႐ုပ္မိလုပ္စိုတ္ ၀ုိတ္အာကံကး

ပႛဲဘာပုဦဂွ္ေကာဒွ္ဒယွ္၊
ညာဏ္ပညာမြဲညးအဲဟုီလဖွ္၊
႓ုိန္ေကာႏြံညာဏ္ဂလာန္သၞာန္သွ္၊
ခါမတ္ေကာဏံဒြံ႐ုပ္မိဂွ္၊
႐ုပ္သာ္တ႟တ္ႀသၜေဂါ၀္ဂါတၜကႜာ၊
ညာတ္ဒး႐ုပ္ေကြံ၀ုိတ္ေကႜံကကာ၊
ကိကှေလ၀္ကုီသုီကုကူကႜာ၊
႐ုပ္မိရပ္စုိတ္ေကာ၀ုိတ္၀ုဲအာ၊
ေကကဲေကာကၜကမႜၜ၀ါစာ၊
သုီကုဪကံကး ဟုီဟြံကႜးအာ၊
ေကာညံင္တျမအ္ညးတံဗ်ိကႜာ၊
အဲဂုန္ၿဗၜသြ၀္အကၡ၀္ကကာ၊
၀ုိတ္အာရအဲအဲဒးဗ်ိကုဪအစာ။


ကဗ်၀ံြ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ ခ်ဴကုဪလ၀္ပရင္တဲေရာင္။

0 comments: