လႝီဌာန္ေသၝာဲ

နဴဇာတိကြာန္ ဒးသာဲျခာကႜဳင္
႓ုိန္ဗွ္သႝာ ဟုိတ္နဴကုဪပညာ။

နဴရဲဆာန္တံ ဟံြဂံြေ၀င္တၜမဲြစံြ
ဒးျပးကႜဳင္ဗဲြမလံ ဟုိတ္နဴရန္တၞံ။

နဴၟဲေကာေဒံဆာန္ မဲြဌာန္ဟံြဂြံမံင္တၜ
ဗွွ္သႝာတၜရုိဟ္တၝဲ ဟုိတ္နဴကုဪဌာန္ေသၝာဲ။

နဴျဒဟာန္ေလ၀္ ဟံြဆုဪဒးေသၝာဲ
ဒွ္လႝီသုီ႓ါ ဟိုတ္နဴပညာ။

နဴမိမ႓ါ ႓ုိန္သာဲျခာကႜဳင္အၜ
ဂြိင္တၜဟံြပုိတ္ ဟုိတ္နဴပညာ။

0 comments: