သစၥေကာဂႝၜ


နာဲရာဒကွ္ေကာသၞဟ္သၞိင္ငၝၜမတၜပႛဲကၞာ၊
ထုိင္ဘှမရာခန္လြာေသၝာဲတၜဇာပ္ပၠၜဒကွ္၊
႓ုိန္ပုဦညး႓ါမြဲကၞာမမံင္နာဲရံင္ဗုဪဒွ္၊
ဓဇန္ကုဪအဲနာဲကြာဲကုဪထုိင္ကုဪႀကဳိင္ၾကအ္အာ၊၊
ကႜဳင္စုိပ္ကြာန္နာဲဗႜာဲတံတက္႓ုင္သုင္စႀကဳဪဇာ၊
ဗႝဳဟ္ခႜင္ျဇင္ကာ အာလွာဇၞာပ္ဂႜံင္ဒပ္ပႜံင္ဂဲါ၀ဲါ၊
ဟြံဂုိဟ္လမ်ဳီယြဳီသုီေကာဗႝးေကာဗႜးတိတ္ဂႜဲါ၊
ဒဒုိက္ေလာန္ကာဲဂုဏ္နာဲရေဒံဟြံဗက္ညိဟာ၊၊
ယာတ္ေဍာတ္ကသူဟူဟူေမာ၀္ပႛးေမာ၀္ထစးက်ာ၊
ေကာဗႜာဲေသၝာဲအာအာတ္ဏာဗုဪေဒၝါ၀္ပအေငၝာ၀္မတ္၊
ခ်ဳိတ္ေကာပေဇႝာ၀္ဂ်ဳိင္ဂြံေဒၝါ၀္ဖဲယဲစုိတ္ဂြံထတ္၊
ယာတ္ေဍာတ္ၿဗၜရတ္ပေဒၝါ၀္မတ္အဲအာတ္မြဲညိကႜာ၊၊
ယြံမိေဒံၿဗၜေကာဂႝၜတုပ္တၜရၜသၞိင္ထုိင္ကႜာ၊
သၞိင္ထုိင္ထ၀္မွာပ၀္အာဂႜဲါဇာပ္ဇၞာပ္ေဍာင္ပကၜ၊
သၞိင္ထုိင္ထ၀္ဂွ္ဇာပ္ဂြံရွ္တုဲသၞိင္ထုိင္ဟြံစၜ၊
ထုိင္တုပ္ေကာဂႝၜပၠၜတုပ္နာဲအဲဟြံဂြံေသၝာဲအာ၊၊
ယြံမိၿဗၜရတ္နာဲကႜဳင္ၾကတ္ဆုဪအေရ၀္အျခာ၊
ဗတ္နာဲေမတၱာေ၀ါဟာသာ္၀ြံနာဲဟြံဟုီစ၊
ဟုိတ္ဆာန္နာဲတုဲလမ်ဳီအဲသြံညိဟြံ႐ုိဟ္စ၊
ေဒါ၀္သၾတဳသႝထဒၞစုိတ္မိဟြံဗွ္ညိကႜာ၊၊
ေကြံေကြံၾကာန္ၾကာန္ကႜဳင္ဂစာန္ေတၞင္ကသူေကႝင္ရ၊
လၜတိတ္ေဖက္ဂြငၝဳင္ငၝပႛဲစုိတ္ညံင္ကုဪခ်ဳိတ္အာ၊
ဒဒွ္ေမတၱာၾကဳတ္ဏာေကာဂႝၜႏြံတၜပႛဲနာဲ၊
႐ုိဟ္ဟ္ဗွ္စုိပ္ၾကဳိပ္ဍာ္ရမတ္ကင္ဇတ္ေလာန္ကာဲ၊၊
ဟာဲနာဲဟာဲနာဲမုႀသဳိဟ္နာဲပုီသုီသၱဳံသုီဇြိ၊
ပံက္ယာတ္ရံင္ညိေကာန္ကႝိကေလာန္ဂုဟ္ေဂန္ဟာနာဲ၊
သအာင္ဟြံပုီပႛဲႀသဳိဟ္လမ်ဳီၿဗဳိအ္ပုီတုိန္႓ါ၊
ဟြံဂိေသင္ဟာသာ္လြာကံဂွ္ဒွ္ကႜဳင္ႏူက၀္၊၊

ဆာန္ဂးဆာန္ဗုိန္လမ်ဳီဇုိန္ကြာဲကုဪနာဲမြဲ၀ါ၊
ဆာန္ေ၀င္ေဒါ၀္၀ါတူက်ာအနိင္ညးမိင္လုံတိ၊
နာဲပကႜတ္စုိတ္ခ်ိဳတ္ဒးနရက္ဂႜက္ပႛဲကုမၻိ၊
ဇလႀကိက္စိမိတံဒးဂြါန္ေဒပ္ဂလာန္က်ာ၊၊

ဒုဪဂွ္မုဒုဪမုဒုဪဂွ္ေရာဒုဪေကာတုိန္ေဍာင္၊
ေဍာင္ဂွ္မုေဍာင္မုေဍာင္ဂွ္ေရာေဍာင္ပၠၜဓိတာန္၊
ၿဂိဳပ္ဂွ္မုၿဂိဳပ္မုၿဂိဳပ္ဂွ္ေရာၿဂိဳပ္ပၠၜဓိတာန္၊
က႟င္ထ၀္ျဇဟာန္စိုပ္သႏၳာန္နာဲဒးပၱီနာဲေရာင္၊၊

နဴေကာဆာန္နာဲနာဲမဲြဒုဪခ်ိဳတ္စိုတ္ဟံြဒွ္႓ါ၊
ပႛဲညးသအာင္ကႜာစုိတ္ဟံြအာကႜဳင္ဟံြလဂုင္လႝင္၊
က႟ှကုဪဒွ္ၾကဳင္ေကာမိဒုင္သြၜေဒံျဗၜကလင္၊
ပါင္ၾတံဳျဒင္စိင္ယာံဂႜိင္တိတ္တုဲေဂႜံပသကၤာ၊၊


ကဗ်၀ံြ ကလိဂြံနဴ အၥာေကႝဟ္ သရာဲမန္ မလဂၢန္ရာံ၊ ပရင္တဲ ဂိတုမာ္(၁)ေစြက္ တၝဲေကာန္ဂကူမန္ မရနဳက္ကုဪ(၆၂)၀ါ

0 comments: