ပၞိက္ေဗွ္


ျဗဲမြဲထႝဟ္ဓ၀္ ဂံြေပင္က႟ှၾကဳင္ဟံြေလာဲ
ဥပမာလုဪဟုီဟုီေလ၀္ ေဗွ္ကႜိဳဟ္မံင္ဖအုိတ္
ညးငၝဳဟ္ဂွ္ေကာ္၀ါတ္ ညးတိက္သႜိင္ဂွ္ေကာ္ေလာဲ
နဲသာ္ဏံရေလ၀္...။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္
ဍာ္ရမတ္နဴဗလာဲမတ္အဲ ေဇြာ၀္ဓဇူတိတ္မွ
``ေဗွ္ဒွ္ပှတိေဏာင္´´
``ေဗွ္ေပင္စိုတ္ေဏာင္´´
``ေဗွ္ေျပစုိတ္ေဏာင္´´
``ေဗွ္တသိုက္ေဏာင္´´ ယ၀္ဒွ္ကုဪစိုတ္ေတွ္...။

ဍာ္ရမတ္အဲဒွ္ျဗဲေလ၀္
အီမံင္ဖုိဟ္ဏီ...။

0 comments: