ဘ၀ကႜင္ဟှ


ယံြမိ႓ိုပ္ထ၀္ ပ၀္စၜညိအၜ
မာ္မဲြေစြက္ပႜန္ တၝဲပတန္ဍဳင္မန္
ဟံြစၜရံင္ေက်ာ၀္ ေတႝာ၀္ေကာန္တံဟာ
လသာသႝာံလံ ၀ုိတ္ေထာံေကာန္ဟာ...။

အၾကာၿဂိဳပ္ဂႝိင္ သုိက္သႜိင္ဟာယာဲ
အႏၱရာဲကုီ ဂုီကႜီဳေလာံလာဲ
ေကာန္ဒွ္ဓ၀ိင္ ဂြိင္ဗွ္မံင္သႝာ
ဟံြေသင္ေသႝင္ကြိဳင္ ဇူခႜိဳင္အင္ကၞာ
ဘဲလၞၾကံၾက ဘဲသႝ၀ဲဟာ
နဴ၀ဲသႝစႝာဲ ကုဪေ၀င္ပဲါျခာ
ပတၳနာေကာန္ ရန္တၞံသြက္မိ...။

ေကာန္ဟံြမဲြမိ ဂိဓေဇာတ္ေလာန္
ေကာန္ဟံြမဲြယာဲအပါ ေကာန္ကႜင္ညးေကာ္
ဂကူဟံြမဲြတႜနာဲ ဒႝာဲဗၵဗၵာဲေအာန္
မံင္ဍဳင္ပလုိတ္ ကႜကိတ္ဓဇက္တံင္
ဒၜမံင္ဍဳင္ဗၞံက္ က်ာံကိတ္ဆီျပး
ဍာ္ရမတ္ေျဗာ္ေျဗာ္ နဴေခၚမတ္ေကာန္...။

0 comments: