နဲကဲတက္လိက္ နကုဪ Adobe PageMaker 7.0


ယ၀္ရမိက္ဂြံလၝတ္ပေရင္ PageMaker မၢး ပရင္တဲ နဴကုဪမာံဆာန္ရး သြက္ေသၢာံဒွ္အာ ဒတုဲဖုဪသြက္ေကာန္ဂကူမန္ မဲြသြာင္ေဍာတ္ ရန္တၞံတုဲ ပၱိဳန္ထ႟းဏာရ ယ၀္ေဗႜတ္မွာအာမၢး သႜးအေခါင္ညိအၜ။


PageMaker ၀ံြ ဒွ္နဲကဲ သြက္ဂြံလိက္ကႝပ္၊ လိက္အုပ္ေဍာတ္၊ ေဇႝာ္၊ လိက္အုပ္နာနာသာ္ရ၊။

ပႛဲအရာမတက္လိက္ကုဪ PageMaker ၀ံြ၊ ဗဲြကုိပ္ကႜာအုိတ္ Software PageMaker ၀ံြ သၵးစုတ္လ၀္ ပႛဲကမ္ပ်ဴတာ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္ရ၊ ယ၀္မိက္ဂံြတက္လိက္မၢး ဍဪဳ Start တုဲ၊ အာကုဪ Programs နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe ဆက္ဗက္အာလၜပႜန္ စုိပ္ PageMaker 7.0 နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe PageMaker 7.0 စုိပ္ဒႝာဲ၀ံြ ဍဳဪ Click မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဒႝာဲတက္လိက္မံက္တိတ္ကႜဳင္ရ၊ နဲဍန္ဍန္မဲြနဲပႜန္ဂွ္ နဴကုဪ Start ဂွ္၊ အာကုဪ Programs နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe ဆက္ဗက္အာလၜပႜန္ စုိပ္ PageMaker 7.0 နဴဂွ္ပႜန္ အာကုဪ Adobe PageMaker 7.0 စုိပ္ဒႝာဲ၀ံြ ဍဳဪ Click လၸာ္တဲပဲါမဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဗက္ေစွ္အာမအခ၀္ Sent To နဴကုဪ Sent To ဂွ္ ဗက္အာလၜတုဲ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ Desktop ဍဳဪ Click မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ PageMaker စုိပ္အာမၝးမုက္ကမ္ပ်ဴတာတုဲ၊ ကာလတက္လိက္မၢးဟံြဒးအာကုဪ Start ရ၊ ႏံြမံင္ပႛဲမုက္ Desktop ဂွ္ရ၊ နဴကုဪမုက္ Desktop ဂွ္ရ၊ ဇကုမိက္ဂြံတက္လိက္မၢး ဒႝာဲ Adobe PageMaker 7.0၊ ဍဪဳ Click ႓ါလၥဳတ္တုဲ၊ ဒႝာဲတက္လိက္ PageMaker မံက္တုိန္ရ၊ ဂတဂွ္မၢး ဍဳဪ File မဲြလၥဳတ္တုဲ၊ ဇကုမိက္ဂြံ တက္လိက္တၞိမဲြတႝးမၢး ဍဪဳ New မဲြလၥဳတ္ညိ၊ သာ္ဂွ္ဟံြေသင္မၢး သုီဟံြဒးအာကုဪ File မဲြသာ္ နကုဪနဲကဲဒေမႜံ ဍဳဪ Control ေကုာံ N မၢး Document Setup မံက္တိတ္ကႜဳင္မဲြရ။တင္မိက္ဂံြသၢး ပႛဲကုဪ Document Setup ၀ံြ၊

၁။ Page size ၀ံြ၊ ဒႝာဲရုဲစွ္စကၡဴ။ စကၡဴဂကူလုဪတက္လိက္ေရာ ရုဲေကတ္မာန္။ တက္စကၡဴ A4 မၢး ရုဲေကတ္ A4၊ တက္စကၡဴ Legal မၢး ရုဲေကတ္ Legal ညိ။

၂။ Dimensions ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္ ဇမႜိင္၊ အနာံစကၡဴ။ စကၡဴ A4 ဂွ္ ဇမႜိင္၊ အနာံ႓ိုတ္လုဪ၊ စကၡဴ Legal ဂွ္ ဇမႜိင္၊ အနာံ႓ုိတ္လုဪ ေစႝာန္ထ႟းသာ္၀ံြရ။

၃။ Orientation ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္စကၡဴ လၸာ္သတိက္ဟာ၊ လၸာ္ဒတူဟာ။ ယ၀္တက္စကၡဴလၸာ္ဒတူမၢး ဍဳဪစုတ္ပႛဲကုဪေဂြင္ခႛံ နဴကႜာဟံြစုိပ္ Tall ဂွ္ညိ၊ ယ၀္ရတက္စကၡဴ လၸာ္သတိက္မၢး ဍဳဪစုတ္ပႛဲကုဪေဂြင္ခႛံ နဴကႜာဟံြစုိပ္ Wide ဂွ္ညိ။

၄။ Number of pages ၀ံြ၊ ေစႝာန္ထ႟းလ၀္ ေကတ္စကၡဴမူစိတႝးေရာ၊ ဥပမာ ေကတ္လိက္ကႜံမုက္မၢး တက္စုတ္မုက္ဂႝန္100 ညိ၊ Start page မုေလ၀္ဟံြေသင္မံင္ရ၊ စနဴမုက္လိက္မြဲဟာ၊ ဟံြေသင္မၢး ႓ါဟာ၊ ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ စနဴမဲြသၞးရဂႜိဳင္။

၆။ Marings ၀ံြ၊ အဓိကေဇႝာ္အုိတ္ရ။


ပႛဲကုဪ Marings ၀ံြ left ဟုီဂွ္ လၸာ္တဲပဲါ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ၊ Right ဟုီဂွ္ လၸာ္တဲပုင္ဂွ္ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ ႓ိုတ္ဇကုႏံြပၞိက္ဂွ္ တက္စုတ္မာန္ရ၊ ယ၀္ရေကတ္က၀က္ေၟာံတဲမၢး 0.5 ယ၀္ေကတ္မဲြေၟာံတဲမၢး တက္စုတ္မဲြရ၊ ႓ါ၊ ပိေၟာံတဲေလ၀္ အတိုင္၀ံြေဟင္ရ။ တုဲပႜန္သၞ၀္ဂွ္ Top လၸာ္လၱဴ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ၊ Bottom ဂွ္ လၸာ္သၞ၀္ ႏံြပၞိက္မူစိေၟာံတဲ တက္စုတ္မာန္ရ။
တင္မိက္ဂြံသၢး ပႛဲပန္လၸာ္၀ံြ၊ ပႛဲပန္လၸာ္ဂ္ွ ပုဦပဲါပၱိတ္ေထာံတုဲ ေသွ္မံင္ေလၵာ၀္ဂွ္ ဒွ္အ၀ဲလိက္အုပ္ပုိယ္ႏံြပၞိက္ဂွ္ရ၊ ယ၀္မိက္ဂြံလၝတ္ခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္တ္မၢး နဴကႜာဟံြဂြံတက္ဏီဂွ္ လၝတ္ေ၀င္မာန္၊ ဗုီလုဪေဍံဒွ္မာန္ေရာ စံ႓တ္ရံင္ေလ၀္ဂြံ၊ ယ၀္ရမိက္ဂြံကေလင္ Document Setupမၢး နဲဒေမႜံ ဍဳဪ Ctrl+Shift+p မၢး Document Setup ၀ံြ မံက္တိတ္ကႜဳင္မာန္ရ၊ စံေ၀င္မဲြတုဲမဲြေလ၀္ လၝတ္ေ၀င္ေလ၀္ဂြံမာန္၊ ဗုီလုဪေဍံျပံင္သႜာဲကႜဳင္မာန္၊ (ကႜးစုိတ္ဟာ)။

ဟံြကႜးစုိတ္မၢး ဆက္ဗွ္အာညိပႜန္၊ ဥပမာ စကၡဴ A4 မဲြတႝးဂွ္ နဴပုင္အာပဲါဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 8.268၊ နဴလၱဴေစွ္လၸာ္သၞ၀္ဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 11.693၊ သာ္၀ံြဗႝတ္ဗ႟တ္စကၡဴ A4 ရ၊ ယ၀္ရပုဦမိက္ဂြံတက္လိက္ နဴပဲါအာကုဪပုင္ ဇမႜိင္ၾတၜေၟာံတဲမၢး ဒႝာဲ Left ဂွ္ တက္စုတ္ဂႝန္ 1.134 ဒႝာဲ Right ဂွ္ တက္စုတ္ဂႝန္ 1.134 မုဟုိတ္ဂံြဒွ္ဗုီဏံေရာ ယ၀္ဂႜာဲသြဟ္မၢး ဇမႜိင္စကၡဴဂွ္ ဒွ္ဒၞံင္ 8.268၊ရ၊ အုဪဒႝာဲ (8)ဂွ္ ညံင္ဂြံေသွ္ၾတၜဂွ္ ဒးနဳက္ေထာံ႓ါရ၊ ႓ါဂွ္ေတွ္ စံြလၸာ္ Left မဲြ၊ စံြလၸာ္ Right မဲြ၊ တုဲပႜန္ (268) ပၚေထာံက၀က္ပႜန္၊ (134) ဟုိတ္ဂွ္ရ ဒႝာဲပေထာင္ Left ဂွ္ တက္စုတ္ 1.134 ဒႝာဲပေထာင္ Right ဂွ္ တက္စုတ္ (134) ဣ၀ံြ နဴလၸာ္လၱဴကုဪလၸာ္တဲပုင္ဂွ္ ဒွ္အာဇမႜိင္ဒၥာံေၟာံတဲရ။

နဴလၱဴကုဪသၞ၀္ဂွ္ မိက္ဂြံတက္လိက္ဒၥိတ္ေၟာံတဲက၀က္မၢး နဴလၱဴေစွ္လၸာ္သၞ၀္ဂွ္ ဇမႜိင္ႏံြမံင္ 11.693၊ (11) ဂွ္ ဒႝာဲ Top ဂွ္ (1) Bottom ဂွ္ေလ၀္ တက္စုတ္ (1) ကုီ၊ စႝး (693) ဂွ္ တက္စုတ္(1)ပႜန္၊ ဒႝာဲပေထာင္ Top ဂွ္ (1.1) ဒႝာဲပေထာင္ Bottom ဂွ္ (1.1) တက္စုတ္ဗုီဏံတုဲ ဒွ္အာဗႝတ္ဗ႟တ္ အတုိင္ပုဦႏံြပၞိက္ နဴပဲါအာကုဪပုင္ၾတၜေၟာံတဲ၊ နဴသၞ၀္ကုဪလၱဴ ဒွ္အာဒၥိတ္ေၟာံတဲက၀က္မာန္ရ။

ဗုီဂြံတက္စုတ္မုက္ဂႝန္တံဂွ္ အတုိင္သၞ၀္၀ံြ ဗဲြမကႜးဖႛးေဟင္ ဆက္လၝတ္အာညိ။


ယ၀္သဟာဲတံ မိက္ဂြံတက္လိက္ ဇမႜိင္နာနာ၊ ဗႝတ္ဗ႟တ္နာနာမၢး သၸအၥာကုဪအတုိင္နဲ၀ံြ ဆက္လၝတ္အာမၢး သဟာဲဂွ္ ဒွ္ညးဍိဳက္ေပင္မဲြမာန္ေဏာင္ဂွ္ ဆာန္ရး စၞှေကတ္လ၀္ေပင္ေပင္ရ။

ဆက္လၝတ္အာညိပႜန္ ၾကက္ဂြံဒွ္စုိုပ္ကၧံင္ စုဪဍိဳက္မာန္ေရာင္သဟာဲတံ။
အတုိင္ႏံြပၞိက္႓တ္လ၀္ဂွ္ ကိတ္ဟာ၊ ဟံြကိတ္ဟာ ယ၀္ရမိက္ဂြံတီ ဗဲြမခ်ိဳတ္ပႜိဳတ္မၢး နဴသၠဲလၸာ္တဲပဲါေတံ အတုိင္ထ႟းလ၀္ ဗဲြသၞ၀္ေတံဂွ္ ဓဇက္နင္လၜညံင္ဂြံစုိပ္တႝဳင္လိက္တႝဳင္လၜဂွ္ညိ၊ စုိပ္တႝဳင္လိက္ဂွ္တုဲ ဗလးေထာံတုဲ၊ ေက်ာ၀္စံရံင္ လၸာ္လၱဴေတံ မုက္ဂႝန္ႏံြမံင္ကိတ္ညှ၊ ဟံြကိတ္ညှ၊ ကုဪအတိုင္ဇကု႓တ္လ၀္ဂွ္ ေသၢာံတီေကတ္မာန္ရ၊ လၸာ္လၱဴသၞ၀္ေလ၀္ ေက်ာ၀္မာန္ေရာင္။


0 comments: