ပုံဇာတ္ က်ာံသာရ၀ါန္


လိက္သာရ၀ါန္၀ံြ ပ႐ူဒဒွ္က်ာံသာရ၀ါန္ နဴေဍာတ္ေဍာတ္ စုဪကုဪေဇႝာ္တုိန္၊ ``လၸေပၱဟ္အုိတ္ စုိတ္သတ္ဂမ်ိ၊ လပဒေဒွ္ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ၊ တၝဲရေပၱဟ္စိ လုီဇှ၀ိတေရာင္၊ ပူဂုဪလၝဳဪ ပၱဳပ္ကုဪသတ္ဂ်ိ၊ ကာလေဍံသြတ္ လြှလြတ္လ၀္စိ၊ ေဍံေဇႝာ္တုိန္ညိ ဒမႜိတုိင္ေခါင္၊ ေဍံဗၵဟ္အမွဳ သၾတဳဂႜိဳင္ေတာင္၊ ပူဂုဪဂွ္ေရာင္ တုပ္ညံင္သတ္ဂ်ိ၊ ဗၥာရဏာညိ ဒမႜိၾတံဳျဗၜ၊´´ သၸလ၀္မိႆဟာဲကုဪသႝသၾတဳမၢး ဗၜကုဪလ႓ါ ဗုီအာစုိပ္ဒဒုိက္ လမ်ီဳဒးအုိတ္သၠန္အာ ေထက္ကုဪသၵးေကတ္ဂႜံင္တရၜ သြက္ဘ၀မဲြခန္ကုီ၊ လိက္မန္ နဴတမႜာေတံ ရနဳက္ဗၵန္ဒၞံင္တံဂွ္ သၞိက္မိက္ဂြံထၞံက္ထ႟းဂကူမန္တံကုီ၊ ညိလ၀္စုိတ္တုဲ ပၱိဳန္ထ႟းဏာလ၀္ရအၜ။ ။

နမတၳဳ

ဗုဒၶရာဇာ အဂၢဓမၼရာဇာ၊ သံဃရာဇာ ေဒ၀ါတိေဒ၀ါ၊ အ႒အရိယာ အဂၢသာ၀က၊ ေဒြမာတာပိတု ဂု႐ုပဇၨ်ာယ၊ ဗိေႏၵာျဗဟၼ စတုေလာကပါလာ၊ အဟံ၀ႏၵာ သဗၺမွာပူဇၜပၛှ၊ တှလမႝဳံကုဂုဏ္ သၞဟ္ကုဪဂုဏ္တိသုႏၶရှ၊ ဒွ္ဥဏၰလုံေရာ ေၟာံကုိဋ္ညးေလာကှ၊ အဲဍိက္ယုဪတဲပင္ ဂုဏ္သင္သၞိင္အရှ၊ ပႛဳဪတဲကုဪဒလာင္ေကႝင္ ညိဟံြဂြံေဗႜင္ခ်ှ၊ ကလံက်ာ္ဓ၀္သင္ အစင္ဣိန္တကၡှ၊ အိုႆုီမိကုဪမ႓ါ ဇၞာပ္ကုဪေလြာဟာဇှ၊ သရႆ၀တှ လကၡဳံမှေဒ၀ှ၊ ျပေမသှျပေမသာန္ မာဲလုဪျပမာန္ကႜာ၊ ပၞင္သာသနာ အုိတ္ကုဪမေဟသာခါ၊ အာကာသ႐ုကၡာ ဘုမၼာေဒ၀၊ ၿဂိဳပ္ေဇႝာ္ေဟမ၀န္ သှဒန္ပဗၺတာ၊ ေဒ၀တၜၿဂိဳဟ္မူလ သုီဒစိတ္ျပကာ၊ ဂင္ေဇႝာ္ပဥၥေမာ ေမေဃာသၞိင္ျဗဲက်ာ၊ ေဒ၀တၜၾကဳင္က႟ှ အုိႆုီမနှခလာ၊ သုီကုဪတၠံပန္ အနႏၱစကၠ၀ါ၊ သိေႏၷ႐ုရာဇ ဒသမွာဒိႆာ၊ စႏၵသူရိယ သဗၺလကၡဏာ၊ သုတၱ၀ိေနယ်တႝံ သုီကုဪအဘိဓမၼာ၊ ယုိက္လ၀္ဂုန္အုိတ္ရ ဇၞာပ္ေဒသကႜာ၊ အုိႆုီက၀ိပန္ရ ဍိက္ပဥၥ၀ႏၵနာ၊ သဗၺအႏၱရာယာ ကုဪလာဲေလင္အာအုိတ္၊ ဒုဟ္ေဇႝာ္ကုဪသႛးခႜန္ ဒြါပိကုဪတန္သုိက္၊ ဒႝာဲဌာန္သအာ သၾတဳပကုဪပါဆုဪဘဲ၊ အုိႆုီဇကုအဲ ဟံြမဲြကုဪပ႐ုိက္၊ ေသၢဟ္ဒၞံင္ပႛဲပုိဥ္ဘုိက္ ကုဪဂြံသုိက္သႜိင္၊ ဒႝာဲဟုီ႓ိုတ္သန္အာ ပညာညံင္ကုဪဗႝဳဟ္မိင္၊ စှေျပင္အကၡရာ ပကုဪပါထႛိင္၊ အာယုက္ကုဪေဇႝာ္ဂႜိင္ သမႝိင္ကုဪေဇႝာ္သႜဲ၊ တဲခ်ပ္ဗၢင္ဇၞာပ္တင္ ကုဪခႜင္ရၜလ်းတၝဲ၊ ညံင္ကံနိရာဲက႟င္ ကံသာရဆင္ျပဲ၊ တံပဇၨဳႏၷကႜာ ရာဖန္ဗဒွ္နာဲမဲြ၊ ရာဒြံဒးသအး ေသႜက္ျပးညံင္ကုဪေခ်ာဲ၊ ညံင္သႝာ္ရတ္အဂၢ ေတဇေဇႝာ္ဇ်ာၾသဲ၊ ေၾတ၀္ဒမႜဳေမာဟအဲ ကုဪဒကုတ္ဗဲြမသြာ၊ ညာဏ္ဘာန္အဲသိႏၶၜသၞဟ္ ဟံြကပ႐ွ္က်ာ၊ ညံင္ဗဇၨဗတ္ လ်တ္ဒၞံင္ပဗၺတာ၊ အဲစှဇန္ဆက္ ပုိဒ္ဗ်ည္အကၡရာ၊ ကုဪဒွ္ညံင္စုိတ္ညိ မိအဲမွာေဒ၀ါ၊ ႐ုီဗင္သႛံင္သြာ ဗုိင္ေဖ်ံေမတၱာညိ၊ ပညာမစုိန္ဒွ္ကႜာ ညာဏ္မွာသၞိင္က၀ိ၊ ေလပ္ကြတ္ကာပ္ဗ်ဆန္ ပႛဲေဒါ၀္ရးမန္ပိ၊ ေပႝာ၀္ေဒသပိရ မန္ေဇႝာ္ကုဪဣဒၶိ၊ မန္ဒုိင္မႏၵကႜာ မန္ဒွ္ဇာတိ၊ ၾတးေျပင္ဓမၼဒါန္ ေသၢဟ္ဒၞံင္ပႛဲကုဪညာဏ္ႀတိ၊ ေလၞင္ပုိဒ္ဗ်ဥ္ကႜာ အကၡရာသုီကုဪပါဠိ၊ ဂျမင္ညာဏ္အၥာ ပုိင္ျခာေကတ္ဒမႜိ၊ အတုိင္အဲရာဒနာစိ လပကုဪၿမိပါ၊ ကုဪဒွ္က်ာ္မဲြသၞတ္ ပႛဲကုဪအနာဂတ္ကႜာ၊ လြှရိယက်ာ္ႀတဲသၞဟ္ ပကုဪဂြံေဆာတ္မွာ၊ ကုဪဂြံကၱဳဪဒွ္ညိအၜ နဳဘၜမွာေဒ၀ါ၊ ဂလာန္သၨိဳဟ္ဂႝက္ သၨိဳင္သာဒးဟုီအာ၊ ေဒ၀ေဇႝာ္နဳဘၜ ဍိက္ရၜဂၜေသင္ဟာ၊ အဂၢဒိပၸ ဂးနာမအဲက၀ိကႜာ၊ ကာလစှဇန္ဆက္ ပုိဒ္ဗ်ဥ္အကၡရာ၊ လၝီကႜံသႛာံ စွ္ဒစာံဟဂြံမွာ၊ ဒွ္သကၠရာဇ္ ကႝာတ္လ၀္ဇုိင္ပါဒ္သခ်ာၤ၊ သၸလ၀္၀ါသနာ ထာ၀ရညိ။ ။

ပင္မွိင္ပုဦဟုီ အာဂုီတမႜာ၊ ဍဳင္မဲြလအိတ္ ဘှစိတ္ျပာထာ၊ အိန္သၢဳီဂၛိဂႜၜ ညံင္ရၜသြ၀္႓ါ၊ ဂႜိဳင္ျပာသာဒ္နန္ သၝိဗႏၶရာ၊ ကၞာင္ျပမ ေတဇျပာထာ၊ ျပေယန္ျပယံက္ သံက္ပၠၜစမၝာ၊ အပႛဲဍဳင္ဂွ္ ဒယွ္ျပာထာ၊ ေသဌှသၢၜ ဂႝၜဍဳင္သအှဗၢါ၊ ပုိန္နဲဂႜးတိ ၀ိသုႏၶရာ၊ သၞိင္မပၠင္ရင္ နန္ဗၱင္ဇာ၊ ဇေရင္ဍဳင္ဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ဒုိက္သာေလာန္သန္၊ ဗာဂူတုဪကႜံ ဆံလံေလာန္သန္၊ ေတာံပႝာဲဇိက္ဗၝ တုဪဗက္ေၾသာံဂန္၊ ခပှထ၀္ကုဪ သုီခပှၾသန္၊ ႓ဲဇုက္လာံသာ ႓ဲဂလာပႜန္၊ ကြာဲေဖ်ဲဒံင္ေဒင္ ဂအှေရင္ဇန္၊ မာ္ဗတစိင္ လြိင္ေဂါ၀္ေလာန္၊ မထပ္ကုဪပၛှ ဗှဂအှပၛန္၊ မရာဲမာလာ ခါဇှမတ္ပႜန္၊ သႜ႓ုႏၷရိက္ အဘိက္ေမာ၀္ေလာန္၊ ၀ါင္ဗုိင္၀ါင္ဗံင္ တုဪဆံင္ဇၞာပ္ရာ၊ ညး႓ါတုဪေကႜာန္ ပၱန္၀ါဏိဇၨ၊ ညးပလြှ အနှကာလ၊ ဇႝတ္ပတုိင္ခှ ပၠဳီလြှရိယ၊ ႓ါဗၜကုဪလ သၸလြှပရာ၊ ဟုိတ္ကုသုဪတၞဳဲ မတုဲေတံကႜာ၊ ပုိဥ္ဟာန္သရပ္ အရပ္အရာ၊ ဗဲြေလၞင္ဂွ္ ကၱဳဪဒွ္ေသင္ဟာ၊ ျဒပ္ရတ္ဒွ္ရ ညိညသၨိဳင္သာ၊ ဇႝတ္ေဒပ္ေပၠာံအုိတ္ ႓ုိတ္ကႜံပသာ၊ လစိန္ဂြါဗႜဲ ဗၢဲသိလႅာ၊ ဗုိတ္ျမမႝိက္ရတ္ မတ္ခုတ္ႆရာ၊ ပုိဥ္ဟာန္ႀကှဇွ္ ဒယွ္ျပာထာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ျပာကဋ္တၜတုန္။ ။

တလုန္တလုန္ မသုန္ဟုီအာ၊ ႀကိဳက္သၞိက္ကုဪဒွ္ တ၀ွ္သဘၜ၊ သၞိက္ဂြံေဂတ္ေဂင္ ဂေငၝင္ဇုိင္၀ါ၊ ဂႜာဲဇုိင္စက ပတၜယာၾကာ၊ သုီညး႓ါအၜ အာတၜအနှ၊ ၾတံဳရပ္ဂြံဇႝာင္ ကြာ္လဗာင္အာ၊ ျဗၜေလင္တုိင္ပေ႐ွ္ ကြာ္ပေလွ္အာ၊ ဒၝှအာစုိပ္ေဟင္ ဇုိင္ဇေရင္လွာ၊ ဇႝတ္မဇုိင္အာ ပႛဲဇုိင္လွာဂွ္၊ ဟုဦလျဗၜျပဟ္ ကပွ္စုတ္တုိင္၊ ေကာန္ကငၝဳဲဂႜိဳင္ ပႛဲဇုိင္ကၞာ၊ လၸဟုိင္ပုိင္ ညံင္ဂိႜဳင္သာဇၞာ၊ ေကာန္ကေသဲေသဲ ပေရဲတၜဇုိင္လွာ၊ ေကာန္ကသဲျဗဲ ေကာန္ငၝဲဳမဲြ႓ါ၊ ဇႝတ္ဇာင္အာေဟင္ ဇေရင္ဇုိင္လွာ၊ ပႛဲကာလဂွ္ မဒွ္သာ္လြာ၊ ေပၠာတ္ကိတ္လျဗၜ ေကာ္လထၜပ်ာ၊ အုဪလထၜအဲ ႐ုီဗင္မဲြ၀ါ၊ ေဖက္ဇတ၀္ဇၞာ ေျဒပ္အာပါင္ကႜၜ၊ လျဗၜေဖက္ေပၠာတ္ ေလာတ္လၝာတၜ၊ ထၜေျဒပ္ကႜဳင္ျပဟ္ ပလွ္ေထာံကႜာ၊ ႓ါပိမဲြခတုိက္ ကိတ္စုိက္ေရင္အာ၊ ထၜပလွ္သံြ ဗုိတ္ေထာံေသင္ဟာ၊ အုိတ္ရလျဗၜ ကတုဪတၜကႜာ၊ ဇဲဇာဲဇံက္ဇာ္ ကြာ္ပႛဲဍာ္လွာ၊ ဇႝတ္မဇာင္အာ ႓ါၾတံဳကုဪျဗၜ၊ ပႛဲကာလဂွ္ ဗဒွ္သဘၜ၊ ဇာင္ဒးေကာန္က်ာံ ေဂါ၀္သာံ႓တ္ႀသၜ၊ သာ္ျမသာံျဖာ ေဂါ၀္ဂါေလာန္တၜ၊ ညး႓ါၾတံဳျဗၜ ဒၝှဟုီတၜတုန္။ ။

ေကာန္က်ာံမတ္ျဗဲ အ၀ဲေဂါ၀္ေလာန္၊ သိက္ပုဦပဒး ဟးအံက္က်ာ္ဂန္၊ ဇမႜိင္မဲြဟတ္ မတ္ဍာဲညံင္သႝံင္၊ လျဗၜဟုီရ ပုဦပစေကာန္၊ မိပ္စုိတ္ေလာန္ေထာန္ ပစေကာန္ကႜာ၊ သုီကုဪညး႓ါ သာဓာခယ၊ သႛးေထာံအင္လွာ အရာေဒသ၊ စၜစုိပ္သၝိရ ခဏဂွ္ကႜာ၊ သုီကုဪညး႓ါ ခါဂွ္စှေရင္၊ အာဂႜာဲနင္ရ ဇရဗုီေဟင္၊ တုက္စုတ္ဍာ္အၜ နဳဘၜေသင္ေလင္၊ သြိသြန္တုန္ရ စုတ္ကဒၞံင္ေရင္၊ သြက္ဍာ္ဂြံတ႟ိဳဟ္ သြိသၸိဳဟ္ေကတ္နင္၊ စုတ္ေကာန္က်ာံေဟင္ ေလၞန္လကွ်န္၊ ေသႝံသႝၜ လျဗၜပူဗန္၊ ေကာန္ဒေဒံယာဲ နာဲမတ္ျဗဲေကာန္၊ နာဲေဇႝာ္္တုိန္ညိ မိစှေရင္ပႜန္၊ ကုဪထဲခဲါကႜာ ကၞာေဇႝာ္ေလာန္၊ မိေစွ္စံြနာဲ ဟာဲၾကက္စႜန္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဒမႜိ မိဂံြၿမိျမန္၊ ေဇႝာ္တုိန္ဒွ္ဗႜာဲ တုဲယာဲကုဪအာ၊ ကုဪအာလန္ျဂး အုိတ္ရးဒုိဟ္ပန္၊ ေကာန္၀ုတ္လက္တုိ၀္ ႐ုပ္ေဂါ၀္ညံင္ေသာန္၊ ကုဪနာဲေသႜံနင္ ဗဲြဂႜိဳင္ဂႜင္ေလာန္၊ ေရင္ကာန္သအှဗၢါ ပႛဲကုဪကၞာၾသန္၊ ဂႝက်ာ္ေကာန္သၞိင္ အနိင္ဂြံညန္၊ ဒွ္ဂအွ္ယာဲ ဟာဲမေဂါ၀္ေလာန္၊ လၞဳဟ္နာဲသၞတ္ သြတ္ဒၞံင္ဏီေကာန္၊ ပႛဲဇရဒၞံင္ကႜာ ဟာဲမေဂါ၀္ေလာန္၊ နာဲဒၞံင္ကႜာရ ဟးဣတေကာန္၊ မိဂႜာဲဗၥ ဇၞာပ္စႝပႜန္၊ ငၝဳဲသုဲကဗ်ာံ သုီဂတာံျဗန္၊ ပုင္သြအမာဲ ယာဲစှေရင္ပႜန္၊ ဟးဒတုိန္ဘက္ ႐ုပ္ၾကက္စႜန္၊ ပႛဲဇရပႜန္ နာဲတန္ကႜာရ။ ။

ဟးေကာန္ေဍာတ္ယာဲ နာဲမတ္ျဗဲသႝ၊ ဒၞံင္ဖၜယာဲရ လပေလာံလာဲ၊ လပေဟာံျဇ ဒၞံင္ရကုဪယာဲ၊ ျဒဟာန္ေလာန္ကာဲ ယာဲဂႜာဲဗၥ၊ ပုင္ကြာင္တုန္ေဟင္ မိစှေရင္ဖ်ှ၊ ေကာန္ငၝဳဲေကာန္က ဂႜာဲဗၥဇှ၊ ဇႝတ္မတုိင္ခှ ဇႝတ္မလြှပရာ၊ ေကာန္က်ာံမတ္ျဗဲ ပႛဲဂွ္ေဇႝာ္အာ၊ ဂေစွ္အရံင္ မူညံင္ပမာ၊ ညံင္ရံင္မႝိက္ မဏိသိကၡာ၊ မတ္႓ါညံင္သႝံင္ သာ္အရံင္လအာ၊ ကႛိဳပ္အရံင္ ညံင္သႝံင္စမၸါ၊ ေသႝံရၜ႓ုန္နိင္ ေကက္ဂႜိင္တိတ္အာ၊ ေဂႝဟ္႓ါလစာတ္ ဂြဳကႝာတ္ဗဒါ၊ ဒရံင္ဗတ သာ္ျမသာံျဖာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ ဗစာေတာ္ဆ၊ ေကာန္က်ာံပုဦေဗာ္ ေဇႝာ္အာတုဲရ၊ ပုဦဒးခဲါကႜာ ကၞာလစ၊ ေကာ္ေဗာ္သၠံသြး ဇေရင္ရးဗၝ၊ ခဲါကၞာမဲြ ေဇႝာ္ဇ်ာၾသဲယ်၊ ထပွ္ဖိဟ္သၞတ္ ဟတ္သာံဒံင္ရ၊ ပန္ကႜင္လွဲလး ေဇႝာ္ကႜးေတဇ၊ ေကတ္ပၱိတ္စံြရ မေကာန္က်ာံထ၀္၊ လျဗၜလံလာဲ ဂႜာဲဟုီ၀န္စ၀္၊ ယံြေကာန္က်ာံဗႜာဲ နာဲပႝာင္တုိင္ထ၀္၊ ဗတ္ဒွ္မႝိဟ္သံြ ပႛဲသၝိစံြလ၀္၊ မိဂြံစံြပႛဳန္ တူဖုန္ကမ၀္၊ ဒက၀္ေမာံပၛှ ခဍှဒႝှထ၀္၊ မိဂြံစံြလ၀္ ဗုဪေဒၝာ၀္ထဒၞ၊ ဟုိတ္နာဲဒွ္က်ာံ စံြဗ်ာံလ၀္မ၊ ပႛဲကၞာရ ခဏစံြလ၀္၊ ေကာန္ယာဲဒၞံင္ရ လပဗုတ္စ၀္၊ လပေလာံလာဲ နာဲေကာန္က်ာံထ၀္၊ လပလင္ေဇြာ၀္ ဟးေဒၝာ၀္မတ္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဒမႜိ မိကႜဳင္လြှလြတ္၊ ပုင္သြအမာဲ ယာဲပလံင္ဒၞံင္သၞတ္၊ ဟံြကုဪေအင္ေအာတ္ ဂေဍာင္မတ္ယာဲ၊ ဂကန္ဖ်န္အုဪ ကုဪေကာန္က်ာံဗႜာဲ၊ ဟံြဂြံဟုိတ္မာဲ သတ္ဒႝာဲအရာ၊ ဗၜကုဪလကႜာ စၜအာသၝိတုန္။ ။

တလန္တလန္ ဟုီအာပႜန္ရ၊ ႓ါဗၜကုဪလ ဟဂြံဟုိတ္မာဲ၊ ႐ုိဟ္တၝဲအနှ စှေရင္နင္ကြာဲ၊ ပုင္သြစႝ သဗၺအမာဲ၊ ညာတ္ေကာန္က်ာံကႜာ ေဇႝာ္အာဒွ္ဗႜာဲ၊ ခုတ္ယၞဳကႜာ နာဲသာရ၀ါန္၊ ညး႓ါသႛိဳက္ဆာန္ ညံင္ေကာန္ျဇဟာန္၊ ႐ုိဟ္တၝဲဟံြသၠဳတ္ ဟံြဖလုတ္ဆာန္၊ ပလြှေကံြၾကာန္ အဓာန္ကာလ၊ ဂႜိဳင္သႝာံအခါ ႓ါဗၜကုဪလ၊ ပုင္ကြာင္စဏ သဗၺနာနာ၊ ႏံြပယာံမဲြတၝဲ ဗြဲမသကၠဳျခာ၊ လျဗၜဏာပုင္ တၝဲဂွ္သႜဳင္အာ၊ က်ာံသာရ၀ါန္ ေဇႝာ္မာန္ေဒါသာ၊ ပၞတ္ဂႝၜဂုဪ လဟုဪစံင္ဏွာ၊ မာတ္ဟံြဂြံပုင္ တၝဲဂွ္သႜဳင္အာ၊ ကၱဳဪဒွ္ေဒါသ ဟံြဒညညွာ၊ လျဗၜပလံင္ပုင္ စုိပ္ကႜဳင္ကႜာ၊ ေလင္နင္နပုင္ စုိပ္ကႜဳင္ေသင္ဟာ၊ သာရ၀ါန္ညာတ္ ႓ိင္သာတ္တိတ္အာ၊ တးကုဪဗတ စေကႜံေသင္ဟာ၊ အုိတ္သၠန္ဇှ၀ိ သၠန္ကလိမွာ၊ ဒဒွ္ဖုံပႜှ ပလြှပရာ၊ စုဪလမ်ီိဳအုိတ္ ဒးခ်ိဳတ္လသာ၊ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ လုီဇှ၀ိတာ၊ ဆာန္တုပ္နဲေကာန္ ေလာန္ေထာန္ၿပိဳက္ဖါ၊ သတ္ပုထုဇန္ တန္ဗၥာရဏာ၊ ညံင္ဗၜလ႓ါ ဗၥာရဏာညိ၊ လၸေပၱဟ္အုိတ္ စုိတ္သတ္ဂမ်ိ၊ လပဒေဒွ္ ေပၱဟ္သတ္ဂမ်ိ၊ တၝဲရေပၱဟ္စိ လုီဇှ၀ိတေရာင္၊ ပူဂုဪလၝဳဪ ပၱဳပ္ကုဪသတ္ဂ်ိ၊ ကာလေဍံသြတ္ လြှလြတ္လ၀္စိ၊ ေဍံေဇႝာ္တုိန္ညိ ဒမႜိတုိင္ေခါင္၊ ေဍံဗၵဟ္အမွဳ သၾတဳဂႜိဳင္ေတာင္၊ ပူဂုဪဂွ္ေရာင္ တုပ္ညံင္သတ္ဂ်ိ၊ ဗၥာရဏာညိ ဒမႜိၾတံဳျဗၜ၊ ညံင္ညး႓ါအၜ ဗွ္သဏာအၜ၊ ပႛဲဂွ္သဘၜ ဒၞံင္တၜပႛဲသၝိ၊ စမှရံင္ျဗၜ ဟံြစၜစုိပ္သၝိ၊ ပႛဲစုိတ္ဖိဖိ တၝဲသႜဳင္ညိဗၥာ၊ လၞဳဟ္၀ံြတၞဳဲ ေလာန္တုဲအခါ၊ ပဟံြစုိပ္ကႜဳင္ တၝဲသႜဳင္ေလာန္အာ၊ ေစွ္နဴသၝိကႜာ စုိပ္ကၞာပႜန္၊ ဟံြညာတ္လျဗၜ မုဟ္ၿဒိဳဟ္ကၱၜေလာန္၊ ဒၝှေကာန္သၞာန္ပႜန္ မေကာန္က်ာံဗႜာဲ၊ ေကာန္က်ာံမၝဳဪ အလုဪစံြယာဲ၊ ဟံြေသင္တုန္ကႜာ စကာဟာေကာန္၊ ကုဪအာဇာင္က မဂြံစပႜန္၊ ငၝဲဳဂတာံျဗန္ ဇာင္ပႜန္နင္ကႜာ၊ ဟဒွ္သာ္ဂွ္ ငၝှေအွာ္ခဲါကြာဲ၊ ကုဪပုင္နာဲတုဲ ဒၝှသုဲအာဂႜာဲ၊ တိတ္အာဇုိင္၀ါ ဟာမေကာန္ဗႜာဲ၊ အလုဪလ၀္ယာဲ ဟာဲဂေဍာင္မတ္၊ တီညိကုီဟာ သာရ၀ါန္ေဍာတ္၊ ဟုီကုဪညိေကာန္ လကွ်န္အဆတ္။ ။

က်ာံသာရ၀ါန္ မိင္ဂလာန္သၞတ္၊ ဟုီတုန္ဆၜဆၜ ကုဪလထၜပႜန္၊ ျဗၜေဗွ္ဂွ္ပၛဳင္ ပႅံင္နင္ပုင္သၞတ္၊ စုဪေစင္စုဪကၱၜ လျဗၜလုတ္၀တ္၊ စမဂႝၜအဲ ဂုဪနဲပၞတ္၊ ပုင္သြဂွ္ေကာံ စဟံြ႐ုံသၞတ္၊ စသုီလျဗၜ လထၜလုတ္၀တ္၊ ေဗွ္ကႜဳင္သၞာန္ဂႜာဲ ေလာန္ကာဲစှစတ္၊ ကႜဳင္သၞာန္သက္ေသၞဟ္ ေကတ္ေကံြဟာသၞတ္၊ ထၜမိင္အဆတ္ ရမတ္သုီသုီ၊ ဟးဂုိဟ္မဲြတဲ နာဲမဲြလမ်ီဳ၊ တိင္ဂတုီႀသိဳဟ္ မိမဲြဂြီဳ၊ နဴေဍာတ္စုဪေဇႝာ္ မဲြေဗာ္ကႛင္ကႛီဳ၊ ညိဟံြျခာေသၝာဲ မဲြသၝိဇူဒုီ၊ ဆမဲြပါင္သၞတ္ ေကာန္ေဍာတ္ဟံြဟုီ၊ ႐ုိဟ္တၝဲဟံြသၠဳတ္ ဒုတ္ဒုတ္ဒုီဒုီ၊ မူကံတမႜာ မိကႜဳင္ျခာဂြီဳ၊ လၞဳဟ္မိျဗၜ ဒၜစၜဍဳင္ၿဗီဳ၊ ကႜဳင္ေထာံလ၀္အဲ ဇကုမဲြကုီ၊ ဂုဏ္ဆာန္မတ္ျဗဲ လဟုတ္ဘဲယုီ၊ ဂုဏ္သတ္အဟိုတ္ ဂစုိတ္လမ်ီဳ၊ အုဪလျဗၜအဲ ဇွ်ာႀသဲဂုဏ္သၱီဳ၊ ဂႜာဲဗစအဲ ဟၞဲဍီဳဍီဳ၊ မုက္ေလ၀္ဟံြခ်ိဳတ္ စုိတ္ေလ၀္ဟံြလုီ၊ ဆမိကုဪအဲ ႓ါမဲြသၝိကုီ၊ ဟံြမဲြဒုတ္ဒုီ ဟုီေ၀င္သၨိဳင္သာ၊ ညးဂွ္ဟုီေခႜ၀္ အေရ၀္အျခာ၊ ညိညဟံြမဲြ ေကာန္စၜမဲြ႓ါ၊ ဟးသကံသၝိ မိသုိကၡမာ၊ အုဪပႝာင္တုိင္ထ၀္ ေဒၝာ၀္မတ္႓ါ၊ ဂေတ၀္ယာံႀကိဳင္ ဇုိင္ၾသင္ကၞာ၊ လထၜဟိင္ဟုိပ္ ႀကိဳပ္ေသာသဏာ၊ တုဲႀတံဳတႜလြှ ဒၝှရာဒနာ၊ ယံြေဒ၀တၜ ဂႝၜစကၠ၀ါ၊ သၞိင္ဣိန္တုန္ကုီ သၞိင္ၿဗီဳယုီမာ၊ ေဒ၀တၜကုိဋ္လက္ ဂႜးစကၠ၀ါ၊ လမ်ီဳအဲအၜ ပူဇၜျပင္ဏာ၊ ဖုဪအဲပူဇၜ ရၜဂၜျပင္ဏာ၊ အဲကုဪက်ာံကႜာ မသာရ၀ါန္၊ ႓းဘ၀အၜ နဴဘၜေကြံၾကာန္၊ ကုဪဂြံဂစုိတ္ လမ်ီဳအုိတ္သာန္သာန္၊ နသႝာ္စႝာံၿဒိဳဟ္ ဂႜံဆီႀသိဳဟ္ၾကာန္၊ သာ္၀ံြတုန္စိ ပအဓိဌာန္၊ ၾတံဳဓ၀္သစၥ ေတဇႏံြညာဏ္၊ ေကာ္သာရ၀ါန္ အဓိဌာန္ျပဟ္၊ ဒၝှေကာ္ဟုီရ ဌာန္လစဂွ္၊ ဟုဦသာရ၀ါန္ ဌာန္၀ံြကႜဳင္ျပဟ္၊ ျဗၜအဲမစ တုဲရလၞဳဟ္၊ အဲကုဪမကုီ ေကာ္ဟုီလတွ္၊ ဟာဲသာရ၀ါန္ ဟုိတ္ဆာန္မဂွ္၊ မဒးလြှလြတ္ အုိတ္ဓတ္ညံင္ဇွ္၊ ဂႜာဲဗစပႜန္ ညံင္ကုဪေကာန္တွ္၊ နဴေဍာတ္စုဪေဇႝာ္ ေရာ္ဂုဏ္မိလၞဳဟ္၊ ပႛဲမဟုီဂွ္ ဆင္ျပဟ္ေစွ္အာ၊ သာရ၀ါန္ညာတ္ ႓ိင္သာတ္ကႜဳင္ကႜာ၊ စေကႜံေသင္ဟာ ကာလဂွ္ေဟင္။ ။

အတုိင္ဒဒွ္ တ၀ွ္ေလၞင္၊ သာရ၀ါန္ေဟင္ ေတၞင္ခ်ပ္ပႛဲစုိတ္၊ ဗၜကုဪလကႜာ အာစုိပ္ဂစုိတ္၊ အဲစေကႜံအုိတ္ ခ်ိဳတ္သုီညး႓ါ၊ ယ၀္အဲဒၞံင္ေဟင္ ဇေရင္ကၞာ၊ ညးဂမႜိဳင္တီ ခပ္သီလအာ၊ ကႜဳင္ပၠီဳကုဪဘဲ ကုအဲေသင္ဟာ၊ ခ်ပ္ပႛဲစုိတ္ရ ခဏယာၾကာ၊ ျပဟ္ဒၜတိတ္အာ ကာလဂွ္ေဟင္။ ။

စုိပ္က႟ှဇေရင္ ေလၞင္လကွ်န္၊ ဗႜိဳပ္ဒၜေစွ္အာ ဂတာသှဒန္၊ ျပဟ္အာစုိပ္ပႜန္ သႏၳာန္အိန္သၢဳီ၊ ဌာန္ဒတန္က၀္ အံသ၀္ဍင္ဍီဳ၊ ဍဳင္က်ာံေတံဂွ္ တုဲဒွ္ဒၞံင္ထုီ၊ ပါင္တရင္ဂွ္ ထပွ္ထပ္ကုီ၊ လွဲလးအိတ္သၢီဳ သုီနန္ျပာသာဒ္၊ ေဒန္ၾသန္ေဒန္ထ၀္ အံသ၀္ဂၛိာတ္၊ ေဒန္မႝိက္ေဟင္ ေရင္မတ္သအုဪသအာ္၊ ကေမႜာန္သအှဂႜက္ ကုိဋ္လွက္မျပဲ၊ မတ္ျဗဲလက္တုိ၀္ ေရင္တသုဪကႝာတ္၊ က်ာံ၀ုတ္ေဍာတ္တ္ ေလာန္ဗႝတ္ဂိၛာတ္၊ သုီနန္ျပာသာဒ္ ဂိၛာတ္ေရင္ဂ်၊ မွံင္မွဂႝက်ာ္ ႐ုပ္သာ္ေဂါ၀္ဂႜိ၊ ခစတုန္ကႝာတ္ အမာတ္ဒိပၸ၊ ေပႜင္႐ုပ္ဗၵဟ္႐ုပ္ တုပ္မနဳႆ၊ သုီမက်ိဳင္၀္ ဗြ၀္႐ုပၸ၊ ႏံြ႐ုပ္သာ္ေဂါ၀္ ခေနာ၀္ဒးက်၊ ညံင္ယုဂၢႏၶ၀္ သြ၀္ေကလာသ၊ တူေဒန္ျဒင္စိင္ သအှလဗိင္ဂ်၊ ဂၛိာတ္က်ိဳင္၀္ သြ၀္ဒၞံင္ျဗံက္ျဗ၊ ျဗၜ၀ုတ္ေဍာတ္တ္ ေကႝာတ္႐ုပၸ၊ သႜိဳက္ေၟာံကုိဋ္ေဟင္ ေရင္မတ္ဗုိတ္ျမ၊ ေစႝဟ္လက္ၾကာပ္ အာပ္ဒါပ္ျဗံက္ျဗ၊ လစိန္စရံက္ ျဒင္ဗံက္ေဟင္ရ၊ ေသႝက္၀က္လ၀္သြိင္ သႜိင္တူနန္ျမ၊ ေပႜင္႐ုပ္ဗၵဟ္႐ုပ္ တုပ္အကၡရ၊ ဍဳင္က်ာံမူလ ၀ိေသသေဟင္၊ နဴဒတန္က၀္ အံသ၀္ေလၞင္၊ ႚကရာတ္က်ာံ ဂံါဗ်ာံျပဳေျပင္၊ သၞိင္မွတ္စကာ ဒတဲဏာေဟင္၊ အုိတ္အာေလၞင္ ဒေတာ၀္ေသင္ဟာ၊ ေသွ္ဆဂႝက်ာ္ သာ္ထုိက္စမၝာ၊ ခုတ္ယၞဳစိ ဂး၀ိမာလာ၊ သာရ၀ါန္ဗႜာဲ မေဂါ၀္ဆာဲကႜာ၊ ဒၝှလုပ္စုိပ္အာ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဂႝက်ာ္ဂမႜိဳင္ ဗုိင္ဟုပ္ေသၢဟ္သြဟ္၊ ေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜ ၾသဟ္ပၱၜညှသၞဟ္၊ သာရ၀ါန္တႝံ အံသ၀္ႀကှဇွ္၊ ႐ုပ္မႝိဟ္တုန္ဂွ္ ဒၝှကၱဪဳဗၵဟ္ေဟင္၊ သလုိက္ေၟာံကုိဋ္ ရတ္မိတ္မႝိက္ေရင္၊ ႚကရာတ္ေဟင္ ဂြံဒွ္ေသင္ဟာ၊ ေကာံ၀ိမာလာ အဂၢမေဟသှ၊ ေမွာင္မွဂမႜိဳင္ ဟုပ္ဗုိင္တြှ၊ ပႝိက္ထ၀္ရပ္သြိင္ ပုိက္လြိင္ဖ်ှဖ်ှ၊ ဒလာဲ၀ုဏၰင္ သၞဳက္ဗတင္ငၝှ၊ တူျပာသာဒ္ပၠၜ ဒုင္တၜသှကႜှ၊ ေကာံဂႝက်ာ္ပၛှ ေဒ၀ှမာလာ၊ ပႛဲဂွ္ဂႝက်ာ္ သာ္ျမသာံျဖာ၊ ျဗၜမၿမီဆာဲ ဂႜာဲဟုီနာနာ၊ သာရ၀ါန္ဗႜာဲ ယံြနာဲဗညာ၊ နဴမိဒက္မိတ္ လအိတ္က႐ုတ္ဏာ၊ စုဪလမ်ီဳအုိတ္ စုိတ္ညိဟံြျခာ၊ ပေ၀င္သစၥ ပပစုိတ္႓ါ၊ သၸေၟာံကုိဋ္မိ ညိေရာင္ဗညာ၊ သၠဳဪနာဲဟုီေ၀တ္ ခံေခတ္ခန္လြာ၊ မိင္တုဲဗညာ နာဲသာရ၀ါန္၊ ပဒုိက္စုိတ္အၜ ယံြမိသႛၜယာန္၊ သစၥေကာဗႜာဲ ညိဟံြၾသာဲဌာန္၊ ေ၀င္နဴနာဲကႜာ ႓ါေကာဟံြဆာန္၊ ယံြမိဂႜံဟာန္ ဂြိဳင္ျဒဟာန္ေဍာတ္၊ ပႛဲမိ႐ုပ္ထ၀္ မပဒၝ၀္မတ္၊ သစၥေကာသၞတ္ ဗႝတ္ဟံြေယာင္ယာ၊ မာဲရာဲသှဓတ္ ဗႝတ္မရာဲခါ၊ နာဲမသကၤာ ဟာမိျဗၜယာန္၊ ပႛဲ၀ိမာလာ ေကာံသာရ၀ါန္၊ သႛိဳက္မႜိဳက္ေရင္ကာန္ ဆာန္ကၞိန္သာဓာ၊ ပႛဲဍဳင္ထုီကႜာ ေမွာ၀္ဇာတၜတုန္။ ။

0 comments: