ဒဒွ္ပုဦညး႓ါ

ကလင္ညိအၜေဒံၿဗၜလဂၢန္၊
ဒြက္ေကာမြဲပုိဒ္မိဟြံ၀ုိတ္ပႜန္၊၊
ရွ္ရမ်ာင္ဒိပ္ဇိပ္ကႜိပ္ေလာန္သန္၊
အ၀္ဏးခုိဟ္ေကြံမိဒးဟုီပႜန္၊၊
ေတေတံညာတ္ဟာဂေစံ႓ါပ၀္၊
ကလာင္သာင္ေသာ၀္ပႛဲေဒါ၀္အမွဲ၊၊
ညး႓ါမြဲေတာဲဟြံေသၝာဲျခာစႛး၊
မိကုဪေကာကႜာပမာသာ္ဂွ္၊၊
ေတေတံဗုဪစမ္လတူတႝံဆု၊
ကႝဳဲ႓ါဂွ္ပႜန္ဗန္တဲဂဇံ၊၊
ညးမြဲငၝှစဲညးမြဲမိန္မံ၊
မိကုဪေကာကႜာပမာသာ္ဂွ္၊၊
ေတေတံရံင္ကႜာပႛဲဍာ္ကၞာသၨဳင္၊
က႓ါ႓ှင္ေသာ၀္ေဒါ၀္ဍာ္လမ်ဳင္၊
စံက္ေထံေညံညံ႓ိင္ေျခံအာကႜဳင္၊
ပၞာသာ္ဂွ္ေရာမိကုဪေကာပၛဳင္၊၊


ကဗ်၀ံြ ကလိဂြံနဴ အၥာေကႝဟ္ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ၊ ပရင္တဲ ဂိတုမာ္(၁)ေစြက္ တၝဲေကာန္ဂကူမန္ မရနဳက္ကုဪ(၆၂)၀ါ

0 comments: