ျပကုိဟ္ေလာကသိဒၶိ

သြက္ေကာန္ဂကူတံ ဂံြတီညာတ္ စှကႜးဂုဏ္ဒုဟ္ ပႛဲေလာကတုဲ သြက္ဂြံဒွ္ဒတုဲျမေမာ၀္ တသုိက္ ကုသတၱံဂမႜိဳင္ အတုိင္က်ာ္ေဇႝာ္အေစြာံ မခႝံလ၀္ ျပကုိဟ္ေလာကသိဒၶိ ေကုာံ ျပကုိဟ္သႝဲလၝီ အာစာတံ ခႝံလ၀္ကႜာေတံဂွ္ နာဲအာစာသှလ၀ႏၱ(မာံယွိဳယ္ငၝိဳ၀္) ညးမဂြံတဆိပ္ `အဂၢမဟာပ႑ိတ´ ျပဳေျပင္ပေလ၀္လဟုဪလ၀္ေရာင္။


ယၞဳျပကုိဟ္ ကုဪ ဂုဏ္ျပကုိဟ္


နေမာတႆတိ

က႟ံင္ထံက္ကလုဪ တဲပႛဳဪသိသံ၊ ဗုဒၶံဓမၼံ သံဃံေဒ၀ါ၊ မိမအာစာ ေလၝာ၀္ကႜာတုဲ၊ ေဒၢတ္လုိက္ဗာ ပညာဒွ္တၞဳဲ၊ ပညာႏံြတုဲ ဒွ္ဒတုဲဇန္၊ ယာံပညာေအာန္ လုေလာန္ဒုိဟ္ဒး၊ ညာဏ္ဟံြစှကႜး ခ်ပ္ဒးလုတ္အာ၊ ဟုိတ္ေအာန္ပညာ ဒးဒုိက္အာကုီ၊ ဟုိတ္ဂွ္ဂႜာဲနင္ တင္တ၀ွ္ဗုီ၊ ညံင္ပႝာင္တုိင္ထ၀္ မေပႛန္လ၀္ကုီ၊ ေ၀ါဟာဂစာဲ နဲကဲဂႜာဲဟုီ၊ နဲမဒွ္သိတ္ လအိတ္ဂႜာဲဟုီ၊ နဲမဒွ္ဗုီ ပၠဳီနင္ဒုဟ္တင္၊ ပုဦဂႜာဲဟုီနင္ မႝးပင္မွိင္ညိ၊ ဟုီလ၀္လိက္မဲြ ပႛဲရးမန္ပိ၊ ယမုလိက္ေရာ ေလာကသိဒၶိ၊ ဒတုဲလိုက္ပိ မဂၛိအံသ၀္၊ ေပႛန္ဇမန္လ၀္ ပအံသ၀္ေရာင္။

ေလၞင္ယၞဳတၝဲထပွ္

(၁) ပၱန္သုစ႐ုိတ္ စုိတ္ပကုဪေယာင္၊ စၞတ္သမၱီေရာင္ အေခါင္၀ါက်၊ တႝံတၝဲထပွ္ ဒဒွ္ဟုီပႜ၊ အဒုိတ္စျႏၵာ အငၝာဗုဒၶ၊ ျဗၜဗတိရ သုိက္ၾကသၝိသ၀္၊ ၀ံြတၝဲထပွ္ အာစာတံြလ၀္။ ။

ေလၞင္ဂိတုစွ္႓ါ

(၂) ဂိတုဆတၱ၀္ ဟုီလ၀္စွ္႓ါ၊ စဲပသာ္ေဇွ္ ေသၞဟ္အသာတ္ကႜာ၊ သ၀န္ဘတ္၀ွ္ ကထုိက္တံြအာ၊ ေျမကၠသဪုပုဟ္မာ္ ကြာ္လုပ္မဲြသာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္မွာ ေပင္စွ္႓ါရ။ ။

ေလၞင္ယၞဳဒြါစွ္႓ါ

(၂) သုီေလၞင္ စွ္႓ါနာမ၊ မိတ္ၿဗိဳဟ္ေမထုန္ ၾကကတ္တုန္ရ၊ သိင္ကန္တူကႜာ ဗိစၧာခုဇၨ၊ ဓနဳမက၀္ ကုံမိန္လ၀္ပႜ၊ ၀ံြယၞဳကႜာ ဒြါစွ္႓ါရ။

အဓိပၸါယ္တုန္။
၁။ မိဟ္=ကႝိ။ ၂။ ၿဗိဳဟ္=ဂႜၜ။ ၃။ ေမထုန္=ကႜ။ ၄။ ၾကကတ္=ဗၱာဲ။ ၅။ သိင္=နာ္။ ၆။ ကန္=သ၀္ရ၀ကာ္။ ၇။ တူ=ေဗ႟ံ။ ဂ။ ဗိစၧာ=ေခ်ံ။ ၉။ ဓနဳ=ကႝဲဳ။ ၁၀။ မက၀္=စာင္ဍာ္။ ၁၁။ ကုံ=ကႜဪဳ။ ၁၂။ မိန္=ကႜိက္။ ။

ထ႟း႐ုပ္ဒြါစွ္႓ါ

(က) ဗဲြယမုဂွ္ ဟုီတံြဂတ၊ မိဟ္ဂွ္ကႝိအၜ ၿဗိဳဟ္ဂႜၜမူလ။ ေမထုန္ဂွ္ကႜ ၾကကတ္ဗတာဲ၊ အာစာတံြဂႜာဲ ဒႝာဲ၀ံြေသင္ဟာ၊ သိင္နာ္ကန္ဖက္ စက္က၀က္မာ၊ တူေဗ႟ံကႜာ ဗိစၧာေခ်ံလ၀္၊ ဓနဳကႝဳဲဓ၀္ မက၀္စာင္ဍာ္၊ ကုံကႜဳဪလမာ္ မိန္ကႜိက္ကြာ္ဗုိန္၊ ၀ံြဒွ္လၞိဳန္ ပၱိဳန္လ၀္စုိတ္ရ။ ။ (ဂလာန္၀ံြ ထပ္စုတ္ေရာင္)။ ။

ထ႟းယၞဳဒုိဟ္ဒစာံ၊ ဒုိဟ္စွ္

(၄) ဒုိဟ္ဒစာံဂွ္ ဒုိဟ္စွ္နာမ၊ ဗမံက္ပလုိတ္ သႜဳင္က်ာဂုိတ္ပႜ၊ သၞ၀္က်ာအဂႝဲ ဗဲြဒုိဟ္ေနရတိ၊ ဗာယပ္ႚသာန္ ဒစာံဌာန္ဂ်၊ ဒုိဟ္အာကာသ သုီဒုိဟ္အသၞ၀္၊ သာ္၀ံြဆတၱ၀္ ဟုီလ၀္ဒုိဟ္စွ္။ ။

ကုိန္ဒုိဟ္လာပ္

(၅) ဒုိဟ္မအာသံြ ဂြံလာပ္ဟုီတံြ၊ အဒုိတ္သမႜဳင္က်ာ စန္ဗာယပ္သၞဟ္၊ အငၝာမဲြဂွ္ တြံဒုိဟ္ဗမံက္၊ ဗုဒၶ၀ါစိ ေနရတိၾသံက္၊ ျဗၜဗတိလံက္ စံက္ႚသာန္အာ၊ သုိက္အဂႝဲလ၀္ သၝိသ၀္သၞ၀္က်ာ၊ ဒုိဟ္၀ံြဂြံျမာ လာပ္သကာေဟင္။ ။

ကုိန္ဂပ္၀္ေစွ္ေ၀င္

(၆) ဒုိဟ္ကုဪေစွ္ေ၀င္ ေလၞင္လန္သန္၊ အဒုိတ္သၞ၀္က်ာ အာဟံြဂြံပႜန္၊ စန္ေနရတိ သၾတဳထိက႟န္၊ ႚသာန္အငၝာ အာဒးဘဲဒဏ္၊ ဗုဒၶပုဗၺ လပျပာပ္ညန္၊ ျဗၜဗတိပႜန္ အဂႝဲခႜန္လ၀္၊ သုိက္သမႜဳင္က်ာသုိတ္ ပလုိတ္သၝိသ၀္၊ ယာံအာဒဲအုိတ္ ဟုိတ္ဂွ္နဴက၀္၊ အာစာတံြလ၀္ သက္သႛ၀္ေရာင္။ ။

ကုိန္ဒုိဟ္အာဂြံဇႝး

(ခ) ဒုိဟ္ဇႝးဂွ္ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ တၝဲအဒုိတ္ေရာင္ ေဂႜာင္အဂႝဲကႜာ၊ တၝဲစန္ဆတၱ၀္ လ၀္သမႜဳင္က်ာ၊ အငၝာပလုိတ္ ႓ုိတ္ပါင္အာစာ၊ ဗုဒၶ၀ါဂွ္ တံြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ တၝဲျဗၜဗတိ ေနရတိမွာ၊ သုိက္ႚသာန္ေဟင္ ေလၞင္ဒုိဟ္လအာ၊ သၝိသ၀္မဲြမံက္ ဗမံက္ယာၾကာ၊ ဒုိဟ္ဇႝးကႜာ အာစာတံြေရာင္။ ။ (ဂလာန္၀ံြ ထပ္စုတ္ေရာင္)။ ။

ကုိန္တၝဲကုဪနက္သတ္ ဒဒွ္အာကႜဳင္ဟံြဂြံ

(၇) တၝဲကုဪနက္သတ္ ဟုီစၞတ္မဲြေတာင္၊ တၝဲအဒုိတ္ေရာင္ မဲြေတာင္ဒွ္စိ၊ နက္သတ္ဒွ္သႛာံ ဒွ္ဒစာံဂၛိ၊ ဗဲြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ ယာံအာစုတိ၊ တၝဲစန္ဟံြခုိဟ္ ဒုိဟ္ေနရတိ၊ နဴမသုန္စိ ဒမႜိဒုဪစွ္၊ နက္သတ္၀ံြကႜာ ပအာဒုိဟ္ဂွ္၊ တၝဲအငၝာသၞဟ္ ဒုိဟ္ဂွ္ႚသာန္၊ နဴစွ္ဒစိတ္ နက္သတ္တိတ္ပၠာန္၊ ဒုဪ႓ါေစွာ္ပိ ေ၀င္ညိေကြံၾကာန္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါ ႓ါေစွာ္ပန္ပၠာန္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္ကႜာ ပအာသာန္သာန္၊ ျဗၜဗတိဟာန္ ဌာန္အဂႝဲဂွ္၊ မဲြ႓ါပိတန္ ႓ါဣသုန္သၞဟ္၊ ႓ါေစွာ္ၾတၜကႜာ ႓ါေစွာ္ထပွ္၊ တၝဲနက္သတ္သၞဟ္ အဂႝဲဂွ္ေ၀င္၊ တၝဲသုိက္တုန္ပႜန္ နက္သတ္ပန္ေဟင္၊ ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ပအာသၞဟ္ေ၀င္၊ တၝဲသၝိသ၀္သုိတ္ ဒုိဟ္ပလုိတ္ေဟင္၊ နက္သတ္စွ္မဲြ အာဒးဘဲေတၞင္၊ ရာဟုမဲြေဟင္ ေျပင္ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ နက္သတ္ပၱံကႜာ နဴစွ္႓ါဗဂပ္၊ ဒုဪစွ္ထပွ္ ဒုိဟ္ဂွ္ဟအပ္၊ တၝဲဂွ္ဒုိဟ္ဂွ္ နက္သတ္ဂွ္ဗၢပ္၊ နညာဏ္သၞှသၞပ္ ခ်ပ္ဗၥာရဏာ၊ တၝဲဂွ္ဒုိဟ္ဂွ္ နက္သတ္ဂွ္အာ၊ ဒးခ်ိဳတ္ေလင္ေဟင္ ဟံြေဆာတ္ေသင္ဟာ၊ သၞိက္မင္မဲြဗုိန္ ပုိဥ္အာယုက္ကႜာ၊ တႜပညာ ေ၀င္ပအာညိ၊ ဒုိဟ္ကုဪတၝဲခုတ္ အာလုတ္ထိၿမိ၊ ဒႝာဲအာတုန္စိ ၿမိထဍိေရာင္။ ။

အဓိပၸါယ္ ကုိန္တၝဲ နက္သတ္ဂွ္တုန္

တၝဲလၞိဟ္နက္သတ္ဒုိဟ္အာဟံြဂံြ
တၝဲအဒုိတ္၁၀သၞ၀္က်ာ
တၝဲစန္၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊ေနရတိ
တၝဲအငၝာ၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂၊၂၃၊ႚသာန္
တၝဲဗုဒၶ၀ါ၂၄ဗမံက္
တၝဲျဗၜဗတိ၁၊၂၊၃၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊အဂႝဲ
တၝဲသုိက္သမႜဳင္က်ာ
တၝဲသၝိသ၀္၁၁ပလုိတ္
ရာဟု၁၂၊၁၃၊၁၄၊၁၅၊၁၆၊၁၇၊ဗာယပ္


ဗုီစၞတ္နက္သတ္ဂွ္ ရံင္ေကတ္ ပႛဲကုဪကုိန္နက္သတ္႓ါေစွာ္ထပွ္ တံြလ၀္ဂတ၀ံြရ။ တၝဲဂွ္ နက္သတ္ အတုိင္ထ႟းလ၀္ဂွ္ ယ၀္အာဒးမၢး ဟံြေသင္ဒးခ်ိဳတ္ ဟံြေသင္ဒးေလင္ ဒဒိုက္ၿမိထဍိဒးေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ တႜပညာတံ သၞိက္မင္မဲြ ပုိဥ္အာယုက္တုဲ မွတ္ေ၀င္ပဲါညိ။ ။

ကုိန္တၝဲေဖ်ံထဏီ

(၈) အဒုိတ္ကၞတ္စိ ပိခ၀္တ႟တ္ေသာင္၊ ႓ါသၞ၀္က်ာေရာင္ မဲြဂႜံင္ဗာယပ္၊ စန္ဖ်ဳန္႓ါခ၀္ လ၀္ဗမံက္အပ္၊ မဲြေနရတိ ဒမႜိမဲြတၞပ္၊ အငၝာဒး၀ပ္ ကၞတ္ထပ္ပၠာန္၊ ႓ါေနရတိ မဲြဂၛိႚသာန္၊ ဗုဒၶမဲြဟာန္ ဖ်ဳန္မာတၱာန္စဲ၊ သၞ၀္က်ာဏာ႓ါ ဗမံက္ဏာမဲြ၊ ျဗၜဗတိအၜ ပၠၜေခ်ာဲဓရဲ၊ ႓ါသမႜဳင္က်ာ မဲြဏာအဂႝဲ၊ သုိက္သတ္ဆုသုိတ္ ပလုိတ္႓ါထဲ၊ သမႜဳင္က်ာမဲြ ေဖ်ံစုတ္မဲြခ၀္၊ ထဏီကႜဳင္ဂွ္ ဒွ္တၝဲသၝိသ၀္၊ ႓ါဒုိဟ္အဂႝဲ မဲြပလုိတ္လ၀္၊ ဒွ္တၝဲသၝိသ၀္ ေဖ်ံလ၀္ဗႜးယဲ။ ။

အဓိပၸါယ္ကိုန္၀ံြ။ ။ ၾယၜညးမဲြ အာလုတ္တုဲ ထဏီအာမၢး ဗုီဂြံေဖ်ံထဏီ။
တၝဲအဒုိတ္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေသႝ၀္ကၞတ္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သၞ၀္က်ာ႓ါခ၀္၊ ဗာယပ္မဲြခ၀္။
တၝဲစန္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ဖ်ဳန္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ဗမံက္႓ါခ၀္၊ ေနရတိမဲြခ၀္။
တၝဲအငၝာထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေသႝ၀္ကၞတ္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ေနရတိ႓ါခ၀္၊ ႚသာန္မဲြခ၀္။
တၝဲဗုဒၶ၀ါထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ဖ်ဳန္စုတ္ညိ။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သၞ၀္က်ာ႓ါခ၀္၊ ဗမံက္မဲခ၀္။
တၝဲျဗၜဗတိထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ပၠၜေခ်ာဲ။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-သမႜဳင္က်ာ႓ါခ၀္၊ အဂႝဲမဲြခ၀္။
တၝဲသုိက္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-သတ္ဆု။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-ပလုိတ္႓ါခ၀္၊ သမႜဳင္က်ာမဲြခ၀္။
တၝဲသၝိသ၀္ထဏီမၢး။ ပိခ၀္။ စႝဒးစုတ္ဂွ္-ေကႜင္။ ဒုိဟ္ေဖ်ံထဏီ-အဂႝဲ႓ါခ၀္၊ ပလုိတ္မဲြခ၀္။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္သၝိ

(၉) ဂတ၀ံြစိ ဒမံင္သၝိျပဲ၊ ပုဦဟုီလ၀္ဒုိဟ္ လေမင္ၿဗိဳဟ္နဲ၊ ဇမႜိင္ကႝှၿပဲ မြဲဇမႜိင္၀ုိန္၊ ဟတ္ေပၠာံလ၀္ဗုိန္ ကုဪပိပမ၀္၊ ဒစာံယုိက္စ ဆေသၞဟ္ဆတၱ၀္၊ မဲြသၝိဗႝိက္ ႓ါပၞိက္ေျဂာ၀္၊ ပိသၝိသၞိင္ပႜန္ ပန္လၞယံက္ေယာ၀္၊ ၿဗိဳဟ္မသုန္ဓ၀္ ေတႝာ၀္ဂဟပတိ၊ ၿဗိဳဟ္တရၜသၞတ္ သၝိကမႜတ္စိ၊ ထပွ္အမာတ္ ပုိင္ကႝာတ္ယုတၱိ၊ သုဥ္အာဒမႜိ သၝိစရာဲဍဳင္။ ။

အဓိပၸါယ္ၿဗိဳဟ္သၝိတုန္
ၾယၜပူဂုဪမဲြ သၞိက္ဂြံၿဗိဳဟ္သၝိမၢး ဇမႜိင္ကႝှကုဪဇမႜိင္၀ုိန္ ဒွ္သာ္ဂွ္ဟံြေသင္ ဇမႜိင္အနာံသၝိဂွ္ ဟတ္တုဲပံင္လ၀္ ပၞ၀္ကုဪပိ စကုဪဒစာံ ေသွ္မဲြ-ၿဗိဳဟ္သၝိဗႝိက္၊ ေသွ္႓ါ-ၿဗိဳဟ္သၝိေျဂာ၀္၊ ေသွ္ပိ-ၿဗိဳဟ္သၝိသၞိင္၊ ေသွ္ပန္-ၿဗိဳဟ္သၝိလၞ၊ ေသွ္မသုန္-ၿဗိဳဟ္သၝိသေမၝဟ္၊ ေသွ္ၾတၜ-ၿဗိဳဟ္သၝိကမႜတ္၊ ေသွ္ထပွ္-ၿဗိဳဟ္သၝိအမာတ္၊ ေသွ္ဒစာံ-ၿဗိဳဟ္သၝိစရာဲဍဳင္။ ။

ေသွ္ၿဗိဳဟ္သၝိ
သၝိဗႝိက္
သၝိေျဂာ၀္
သၝိသၞိင္
သၝိလၞ
သၝိသေမၝဟ္
သၝိကမႜတ္
သၝိအမာတ္
သၝိစရာဲဍဳင္

ကုိန္ၿဗိဳဟ္ဒယုိင္သၝိ

(၁၀) ဂတဟုီပၛဳင္ ကုိန္ၿဗိဳဟ္ဒယုိင္၊ ဇမႜိင္ဟတ္ဂုိင္ ကုဪပိပမ၀္၊ ထပွ္ယုိက္စ ဆေသၞဟ္ဆတၱ၀္၊ မဲြဟံြခုိဟ္ရ ႓ါလာဘသြ၀္၊ ၿဗိဳဟ္ပိဆတၱ၀္ ဗ၀၀္ဒုကၡ၊ ပန္ျပဲေလာန္တုန္ မသုန္ခ်ိဳတ္ရ၊ တရၜသုခ သုန္၀ိနာသ၊ ၿဗိဳဟ္ဒယိုင္ရ ဟုီပႜလ၀္ေရာင္။ ။

ေကာန္ဂကူတံသုိင္သၝိမၢး ဇမႜိင္ဒယုိင္သၝိဂွ္ ဟတ္တုဲပံင္ ပၞ၀္ကုဪပိ စကုဪထပွ္ ေသွ္မဲြခုိဟ္၊ ေသွ္႓ါဂြံလာပ္၊ ေသွ္ပိဒွ္ဒဒုိက္၊ ေသွ္ပန္ျပဲခုိဟ္၊ ေသွ္မသုန္ခ်ိဳတ္၊ ေသွ္ႀတၜဒွ္တသုိခ္၊ ေသွ္ထပွ္သုန္ျဂာံအာရ။ ။

ကုိန္ဒယုိင္ေဂႜံ

(၁၁) ဒယုိင္ေဂႜံဂွ္ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ ယ၀္ေဂႜံမဲြေရာင္ ယဲေဂႜာင္ဥပါတ္၊ ေဂႜံ႓ါဒွ္၀ါတ္ ေဂႜံပိညာတ္ဂုဏ္၊ ေဂႜံပန္ခုိဟ္တန္ ေဂႜံမသုန္ေလင္၊ သုီတရၜဂွ္ တုပ္သၞဟ္ဍိဳက္ေပင္၊ ဟံြဂံြဒုိခ္ေလင္ ဍိဳက္ေပင္တၜေရာင္။ ။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္

(၁၂) ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္ေဂႜာင္ မဲြေတာင္သၞိက္ဂြံ၊ ဒကုတ္ဒမင္ ပဒစာံစံြ၊ ပိေသႝာတ္ေဍက္ေထာံ မသုန္စံြေကတ္၊ ဂႜိဳင္ပုိဥ္နာံေသက္ ဒွ္ေကြတ္အာစာ။ ။

ေကာန္ဂကူတံသုိင္သၝိ ေကတ္ၿဗိဳဟ္ပ၀္ဍဳန္မၢး ဒကုတ္ဒမင္ ႐ုိဟ္ပေကႜံဒစာံစံြတုဲ ပိစံြဂွ္ေထာံ မသုန္စံြဂွ္ေကတ္ ပတၜတုဲ ဒွ္ပ၀္ဍဳန္ က႐ုိဟ္ခုိဟ္ရ၊ ညၾကၜ၀ံြ ကႜတ္ေဖ်ံေကႜံ ဆရံင္ေက်၀္ေလ၀္ႏံြရ။ ။

ကုိန္ၿဗိဳဟ္တရင္

(၁၃) ပုဦဟုီလ၀္ဒုိဟ္ ၿဂိဳဟ္တရင္ကႜာ၊ ပိစေဍာန္ျပဲ ကုဪမဲြဂတာ၊ ၿဗိဳဟ္တရင္ မကႛင္အညာ၊ ပမိက္အာစာ မအာဂု႐ု၊ ရပ္ဂေတက္ဂဲါ ဂႜာဲေသၝ၀္သၾတဳ၊ ဗၱံဒမႜဳ ႐ု႐ုေပက္အာ၊ ၿဗိဳဟ္တရင္သၞတ္ ဒးေသႝာတ္အာစာ၊ ညးမႝဳံပညာ ျပာကတ္လ၀္ေရာင္။ ။

ၿဗိဳဟ္တရင္သၝိတုန္ ပိစေဍာန္ကုဪမဲြဂတာ ေကတ္မၢး ဒးပၞိအာစာရ၊ တရင္၀ံြ ေကတ္ဍန္န္ေရာင္ ေဇႝာ္ေလ၀္စံြဂြံရ။ ။

ကုိန္ဒုဟ္ဂအာင္သၝိ

(၁၄) ဒုဟ္ဂအာင္သၝိ ဟုီတံြမဲြေတာင္၊ သၞ၀္က်ာႚသာန္ ဗမံက္ဍာန္ေထာင္၊ ဌာန္ပိ၀ြံကႜာ သ၀္အာျပဲေရာင္၊ သမႜဳင္က်ာပလုိတ္ ယဲခ်ိဳတ္ဟံြေယာင္၊ ဗာယပ္အဂႝဲ ဒဒုိက္မဲြေတာင္၊ ေနရတိသၞတ္ ကမႜတ္ဖေဍာင္၊ သုီမသုန္ဒုိဟ္ သ၀္ဟံြခုိဟ္ေရာင္၊ ဂအာင္ေသၝ၀္ရံင္ တးညံင္မုက္ဖံ၊ ဂႜိဳင္ယႆပတ္ ရတ္မဲြကုဪကႜံ၊ စးကႝဳဟ္ခဍံ ရပ္တႝံဒွ္ေလင္၊ ညံင္ဂိတုေပင္ ဂြံပူဇၜသၞိင္၊ ဂအာင္ဇုဪေပႝာဟ္ လယွ္တိင္တိင္၊ ညးဟုီပုဦမိင္ ဂအာင္စးေခ်ံ၊ ယာံဒးမံင္ေဍံ တူပၞတ္ေကံြရ၊ ဂအာင္ေသၝ၀္ရံင္ ဇိက္ညံင္တိဗၝ၊ တုက္ဗရဲဍာ္ သာ္၀ံြမႝးပ၊ အုိတ္ဒုဟ္သဗၺ ဗႜးရဇၞာပ္တန္။ ။

အဓိပၸါယ္ ဒုဟ္ဂအာင္သၝိတုန္
ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ ဒုိဟ္ႚသာန္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္၊ ဌာန္ပိစံြ၀ံြသ၀္မၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ။
ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္၊ ဌာန္႓ါစံြသ၀္မၢး ယဲဒိုခ္ခ်ိဳတ္ရ။
ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ ဒုိဟ္အဂႝဲ၊ ဌာန္႓ါစံြသ၀္မၢး ဒးဒုိခ္ရ။
ဒုိဟ္ေနရတိသ၀္မၢး ဒးကမႜတ္ဒွ္ရ။

(က) ဂအာင္သၝိ တးညံင္မုခ္ဖံဂွ္ ယႆပတ္ဂႜိဳင္ရ။
(ခ) ဂအာင္သၝိ ဂအုတ္လေဒါ၀္ ညံင္စးကႝဳဟ္ဂွ္ ဒွ္လေလင္ရ။
(ဂ) ဂအာင္သၝိ ညံင္ဇုဪေပႝာဟ္ဂွ္ ဂအာင္စးေခ်ံညးေကာ္ မံင္ဂအာင္ဂွ္ သၝိတူေလင္ဒွ္ရ။
ဟုိတ္ဂွ္ရ ဂအာင္သၝိဇိက္ေကႜံ၊ ႓ံက္သတးေကႜံ ဗရဲဍာ္တုဲ ထၞဳက္သတးေကႜံမၢး ဗႜးဒုဟ္အုိႆုီရ။ ။

ကုိန္ဂိတုသုိင္သၝိ

(၁၅) ဂိတုသုိင္သၝိ ဟုီကုဪညိပႜန္၊ ပသာ္သ၀န္ ကထုိက္ညန္အာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္ပုဟ္ ဒုဟ္ညိဟံြပါ၊ ဂိတုမသုန္ ႏံြဂုဏ္ျပာထာ၊ ေသၢာံသုိင္သၝိသံြ ပုိဥ္ဟာန္ေသၢာံျမာ၊ ဂိတုေသၞဟ္ဂွ္ ဒုဟ္ေဟင္တံြအာ။ ။

ဂိတုသုိင္သၝိတုန္၊ ဂိတုပသာ္၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ဂိတုကထုိန္၊ ဂိတုပုဟ္၊ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ ဂိတုမသုန္၀ံြ သုိင္သၝိမၢး ဗႜးဒုဟ္တုဲ၊ ကလိဂြံပုိဥ္ဟာန္ရ၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုေဇွ္၊ ဂိတုဒဂုိန္၊ ဂိတုဘတ္၊ ဂိတု၀ွ္၊ ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ဂိတုမာ္၊ သုိင္သၝိမၢး ႏံြကုဪဒုဟ္ဟံြခုိဟ္ရ။ ။

ကုိန္နာ္ေဂတ္တုန္

(၁၆) (က) ကႛိဳပ္နာ္ဂႝၜနာ္ ကြာ္ဗၥာရဏာ၊ ဖ၀္ရဂုိန္၊စဲ ပသာ္ျပဲဖါ၊ ကႛိဳပ္ပလုိတ္ရ ဗတပုဗၺာ၊ ဂႝၜသၞ၀္က်ာသအး စးသမႜဳင္က်ာထဲ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္အဂႝဲ။
(ခ) ေဇွ္၊အသာန္ညန္ သ၀န္မဲြတဲ၊ ကႛိဳပ္သၞ၀္က်ာရ ဗၱသမႜဳင္က်ာ္ျပဲ၊ စးပလုိတ္သကဲ ဂႝၜဗမံက္၊ နင္ဒယုိင္ၾသံက္ နဴဒုိဟ္ႚသာန္။
(ဂ) ဘတ္၊အသုတ္ႀကိဳက္ ကထုိက္မံင္ပၠာန္၊ ကႛိဳပ္ဗမံက္ဟာန္ ဗၱဌာန္ပလုိတ္၊ ဂႝၜသမႜဳင္က်ာ စးသၞ၀္က်ာသုိတ္၊ နင္ဒယုိင္အုိတ္ နဴဒုိဟ္ဗာယပ္။
(ဃ) ေျမကၠသုဪ၊ပုဟ္၊မာ္ ကြာ္လုပ္မဲြသာ၊ ကႛိဳပ္သမႜဳင္က်ာရ ဗၱသၞ၀္က်ာ၊ ဂႝၜပလုိတ္ဒး စးဗမံက္ဏာ၊ နင္ဒယုိင္ကႜာ နဴေနရတိ။ ။

သြက္ဂြံသမၱီ ေလၞင္နာ္ေဂတ္

(က) ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုပသာ္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြပလုိတ္ ဗၱႏံြဗမံက္၊ ဂႝၜသၞ၀္က်ာ၊ စးသမႜဳင္က်ာ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္အဂႝဲ။
(ခ) ဂိတုေဇွ္၊ ဂိတုဒဂုိန္၊ ဂိတုခႛဲသှ၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္သၞ၀္က်ာ၊ ဗၱသမႜဳင္က်ာ၊ ဂႝၜဗမံက္၊ စးပလုိတ္၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒိုဟ္ႚသာန္။
(ဂ) ဂိတုဘတ္၊ ဂိတု၀ွ္၊ ဂိတုကထုိန္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြဗမံက္ ဗၱပလုိတ္၊ ဂႝၜသမႜဳင္က်ာ၊ စးသၞ၀္က်ာ၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္ဗာယပ္။
(ဃ) ဂိတုေျမကၠသုဪ၊ ဂိတုပုဟ္၊ ဂိတုမာ္၊ ပိဂိတု၀ံြ ကႛိဳပ္ႏံြသမႜဳင္က်ာ၊ ဗၱသၞ၀္က်ာ၊ ဂႝၜပလုိတ္၊ စးဗမံက္၊ နင္ဒယုိင္ နဴဒုိဟ္ေနရတိ။ ။

ထ႟းဗုီခဲါကတုိင္ ဂစုိတ္နာ္

(၁၇) ယ၀္ညးမဲြစိ ဒွ္တၝဲအဒိုတ္၊ ရပ္ကြဳဪပ၀ိုတ္ ကႛိဳပ္နာ္ပႛဳဪလ၀္၊ ဗုဒၶဆတၱ၀္ ပႛဳဪလ၀္ဗတ၊ ျဗၜဗတိရ ခဲါပ႐ုိဟ္ဂႝၜ၊ ခဲါကႛိဳပ္ဗတ အုိတ္သၠန္ရအၜ၊ ခဲါဒးစးနာ္ ဂႜိဳင္သာ္ယဲတၜ၊ ဟုိတ္ဂွ္သဘၜ ဂႝၜနာ္ကုဪခဲါ၊ ေသၢာံပုိဥ္စရာဲ ဂြံအာဲဗၜလ၊ တိဂြးပၱိဳန္ရ ဗတနာ္လ၀္၊ သာ္၀ံြပဒး ဗႜးဒုဟ္ဆတၱ၀္၊ သၞိက္သုိခ္သႛ၀္ သမၱီလ၀္ေဍံ။ ။

အဓိပၸါယ္ ခဲါကတုိင္ ဂစိုတ္နာ္တုန္
ညးတၝဲအဒိုတ္ နာံသၸ၀္ ရပ္ကြဳဪတုဲ ကုဪပႛဳဪလ၀္ကႛိဳပ္နာ္။
ညးတၝဲဗုဒၶ၀ါဂွ္ ရပ္ကြဳဪတုဲ ကုဪပႛဳဪလ၀္ဗၱနာ္ရ။
ညးတၝဲျဗၜဗတိဂွ္ ရပ္ကြဳဪ ဂတမုခ္ဗဲြဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ကုဪခဲါပ႐ုိဟ္ေကႜံဂႝၜနာ္ရ။

ကႛိဳပ္နာ္ ဗတနာ္ခဲါတုဲ နာ္ခ်ိဳတ္ရ၊ စးနာ္ဟဂပ္၀္ခဲါ ယ၀္ခဲါဒးစးနာ္မၢး ဒွ္ယဲဒိုခ္ဂႜိဳင္ရ။
ဟုိတ္ဂွ္ရ ကုဪခဲါပ႐ုိဟ္ဂႝၜနာ္ေရာင္၊ တိဂြးပၱိဳန္နဴကတုိင္ဂွ္ စံြလၸာ္ဗတနာ္ေတံညိ၊ ပဒးသာ္၀ံြတုဲ ဗႜးဒုဟ္အုိႆုီ ဟၞဲကုဪအႏၱရာဲတုဲ ဂံြမံင္နတသိုခ္ ဂြံေဇႝာ္ပၞ၀္လ၀္ပုိဥ္အုိတ္ေရာင္။ ။

ကုိန္ေဖ်ံဒယုိင္သၝိတုန္

(၁၈) ကာလေဖ်ံကတိုင္ ဒယုိင္ဂွ္ေကံြ၊ ဒယုိင္ဂွ္မာ ခါဒတုံေစွ္၊ တလသၝိခ်ိဳတ္ ေကာန္စၜခ်ိဳတ္ေကံြ၊ ဟိုတ္ဂွ္ဒယုိင္ ပဂိုင္ပတုံေစွ္၊ ဒယုိင္ဂွ္ေကံြ ကုဪေစွ္သာသာ၊ ၀ံြဒွ္ေလၞတ္ ေကြတ္ညးတမႜာ။ ။

အဓိပၸါယ္ဗုီေဖ်ံဒယုိင္သၝိတုန္
ဒယုိင္သၝိ ကာလေဖ်ံကတုိင္ဂွ္ ဒယုိင္ဂွ္ ခါဒတုံေစွ္ကတုိင္မၢးဟံြခုိဟ္၊ တႜသၝိကုဪဒွ္ ေကာန္စၜကုဪဒွ္ ဒးပကာဂစုိတ္ဒွ္ရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ကာလေဖ်ံဒယုိင္သၝိဂွ္ ေဖ်ံသာသာညိ၊ ပြမပသာ္၀ံြ ဒွ္ေကြတ္ညးတမႜာရ။ ။

ကုိန္ဗုီဂြံလြိင္ဏာဒယုိင္သၝိ

(၁၉) ဒုိဟ္လြိင္ဖ်ိဳင္ ဒယုိင္ဂွ္မာ၊ ပုဦဟုီကုဪစိ ပင္မွိင္ညိကႜာ၊ ဒုိဟ္ဗမံက္သြံ ဂြံလ၀ိင္ဏာ၊ ျပဲေလာန္ကႛင္သံြ ပုိဥ္ဘုိက္ဂြံျမာ၊ ဒုိဟ္အဂႝဲသၞတ္ တူပၞတ္ကႜာ၊ ေနရတိသၞတ္ ကမႜတ္ဂြံဏာ၊ ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာေဟင္ ဒုိခ္ေလင္ေသင္ဟာ၊ သမႜဳင္က်ာပလုိတ္ ခုိဟ္သတုိတ္ျပဲဖါ၊ ဗာယပ္ႚသာန္ ပုိဥ္ဟာန္ေသၢာံျမာ၊ ဒုိဟ္လ၀ိင္ေဟင္ ဒယိုင္ေသင္ဟာ။ ။

ကာလေဖ်ံဒယုိင္သၝိဂွ္တုန္
(၁) ဒုိဟ္ဗမံက္ ဂြံလြိင္ဏာဒယိုင္သၝိမၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ၊ ကလိဂြံပုိဥ္ဘုိက္ရ။
(၂) ဒုိဟ္အဂႝဲ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ဒးတူပၞတ္ဒွ္ရ။
(၃) ဒုိဟ္ေနရတိ လြိင္ဏာဒယိုင္မၢး ဒးကမႜတ္ဒွ္ရ။
(၄) ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ဒးဒုိခ္ေလင္ဒွ္ရ။
(၅) ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ၊ ဒိုဟ္ပလုိတ္ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ခုိဟ္လအိတ္ရ။
(၆) ဒုိဟ္ဗာယပ္၊ ဒုိဟ္ႚသာန္ လြိင္ဏာဒယုိင္မၢး ကလိဂြံပုိဥ္ဟာန္ရ။ ။

ကုိန္တၝဲသုိင္ခုိဟ္၊ ဟံြခုိဟ္

(၂၀) အဒုိတ္သုိင္သၝိ သုခိလာဘ၊ စန္ဒးဒုိခ္ကႜာ လာဘ္ျမာဗဲြႀကၜ၊ အငၝာတူရ ဗုဒၶဒုိခ္တၜ၊ ကႜာဒဒုိက္ႏွၜ ဂြံလာဘ္ႀကၜပႜန္၊ ဂု႐ုလာဘ ႀကၜသုခညန္၊ တၝဲသုိက္ဒုိက္ကႜာ ႀကၜသုခါတုန္၊ သၝိသ၀္သုိင္သၝိ ၿမိဒးဘဲဒဏ္၊ အာစာဂကန္ ဒုဟ္ပဲါခႜန္ညိ။ ။

တၝဲအဒုိတ္သုိင္သၝိမၢး ကလိဂြံတသုိခ္ရ၊ တၝဲစန္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါ၊ တၝဲျဗၜဗတိ၊ တၝဲသုိက္ သုိင္သၝိမၢး ဒးဒဒုိက္ကႜာတုဲ၊ ႀကၜဂြံလာဘ္ပႜန္ရ၊ တၝဲအငၝာ သုိင္သၝိမၢး သၝိတူဒွ္ရ၊ တၝဲသၝိသ၀္ သုိင္သၝိမၢး ဒးဘဲဒဏ္ရ။ ။

ကုိန္နက္သတ္ေပင္ (၂၇)

(၂၁) တ၀ွ္နက္သတ္ တုိင္ဗႝတ္ယုတၱိ၊ ဗဲြမေစြက္ဂွ္ ပုဦဟုီတြံညိ၊ ပသာ္စွ္ပိ ေဇွ္ညိစွ္ဗ်ာံ၊ နက္သတ္ေပင္ကႝာတ္ အသာတ္ဒစာံ၊ သ၀န္တရၜ ဘတ္ပိစၜသႛာံ၊ ၀ွ္မဲြေစြက္ဗ်ာံ ေပင္သႛာံနက္သတ္။ ။

ဂိတုဗဲြေစြက္နက္သတ္ေပင္
ပသာ္၁၃၂၇
ေဇွ္၁၀၂၇
ဒဂုိန္၂၇
ခႛဲသှ၂၇
ဘတ္၂၇
၀ဟ္၂၇


ဗဲြဗမံက္သၞတ္ ပုဦဟုီစၞတ္ပႜန္၊ ကထုိက္စွ္ပန္ လက္သန္ဗဲြမံက္၊ ေျမကၠသုဪကႜာ စွ္႓ါဟုီလံက္၊ ပုဟ္ဂွ္စွ္မံက္ မာ္လံက္ဒစာံ၊ ဖ၀္ရဂုိန္အၜ တရၜမံက္သႛာံ၊ စွ္ပိမံက္သၠဲ ပသာ္မဲြဗ်ာံ၊ နက္သတ္ေပင္သႛာံ ႓ါေစွာ္ထပွ္။ ။

ဂိတုဗဲြမမံက္နက္သတ္ေပင္
ကထုိန္၁၄၂၇
ေျမကၠသုဪ၁၂၂၇
ပုဟ္၁၀၂၇
မာ္၂၇
ဖ၀္ရဂုိန္၂၇
စဲ၂၇
ပသာ္၂၇


ကိုန္နက္သတ္ ကၞိတ္ ဒၞပ္ ကၞာတ္

(၂၂) နက္သတ္ခပ္သီ ဂြံတီတုဲသၞဟ္၊ ကၞိတ္ကၞာတ္ဂွ္ ပုဦဟုီတံြပႜန္၊ နက္သတ္တၝဲဂွ္ ထပွ္စဗၢန္၊ သုန္မြဲ႓ါတိတ္ နက္သတ္ကၞၞိတ္ပႜန္၊ ပိပန္မသုန္ ဒၞပ္ပတန္ဆန္၊ တရၜေသွ္ညာတ္ ဒွ္ကၞာတ္ပႜန္၊ တီတုဲလက္သန္ တန္ဗၥာရဏာ၊ နက္သတ္ကၞိတ္ေကြံ ေစႝဟ္ဇႝးကႜာ၊ ေသၝ၀္ပၞိက္ျပဲ တဲညးဟံြတာ၊ ျဒပ္ကုဪကုညး ဒးထပက္ကာ၊ ယ၀္ကုဪညးသြံ ဒးေထာံလသာ၊ နက္သတ္၀ံြရ ပဏာျဒပ္ကႜာ၊ နက္သတ္ဒၞပ္ဂွ္ ပုဦဟုီတြံအာ၊ ဂႜဳင္က႟င္ဆတၱ၀္ သဍင္လွၜဂါ၊ ဂြံပကုီမၢး ခုိဟ္ဂးေသင္ဟာ၊ ပႜဳင္စိင္ပ႐ုိင္ ဒက္စလုိင္ကႜာ၊ စင္ကေတာ၀္ဟံြျခာ အာစာဂကန္။ ။

နက္သတ္ကၞာတ္ ယ၀္ညာတ္မဲြတန္၊ ဂုိင္ေဒပ္ထ၀္ၾသန္ တန္ပႛဲဇကု၊ ေစတှပၱန္ဓာတ္ ကႝာတ္နန္ဒက္ျမဳ၊ ဗုိင္စိင္ပႜဳပ္ဘုိက္ တသုိခ္ဇကု၊ ပတန္ဟံြလၝဳ ဒုဪဗ်ဳေသင္ဟာ၊ တလပညာ ခ်ပ္ပုိင္ျခာပၛှ။ ။

ကုိန္႐ုပ္နက္သတ္ ပႛဲအာကာသ

(၂၃) နက္သတ္မဲြသၞတ္ အႆ၀ဏှ၊ ဂး႐ုပ္ေခ်ံသႛာံ သႝံင္ဒစာံညိ၊ တရၜေလ၀္ဂး ယးဘၜဖ်ှဖ်ှ၊ ဗမံက္ေခ်ံညိ သႝံင္ပိတ၀ှ၊ ေၟာံစာင္ဟုီပ်း ဂးဘိရဏှ၊ ဗမံက္ဂွ္ပၛှ ေကာန္စာင္သအှဗၢါ၊ သႝံင္တရၜညိ ဂးႀကိကၠိကာ၊ နဴေကာန္စာင္ခုိဟ္ ဗဲြဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ၊ ေရာဟိဏှျဇံဳ ထပွ္ဘုံဗၢါ၊ ပ်းမတ္လုိက္ဗာ တူဍာန္က်ာက၀္၊ အဂႝဲေကာန္စာင္ ခႜင္သာတ္ဂတ၀္၊ မိဂၢသှဟ သုီသႜယာထ၀္၊ ကႛိဳပ္ျဒာဲေလ၀္ဂး အာစာပ်းလ၀္၊ စာင္ပယ်ဪဳဂႜိ ပိဂးမဲြဓ၀္၊ သႝံင္ဒစိတ္ဓ၀္ လ်းသ၀၀္ဟာန္၊ နဴေကာန္စာင္ေကြံ ဒေစွ္ႚသာန္၊ ဘျဒၵက်ာံအၜ ႓ိင္တၜကြာန္ကြာန္၊ နဴက်ာံထ၀္ဟာန္ သန္ဌာန္ပုဗၺာ၊ ပုႏၷပၸသု ယၞဳလွၜဂါ၊ သႝံင္တရၜေဂႜာဲ တူအမွဲက်ာ၊ ဗမံက္လွၜဂါ ဖုႆဂတာံ၊ သႝံင္မသုန္ဗ်ာင္ ျပာင္ငၝာံဓ၀ဲါ၊ ဗမံက္ဂွ္အုဪ နဴကုဪဂတာံ၊ ႐ုပ္ဒျမံငၝာံ သႝံင္ပိလာံဂ်၊ ဒုင္ယၞဳသၞတ္ နက္သတ္ေမွမွ၊ နဴဒျမံကႜာ ဗဲြပါစိဏ၊ သႝံင္ကႝဳဲပန္ကႜာ ယၞဳမာဃ၊ ဗမံက္ကႝဳဲရ ဂႜၜကၞက္ပလြှ၊ ယၞဳပုဗၺ ပလႅဂုႏၷှ၊ ဒွ္သႝံင္႓ါေရာင္ ညိဟံြေယာင္ခ်ှ၊ ဗမံက္ဂႜၜကၞက္ သကၠဳကသှ၊ ႐ုပ္ဂႜၜျဗၜကႜာ သႝံင္႓ါတ၀ှ၊ နက္သတ္ဥၾတ ပလႅဂုႏၷှ၊ နဴဂႜၜျဗၜတြှ နဴ၀ိထှဍာန္၊ ဂုဪဒစးတၜ ဒကၜႚသာန္၊ သႝံင္စိင္ဟတၳိ ဇက္ညိကာန္ကာန္၊ သႝံင္စွ္ပန္ဟာန္ တူဍာန္ကာသ၊ ကႛိဳပ္ဗတာင္ကုီ ညးဟုီတၜရ၊ အဂႝဲစိင္ဂွ္ စၜဒွ္႐ုပ္ကႜ၊ ခုတ္ယၞဳသၞတ္ နက္သတ္စိၾတ၊ သၞံင္အဇထ၀္ တုပ္အခ၀္႓၊ ေသြာတၳိ႐ုပ္ကႜန္ သႝံင္ပန္ေရင္ဂ်၊ လ်းဂုဪတႝဟ္ ဒွ္ဗမံက္ကႜ၊ ဒကၜႚသာန္ ဌာန္ကႜန္ဂွ္ရ၊ သႝံင္ေျပင္ေရင္ဗၢါ၊ ဂးေဗသာခ၊ သႝံင္ဒစိတ္ဂ် သုီေတဇကႜာ၊ အဂႝဲေျပင္ဂွ္ ေသၝာဲညိဒွ္အာ၊ ညးပိေဂါ၀္သာ္ ကြာ္ဒကၡိဏာ၊ အနဳရာဓ ျမာ္ရေသင္ဟာ၊ သႝံင္ထပွ္ေဟင္ မံင္တေရင္ဗၢါ၊ ေဗ႟ံေဇ႒ ဒုင္နာမကႜာ၊ ညံင္အခ၀္မ ပၱဳပ္စသႝံင္႓ါ၊ မူလဗၢဲ ညိဟံြေသၝာဲျခာ၊ သႝံင္ဒစိတ္ေဟင္ ေရင္ဆက္မဲြသာ၊ သုီညးပိဂွ္ သၞဟ္႐ုပ္နာဂါ၊ သိတ္ကၞက္သႝံင္႓ါ ပုဗၺသလႅ၊ ႚသာန္ျမာ္ဂွ္ ျမဟ္ခႜင္ခဏ၊ ဗမံက္သိတ္ကၞက္ ဗက္ကုဪေဒသ၊ ဥၾတသာန္အၜ ဂးသိတ္ျဗၜရ၊ သႝံင္႓ါခဏ ပႜလ်းဗစှ၊ ဗမံက္သိတ္ျဗၜ ဂုဪတၜဖ်ှဖ်ှ၊ ၾသ၀ဏၰကႜာ ႐ုပ္မွာေယာဂှ၊ သႝံင္ဗၵတ၀ှ ဖ်ှဖ်ှဂုဪတၜ၊ ႚသာန္ေယာဂှ ခႜင္လလှသႛၜ၊ တေန႒ေကံြ ႐ုပ္သေမၝဟ္ျဗၜ၊ ေရင္တေရင္သၞတ္ ဒွ္သႝံင္တရၜ၊ ပန္ေဇႝာ္႓ါေဍာတ္ လေ႓ါတ္ဖ်ၜဖ်ၜ၊ အဂႝဲဒေစွ္ ႐ုပ္သေမၝဟ္ျဗၜ၊ သတၱဗိႆ ႐ုပ္ယကၡအၜ၊ သႝံင္ပိဒကၜ မဲြတၜေဒါ၀္ဂွ္၊ ႚသာန္ကေလာ္ မဲြေဗာ္ဒဒွ္၊ ပုဗၺာဘျဒၵာ ဇာဒိသုိင္ျမဟ္၊ သႝံင္႓ါခဏဟ္ သၞဟ္သၞန္သက္လက္၊ ဒုိဟ္ဗမံက္ကႜာ ဇာဒိသုိင္ကၞက္၊ ဇာဒိသုိင္ျဗၜ ဂႜာဲတၜဖ၀က္၊ ဥၾတာဘျဒၵ နာမတံြဆတ္၊ သႝံင္႓ါမဲြေရင္ မံင္တေရင္ဂႜက္၊ ဗမံက္အဆက္ သှဟကၞက္ျဗၜ၊ ဂးေရ၀တှ ကညာညှႏွၜ၊ သႝံင္ဂွ္ဂုဪတၜ ဖ်ၜဖ်ၜဖ်ှဖ်ှ၊ တူအာကာသ ခဏဗစှ၊ ႓ါေစွာ္ထပွ္ ဂုဪျမဟ္ညံင္ႏွှ၊ ညံင္ဇုက္လလှ ဗစှခဏ၊ ရံင္မဲြေသၝ၀္အာ တူဍာန္ကာသ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ကႜာ ေလၞင္နာမ၊ သုစ႐ုိတ္သၝံ လဒံစိတၱ၊ သမၱီလ၀္ရ လပ၀ုိတ္ကႜာ။ ။ကုိန္၀ံြ ထပ္စုတ္ၾကၜေရာင္။ ။

ကုိန္နက္သတ္ပ်းဍဳင္

(၂၄) ယၞဳနက္သတ္ ဟုီစၞတ္မဲြ၀ါ၊ ဟုီပ်းဍဳင္ကႜာ ႓ါမဲြကေရာံ၊ အႆ၀ဏှ နက္သတ္ပၛှေကာံ၊ နက္သတ္၀ံြကႜာ အာပ်းဍဳင္ေၾကာံ၊ ဘိရဏှဗ်ာံ ဗကာံစာင္ေကာံ၊ ပိေကာန္စာင္ေဗ်ာံ ေစာံဍဳင္တခုိင္၊ ပန္ျဇံဳသိင္ဃုဪ ပ်းကုဪ႐ုိင္႐ုိင္၊ မသုန္ကႛိဳင္ျဒာဲ နာဲဟံသာဂြိဳင္၊ တရၜက႟င္ပၛဳင္ ဓ၀ဲါဂႜဳင္အုိင္၊ ထပွ္႐ုပ္ဂႜဳင္ ပ်းလၢဳင္က်ိဳင္၊ ဒစာံဂတာံ လမုန္လာံဗုိင္၊ ဒစိတ္ဒျမံ သဓုီဒံြတုိင္၊ စွ္႐ုပ္ကႝဳဲဂြိင္ ပိုင္ဗာရဏသှ၊ ဂႜၜကၞက္စွ္မဲြ မိထၳိဳ၀္သဲပၛှ၊ ဂႜၜျဗၜစွ္႓ါ စမၸာနာဂုိရ္၊ စွ္ပိစိင္ပႜန္ ဓည၀တှ၊ စွ္ပန္ကႛိဳပ္ကႜ ပႜေ၀သာလှ၊ စွ္သုန္ကႜန္ပၛှ သၨင္ထဲစှခႜ၊ စွ္တရၜေျပင္ ေတၞင္ဇံင္ေဗာဇ၊ စွ္ထပွ္ျမာ္ ေဇကုတၱရ၊ စွ္ဒစာံဂ် နာမေဗ႟ံ၊ ပ်းကုဪညိေဆံ ကသိကရး၊ စွ္ဒစိတ္ထဲ ႐ုပ္ဗဂဲဒး၊ ပ်းဍဳင္မဲြရ ဂးစလရး၊ ႓ါေစွာ္သိတ္ကၞက္ မတၞဖက္ဒး၊ ႓ါေစွာ္မဲြအၜ သိတ္ျဗၜစှပ်း၊ ဍဳင္မဲြနာမ မာဂဓရး၊ ႓ါေစွာ္႓ါဂၛိ ႐ုပ္ဣသိဒး၊ ဍဳင္ေသံအာပ်း ပႜကုဪလ်းပႜန္၊ ႓ါေစွာ္ပိပၛှ ႐ုပ္ေသဌှပတန္၊ ပ်းေကာသမၺှ ဗစှသရန္၊ ရာဇာၿဂိဳဟ္ထၞိက္ ကႜိက္႓ါေစွာ္ပန္၊ ႓ါဣသုန္ပႜန္ ဇာဒိသုိင္ကၞက္၊ ဣႏၵပတၱာ နာဂုိရ္ပ်းဗက္၊ ႓ါေစွာ္တရၜ သှဟၿဗၜဆက္၊ ကပၸိလ၀ွ္ ဣငၝဳဟ္ပ်းဗက္၊ ႓ါေစွာ္ထပွ္ ကညာတြံဆက္၊ ခုႆနာရာံ ပ်းသႛာံသက္လက္၊ ဗုီမဒွ္ၾကက္ တ၀ွ္နက္သတ္၊ ယ၀္သၞိက္ေလပ္ကြတ္ လၝတ္ပမွာ။ ။

နက္သတ္႐ုပ္ပ်းဍဳင္
၁။ အႆ၀ဏှေခ်ံဍဳင္ေၾကာံ
၂။ ဘိရဏှေၟာံစာင္ဍဳင္ဗကာံ
၃။ ႀကိတၱိကာေကာန္စာင္ဍဳင္တခိုင္
၄။ ေရာဟိဏှျဇံဳဍဳင္သိင္ဃုဪ
၅။ မိဂသှကႛိဳပ္ျဒာဲဍဳင္ဟံသာ၀တှ
၆။ ဘျဒၵက႟င္၊ က်ာံဍဳင္ေပဲါ
၇။ ပုႏၷပၸသုဂႜဳင္ဍဳင္လၢဳင္
၈။ ဖုႆဂတာံဍဳင္လဗုန္

0 comments: