုဲအုိတ္ သၵးေဖ်ံစံြဒုိဟ္ဗၞံက္ရ။

၃။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပိဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜၾကဳက္ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္သၞတ္ျဗၜကညာမဲြ၊ ႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္မဲြတုဲ၊ ဍာ္သာဲ၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜ၊ ေကႜင္လၝၜ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္စုတ္တုဲ၊ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံ ေဖႛာတ္ဂါထာအုိတ္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္သၞတ္တႝံဆုရ။

၄။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပန္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜၾကဳက္ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ကၞာတ္မဲြတုဲ၊ လံက္ဗာန္စုတ္ဍာ္မိတ္၊ ခပုဪ၊ ႐ုပ္ျဇံဳ၊ ႐ုပ္သၸ၀္၊ ဍာ္ျမေမာ၀္စုတ္၊ သအာင္နဴဂွ္ အတုိင္ဟုီကႜဳင္စုတ္ ေဖႛာတ္ဂါထာဗဲြသၞ၀္ေတံတုဲ ေဖ်ံဏာခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္ဗာယပ္သၞ၀္တႝံဆုရ။

၅။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိမသုန္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္ ၀ိုဟ္ဂွ္ အတုိင္နဲလၱဴေတံသၸတုဲ၊ မာန္႐ုပ္တႜခႏၶမဲြ၊ (တင္သမၱီ) ႐ုပ္တႜခႏၶ မတံြဂး ႐ုပ္ညးမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ၀ံြ လၞိဟ္ဂိတုလုဪဟံြဟုီ ဒးေကႜာန္စုတ္ရ၊ စုတ္က၊ ဖ်ဳန္တုဲ မပၱံကုဪပုင္၊ ကြာင္တံဂွ္ ဒးစုတ္ရ၊ ၀ုိတ္ေထာံဟံြဂြံ ေကႜာန္တုဲ သၵးေဖ်ံစံြဒုိဟ္ပလုိတ္ ပႛဲတံဆုရ။

၆။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိပိႀတၜဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးသႜဗဗုင္ရ၊ ၀ုိဟ္ဂွ္မာန္႐ုပ္ဂႜၜ၊ ႐ုပ္စာင္၊ ႐ုပ္ကႜဳဪရ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜေလ၀္ ဒးစုတ္ရ၊ ဍာ္ျမေမာ၀္၊ ဍာ္တွ္ဂႜၜတံဂွ္ မဲြထႝဟ္၊ ႓ါထႝဟ္မဂြံဂြံ သၵးစုတ္ရ၊ ဗဲြလၱဴေတံေဟင္ျပဳေျပင္ေကႜာန္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္အဂႝဲရ။

၇။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိထပွ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးသႜျဗာတ္ ၀ုိဟ္ဂွ္ေကႜာန္႐ုပ္ဇာဒိသုိင္၊ ႐ုပ္ကၞာတ္၊ ႐ုပ္ဂေစံအေသက္တုဲ၊ မပၱံပုင္၊ ကြာင္၊ ဗၠ စႝဟုီလ၀္အတုိင္လၱဴေတံဂွ္ စုတ္တုဲ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္ရ။

၈။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိဒၥာံဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးစုတ္သႜၾကဳက္ ၀ိုဟ္ဂွ္ဒးမာန္႐ုပ္ေခ်ံဗတာင္၊ ႐ုပ္က၊ ႐ုပ္စာင္တုဲ ေျပင္စုတ္သဗၺနာနာသာ္တုဲ၊ သၵးေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္သၞ၀္က်ာရ။

၉။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိဒၥိတ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ လးစုတ္သႜၾကဳက္တုဲ ၀ိုဟ္ဂွ္ မာန္႐ုပ္ဇာဒိသုိင္၊ ႐ုပ္ကၞာတ္၊ ႐ုပ္သၸ၀္တုဲ၊ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံ ဒးျပဳေျပင္ရ၊ ေဖႛာတ္ဂါထာအုိတ္တုဲ ေဖ်ံဏာ ဗဲြဒိုဟ္ႚသာန္ရ။

၁၀။ သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိစွ္ဂိတု
လၱဴခမ္ဂွ္ ဒးလးစုတ္သႜဒကွ္ရ၊ ၀ိုဟ္ဂွ္ မာန္႐ုပ္အိတ္စတုမဟာရာဇ္၊ ႐ုပ္ဇာဒိသုိင္တုဲ စုတ္ပႛဲခမ္ဂွ္ရ၊ ေသႝ၀္ေက၀္ထပွ္သာ္ က၊ ဖ်ဳန္၊ ဍာ္ျမေမာ၀္ စုတ္ျပဳေျပင္တုဲ၊ ဒးစကာမႝိဟ္ျဗၜမြဲ ကုဪအာေဖ်ံခမ္ဂွ္ ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ပႛဲဒဂုဪဆုႏံြဂွ္ရ။
သြက္မႝိဟ္ျဗၜဂြံပဋိသႏၶိစွ္ဂိတုဂွ္ ေကႜာန္စှေရင္တုဲ၊ ဂဥဳဲ၀ံြ ဒးစသုင္အာရ။

ျဂန္ဂဥဲဳ
၁။ ပၠၜဒကွ္၊
၂။ ပၠၜဥပၸဪဳ၊
၃။ ဇုက္အဂႝဳ၊
၄။ ၾကက္ဗႜတ္ ပုိဟ္ဖႛိဳတ္ေထာံ ဖက္ကုဪဍာ္တွ္ဂႜၜတုဲ သၵးစရ။

ဂါထာ သြက္ဂြံေဖႛာတ္ဗွ္ျဂာတ္သၝဳ

တကၠသုဪအၥာ၊ စုိပ္ဂုဏ္ညးပန္၊ အဲယုဪလ၀္ကႜာ၊ အဲေကာန္ကြးေဟင္၊ ဗက္ေထာံေသင္ဟာ၊ ယဲသကဲေသန္၊ ဂုဏ္ေဂန္ဒွ္ကႜာ၊ ယဲလဗုိတ္ေဟင္၊ ေျပင္ဂႜၜခုတ္ဏာ၊ ယဲဒတုံဆု၊ သာ္၀ံြျဖာျဖာ၊ ယဲဒတုံဍာ္၊ ဗာ္တဲ႓ါ၊ ယဲဗာ္ယဲသံင္၊ ဒွ္မံင္တဲ႓ါ၊ ယဲပၞတ္ေဟင္၊ ပြေသင္ဟာ၊ ယဲျဇံဳယဲကႜန္၊ အုိတ္သတ္ဇုိင္ပန္၊ သုီသတ္ဇုိင္႓ါ၊ အုိတ္ပြေသင္ဟာ၊ သဗၺပါၿမိ။ ။
ယံြေဒ၀တၜ သူရိယ၊ ယကၡမာၾတာ၊ မႝးမပုိင္ ခန္လြာဂ၀္၊ နဴမဲြဂိတုဆတၱ၀္၊ တြဳဪဂ၀္ဒၥိတ္ဂိတု၊ နဴဒၥိတ္တၝဲ၀ံြ၊ စကၡဴမသႜးဂ၀္၊ ေလၞင္ပုင္ကြာင္ဗၠကုီ၊ သုီယုိဟ္ဗၵ၀္၊ က၀္သျဂာျဗာတ္က႟ၜ၊ ပၠၜၾသၜနာနာ။ အာသာတ္ဗၥမႝးတံကႜာ၊ ယဲျဗၜကုဪလလံသြာ၊ ကႜျခံဳကုမ္လၝ၊ ကႜျဗန္ေဒ၀ှ၊ ဥဳံေဇယတုဲ၊ ေဟာလုေဟာလု သြးဟဲယဲကပ္၊ စေလ၀္ကုဪဖဲ၊ ဒၜကုဪေသၝာဲကႜာ၊ ယာံရဟံြအာ၊ ပုိင္ျခာဒၞံင္၊ ဣ၀ံြယာံအာ ဟံြေသင္မဲြတဲ၊ ေပၞာန္က်ာ္ႀတဲ နဲဂ႐ုိဟ္ဏာ၊ သႜပတ္ပ႐ုိတ္ အုိႆုီစွ္႓ါ၊ ဂစၧမမွိ၊ ၾသကာေသ တိ႒ာဟိ၊ ယာဲဘုတ္ၿပိဳတ္ၿဒိဳဟ္၊ ၀ဲေစာန္တၜမင္မဲြကႜာ၊ ယာံသကမာ၊ အာေသၝာဲလၸၾကပ္၊ ဥဳံစိေစာ၊ ပူဗလးသြးဟး၊ ယာံဒံြဒး ခႏၶဒးလသာ၊ ဂစၧမမွိ၊ ၾသကာေသ တိ႒ာဟိ။
ေဖႛာတ္မဲြလၱဳန္ ျဂာတ္သၝဳမဲြ၀ါ သၵးေဖႛာတ္ထပွ္လၱဳန္ ျဂာတ္သၝဳထပွ္၀ါရ။
တင္သမၱီ။ ။ ကာလဗက္ေဒ၀တၜဂွ္ မႝိဟ္ျဗၜႏံြကုဪဂဗၻဂွ္ ဗုီမံင္ဒွ္တသိုက္ဂွ္ မံင္ဂြံဖအုိတ္ရ၊ လံက္ဂၨံေလ၀္ဂြံ၊ လံက္သၱိက္ေလ၀္ဂြံ မံင္ဂြံဖအုိတ္ရ။
ဂလာန္ေတၞင္။ ။ မႝိဟ္ၿဗၜမႝဳံကုဪပဋိသႏၶိ မၵးသၸပြသာ္၀ံြဂွ္ ဗ်တ္ရံင္မၢး နဴဂြံယဲဒုိက္ ဟံြထတ္ယုက္ စဟံြေစွ္တိက္ဟံြသႜိင္ ဒြိင္တုဲ၊ မသၸေရာင္ ေထင္ခယ်ေကတ္ရ၊ နဲသၸ၀ံြ နဲ၀ှစုိတ္မဲြသာ္ကုီ၊ ေထင္ဟံြေဗႜတ္၊ မႝိဟ္ေအာန္ကုဪဗၥာရဏာတံဂွ္ ပေတွ္ကေလာ္ၿဂိဳက္ရ၊ မိင္ညိညတုဲ ဥပါဒါန္ေစာဲစပ္ေဇႝာ္ရ။ ဆဂးမႝိဟ္သုီဖအုိတ္ ပေတ္ွဟံြေသင္ရ၊ လက္ထက္ဇုဇဗၜလဇကုသၸကႜဳင္တုဲ ဆက္ေကႜာန္သၸတၜေရာင္ ေထင္ေကတ္ဂြံရ။

ဂလာန္ဗက္ေဒ၀တၜမဲြနဲပႜန္

ယဲဒုိက္ေပင္ထပွ္ဂိတု ညးတံဗက္ေဒ၀တၜရသၢးဂွ္ အပုိင္အျခာဂိတုဲဟၞဲ၊ တၝဲရၿဗၜႏံြကုဪယဲဒိုက္ ဟံြမိပ္ၿဇိပ္မၢး ညးလၝဳဪတံဂွ္ ေကာ္အၥာေထာံခဗာန္ရ၊ သၸဟုိတ္ကုဪၿဗၜမႝဳံကုဪဂ၀္ဂႝၜဂွ္တုဲ ``ေထာံခဗာန္ဂ၀္´´ညးမေကာ္ခၜစရ။

ဗုီဂြံေျပင္ခဗာန္ဂွ္တုန္။ ။ ထာင္တႝံျဗာတ္ဇမႜိင္႓ါမိဟ္၊ အနာံမဲြမိဟ္ေကတ္တုဲ၊ က၀းဖႛပ္ေထာံပန္ကႜင္ဂွ္ ဒွ္ခဗာန္ရ၊ ပႛဲခဗာန္တႝံျဗာတ္ဂွ္ ပုင္သာ္ေဗၠတ္၊ ပုင္သာ္လၥံက္၊ ပုင္ဗတာင္၊ ပုင္ပိသာ္ သၵးစုတ္ဗႝတ္႓ုိတ္ဒးရးရ၊ ပုင္ဖုဲသႝၜကုဪမိတ္ခပုဪဂွ္ သာ္ေဗၠတ္၊ ပုင္ႏွၜကုဪၿဂိင္ဂွ္သာ္လမၥံက္၊ ပုင္ပကတိဂွ္ သာ္ဗုဗတာင္ ညးေကာ္ခၜစရ၊ ကြာင္ကုဪယုိဟ္ဂွ္႓ါဂကူပႜန္ သၝဳေကႜာန္ကြာင္တုဲ၊ ထပက္ယုိဟ္ကုဪကတ္ကုီ၊ ထပက္ယုိဟ္ဗၵ၀္ကုဪသျဂာကုီ၊ ယုိဟ္ကြာင္သုီက၀္ ယုိဟ္ဗၵ၀္သုီသျဂာညးဂးတုဲ၊ ယုိဟ္ကုီသုီကုဪပုင္ပိသာ္ စုတ္ပႛဲခဗာန္ဂွ္ရ၊ ပႛဲလၱဴခဗာန္ဒကၜပန္ဒုိဟ္ဂွ္ ဒးစတ္ပတၜလ၀္ေဇႝာ၀္ပန္တႝဳင္ရ၊ ေဇႝာ၀္ေကႜာန္လ၀္ နကုဪစကၡဴေလ၀္ဂံြ နကုဪထာင္ျဗာတေလ၀္ဂြံရ၊ ေကႜာန္လ၀္ကုဪထာင္ျဗာတ္မၢး ဒုန္ေဇႝာ၀္ေဍာတ္ဂွ္ စတ္စုတ္ပႛဲထာင္ျဗာတ္ခႛံခႛံမဲြတုဲ ေကႝာတ္အုိတ္ေတံဂွ္ စတ္စုတ္ထာင္ျဗာတ္ေကက္ေကက္မၢး ဒွ္ေဇႝာ၀္ထာင္ျဗာတ္ရ။

ဂါထာခဗာန္ဂ၀္

ဥံဳေဒ၀တၜသူရိယ၊ ယကၡမာရာ၊ မႝးပုိင္ခန္လြာဂ၀္၊ နဴမဲြဂိတုဆတၱ၀္ ပြိဳင္ဂ၀္ဒုဪဒၥိတ္ဂိတု ဒၥိတ္တၝဲ၀ံြ စႝမသႜးဂ၀္၊ ယုိဟ္ကြာင္သုီကုဪက၀္၊ ယုိဟ္ဗၵ၀္သုီကုဪသျဂာ၊ အဲစှေရင္ကုဪရ၊ စႝမႝးတံကႜာ၊ ယဲ၀ံြကုဪသြာလလံ၊ ကႜျခံေဆာံဗၝ၊ ကႜျဗန္ေဒ၀တၜဗၵာဲ၊ သရာဲယကၡ၊ ေဗွ္ကႜဳင္သၸ၀ဲ၊ ဥဳံတူဠာဲတူဠာဲ သြးဟာဲယ်ရဟုံ။

ေဖႛာတ္ထပွ္လၱဳန္ ပႛဲတႜယဲဒုိက္ဂွ္တုဲ၊ ယ၀္ရတြံကုဪတႝးဆုသုိတ္မၢး တြံမာန္ကုီရ၊ မဲြကႝာင္ေလ၀္ဂြံကုီရ၊ ေဖႛာတ္ဂါထာ၀ံြတုဲ၊ စႝစမပၱံကုဪကဗ်န္တံဂွ္ေလ၀္ စုတ္ပႛဲခဗာန္ဂွ္ညိကုီ၊ တုဲသုီကေပါတ္ဖအုိတ္ဂွ္ ဒႝာဲဒိုဟ္ဒးဂႝပ္စုိတ္ဂွ္ အာေထာံေကႜံမာန္ရ၊ ဒးဗၥမဲြခဗာန္ဓ၀္ေဟင္ရ၊ နဴတၝဲေစင္ေလာန္တုဲ ဒုဪကုဪစုိပ္ဗၵာဲတၝဲယးေတံဂွ္ ဒွ္အခိင္ဗၥဗဇၜရ။ (ဂါထာ၀ံြ ဂြံနဴကၞာ၀က္လဇုေၾကဟ္)။ ။

၆။ ဗုီၾတံဳတႜသိၝတံ သၵးပၱဳဲ၀တ္

ၿဗၜသၨိဳင္မၢး ၾတံဳထ႟၊ ၾတံဳသၨိဳင္မၢး ၿဗၜထ႟၊ ၿဗၜယဲမၢးၾတံဳ၀ှ၀တ္၊ ၾတံဳယဲမၢး ၿဗၜ၀ှ၀တ္၊ ညးမဲြဓေလင္ အဲမဲြဣ၀ုဪ၊ သာ္၀ံြအေရ၀္မန္ပုဦႏံြကႜဳင္ရ၊ ဗဲြမသၞဟ္ကုဪအေရ၀္ဂွ္တုဲ၊ ၾတံဳတႜသိၝ ကာလသမၻာဇကုယဲဒုိက္မၢး၊ သၵးပၱဳဲ၀တ္ဖန္ဖက္ကုဪ ဗဲြမၵးရးရ၊ သမၻာဇကုသြက္ဂြံသႜးဂႜံဂ၀္ဂွ္ ကေပါတ္နာနာသာ္ သၵးေပၠာံလ၀္ ညံင္ေသၢာံ႐ုံဂပ္ရ၊ သမၻာဇကုယဲဒိုက္ေပင္ထပွ္ဂိတုမၢး၊ ပပၱံနဴေအွာ္ဗြ၀္ဂွ္ ဆုမလ၊ ဆုေၾကာတ္၊ ဆုဗၵ၀္၊ ဆုေၾကင္မဲြမဲြသာ္ သၵးဗာ္ေပၠာံလ၀္ရ၊ ခါရဗာ္ေအွာ္ပႜန္ေလ၀္ ညံင္ဟံြလၢဳင္လႝင္အာဂွ္ ဒးသၸသတိေရာင္၊ ယ၀္ရလၢဳင္လႝင္အာမၢး ညးတံကုဪပဲါေထာံရ၊ ေအွာ္ဂွ္ဗာ္ဂြံနင္တုဲ ေခႝာ္ေဍံဂွ္ သံက္ေထာံဖအုိတ္ရ၊ ကာလစံင္ပၞတ္ဂွ္ ညံင္ဟံြဂြံသၞဴပသဒွ္ကုီရ၊ တုဲတပ္စံြလ၀္ ဗဲြမညှသာရ၊ လၱဴဆုဂွ္ပႜန္ေလ၀္ ညးေဇႝာ္တံ ကုဪဗၢင္လ၀္ဇလဗၵ၀္ ဟံြေသင္မၢး ဇလ႓၀္မဲြကႝာင္ကုီရ၊ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္ သြက္ဂြံတိက္ဂွ္ သြက္ဂြံေကႜာန္ဇံင္ဖၜမဲြ၊ ဆုဒုန္ဇုက္တံကုီ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္တုဲ သြက္ဂြံဗဂုီဗုင္ ရန္တၞံထုိင္သၝိေကာန္ပႛဲဗုင္ ဂြံစိန္အာျပဟ္ျပဟ္ဂွ္ တၞံဍိဳတ္သြက္ဂံြပႛိဳက္ဗုင္ဂွ္ကုီ၊ ဇံင္သြက္ညးသႜးဂႜံဂ၀္ဂြံတိက္ဂွ္ကုီ၊ ေကႜာန္လ၀္တုဲ ဣမိဂွ္သၵးဟုီ ဗဗုိန္လ၀္အေရ၀္ေရာင္။ ။

၇။ ဗုီၾတံဳတႜိသၝိတံ သၵးေ၀င္ပဲါ

ၾတံဳတႜသၝိပႜန္ေလ၀္ ကာလသမၻာဇကု ႏံြကုဪယဲဒုိက္မၢး သၵးေ၀င္ပဲါနဴကုဪယုိက္ကဠာကမၼ႒ာန္ကုီ၊ ဟုိတ္ေဍံႏံြသာ္ဏံပႜန္၊ ယ၀္ရယုိက္ထ႟င္ဒးကဠာကမၼ႒ာန္မၢး အာယုက္ေဂႜံ၊ ျဒပ္ပုိဥ္ဟာန္ဟုတ္ေရာင္၊ တႜပညာမန္ေၾတံၾတဟ္တံဟုီေဒႜာံေဗၱာန္လ၀္ရ၊ ညးလၝဳဪဂွ္ဟုီဂးလ၀္ႏံြမြဲသာ္ပႜန္၊ အေဃာသမၻာဇကုႏံြကုဪယဲဒုိက္ဂွ္ သၵးေ၀င္ပဲါနဴကေမႜာန္သရာံပါပ္ဂမႜိဳင္ကုီ၊ ဟုိတ္နဴရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဗုင္နာနာသာ္တုဲ ေကင္ကာသရာံပါပ္ဂွ္ သၵးေ၀င္ပဲါ၊ ေကင္ကာမၝဳဪဂွ္ သၵးပၱဳဲေရာင္၊ မပၱံအေရ၀္ဟံြမဲြကုဪကာမၝဳဪဂွ္ေလ၀္ ညံင္တႜယဲဒုိက္ဟံြဂြံမိင္ဂွ္ သၵးစံြသတိကုီ၊ ဥပမာ-ပ႐ုိင္တႜယဲဒိုက္ခ်ိုတ္ ဟုိတ္နဴဂႜံဂ၀္ဂႝၜ၊ ပ႐ုိင္ယဲဒိုက္လုီတံဂွ္၊ ဟြံကုဪမိင္သက္သက္ရ၊ ယ၀္ရမိင္ဒးမၢး၊ တႜယဲဒိုက္ဂွ္ ကာလသႜးဂႜံဂ၀္ဒြိင္ဒၞံင္ ပႛဲစုိတ္တုဲ ေဖက္ဒွ္အာအႏၱရာဲမဲြမဲြသာ္ရ၊ မဲြသာ္ပႜန္ သၝိလုဪဟံြဟုီ၊ မိက္ဂြံပကာမၝဳဪမၢး ပႛဲသၝိဂွ္ သၞတ္ၿဗၜႏံြကုဪယဲဒိုက္မဲြမဲြႏံြမၢး၊ ပပၱံနဴကေလာေကာေဒံ ေကာန္ဇာတ္တံ ဟံြပကာမၝဳဪအုိတ္ရ။ ။

၂။ ဗုီသႜးဂႜံဂ၀္

ပုဦသတၱံပႛဲလုိက္ဏံ၀ံြ ေသၢာံကႜဳင္ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္မာန္ဂွ္ ဟံြေလာဲသြာရ၊ ၀ါတ္ဂါတ္သၨိဳင္သန္ေကံြေကံြရ၊ က်ာ္ၾတဲနာဲပုဦတြံလ၀္ရ၊ ႓ုိန္ရကႜဳင္ကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္ပႜန္ေလ၀္ ညးလၝဳဪဂွ္ မႝိဟ္ၾတံဳ၊ မႝိဟ္ျဗၜ ဒးဒွ္ပႜန္ရ၊ ယ၀္ဒွ္မႝိဟ္ျဗၜမၢး ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ သၵးဆုဪဂဗကုဪေကင္ကာသႜးဂႜံဂ၀္ရ၊ ပႛဲအရာမသႜးဂႜံဂ၀္၀ံြေလ၀္ ဒဒုိက္ေဇႝာ္သန္ေဟင္ဂွ္ အေရ၀္မန္ဟုီလ၀္ႏံြမံင္``မႝိဟ္ၾတံဳဍိဳက္ဖံင္၊ မႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္´´ သၢးလ၀္ရ၊ ပႛဲအရာမသႜးဂႜံဂ၀္ဂွ္ပႜန္ မူပုဦသၵးသၸဗက္ေရာဂွ္ အတုိင္ဗဲြသၞ၀္ေတံ ပၚထ႟းလ၀္ကုဪရ။

၁။ နိဒါန္
၂။ ကေမႜာန္ၾတံဳဒးပၱဳဲ ေဃာမႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္
၃။ ကေမႜာန္ဣမိဒးပၱဳဲ ေဃာေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္
၄။ ကေမႜာန္ေကင္ကာမႝိဟ္ျဗၜ နဴ႓ံင္ပၞတ္ဒုဪတိတ္သၝိပၞတ္
၅။ ေကင္ကာသၵးပၱဳဲ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြဂြံတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ
(၀ါ) ေကင္ကာမႝိဟ္ပႛဲသၝိမြဲဟာန္ေကုာံမိႆဟာဲ သၵးပၱဳဲပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ကႜာဟံြဂြံတိတ္နဴသၝိပၞတ္ဏီ
၆။ ကိစၥပတိတ္သၝိပၞတ္
၇။ ေကင္ကာပတိတ္သၝိပၞတ္
၈။ နိဂုီ-သာ္၀ံြပၚလ၀္ရ။ ။

၁။ နိဒါန္

ႀယၜသၞတ္ျဗၜမဲြတန္ပဋိသႏၶိတုဲ စုိပ္ကႜဳင္ကာလဍိဳက္ေပင္ဂိတု၊တၝဲမၢး ေကာန္ငၝာ္ပႛဲဗုင္ဂႝၜမိဂွ္ သႜးတိတ္နဴဗုင္ဂႝၜမိ၊ တိတ္စုိပ္ကႜဳင္မၝးဗုင္ဂႝၜမိရ၊ ဂလာန္ဏံဂွ္ ပုဦမန္တံေကာ္ခၜစ-သႜးဂႜံဂ၀္၊ သႜးပဋိသႏၶိ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္၊ ႓ံင္ပၞတ္ပႝာင္၊ ညာတ္မုက္ေဒံ၊ ေကာ္ခၜစနာနာသာ္ရ။

၂။ ကေမႜာန္ၾတံဳတႜသၝိသၵးပၱဳဲေဃာမႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္

ပဋိသႏၶိဍိဳက္တၝဲဂိတုတုဲ ထ႟းတုိန္လက္က်န္႓ံင္ပၞတ္ မပၱံကုဪဂႝိင္ဂိ၊ ဗုင္ဂိ၊ တႝဳင္ဇိုင္ေဒင္ကႜဳင္မၢး ၾတံဳတႜသၝိအာေကာ္ဣမိတုဲ၊ မႝိဟ္မႝဳံပႛဲသၝိတံဂွ္ အာဂႜာဲေကာ္ေပၠာံလ၀္မႝိဟ္ျဗၜ အာယုက္ေဇႝာ္ေဇႝာ္တံ ပႛဲကြာန္ဂွ္ရ၊ ေခတ္ကႜာေတံပုဦမန္ဂမႜိဳင္ ေကာ္ဣမိကြာန္ရ၊ ကာလေခတ္လၞဳဟ္ ဟုိတ္နဴဣမိ ညးအလုဪအသှတံ ႏံြမံင္ဇၞာပ္ကြာန္တုဲ၊ ေကာ္ဣမိညးအလုဪအသှတံဂႜိဳင္ရ၊ ဣမိကုီ၊ မႝိဟ္ျဗၜေဇႝာ္ပႛဲကြာန္တံကုီ၊ စုိပ္ေကာံတုဲ ၾတံဳတႜသၝိသၵးေကႜာန္ဇံင္ဖၜမဲြရ။

ေသႝာတ္ဗ႟တ္ဗုီေျပင္ဇံင္ဖၜ

ဒုန္ကလိဟံြေသင္၊ ဒုန္ကၞးဟံြေသင္၊ ဆုေထ႟ာံေထ႟ာံ႓ါတႝဳင္ ဇမႜိင္ပန္ဟတ္ကုဪမဲြကႛဂွ္၊ လးလ၀္လၱဴကႝှသၝိ၊ လၸာ္ေတံမဲြတႝဳင္၊ လၸာ္ဏံမဲြတႝဳင္၊ ျခာခရာဗႝတ္မဲြဟတ္ လၱဴဂွ္လးစုတ္၀ုိန္ဒုန္ထပွ္တႝဳင္တုဲ၊ ဒက္ဗဗုိန္ကုဪခ်ာညိ၊ လၱဴ၀ိုန္ဂွ္ပႜန္၊ ဒးလးစုတ္ဒုန္ကေရက္ ဒၥိတ္ကေရက္ရ၊ ဟံြေသင္သာ္ဂွ္၊ ယ၀္မိက္ဂြံလးစုတ္ခတုဪမၢး လးစုတ္ခတုဪပိခေတွ္မာန္ရ၊ လးကႝှတုဲ ညံင္ဟံြဂြံခ်ှဒရာင္ ဒးၾကာပ္လ၀္ပိတန္ရ၊ လၸာ္ကႛိဳပ္ ၾကာပ္စုတ္ဒုန္ကေရက္တုဲ၊ ဒက္လၸာ္ဇုိင္မဲြတန္၊ ေလၵာ၀္မဲြတန္၊ ဒးၾကာပ္ဒက္ရ၊ ကႝှဒုန္(၀ါ)ကႝှဆုညံင္ဟံြဂံြခ်ှ ေလာအာေလာကႜဳင္ဂွ္ ဒးဒက္ၾကာပ္ရ၊ သြက္မႝိဟ္ျဗၜ႓ံင္ပၞတ္ဂြံတိက္လၱဴဇံင္ဂွ္ ဒးလးလ၀္သၠ၀္ရ။
ယ၀္ရသႜးဂ၀္ဂႝၜပႛဲသၝိမၢး အခုိက္မန္ေဟင္ ဒးေကႜာန္ဗက္စရ၊ ၾတံဳတႜသိၝတံပႜန္ေလ၀္ သမၻာဇကုသႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ ဇဖန္တီေကတ္ေကာန္ၾတံဳ၊ ေကာန္ၿဗၜဂွ္ ဒး႓ံက္လ၀္တိဗ၀္ဖၜမဲြ သြက္ဂြံ႓ံင္ပၞတ္ဗဂုီဇကုရ၊ ယ၀္ဒွ္ေကာန္ၾတံဳမၢးတိဗ၀္ဖၜဒၥိတ္န၊ ယ၀္ဒွ္ေကာန္ၿဗၜမၢး တိဗ၀္ဖၜထပွ္န ႓ံက္ေကတ္တုဲ၊ ဗ၀္ဖၜစံြလ၀္ ဗၵာဲဇံင္သၱိက္႓ံင္ပၞတ္ လၸာ္တဲပဲါရ၊ ဗၵာဲဖၜဂွ္ စံြလ၀္ဍာ္မဲြဂရ သြက္ဂြံသုိဟ္တၞံ၊ ဍိဳတ္စံင္လ၀္နဴဖၜဂွ္ရ၊ ေသႝာ၀္ဗ႟တ္ဖၜဂွ္ ဒးဒွ္အတုိင္ဇံင္ရ၊ ဆုဇမႜိင္ဖၜဂွ္ ဒးေကတ္မဲြတႝဳင္ဓ၀္ရ၊ မဲြတႝဳင္ဂွ္ ဒုင္စကုဪဇမႜိင္ဇံင္ရ၊ ဆုဇေမႜံအနာံဖၜဒးေကတ္႓ါတႝဳင္ ဗဲြမတုပ္သၞဟ္္ကုဪအနာံဇံင္ဂွ္ရ၊ အနာံဖၜဂွ္ လၨံက္ဗကိတ္ကုဪသၞန္ဇမႜိင္ဇံင္တုဲ ဒွ္ဖၜညးတံရ၊ (ကာလလၞဳဟ္၀ံြလၝဳဪဂွ္ ညးတံသႜးဂ၀္ဂႝၜ ပႛဲ႐ုင္ဂဥဳဲတုဲ ကေပါတ္ႀကိယာသြက္ဒးေပၠာံေကတ္ အတုိင္ဗဲြလၱဴေတံဂွ္ဟၞဲေဟင္ရ၊ ညးတံဒုင္ထပ္ဂဥဳဲ စေကတ္ဂဥဲဳမၢး ကေမႜာန္သႜးဂႜံဂ၀္တုဲမံင္ကုီရ။)။

၃။ ကေမႜာန္ဣမိဒးပၱဳဲ ေဃာေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္

ကာလေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိတုဲ၊ ဒက္သုတ္ နကုဪဇုတ္ေတာ၀္သအးဇၝး၊ ခုိင္ကႜိဳက္တုဲ ေရက္ထပုိတ္ေကႜံ နကုဪ႓ုန္ျမေကက္ေကက္မသအးဇၝးကုီ၊ ဟံြေသင္လၝဳဪဂွ္ ကေရက္ေကတ္သႝဒုန္၊ ဇုိတ္သအးေကႜံတုဲ၊ ေရက္ထပုိတ္သုက္ရ၊ တုဲၾကာတ္ၾကၜသအးဇၝး ေကာန္ငၝာ္နကုဪဍာ္ဂမၱၜရ၊ တုဲဖုံဍာ္မိတ္ကေပါတ္ပႜန္၊ တုဲမၢးဂြှေကာန္ငၝာ္နကုဪယာတ္မသအးဇၝး ဗဲြမဂပ္၀္တုဲ၊ သၱိတ္စံြလ၀္ေကာန္ငၝာ္ (ကာလလၞဳဟ္၀ံြ) ကႝာဲသၞးဂႜိဳင္ရ။

ဗဲြသတိ(မူဟုိတ္သၱိတ္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲကႝာဲေရာဟုီမၢး၊ အေရ၀္ညးေဇႝာ္မန္ခမှသင္မန္တံ ႏံြမံင္ဂႜိဳင္ကုဪသာ္ဂွ္ ဂြံမိင္ေကတ္ရ၊ သၞိက္ဂြံတီဗဲြခႛန္ဂွ္၊ ေလာန္ကႜဳင္မဲြအခိင္ေတံ ပုဦမန္တံက်ပႝာန္ညးတုဲ၊ ဂကူပုဦမန္ဣဒၶိညံင္ဂြံလဟုတ္ေစွ္အာဂွ္ ပုဦဒးဒုင္ဖန္ကႜဳင္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ရ၊ ကႝာဲမၢးဂွ္ ဒွ္ၾကိယာသြက္ဂြံဂုံသအးသၝဳ မဒွ္စႝအာဟာရ ပုဦမန္ဗဲြပရဲဂွ္မဲြသာ္၊ သဘၜကႝာဲမၢးဂွ္ ဒွ္ကေပါတ္ညးလၝဳဪတံ သြက္ဂြံစံြေပၠာံလ၀္ ကေပါတ္မပၱံထၞိက္နာနာသာ္ ဟံြသအးဇငၝး သြက္ဂြံေထာံေကႜံဂွ္မဲြသာ္၊ ဒွ္သအးဇငၝးေကႜံသၝဳ နကုဪၾကိယာဂွ္တုဲ၊ ေၾသာံသၝဳတံဂွ္ ဒွ္ပုင္တုဲမၢး ခ႐ွ္တံကုီ၊ ခမှသင္တံကုီ ဒးစကုဪပုိန္သၸျပဘုိက္ရ၊ စဟာပ္ဒးပုင္ဂွ္မၢး ဣဒၶိလဟုတ္ေစွ္အာ၊ က်ာ္ႀသှပႜိဳတ္ေစွ္အာမာန္ေရာင္၊ ႏံြအဓိပၸဲါသာ္၀ံြရ၊ ဟုိတ္သာ္ဂွ္ရ အာဂတနဴတၝဲ၀ံြတုဲ ေကာန္ဂကူမန္ပုဦ ယ၀္တီပေရင္သာ္ဏံမၢး သၵးေ၀င္ပဲါနဴသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ပႛဲကႝာဲဂွ္ရ။)။

(ကႜာကႜာေတံ ေကာန္ဂကူမန္ပုဦ သၱိက္ေကာန္ငၝာ္တၞိတၞိ သာ္လုဪေရာဟုီမၢး ေလာန္ကႜဳင္ ႓ုိတ္မသုန္ေစွာ္သႝာံေတံ၊ ညးလၝဳဪတံသၱိက္နကုဪထးထ၀္ ဟံြေသင္မၢး ညးဒုိက္၀ါတ္တံဂွ္ သၱိက္ေကာန္ငၝာ္ပႛဲခြက္ဆု လံက္လ၀္နကုဪဍာ္ထ၀္ဂွ္ ေကင္ဆုဪဂဗကႜဳင္ကုီရ၊ ယ၀္ထးဆုမၢး ေကႜာန္လ၀္ခႛံခႛံ ကုဪဂႜိင္မံင္ညိတုဲ လၸာ္စံြကႛိဳပ္ဂွ္ ေကႜာန္လ၀္ ဗုီကႛိဳပ္ခၞၜ႓ုိပ္ထ၀္တုဲ လံက္လ၀္ဍာ္ထ၀္ရ၊ ပႛဲထးဂွ္ေဟင္ ညးေဇႝာ္မန္ပုဦကႜာေတံ သၱိက္ကႜဳင္လ၀္ေကာန္ငၝာ္ရ။

ခြက္ထ၀္ဂွ္ ညးတံေကႜာန္လ၀္တုဲ ဏာအပ္စံြလ၀္သၝိဃံင္ကြာန္ရ၊ ပႛဲကြာန္ဂွ္ ယ၀္ရညာတ္မုက္ ေကာန္ငၝာ္မဲြမဲြမၢး အာပၱီဃံင္တုဲ၊ ေကတ္နင္ခြက္ထ၀္ သြက္ဂြံသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ မဒွ္မႝိဟ္တၞိဂွ္ရ၊ ကြာန္ေဇႝာ္မၢး ခြက္ထ၀္႓ါ၊ ပိမ ညးကြာန္တံ မေကႜာန္စံြလ၀္ရ၊ ရံင္ေကတ္ကုဪ ပေရင္ဇုဇဗၜလေနာနာဲပုဦ မစံြပတန္လ၀္ အခုိက္ကႝာ၀ံြတုဲ ပုဦညာတ္ေကတ္ဇုဇဗၜလပုဦ မဂတာပ္ေခတ္ဗဲြမေလာန္ေဟင္ ဂြံတီေကတ္မာန္ရ၊ မူဟိုတ္သၢးသာ္၀ံြေရာမၢး ကာလအာေကတ္နင္ ခြက္ထ၀္ဂွ္ရ ကိစၥစုတ္စရင္ဒွ္မႝိဟ္ဂွ္ တုဲဒွ္အာမဲြ၀ါဓ၀္ရ။

ကာလလၞဳဟ္၀ံြ ရန္ကုဪဂလာန္၀ံြတုဲ ပြမသၱိက္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲကႝာဲဂွ္ေ၀င္ပဲါေကႜံတုဲ၊ ယ၀္သၱိက္ေကာန္ငၝာ္ ပႛဲထးထ၀္ဟံြမာန္မၢး သၱိက္ေကာန္ငၝာ္လၱဴကႝှ ဗဲြမသအးဇၝးဂွ္ ခုိဟ္ဂႜိဳင္ရ။)။ ။

ေကာန္ငၝာ္သႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜမိတုဲ သုက္ကုတ္ထပုိတ္ပၱိတ္နဴေကာန္ငၝာ္ဂွ္ ဣမိတံအာတုိပ္ေကႜံ ပႛဲကတုိင္ ႓ံက္လ၀္တိဖၜရ၊ လေဆာ၀္လေဆာ၀္ ဟံြတုိပ္ပႛဲကတုိင္တိဖၜ၊ အာတုိပ္ေကႜံ အတုိင္ကုိန္တုိပ္သုက္ ေကာန္ငၝာ္ရ၊ ဗဲြေသႝာ၀္ကုိန္၀ံြ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ စဲ၊ ပသာ္မၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒိုဟ္သၞ၀္က်ာရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုေဇွ္၊ ဒဂုိန္၊ ခႛဲသှမၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒုိဟ္ပလုိတ္ရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုဘတ္၊ ၀ွ္၊ ကၳိဳန္မၢး တုိပ္သုက္ ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာရ၊ ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ပုဟ္၊ မာ္မၢး တုိပ္သုက္ ဗြဲဒုိဟ္ဗၞံက္ရ၊ ဗဲြကုိန္၀ံြတုိပ္သုက္မၢး ေကာန္ငၝာ္ဂွ္ ပုိန္အာယုက္ဂႜိင္ေရာင္၊ ပုဦမန္ပေတွ္လ၀္ဂလာန္၀ံြရ။ (ကုိန္တုိပ္သုက္ ဗဲြလၱဴေတံဂွ္ ကံက္ပၱိတ္နဴေလာကသိဒၶိရ။)။ ။

ေဒသလၝဳဪဂွ္ေလ၀္ သြက္ေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္တၞိ ကေပါတ္ႀကိယာ ေဒ၀တၜသူေကႝင္ ဣမိတံျပဳေျပင္ကုဪရ၊ ကေပါတ္ႀကိယာေဒ၀တၜသူေကႝင္ သြက္ေကာန္ငၝာ္ႀတံဳမၢး ဇဗႜဳဒစိတ္တႝး၊ သတ္ပိမ၊ ဟံြေသင္ဒစိတ္မ၊ ၾသန္မဲြဒေက၀္ ဟံြေသင္ မသုန္မး၊ လိခ္မဲြအုပ္၊ တ၀္ေကႝဟ္မဲြတႝဳင္၊ မွင္မဲြပလင္၊ ကယ်ိဳင္ကယ်၀္ ဗြိဳက္လၱက္မႝိဟ္ႀတံဳမဲြစုံ၊ ခေရင္တၞိမဲြ၊ သၠ၀္တၞိမဲြခေတွ္၊ ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္တံဂွ္ သၵးပေကာံစံြလ၀္ရ၊ သြက္ေကာန္ငၝာ္ၿဗၜမၢး ဇဗႜဳထပွ္တႝး၊ သတ္ထပွ္မ၊ ကယ်ိဳင္မႝိဟ္ၿဗၜတၞိမဲြစုံ၊ ခေရင္တၞိမဲြ၊ သၠ၀္တၞိမဲြခေတွ္၊ ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္တံဂွ္ သၵးပေကာံစံြလ၀္ရ၊ ဣမိ၀ံြ ပႜာဲေကတ္ဂေစံစႜန္မဲြပၝာန္ တိတ္အာကႛိဳပ္ကႝိန္တုဲ၊ ``ယံြေဒ၀တၜသူေကႝင္ ကညကႜဳင္ပစၞတ္သမၱီေကာန္ငၝာ္၀ံြညိ´´ ရၜသာ္၀ံြ ဘိက္နိမန္ေဒ၀တၜသူေကႝင္ကုဪသၸသမၱီရ။ ကာလကေလင္လုပ္ဇေရင္ေကာန္ငၝာ္ဣမိဂွ္ လၞဳဟ္လုပ္ ဍာ္ဂေစံစႜန္ျမေမာ၀္ နဴကုဪကႛိဳပ္ကႝိန္ ဒုဪကုဪစုိပ္ဒႝာဲေကာန္ငၝာ္ရ၊ (ကေပါတ္ေဒ၀တၜသူေကႝင္တံဂွ္ လၝဳဪမဲြတၝဲ၊ လၝဪဳ႓ါတၝဲ၊ လၝဳဪဒုဪပတိတ္သၞိပၞတ္ညးတံစံြလ၀္ရ၊ အခုိက္ဏံေလ၀္ ေဒသမန္လၝဳဪႏံြ၊ ေဒသမန္လၝဳဪဟၞဲရ။)


၄။ ကေမႜာန္ေကင္ကာ သြက္သၞတ္ျဗၜသႜးဂ၀္ နဴ႓ံင္ပၞတ္ ဒုဪတိတ္သၝိတ္ပၞတ္


ႀယၜသၞတ္ၿဗၜမဲြ ယ၀္သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ဣမိဂွ္ ႀကၜၾကာတ္သအးဇၝးပေလ၀္ပေလတ္အတုိင္နာဲကဲဣမိတံတုဲ၊ ပၱိဳန္သတိက္လ၀္လၱဴဇံင္႓ံင္ပၞတ္ရ၊ ရန္တၞံကုဪေကာန္ငၝာ္ ပႛဲဗုင္ညံင္ဂြံေညာတ္အာျပဟ္ျပဟ္ဂွ္ ဂတ္ဒက္ဂြှလ၀္ဗုင္ နကုဪယာတ္ပူလ၀္ဗုင္တုဲ၊ ေကတ္တၞံဍိဳတ္စံင္လ၀္ ပႛဲဖၜဂွ္တုဲ၊ ႀသိဳဟ္ေဖ်ံပႛဲဍာ္ဂရ၊ ဟံင္ပတိတ္ဂြှကုဪယာတ္တုဲ၊ ပႛိဳက္စံြလ၀္လၱဴဗုင္ဂွ္ ႓ုိတ္ဒုင္မာန္ရ။ အေဃာပႛိဳက္ဍိဳတ္ဂွ္ေလ၀္ ညံင္ဟံြကတၜလုပ္ဒုဪသႝာံဗုင္ တူသႜိဳက္အာဂွ္ သၵးပသတိရ၊ ပၞတ္ဖၜ၀ံြေလ၀္ သၵးပဒွ္လ၀္လၞိဳန္ရ။

ဌာန္ေဒသမန္လၝဳဪဂွ္ေလ၀္ ညးေဇႝာ္တံကုဪစံြဂ႐ုင္မဲြမ လၱဴကႛိဳပ္သတိက္သၞတ္ၿဗၜဂွ္ရ၊ ရန္တၞံအာ ဗုီအခုိက္ညးတံ အဆက္ဆက္တုဲ၊ ပႛဲဂ႐ုင္ဂွ္ ဂႜိက္ဂ႐ုင္ယာတ္ဂ႐ုင္ဒးႏံြရ၊ သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ေဖက္လကုိတ္ဒွ္၊ ဆီတုိန္ဒွ္ဂွ္ရ၊ နကုဪဂႜိက္ဂ႐ုင္၊ ယာတ္ဂ႐ုင္ဂွ္ ဒက္ဂတ္လ၀္မဲြမဲြဒႝာဲမၢး၊ ေဆ၀္ဒ၀္ကုဪအႏၱရာဲသာ္ဂွ္မာန္ေရာင္၊ ညးတံေစွ္စုိတ္တုဲ၊ ကာလပၞိက္ကိစၥမဲြမဲြကၱဳဪဒွ္မၢး သၞိက္ဂြံဗဲြမျပဟ္ဂွ္ဒွ္ရ၊ သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ ဍာ္တွ္ညံင္ဂြံတိတ္ဂွ္ ညးတံပေလ၀္ပေလတ္ကုဪပႜန္ရ၊ လၝဳဪဂွ္ ေကာန္ငၝာ္သႜးဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ သိုင္တွ္ဟံြေထာင္ဇှဏီ ေကာန္ငၝာ္မၜဟံြအုိတ္၊ တွ္ဂွ္ေတင္ကႜဳင္ဗဲြမေလာန္မၢး သၝိတွ္ဂွ္လုီအာကုီဒွ္ဂြံရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ သၝိတွ္ကလိုအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံလာဲအာမၢး ဇႝတ္ခ်ိဳန္ပလာဲကုဪသာသာရ၊ စႝအာဟာရမပၱံကုဪဍာ္လဂမ္၊ ဍာ္ဂမၱၜတံဂွ္ သၵးသုင္စကုဪဂႜိဳင္င္ေရာင္၊ ဣမိဂွ္ေလ၀္ သြက္မိေကာန္ငၝာ္ ေသၢာံထတ္ယုက္အာဗဲြဂတ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီဂွ္ သၵးမင္မြဲကုဪဍိဳက္က္ေပင္င္ရ၊ ပြမသုင္မိတ္ဟုံမိတ္သုင္ဂဥဳဲတံဂွ္ေလ၀္ သၵးေစႝာန္ထ႟းကုဪလၞိဳန္ရ၊ သၞတ္ၿဗၜဂွ္ ကႜာဟံြစပုင္ သြက္ဂြံဗဇၜေဒ၀တၜဖၜ၀ံြ၊ ေထၞာတ္ေကတ္ပုင္ပန္ေထၞာတ္တုဲ၊ သၵးဗဇၜပန္လၸာ္ ဒုဪကုဪတိတ္သၝိပၞတ္ရ။


၅။ ေကင္ကာသၵးပၱဳဲ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ (၀ါ) ေကင္ကာမႝိဟ္ မဲြဟာန္ေကုာံ မိႆဟာဲသၵးပၱဲဳ ပႛဲသၝိ႓ံင္ပၞတ္ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီ


သၞတ္ၿဗၜသႜးဂႜံဂ၀္ဂႝၜတုဲ၊ ကႜာဟံြတိတ္သၝိပၞတ္ဏီဂွ္၊ မိႝဟ္ၿဗၜသၞတ္ေဇႝာ္တံညးဂမႜိဳင္ ကႜဳင္ပၱဲဳ၀တ္နာနာသာ္ မပၱံကုဪစံင္ဍိဳတ္၊ ႀသိဳဟ္ဍိဳတ္ဖံုမိတ္ဂွ္ေလ၀္ႏံြ သၞတ္ၿဗၜတႜတွ္ မထတ္ယုက္တံေလ၀္ ကႜာမိေကာန္ငၝာ္ ဍာ္တွ္ဟံြထတ္႐ုိက္ဏီဂွ္ ကႜဳင္ဗုိင္ဗၞၜကုဪတွ္ကုဪေကာန္ငၝာ္ဂွ္ရ၊ မဲြသာ္ပႜန္ေလ၀္ ညးမဒွ္ကေလာမိႆဟာဲ ဌာန္ဗဒဲါတံဂွ္ေလ၀္ ကႜဳင္သၝှစၞှရံင္ေကာန္ငၝာ္ မိပ္ပ္ၿဇိပ္ပ္တုပ္တၜညံင္ရၜ ပုဦမႝိဟ္တံဒုင္တႜဳင္မႝိဟ္တၞိကုီရ၊ ညးတႜသၝိတံပႜန္တုန္ေလ၀္ ပၱဲဳတၜ၀တ္လၱဴမႝိဟ္ကႜဳင္ရံင္တံပႜန္ ပြမဗၥဖ်ဳင္ပုင္သြနာနာသာ္ ဗဲြမဂႜိဳင္ဗၥပုင္သတ္ၿဗၜကုဪသြဗဲြမၵးရးပႜန္ရ၊ ညးမဲြလၸာ္ကုဪမဲြလၸာ္ ၀တ္ညံင္ဂြံဍိဳက္ေပင္ဂွ္ ေခႜ၀္ပလန္ပႜန္ရ၊ အခုိက္ဏံ၀ံြ ခုိဟ္တၜဗဲြမေလာန္ရ၊ ေဒသလၝဪဳဂွ္ ဗၥဖ်ဳင္ပိဗၱံပိတၝဲ ဗဲြမမိပ္ျမဟ္လုိက္လၜ က႐ုိက္ညးကုဪညးဂွ္ ဂြံဆုဪဒၞံင္ဒုဪကုဪလၞဳဟ္ရ။

၆။ ကိစၥပတိတ္သၝိပၞတ္


နဴေကာန္ငၝာ္ဒွ္မႝိဟ္ဂြံပိတၝဲ ဟံြေသင္မၢး မသုန္တၝဲမၢး ဣမိဂွ္ သၸကႛိဳပ္သၠိဳပ္တုဲ ပၱိတ္သၝိပၞတ္ရ၊ မႝိဟ္႓ံင္ပၞတ္အလန္ကႜာအုိတ္မၢး လၝဳဪဂွ္ ယ၀္ရမိေကာန္ငၝာ္မံင္ထတ္ဒၞံင္မၢး ေပင္ပိတၝဲ၊ လၝဳဪဂွ္ေလ၀္မသုန္တၝဲ၊ လၿဗၜေကင္႓ံင္ကႜဳင္ပၞတ္ပႝာင္တုဲမၢး ေပင္ပိတၝဲ ညးတံပတိတ္သၝိပၞတ္အုိတ္ရ။ ကာလဂွ္ ဣမိ၀ံြ ေကတ္ပုင္ပန္ေထၞာတ္ဂ႐ုင္မဲြမ၊ ဇဗႜဳပန္တႝး၊ ေနာ္မဲြတႝဳင္၊ လၝဳဪလၝဳဪတံပႜန္ေလ၀္ ဂ႐ုင္မဲြမ၊ ပုင္မဲြေထၞာတ္၊ ဇဗႜဳမဲြသြတ္၊ ပၞတ္နဴဖၜ႓ံင္ပၞတ္မဲြလၝ၊ ဍာ္မဲြျဗံက္ေကတ္တုဲ၊ ေစွ္အာတိ ဂတမုက္သၝိရ၊ ကေပါတ္စပ္ကုဪ ပတိတ္သၝိပၞတ္တံဂွ္ စံြပႛဲတိ (လၱဴသၠ၀္ လၱဴခတုဪဂွ္ ဟံြေကင္မိင္) တုဲ စ၀္ေဖ်ံဍာ္လၱဴပၞတ္လၝဂွ္ရ၊ ေဃာမစ၀္ႀသိဳဟ္ေဖ်ံဍာ္လၱဴပၞတ္လၝဂွ္ သာ္၀ံြဟုီပၱီ (ဗလိဇၜေဒ၀တၜဖၜေလ၀္ဟုီဂး) ေဒ၀တၜဖၜရ၊ ယံြေဒ၀တၜဖၜ မႝးအာမာန္ရ၊) ဂလာန္ပၱီေဒ၀တၜဖၜ၀ံြ ရန္တၞံသာ္လုဪတုဲ သၸေရာဂွ္ဟံြတီ ေဒသလုဪေရာဂွ္ ဟံြတီတုဲ ပြ၀ံြဒွ္ဆအယာံမာတ္ေကင္မိင္လ၀္ေရာင္၊ ညးတံသၸသာ္ဏံဂွ္ ဒွ္ကရိကႝာမဲြသာ္ကုီ၊ ဟုိတ္ဖုဪေဍံဂွ္ ဟံြတီသက္က္ရ။0 comments: